Hotărârea nr. 61/2007

61/27.03.2007 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2007
Hotararea Consiliului Local 61/27.03.2007
privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2007


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Referatul nr. SC2007-6366/19.03.2007 al Primarului Municipiului Timisoara - domnul Gheorghe Ciuhandu;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minoritatilor, Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara ;
Avand in vedere Hotărârea Consiliului Local nr.36/13.02.2007 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2007;
Avand in vedere Legea nr. 486/2006 a bugetului de stat pe anul 2007;
In conformitate cu prevederile art.1, art.4 alin.1, art.5, art.19 alin.1 si art.20 alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale;
In conformitate cu art. 36 alin.4 lit.a si art.63 alin.1 lit.c si alin.4 lit.b din Legea 215/2001 privind administratia publica locala , republicată;
In temeiul art.45 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2007 conform Anexei Nr.1 - Bugetul Local Detaliat la Venituri pe Capitole si Subcapitole si la Cheltuieli pe Capitole, Titluri, Articole de Cheltuieli, Subcapitole si Paragrafe; Anexei Nr.2 - Programul de Investitii (buget local si credite); Anexei Nr.3 - Veniturile si Cheltuielile Evidentiate in afara Bugetului Local; Anexei Nr.4 - Bugetul Creditelor Externe si Interne.

Art.2: La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, se modifica in mod corespunzator Hotărârea Consiliului Local nr.36/13.02.2007 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2007.
Art.3: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Economica, Directia Edilitară, Directia Patrimoniu, Directia Urbanism din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.
Art.4: Prezenta hotarare se comunica:
-Instituţiei Prefectului - Judetul Timis;
-Primarului Municipiului Timisoara ;
-Serviciului Juridic;
-Directiei Economice;
-Directiei Patrimoniu;
-Directiei Edilitate;
-Directiei Urbanism;
-Direcţiei Poliţia Comunitară
-Serviciului Centrul de Consiliere pentru Cetateni;
-Biroul Control Intern;
-Administratiei Financiare a Municipiului Timisoara;
-Directiei Generale a Finantelor Publice a Judetului Timis;
-Mass media locale.


Presedinte de sedinta
CORADO TOADER
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

PRIMARIA MUNICIPIULUI

TIMIȘOARA                              APROBAT

DIRECȚIA ECONOMICA                          P R I M A R

SERVICIUL BUGET INVESTIȚII              Dr.Ing. GHEORGHE CIUHANDU

Nr.______________________________

R E F E R A T

privind rectificarea bugetului local al municipiului Timișoara pe anul 2007

Avand in vedere :

  • -  Adresa nr. 6383/08.03.2007 a Direcției Generale a Finanțelor Publice Timis care in baza HGR 172/2007 suplimenteaza sumele defalcate din TVA pentru retehnologizare art. 11.02.04 cu suma de 19.000 mii lei, precum si subventiile primite pentru ajutor pentru incalzirea locuintei in trim.I.2007 la art.42.02.34 in baza OUG 107/2006

  • -  Adresa nr. 1760/09.03.2007 a D.G.F.P. privind transferul de sume defalcate din TVA intre trimestrul I si II a sumei de 13 mii lei pentru invatamant

  • -  Adresa nr. 3484/05.03.2007 a Directiei Asistenta Sociala Comunitara care in baza Legii 482/2006; OG 3/2007, Ord.154/2007 solicita acordare de fonduri pentru nou nascuti

  • -  Adresa nr. SC2007-6172/16.03.2007 a Serviciului Retele Publice, Biroul Hidrotehnic, adresa nr. 6067/15.03.2007 a Biroului Infrastructura Transporturi privind modificarea surselor pe obiectivele de investitii tinand cont de continuitatea lucrarilor din anul precedent

  • -  Adresa nr. 5994/14.03.2007 a Directiei Patrimoniu - Serviciul Tehnic Edilitate in vederea suplimentarii art.20 reparatii la cap.65.02 Invatamant cu suma de 300 mii lei si diminuarea cap. 66.02 Spitale cu aceeasi suma

