Hotărârea nr. 65/2007

65/27.03.2007 privind modificarea structurii organizatorice şi aprobarea statului de funcţii a Centrului de Zi "Pentru Voi"
Hotararea Consiliului Local 65/27.03.2007
privind modificarea structurii organizatorice şi aprobarea statului de funcţii a Centrului de Zi "Pentru Voi"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul SC2007-3722/15.02.2007 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin 2 lit. (a) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;HOTARASTE

Art.1: Se aprobă modificarea organigramei şi statul de funcţii la Centrul de Zi "Pentru Voi", conform Anexelor 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotătâri se încredinţează Centrul de Zi "Pentru Voi".

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Poliţia Comunitară;
- Serviciului Juridic;
- Biroului Control Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Consiliere pentru Cetăţeni;
- Centrului de Zi " Pentru Voi";
- Mass-mediei locale.


Presedinte de sedinta
CORADO TOADER
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Timișoara 300521, Str. Ioan Slavici nr. 47

Tel. 0256-22 80 62;

Fax 0256 - 22 84 73

E - m a i 1 pentruvoi@pentruvoi.ro

Web : www.pentruvoi.ro Cod fiscal 9079599

S FAT DE FUNCȚII Martie 2007

A)Con(lucere

Nr. Cri.

Categorii de personal

Grad Treapta

Nivel studii

Număr posturi

1.

Director centru

IA

S

1

2.

Contabil șef

IA

S

1

3.

Șef serviciu

IA

S

3

Total funcții de conducere

5

B)Funcții de execuție

I.

Educator specializat

Pline.

S

2

2.

Educator specializat

Princ.

PL

4

3.

Educator specializat

PL

7

4.

Educator specializat

Pnnc

M

4

6

Educator specializat

M

10

7

Asistent social

Princ.

S

1

8

Consilier angajare în muncă

Princ

s

2

9

Psiholog

Princ.

s

2

Kineto terapeut

s

1

Medic specialist

s

1

Medic primar psihiatru

s

1

Economist

I

s

1

Contabil

IA

M

1

Inspector resurse umane

I

s

1

Referent specialitate

II

s

1

Magaziner-casier

I

M

1

Administrator

1

M

2

Total funcții de execuție

42

C)Funcții de deservire

Bucătar

1

1

Muncitor calificat

I

2

Muncitor calillcat-ajutor bucătar

IV

3

Șofer

11

4

îngrijitor

2

Supraveghetor de noapte

3

Total funcții deservire

15

Total personal Centrul Pentru Voi

62


Contabil sef, Bica AureliaInspector resurse umane, Dreve Silvia
Aprobat,

PRIMAR,

Gheorghe Ciuhandu

REFERAT

Privind modificarea organigramei

Centrului de Zi pentru Voi cu locuințe protejate .

Conform Hotărârii Guvernului nr. 329/04.04.2003, pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare și funcționare a instituțiilor de protecție specială a persoanelor cu handicap,(art.5 din anexa nr.5), vă supunem aprobării modificarea structurii organizatorice, a organigramei și a Statului de funcții a Centrului de Zi „Pentru Voi” cu locuințe protejate.

Centrul de zi „Pentru Voi” cu locuințe protejate este o instituție publică, care funcționează pe baza convenției de colaborare între Consiliul Local al Municipiului Timișoara și Fundația PENTRU VOI, aprobată prin Hotărârea CLM Timișoara nr. 207 din 26.04.2005. Regulamentul de organizare și funcționare și organigrama centrului sunt aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 71 din 30.03.2004.

Centrul furnizează servicii comunitare pentru 140 de adulți cu dizabilități intelectuale (handicap mental), fiind singurul serviciu pentru adulții cu handicap mental din Timișoara.

Serviciile furnizate de centru sunt:

 • •  Ateliere protejate și angajare în muncă asistată: 6 ateliere: tehnoredactare și multiplicare, decorațiuni, ambalaje, tâmplărie, producție de lumânări, brutărie.

 • •  Centru de zi: pentru 40 persoane cu handicap sever și polihandicap sau comportament provocator (în care se desfășoară activități de dezvoltare a autonomiei personale și a capacității de autoservire, diferite terapii în funcție de nevoile individuale).

 • •  Locuințe protejate: 20 persoane cu handicap

 • •  Servicii de respite (respiro): Supraveghere și acompaniament, consiliere familială, activități de loisir - tabără anuală de vara, club lunar.

Centrul are cantină proprie care pregătește prânzul și micul dejun, de luni până vineri pentru utilizatorii serviciilor de zi și toate cele trei mese, șapte zile pe săptămână, pentru utilizatorii locuințelor protejate.

în 2006 am reușit finalizarea lucrărilor de construcție a unui nou centru de zi pentru persoane cu handicap sever și polihandicap, realizat prin finanțări externe nerambursabile: din fondurile Uniunii Europene - programul Phare Acces, a unor Fundații olandeze și a Guvernului Olandez. Totodată am câștigat o licitație de proiecte și am obținut o finanțare din partea Guvernului României - ANPH, prin care am cumpărat și amenajat un nou apartament protejat „DORA” unde locuiesc 4 persoane cu handicap mental.

