Hotărârea nr. 70/2007

70/27.03.2007 privind numirea membrilor comisiei de negociere a contractului de asociere in participatiune, ce se va incheia de catre S.C. Administrarea Domeniului Public S.A., in vederea construirii si exploatarii a doua parcari etajate in Timisoara
Hotararea Consiliului Local 70/27.03.2007
privind numirea membrilor comisiei de negociere a contractului de asociere in participatiune, ce se va incheia de catre S.C. Administrarea Domeniului Public S.A., in vederea construirii si exploatarii a doua parcari etajate in Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2007-6404/19.03.2007 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2, lit.c din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se numeste comisia de negociere a contractului de asociere in participatiune, ce se va incheia de catre S.C. Administrarea Domeniului Public S.A., in vederea construirii si exploatarii a 2 parcari etajate situate in Timisoara, zona Stadionul "Dan Paltinisanu" si zona P-ta Timisoara 700, in urmatoarea componenta:
1. Petre Petrişor - Consilier Local
2. Sorin Grindeanu - Consilier Local
3. Valentin Moldovan - Consilier Local
4. Lelica Crişan - Consilier Local
5. Bogdan Achimescu - Consilier Local
6. ec. Nicusor Miut - Director Directia de Patrimoniu - Primaria Municipiului Timişoara
7. ec. Liviu Barbu - Director General SC Administrarea Domeniului Public SA.
8. ec. Angelica Lazi - Director Economic SC Administrarea Domeniului Public SA.
9. Florin Baias - avocat al SC Administrarea Domeniului Public SA.
10. Oros Ioan - membru C.A. al SC Administrarea Domeniului Public SA.
11. Nastase Nicolae - membru C.A. al SC Administrarea Domeniului Public SA.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Transport si Siguranta Circulatiei din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Biroului Control Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Consiliere pentru Cetăţeni;
- Biroului Transport si Siguranta Circulatiei
- S.C. Administratia Domeniului Public S.A. - Timisoara
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
CORADO TOADER
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA                                               Se aprobă

JUDEȚUL TIMIȘ                                               Primar,

PRIMĂRIA TIMIȘOARA                                 Dr. ing. Gheorghe Ciuhandu

BIROUL TRANSPORT ȘI SIGURANȚA CIRCULAȚIEI___________________________

NR. SC2007 -6404/19.03.2007

REFERAT

privind numirea membrilor comisiei de negociere a contractului de asociere în participațiune, ce se va încheia de către SC ADP SA, în vederea construirii și exploatării a două parcări etajate în Timișoara

Având în vedere prevederile Art. 4 din Hotărârea Consiliului Local nr. 8 / 30.01.2007 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 80/2004 și modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 156/2004 și concesionarea către S.C. Administrarea Domeniului Public S.A. propunem numirea unei comisii de negociere a contractului de asociere în participațiune în vederea construirii și exploatării a două parcări etajate în Timișoara, situate în zonele: Stadion „Dan Păltinișanu” și P-ța Timișoara 700 în următoarea componență:

 • 1 .............................. - Consilier

 • 2 .............................. - Consilier

 • 3 .............................. - Consilier

 • 4 .............................. - Consilier

 • 5 .............................. - Consilier

 • 6.  ec. Nicușor Miuț - Director Direcția de Patrimoniu P.M.T.

 • 7.  ec. Liviu Barbu - Director General SC A.D.P. SA.

 • 8.  ec. Angelica Lazi - Director Economic SC A.D.P. SA.

 • 9.  Florin Baias - avocat al SC A.D.P. SA.

 • 10. Oros Ioan - membru C.A. al SC A.D.P. SA.

 • 11. Năstase Nicolae - membru C.A. al SC A.D.P. SA.

ȘEF BIROU TRANSPORT ȘI SIGUTRANȚA CIRCULAȚIEI CULIȚA CHIȘ

CONSILIER SUPERIOR

OVIDIU RADULESCU


AVIZAT JURIDIC, MIRELA LASUSCHEVICI