  • -  Adresa nr. 021065/28.02.2007 a Serviciului Juridic care in baza sentintei civile nr. 1910/08.07.2004, Decizia Civila nr. 19/A/09.02.2004 definitiva pronuntata de Curtea de Apel Timisoara in Dosar nr. 9470/COM/2004 si copiei Minutei Deciziei Civile nr. 2801/05.10.2006 pronuntata de I.C.C.J Bucuresti in Dosar nr. 7438/1/2005/1761/2005 se cuprinde in lista de investitii contravaloarea investitiei in suma de 381.427,09 lei pentru CREDIT BANK

  • -  Adresa nr. 5872/13.03.2007 a Biroului Relatii Publice privind rectificarea institutiilor culturale, respectiv suplimentarea surselor pentru actiuni culturale cu suma de 736 mii lei, iar activitatea de sport cu 336,10 mii lei

De asemenea, mentionam faptul ca s-a diminuat bugetul cu activitatea Caminului de pensionari ca urmare a protocolului incheiat cu Consiliul Judetean Timis si ca urmare a reglementarii Legii 273/2006 privind finantele publice locale

Adresa nr. 3665/15.03.2007 a Consiliului Judetean Timis privind asigurarea de surse pentru Caminul nr. 4 - Str. Polona in suma de 470 mii lei conform Legii nr. 114/1996 de la Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului pentru bugetul „Venituri si cheltuieli in afara bugetului local”

Astfel, bugetul prezinta influente dupa cum urmeaza :

- mii lei (RON) -

Cap.

Denumire indicatori

Buget inițial

Buget rectificat/Martie 2007

Influente

Total venituri

511.338,37

530.395,12

19.056,75

Venituri proprii

379.409,33

379,409,33

-

Sume defalcate din TVA

120.496,04

139.497

19.000,96

Subventii

11.433

11.488,79

55,79

Total cheltuieli

511.338,37

530.395,12

19.056,75

Cap.51

Autoritati publice

41.034,97

41.594,97

560

Cap.54

Alte servicii publice

10.689.32

10.839,32

150

Cap. 65

Invatamant

149.210,44

149.510,44

300

Cap.66

Sanatate

10.746,80

10.446,80

-300

Cap.67

Cultura

28.952,68

30.024,78

1.072,10

Cap.68

Asigura si asistenta sociala

43.685,41

41.524,20

-2.161,21

Cap.69

Locuinte

43.858,04

44.293,90

435,86

Cap.81

Combustibil si energie

60.648

79.648

19.000

In conformitate cu Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale art.19 si 45 alin.1 si 2 precum si Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala (actualizata) art.48 alin.2 si art.50, Legea nr. 486/2006 privind bugetul de stat pe anul 2007, Serviciul Buget din cadrul Directiei Economice propune modificarea la :

o Anexa 1 - bugetul local pe anul 2007 anexa 2 - programul de investitii finantat din bugetul local si credite

o Anexa 3 - bugetul privind „veniturile si cheltuielile evidentiate in afara bugetului local

o Anexa 4 - credite externe si interne

DIRECTOR EXECUTIV

ADRIAN BODO


SEF SERVICIU BUGET INVESTITII SMARANDA HARACICU

AVIZAT JURIDIC,

JUDEȚUL:Timis                                                                                                             Anexa_4

Unitatea administrativ - teritorială : Municipiul Timișoara

Formular: |       131/03       |

BUGETUL CREDITELOR EXTERNE ȘI INTERNE PE ANUL 2007

- mii RON -

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod rând

Cod indicator

Buget 2007

Trim        Trim        Trim        Trim

I                       II                       III                      IV

CREDITE EXTERNE SI INTERNE - TOTAL (rd.11+201)

1

120.005,49

30.001,35

30.001,37

30.001,38

30.001,39

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.12+202)

2

70

120.005,49

30.001,35

30.001,37

30.001,38

30.001,39

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.13+203)

