Hotărârea nr. 62/2007

62/27.03.2007 privind modificarea Organigramei şi Statului de funcţii al Serviciului Public de Administrare Locuinţe şi Utilităţi
Hotararea Consiliului Local 62/27.03.2007
privind modificarea Organigramei şi Statului de funcţii al Serviciului Public de Administrare Locuinţe şi Utilităţi


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nrS.C.2007 - 6318/19.03.2007 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie , sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea de Guvern nr.1817/13.12.2006 privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului si din administrarea Agenţiei Naţionale pentru Sport - Direcţia pentru Sport a Judeţului Timiş în domeniul public al municipiului Timisoara şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara şi faptul că prin protocolul cu nr. SC2007-3191/08.02.2007 şi SC 2007-3190/08.02.2007 au fost preluate Sala Polivalentă "Olimpia" şi Complexul Sportiv "Bega";
În baza prevederilor art.36 alin.2 lit.(a) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art.45 , alin 2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1 : Se aprobă modificarea Organigramei şi Statului de Funcţii al Serviciului Public de Administrare Locuinţe şi Utilităţi, conform Anexelor nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu, Serviciul Public de Administrare Locuinţe şi Utilităţi şi Serviciul Resurse Umane din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Poliţia Comunitară;
- Serviciului Centrul de Consiliere pentru cetăţeni;
- Serviciului Resurse Umane;
- Biroului Control Intern;
- Serviciului Public de Administrare Locuinţe şi Utilităţi;
- Mass-mediei locale.Presedinte de sedinta
CORADO TOADER
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA PATRIMONIU

SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRARE

Aprobat:

P R I M A R,


LOCUINȚE ȘI UTILITĂȚI

Nr. __________________________________

Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU

REFERAT

privind modificarea Organigramei și Statului de funcții al Serviciului Public de Administrare Locuințe și Utilități

Prin H.C.L.M.T. nr.21/26.02.2002 s-a înființat Serviciul Public de Administrare Locuințe și Utilități și ca anexă a acestei hotărâri a fost aprobată Organigrama și Regulamentul de organizare și funcționare a acestuia, iar prin H.C.L.M.T. nr.335/10.12.2002 s-a modificat H.C.L.M.T. nr.21/2002.

Având în vedere H.G. nr.1817/13.12.2006 privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului si din administrarea Agenției Naționale pentru Sport - Direcția pentru Sport a Județului Timiș în domeniul public al municipiului Timisoara și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara și faptul că prin protocolul cu nr. SC2007-3191/08.02.2007 și SC 2007-3190/08.02.2007 au fost preluate Sala Polivalentă „Olimpia” și Complexul Sportiv „Bega”, propunem modificarea Organigramei și a Statului de Funcții a Serviciului Public de Administrare Locuințe și Utilități prin înființarea Biroului Baze Sportive și a unui Compartiment Muncitori aflat în subordinea acestuia, care vor avea următoarea componență:

BIROU BAZE SPORTIVE:

 • -   1 șef birou - inspector de specialitate I - studii superioare de lungă durată

 • -   1 inspector de specialitate I

 • -   1 magazioner I,

 • -   1 administrator I,

 • -   1 casier I,

 • -   2 paznici I,

COMPARTIMENT MUNCITORI:

 • -   4 muncitori calificați I,

 • -   7 muncitori calificați II,

 • -   2 muncitori calificați III,

 • -   1 muncitor calificat V,

 • -   1 muncitor I

Precizăm că în protocolul de predare-preluare a celor două spații este prevăzut faptul că personalul celor 2 baze sportive va fi preluat de Consiliul Local al Municipiului Timișoara începând cu data de 01.05.2007, dată de la care va fi aprobată de către Consiliul Local Timișoara, Organigrama de Funcționare a Primăriei Timișoara pe anul 2007, care va include personalul aferent deservirii celor două baze sportive.

Având în vedere referatul nr. SC2007-3922/19.02.2007 din data 19.02.2007 al Serviciului Public de Administrare Locuințe și Utilități privind accesul și folosirea gratuită de către populație a WC-urile publice aflate în administrarea Serviciului Public de Administrare Locuințe și Utilități, precum și stabilirea orarului de funcționare a acestora Consiliul Local al Municipiului Timișoara și pentru buna desfășurare a activității se impune suplimentarea numărului de posturi a Compartimentului Utilități cu 5 funcții de îngrijitor I.

Ca urmare a celor arătate mai sus propunem aprobarea prin H.C.L. a organigramei Serviciului Public de Administrare Locuințe și Utilități conform Anexei 1 la prezentul referat.

V I C E P R I M A R

Ing. Adrian Orza


D I R E C T O R,

Ec. Nicușor C-tin Miuț


SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRARE

LOCUINȚE ȘI UTILITĂȚI, Ing. Otilia Sîrca

SERVICIUL RESURSE UMANE, Rodica Driha

Avizat Juridic,

Jur. Mirela Lasuschevici

ANEXA 1

La H.C.L. nr./

APROBAT P R I M A R Dr. Ing. Gheorghe CiuhanduCONSILIUL LOCAL AL MUN. TIMIȘOARA

SERVICIUL PUBLIC ADMINISTRARE LOCUINȚE SI UTILITATI

Anexa nr.2 la HCL nr.___ din

Ciuhandu


STAT DE FUNCȚII

Nr. crt

Denumirea funcției

Nivel studii

Funcții de specialitate

Nr.posturi

Grad

A . Funcții de conducere

1

Sef serviciu

S

2

2

Șef birou

S

3

B . Funcții de execuție - personal contractual

3

Inspector de specialitate

S

2

IA

4

Inspector de specialitate

S

5

I

5

Inspector de specialitate

S

1

II

6

Inspector de specialitate

S

1

III

7

Referent

SSD

2

IA

8

Inspector

M

18

IA

9

Referent

M

6

IA

10

Inspector

M

3

I

11

Referent

M

1

I

12

Referent

M

1

II

13

Inspector

M

3

II

14

Administrator

M

1

I

15

Magaziner

M

1

I

16

Magaziner

M

1

II

17

Casier

M

8

I

18

îngrijitor

M

26

I

19

Paznic

M

4

I

20

Șofer

5

21

Muncitor calificat

6

I

22

Muncitor calificat

7

II

23

Muncitor calificat

4

III

24

Muncitor calificat

2

V

25

Muncitor necalificat

15

Total personal contractual

123

TOTAL GENERAL

123

Număr total posturi

123

din care :

2. Personal contractual

123

- de conducere

5

- de execuție

118

SEF SERVICIU RESURSE UMANE

Rodica-priha

.In