Hotărârea nr. 63/2007

63/27.03.2007 privind modificarea Statului de Funcţii la Direcţia de Evidenţă a Persoanelor Timişoara
Hotararea Consiliului Local 63/27.03.2007
privind modificarea Statului de Funcţii la Direcţia de Evidenţă a Persoanelor Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul cu nr. S.C.134790/16.03.2007 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedre avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 40/28.02.2006 - privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Timişoara cu personalitate juridică ;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.43/2007 privind modificarea Organigramei, Statului de Funcţii la Direcţia de Evidenţă a Persoanelor Timişoara ;
Având în vedere Anexa nr.5/2a la Ordonanţa de Guvern nr.10/2007 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului bugetar potrivit Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalul salarizat potrivit anexelor nr.II şi III la Lg.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază din sectorul bugetar;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2) lit.(a) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată ;
În temeiul art. 45 alin2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată


HOTARASTEArt.1. Se aprobă modificarea Statului de Funcţii la Direcţia de Evidenţă a Persoanelor Timişoara, conform Anexei la prezenta hotărâre .

Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Anexa 2 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 43/2007 privind modificarea Organigramei, Statului de Funcţii la Direcţia de Evidenţă a Persoanelor Timişoara, se modifică în mod corespunzător .

Art.3.Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Evidenţă a Persoanelor Timişoara.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică :
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare
- Direcţiei Urbanism
- Direcţiei Patrimoniu
- Serviciului Juridic
- Serviciului Control Intern
- Biroului Relaţii Publice
- Centrului de Consiliere pentru Cetăţeni
- Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor Timişoara
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
CORADO TOADER
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA DIRECȚIA DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR BIROUL JURIDIC/RESURSE UMANE

APROBAT

PRIMAR

GHEORGHE CIUHANDU


Nr.______________

R E F E R A T

Privind modificarea Statului de funcții la Direcția de Evidență a Persoanelor Timișoara aprobat prin H.C.L.M.T.nr.43/2007

În statul de funcții - Anexa 2 la H.C.L. nr.43/2007 - privind modificarea Organigramei și a Statului de Funcții la Direcția de Evidență a Persoanelor Timișoara figurează 2 posturi de muncitor calificat I ( posturi înființate prin H.C.L.nr.40/2006 privind organizarea și funcționarea Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor ), dintre care unul este vacant iar celălalt ocupat de către un angajat care potrivit fișei postului îndeplinește atribuții de șofer .

În actele normative anterioare care reglementau stabilirea salariilor de bază în sectorul bugetar funcția contractuală de șofer se utiliza numai în ministere/parlament și celălalte instituții centrale ale administrației publice iar încadrarea și stabilirea salariilor pentru angajații care îndeplineau atribuții de șofer - din administrația publică locală și din unitățile bugetare - se făcea pe funcția de muncitor calificat . După apariția O.G.nr.10/2007 privind creșterile salariale ce se acordă în anul 2007 personalului bugetar (contractual) - potrivit Anexei 5/2 a - funcția contractuală de șofer se poate utiliza și în administrația publică locală respectiv în unitățile bugetare .

Raportat la cele de mai sus, propunem transformarea postului de muncitor calificat I (ocupat) în șofer .

Anexăm :

 • -  Anexa la Proiectul de hotărâre privind statul de funcții cu modificarea propusă ;

 • -  Statul de funcții -Anexa 2 la H.C.L.nr.43/2007 ;

 • -  Statul de funcții - Anexa 2 la H.C.L. nr.40/2006;

 • -  Anexa 5/2 a - O.G.nr.10/2007 ;

 • -  Anexa 5/2 b - O.G.nr.3/2006 .

  DIRECTOR EXECUTIV VASILE TĂRCIATU


  ȘEF SERVICIU JURIDC

  MIRELA LASUSCHEVICI


ȘEF BIROU

MEDINA MARINESCU

REFERENT

ADRIANA DRĂGOESCU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIEA DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR

APROBAT PRIMAR

Anexa nr.1 la HCL nr. ____din_____________

GHEORGHE CIUHANDU

STAT DE FUNCȚII

Nr. Crt.

Denumire funcție de conducere

Nivel studii

Funcția publică

Nr. posturi

Clasă

Grad

Treaptă de salarizare

A. FUNCȚII PUBLICE DE CONDUCERE

1

Director executiv

S

1

2

Director executiv adjunct

S

1

3

Șef serviciu

S

1

4

Șef birou

S

1

Total funcții publice de conducere        4

B. FUNCȚII PUBLICE DE EXECUȚIE

5

consilier juridic

S

1

I

superior

3

6

consilier juridic

S

1

I

asistent

3

7

consilier

S

1

I

superior

3

8

consilier

S

1

I

principal

2

9

consilier

S

1

I

principal

3

10

consilier

S

2

I

asistent

3

11

consilier

S

2

I

debutant

12

referent de specialitate

SSD

1

II

debutant

13

referent

M

13

III

superior

1

14

referent

M

1

III

superior

3

15

referent

M

2

III

asistent

2

Total funcții publice de execuție          26

C. FUNCȚII PERSONAL CONTRACTUAL DE CONDUCERE

16

Șef serviciu

S

2

17

Șef birou

S

4

Total funcții contractuale de conducere      6

C. FUNCȚII PERSONAL CONTRACTUAL DE EXECUȚIE

18

inginer de sistem

S

1

II

19

analist programator

S

1

I

20

analist programator

S

1

II

21

inspector de specialitate

S

4

I

22

inspector de specialitate

S

7

II

23

inspector de specialitate

S

8

III

24

inspector de specialitate

S

3

debutant

25

referent

M

6

I A

26

referent

M

7

I

27

referent

M

9

II

28

referent

M

1

III

29

secretar dactilograf

M

1

I

30

functionar

M

1

I

31

casier

M

1

I

32

administrator

M

1

I

33

arhivar

M

1

I

34

șofer

M

1

35

muncitor calificat

M

1

I

36

îngrijitor

G

2

I

Total funcții contractuale de executie + deservire 57

TOTAL GENERAL         93

Număr total posturi

93

din care:

1. Funcții publice

30

- de conducere

4

- de executie

26

2. Personal contractual

63

- de conducere

6

- de executie

55

- de deservire

2

ȘEF BIROU

Referent

Adriana Drăgoescu


MEDINA MARINESCU