3

71

120.005,49

30.001,35

30.001,37

30.001,38

30.001,39

Active fixe (rd.14+203)

4

71.01

120.005,49

30.001,35

30.001,37

30.001,38

30.001,39

Construcții

5

71.01.01

118.599,61

29.474,88

29.474,90

29.474,91

29.474,92

Mașini, echipamente si mijloace de transport

6

71.01.02

19,60

4,90

4,90

4,90

4,90

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

7

71.01.03

1.386,28

346,57

346,57

346,57

346,57

Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)

8

71.01.30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CREDITE INTERNE (rd210+221+236+250+271+286+307+322+340+354+366

201

120.005,49

30.001,35

30.001,37

30.001,38

30.001,39

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.211+222+237+251+272+287+308+323+341+3

202

70

120.005,49

30.001,35

30.001,37

30.001,38

30.001,39

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.212+223+238+252+273+288+309+324+342

203

71

120.005,49

30.001,35

30.001,37

30.001,38

30.001,39

Active fixe (rd.213+224+239+253+274+289+310+325+343+357+369+383)

204

71.01

120.005,49

30.001,35

30.001,37

30.001,38

30.001,39

Construcții

205

71.01.01

118.599,61

29.474,88

29.474,90

29.474,91

29.474,92

Mașini, echipamente si mijloace de transport

206

71.01.02

19,60

4,90

4,90

4,90

4,90

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

207

71.01.03

1.386,28

346,57

346,57

346,57

346,57

Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)

208

71.01.30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

209

Autoritati publice si actiuni externe (rd.219)

210

51.07

1.693,00

423,25

423,25

423,25

423,25

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.212)

211

70

1.693,00

423,25

423,25

423,25

423,25

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.213)

212

71

1.693,00

423,25

423,25

423,25

423,25

Active fixe (rd.214+..+217)

213

71.01

1.693,00

423,25

423,25

423,25

423,25

Construcții

214

71.01.01

700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

215

71.01.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

216

71.01.03

993,00

248,25

248,25

248,25

248,25

Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)

217

71.01.30

0,00

Din total capitol:

218

Autorități executive si legislative

219

51.07.01

1.693,00

423,25

423,25

423,25

423,25

220

Alte servicii publice generale(rd230+231+232+233+234)

221

54,07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL(rd223J

222

70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.224)

223

71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Active fixe (rd.225 la 228)

224

71.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Construcții

225

71.01.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

226

71.01.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

227

71.01.03

0,00

Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)

228

71.01.30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

din total capitol

229

Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale

230

54.02.05

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate

231

54.02.06

Fond pentru garantarea împrumuturilor ext, contractate/garantate de i

232

54.02.07

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

233

54.02.10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte servicii publice generale

234

54.02.50

0,00

235

Ordine publica si siguranta nationala(rd245+247)

236

61,07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.238)

237

70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.239)

238

71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Active fixe(rd.240 la 243)

239

71.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Construcții

240

71.01.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

241

71.01.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

242

71.01.03

0,00

Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)

243

71.01.30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Din total capitol:

244

Ordine publica (rd.261)

245

61.02.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Politie comunitara

246

61.02.03.04

0,00

Protectie civila

247

61.07.08

0,00

248

249

Invatamant (rd.259+262+266+267+269)

250

65,07

1.609,00

402,25

402,25

402,25

402,25

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.252)

251

70

1.609,00

402,25

402,25

402,25

402,25

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.253)

252

71

1.609,00

402,25

402,25

402,25

402,25

Active fixe (rd.254+..+257)

253

71.01

1.609,00

402,25

402,25

402,25

402,25

Construcții

254

71.01.01

1.609,00

402,25

402,25

402,25

402,25

Mașini, echipamente si mijloace de transport

255

71.01.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

256

71.01.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)

257

71.01.30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Din total capitol:

258

Învatamânt prescolar si primar (rd.260+261)