în acest fel, am reușit extinderea activităților noastre și creșterea numărului de beneficiari, ceea ce necesită o suplimentare a numărului de posturi. Pentru asigurarea calității serviciilor oferite, este necesară modificarea organigramei instituției, înființarea a unui nou serviciu și creșterea numărului de posturi de la 56 la 62.

Propunem modificarea organigramei unității prin crearea unui nou serviciu:

 • •  Ateliere protejate și angajarea în muncă asistată

Vă supunem aprobării completarea structurii de personal cu următoarele funcții:

 • •  șef serviciu ateliere protejate și angajare în muncă asistată - 1 post

 • •  consilier angajare în muncă -1 post

 • •  kinetoterapeut - 1 post

 • •  educator specializat studii PL - 1 post

 • •  șofer - 1 post

 • •  îngrijitor-1 post

în urma deschiderii noului centru de zi, serviciile de zi vor fi oferite în două locații diferite:

 • 1.  Serviciul centru de zi, care va funcționa în clădirea cea nouă și va deservi 40 de beneficiari, persoane cu dizabilități severe și multiple. Serviciul va avea 14 angajați și va fi coordonat de un șef serviciu.

 • 2.  Serviciu ateliere protejate și angajare în muncă asistată care va oferi servicii pentru 58 beneficiari ai atelierelor și 36 beneficiari ai serviciului de angajare în muncă asistată din care 26 sunt angajați cu carte de muncă. Ca urmare, este necesară înființarea postului șef serviciu ateliere și angajare în muncă asistată, care va coordona munca a 14 persoane ce lucrează în acest serviciu.

Serviciul de angajare asistată are o dezvoltare rapidă. Interesul adulților cu dizabilități intelectuale de a-și găsi un loc de muncă și nevoia permanentă de sprijin pe care ei o au - ante și post - angajare - necesită un nou post de consilier de orientare și formare profesională. Consilierul trebuie, pe de o parte, să sprijine cei 36 beneficiari deja existenți în vederea pregătirii în muncă (din punct de vedere vocațional, educațional, al abilităților sociale), a prezentării la un interviu și să acorde, individual, suportul după ce un loc de muncă a fost găsit, iar pe de altă parte să creeze și păstreze relații cu angajatorii și potențialii angajatori, cu AJOFM, cu autoritățile locale, cu alte ONG-uri cu activități în domeniul angajării în muncă. Toate acestea nu pot fi, în mod obiectiv, realizate la standardele de calitate necesare de o singură persoană, mai ales în condițiile în care se are în vedere creșterea numărului de beneficiari angajați pe piața liberă a muncii.

De-a lungul unui an de zile numărul beneficiarilor a crescut cu 15 (ceea ce reprezintă o creștere de 12%). Pentru Voi este singurul serviciu comunitar pentru adulți cu dizabilități intelectuale, ca urmare, toți copiii ce devin adulți se adresează centrului nostru. Majoritatea noilor beneficiari este dată de persoane cu dizabilități severe, unii având nevoie de suport 1 la 1, astfel că, pentru a păstra calitatea serviciilor oferite, este nevoie de încă un educator specializat.

Postul de kinetoterapeut este necesar pentru beneficiarii cu probleme legate de psihomotricitate, de lateralitate, coordonare fină sau grosieră precum și pentru cei cu probleme de obezitate, ca efect secundar al administrării pe termen lung al antidepresivelor și neurolepticelor, ceea ce produce apariția de probleme conexe (cardiace sau lombare). Alți beneficiari au probleme fizice (cum ar fi parezele), necesitând kinetoterapie.

De asemenea creșterea cu aproximativ 400 mp suprafață a spațiilor centrului care necesită curățenie, impune crearea unui nou post de îngrijitor.

A crescut de asemenea și parcul auto prin achiziționarea unui microbuz de 12 locuri cu platformă pentru scaune cu rotile și o donație constând într-un autoturism marca Cielo făcută de Curtea de Conturi Timiș. Din acest motiv ne vedem nevoiți a angaja încă un șofer pentru deservirea în bune condiții a tuturor autoturismelor din dotare și asigurarea transportului optim al beneficiarilor noștri. Actualmente avem: 4 microbuze și 3 autoturisme și avem 3 posturi de șoferi.

Conform celor arătate mai sus propunem aprobarea organigramei, statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare începând cu luna aprilie 2007.

Menționăm că sunt prevăzute fondurile necesare acoperirii costurilor salariale în bugetul pe 2007, aprobat de Consiliul Local în data de 13.02.2007. De asemenea am prevăzut creșterea de organigramă în Formularul 132 „ Numărul maxim de posturi și fondul aferent salariilor de bază pe anii 2006 - 2007”, înaintat P ’   ' ' ~ 'ce.


.* • T

Șef serviciu resurse umane RodioâDr/ha

Director.


Lai la Onu

CONSILIUL LOCAL TIMIȘOARA

CENTRUL DE ZI „PENTRU VOI”

ANEXA NR.l LA HCLnr____/_________

APROBAT

PRIMAR

Dr.Ing. GHEORGHE CIUHANDU