Hotărârea nr. 64/2007

64/27.03.2007 privind modificarea structurii organizatorice şi aprobarea statului de funcţii a Teatrului German de Stat Timişoara
Hotararea Consiliului Local 64/27.03.2007
privind modificarea structurii organizatorice şi aprobarea statului de funcţii a Teatrului German de Stat Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul SC2007-145/22.01.2007 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin 2, lit. (a) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă modificarea organigramei şi statul de funcţii la Teatrul German de Stat, conform Anexelor 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotătâri se încredinţează Teatrul German de Stat Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei - Prefectului - Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Poliţeie Comunitară;
- Serviciului Juridic;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Control Intern;
- Serviciului Centrul de Informare Cetăţeni;
- Teatrului German de Stat Timişoara;
- Mass-mediei locale.

Presedinte de sedinta
CORADO TOADER
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Consiliul local al Municipiului Timișoara


Teatrul German de Stat Timișoara

Nr. Mț/ZZ.O/ .200?

APROBAT

PRIMAR

Gheorghe Ciuhandu


Anexa nr.2 la HCL nr./


STAT DE FUNCȚII

a Teatrului German de Stat Timișoara

Nr. cri

Denumirea funcției giadul(treapta)profesionala

Nr. posturi

Nivel studii

1.

Director-actor IA

1

S

2.

Director adjunct-inginer IA

1

S

3.

Contabil sef-economist IA

1

S

4.

Regizor artistic I (sef serviciu)

1

S

5.

Actor IA

2

s

6.

Actor I

6

s

7.

Actor II

6

s

8.

Actor III

4

s

9.

Actor IV

3

s

10.

Actor V

3

s

11.

Actor 1

2

M

12.

Actor 11

2

M

13.

Actor III

2

M

14.

Maestru corepetitor

1

S

15.

Instrumentist I

2

M

16.

Instrumentist II

3

M

17.

Instrumentist III

1

M

18.

Pictor scenograf 1

2

S

19.

Sufleur I

1

M

20.

Consulatant Artistic I (sef serviciu)

1

S

21.

Secretar literar 11

1

S

22.

Redactor Relații Publice III

1

S

23.

Bibliotecar 1

1

S

24.

Operator Imagine(Foto-Video) I

1

M

25

Impresar I

1

S

26

Regizor scena (culise) I (sef serviciu)

1

M

27

Regizor scena 1

1

S

28

Regizor scena (culise) I

1

M

29

Operator imagine I

1

S

30

Operator sunet 1

1

s

31

Maestru sunet I

1

M

32

Maestru lumini I

1

M

33

Maestru lumini 11

1

M

34

Mânuitor montator decor I (sef formație)

3

G

36

Mânuitor montator decor II

3

G

37

Mânuitor montator decor III

2

G

40

Recuziter III

1

G

41

Recuzitei- II

1

G

42

Costum ier I

1

G

43

Costum ier 11

2

G

44

Machior III

1

S

45

Inginer I (sef producție )

1

s

46

Pictor executant IV

1

M

47

Tamplar manual universal I

2

G

48

Tapiter 1

1

G

49

Croitor îmbrăcăminte comanda I

2

G

50

Șofer I

1

G

51

Garderobier I

1

G

52

Pompier I

1

G

53

Plasatoare I

1

G

54

Supraveghetor sala I ( */z norma)

2

G

55

Lacatus mecanic I

1

G

56

Lacatus mecanic IU

1

G

57

Pantofar 1

1

G

58

Economist I

1

S

59

Contabil I

1

M

60

Merceolog I

1

M

61

Contabil IA

1

M

62

Magazionier I

1

M

63

Casier 1

1

M

64

Curier I

1

G

65

Analist (programator)ajutor I (1/2 norma)

1

M

66

Referent I

3

M

67

Referent I

3

S

68

Referent IA

1

S

69

Inspector de specialitate I (sef birou)

1

S

70

Consilier juridic 1

1

M

71

TOTAL GNERAL

105


CONTABIL SEF

Muntean Lolica


REFERENT PERSONAL


Giurgean Mitra

Consiliul Local al Municipiului Timișoara Teatrul German de Stat Timișoara


APROBAT


Nr. ./M...../


PRIMAR

Gheorghe Ciuhandu


REFERAT

Prin prezenta vă înaintăm spre aprobare Statul de funcții și Organigrama Teatrului German de


Stat Timișoara pentru anul 2007.

Menționăm că față de numărul de posturi din Statul de funcții și Organigrama pentru anul 2006 s-au operat modificări astfel ca numărul de posturi de la 90 a crescut la 105

In cadrul Statului de Funcții si a Organigramei instituției au loc următoarele modificări:

Se solicita suplimentarea a 15 posturi :

 • 1 post de actor IA

3 posturi de actor 1

 • 2 posturi de actor II

1 post instrumentist I

1 post impresar I

1 post regizor scena culise I

1 post maestru lumini

1 post costumier

1 post lacatus mecanic

1 post economist

1 post inspector de specialitate I


I

I

I

I


S S S M S S

M M G S S

- 1 post supraveghetor sala (l/2)norma G

Posturile sunt necesare pentru ca angajatii T.G.S.T. sa poata fi promovați datorita rezultatelor obținute in anul 2006

- postul supraveghetor sala I norma intreaga se transforma in 2 posturi -supraveghetor sala I cu 14 de noima

 • - postul de mânuitor montator decor trp. prof.IV se transforma in post de mânuitor montator decor trp. prof. II

 • - postul de mânuitor montator decor trp. prof. VI se transforma in post de mânuitor montator decor trp. prof .II

 • - postul de analist( programator) ajutor se transforma in analist (programator) ajutor 14 norma

  CONTABIL SEF


  REF.RESURSE UMANE

  Giurgean Mitra

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

TEATRUL GERMAN DE STAT TIMIȘOARA

ANEXA NR......LAHCLNR.................

APROBAT

PRIMAR

GHEORGHE CIUHANDU