259

65.07.03

528,00

132,00

132,00

132,00

132,00

Învatamânt prescolar

260

65.07.03.01

528,00

132,00

132,00

132,00

132,00

Învatamânt primar

261

65.07.03.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Învatamânt secundar (rd.263 la 265)

262

65.07.04

1.081,00

270,25

270,25

270,25

270,25

Învatamânt secundar inferior

263

65.07.04.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Învatamânt secundar superior

264

65.07.04.02

1.081,00

270,25

270,25

270,25

270,25

Sanatate (rd.280+282)

271

66.07

3.400,00

850,00

850,00

850,00

850,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.273)

272

70

3.400,00

850,00

850,00

850,00

850,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.274)

273

71

3.400,00

850,00

850,00

850,00

850,00

Active fixe (rd.275+..+278)

274

71.01

3.400,00

850,00

850,00

850,00

850,00

Construcții

275

71.01.01

3.400,00

850,00

850,00

850,00

850,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

276

71.01.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

277

71.01.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)

278

71.01.30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Din total capitol:

279

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (rd.281)

280

66.07.06

3.400,00

850,00

850,00

850,00

850,00

Spitale generale

281

66.07.06.01

3.400,00

850,00

850,00

850,00

850,00

Cultura, recreere si religie (rd.295+305)

286

67.07

6.363,90

1.590,96

1.590,98

1.590,98

1.590,98

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.288)

287

70

6.363,90

1.590,96

1.590,98

1.590,98

1.590,98

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.289)

288

71

6.363,90

1.590,96

1.590,98

1.590,98

1.590,98

Active fixe (rd.290+..+293)

289

71.01

6.363,90

1.590,96

1.590,98

1.590,98

1.590,98

Construcții

290

71.01.01

6.113,90

1.528,46

1.528,48

1.528,48

1.528,48

Mașini, echipamente si mijloace de transport

291

71.01.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

292

71.01.03

250,00

62,50

62,50

62,50

62,50

Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)

293

71.01.30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Din total capitol:

294

Servicii culturale (rd296 la 304)

295

67.07.03

250,00

62,50

62,50

62,50

62,50

Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale

296

67.07.03.02

Muzee

297

67.07.03.03

Institutii publice de spectacole si concerte

298

67.07.03.04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Scoli populare de arta si meserii

299

67.07.03.05

Case de cultura

300

67.07.03.06

250,00

62,50

62,50

62,50

62,50

Servicii recreative si sportive

67.07.05

6.113,90

1.528,46

1.528,48

1.528,48

1.528,48

Sport

67.02.05.01

2.113,90

528,46

528,48

528,48

528,48

Tineret

67.02.05.02

Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.02.05.03

4.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

305

67.07.50

306

Asigurări si asistenta sociala (rd.316 la 318)

307

68.07

143,28

35,82

35,82

35,82

35,82

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.309)

308

70

143,28

35,82

35,82

35,82

35,82

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd310)

309

71

143,28

35,82

35,82

35,82

35,82

Active fixe (rd311+..+314)

310

71.01

143,28

35,82

35,82

35,82

35,82

Construcții

311

71.01.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

312

71.01.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

313

71.01.03

143,28

35,82

35,82

35,82

35,82

Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)

314

71.01.30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Din total capitol:

315

Asistenta acordata persoanelor in varsta

316

68.07.04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Asistenta sociala pentru familie si copii

317

68.07.06

143,28

35,82

35,82

35,82

35,82

Prevenirea excluderii sociale (rd.319+320)

318

68.07.15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cantine de ajutor social

319

68.07.15.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli in domeniul prevenirii excluderii sociale

320

68.07.15.50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

321

Locuinte, servicii si dezvoltare publica (rd.331+334+337+338)

322

70.07

22.217,16

5.554,29

5.554,29

5.554,29

5.554,29

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.324)

323

70

22.217,16

5.554,29

5.554,29

5.554,29

5.554,29

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.325)

324

71

22.217,16

5.554,29

5.554,29

5.554,29

5.554,29

Active fixe(rd.326+..+329)

325

71.01

22.217,16

5.554,29

5.554,29

5.554,29

5.554,29

Construcții

326

71.01.01

22.217,16

5.554,29

5.554,29

5.554,29

5.554,29

Mașini, echipamente si mijloace de transport

327

71.01.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

328

71.01.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)

329

71.01.30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Din total capitol:

330

Locuinte (rd.322+323)

331

70.07.03

1.282,00

320,50

320,50

320,50

320,50

Dezvoltarea sistemului de locuinte

332

70.07.03.01

1.282,00

320,50

320,50

320,50

320,50

Alte cheltuieli in domeniul locuintelor

333

70.07.03.30

0,00

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (rd.335+336)

334

70.07.05

13.336,00

3.334,00

3.334,00

3.334,00

3.334,00

Alimentare cu apa

335

70.07.05.01

13.336,00

3.334,00

3.334,00

3.334,00

3.334,00

Amenajari hidrotehnice

336

70.07.05.02

0,00

0,00

0,00

0,00

Iluminat public si electrificari rurale

337

70.07.06

6.600,00

1.650,00

1.650,00

1.650,00

1.650,00

Alimentare cu gaze naturale in localitati

338

70.07.07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale

339

70.02.50

999,16

249,79

249,79

249,79

249,79

Protecția mediului (rd.349+395)

340

74.07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd342)

341

70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.343)

342

71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Active fixe (rd.344+..+347)

343

71.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Construcții

344

71.01.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

345

71.01.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

346

71.01.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)

347

71.01.30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Din total capitol:

348

Salubritate si gestiunea deseurilor (rd.350+351)

349

74.07.05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Salubritate

350

74.07.05.01

Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor

351

74.07.05.02

0,00

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

352

74.07.06

353

Acțiuni generale economice, comerciale si de munca (rd.363)

354

80.07

7.197,26

1.799,31

1.799,31

1.799,32

1.799,32

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.356)

355

70

7.197,26

1.799,31

1.799,31

1.799,32

1.799,32

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.357)

356

71

7.197,26

1.799,31

1.799,31

1.799,32

1.799,32

Active fixe (rd.358+..+361)

357

71.01

7.197,26

1.799,31

1.799,31

1.799,32

1.799,32

Construcții

358

71.01.01

7.177,66

1.794,41

1.794,41

1.794,42

1.794,42

Mașini, echipamente si mijloace de transport

359

71.01.02

19,60

4,90

4,90

4,90

4,90

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

360

71.01.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)

361

71.01.30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Din total capitol:

362

Acțiuni generale, economice și comerciale (rd.364)

363

80.07.01

7.197,26

1.799,31

1.799,31

1.799,32

1.799,32

Prevenire si combatere inundatii si ingheturi

364

80.07.01.06

7.197,26

1.799,31

1.799,31

1.799,32

1.799,32

365

Capitolul 81.01 Combustibili si energie

366

81,07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.356)

367

70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.357)

368

71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Active fixe (rd.358+..+361)

369

71.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Construcții

370

71.01.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

371

71.01.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

372

71.01.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)

373

71.01.30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

din total capitol

374

375

Energie termica

376

81.01.06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

alte cheltuieli privind combustibilii si energia

377

81.02.50

378

379

Transporturi (rd.375+378+381)

380

84.07

77.381,89

19.345,47

19.345,47

19.345,47

19.345,48

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.368)

381

70

77.381,89

19.345,47

19.345,47

19.345,47

19.345,48

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.369)

382

71

77.381,89

19.345,47

19.345,47

19.345,47

19.345,48

Active fixe (rd.370+..+373)

383

71.01

77.381,89

19.345,47

19.345,47

19.345,47

19.345,48

Construcții

384

71.01.01

77.381,89

19.345,47

19.345,47

19.345,47

19.345,48

Mașini, echipamente si mijloace de transport

385

71.01.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

386

71.01.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)

387

71.01.30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Din total capitol:

388

Transport rutier (rd.376 la 378)

389

84.07.03

77.381,89

19.345,47

19.345,47

19.345,47

19.345,48

Drumuri si poduri

390

84.07.03.01

Transport în comun

391

84.07.03.02

6.100,00

1.525,00

1.525,00

1.525,00

1.525,00

Strazi

392

84.07.03.03

71.281,89

17.820,47

17.820,47

17.820,47

17.820,48

Transport aerian (rd.380)

393

84.07.06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

397

96.07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DEFICIT

398

99.07

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

DIRECTOR ECONOMIC

Dr.ing Gheorghe Ciuhandu


ec.Adrian Bodo


MUNICIPIUL TIMIȘOA^731)54-| NR SC2006

Anexa 2


l~731/04 I

PROGRAMUL DE INVESTIȚII PE ANUL 2007

Denumirea obiectivului                                                                                  -mii Ron-

Denumirea obiectivului Data începerii execuției Nr.și data acord M.F.

credite

Buget local

(mii RON)

TOTAL

(mii RON)

TOTAL GENERAL

120.005,49

66.545,60

186.551,0

TOTAL GENERAL

120.005,49

66.545,60

din care pe capitole

0,00

0,00

Capitolul 51.02 Autorități Executive și Acțiuni Externe

1.693,00

4.970,00

6.663,00

TOTAL din care :

0,00

0,00

51.02.01.03 Autorități executive

1.693,00

4.970,00

6.663,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

200,00

200,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

993,00

3.194,00

4.187,00

Alte active fixe (inclusiv reparații capitale)

0

576,00

576,00

0,00

A.Lucrări în continuare

0,00

0,00

0,00

0

Construcții

0,00

0,00

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

0,00

0,00

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

0,00

343,37

343,37

Alte active fixe (inclusiv reparații capitale)

0,00

0,00

0,00

54.02.10 Servicii publice comunitare de evidență a populației

0,00

343,37

343,37

A.Lucrări în continuare

0,00

0,00

0,00

B. Lucrări noi

0,00

0,00

0,00

0,00

Casa Căsătoriilor și Serviciul de evidență a populației

0,00

0,00

C. Dotări independente si alte investiții

0,00

343,37

343,37

Dotări independente

343,37

343,37

Dotări

343,37

343,37

Studii și proiecte

0,00

0,00

0,00

54.02.50 Alte servicii publice generale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A.Lucrari in continuare

0,00

realizare locuinta sinistrati in comunaDenta

0,00

0,00

0,00

C. Dotari independente si alte investitii

0,00

0,00

0,00

dotari LADO

0,00

0,00

0,00

61.02.03.04 Poliție comunitară

0,00

2.040,00

2.040,00

A. Lucrări în continuare                                                               0,00          0,00

0,00

0,00

0,00

B. Lucrări noi                                                                          0,00          0,00

0,00

Amenajare sediu poliția comunitară

0,00

0,00

C. Dotări independente și alte investiții

2.040,00

2.040,00

Dotări independente

1.500,00

1.500,00

Achiziție motociclete scuter, autoturisme, microbuz, tehnică de calcul, sofware, radare, dotări sală de sport

0,00

Total, din care:

3.634,00

3.634,00

Construcții

1.609,00

1.148,00

2.757,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

0,00

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

0,00

895,00

895,00

Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)

0,00

1.591,00

1.591,00

65.02.03 Învățământ preșcolar și primar

528,00

2.790,00

3.318,00

65.02.03.01.Învățământ preșcolar

528,00

1.168,00

1.696,00

A. Lucrări în continuare

0,00

0,00

0,00

B. Lucrări noi

528,00

33,00

561,00

Extindere rețea gaz+branșament + centr.termică Grăd. PN 7

22,00

0,00

22,00

Extindere rețea gaz+branșament + centr.termică PN19

50,00

0,00

50,00

Extindere rețea gaz+branșament + centr.termică PN5

56,00

0,00

56,00

Extindere rețea gaz+branșament + centr.termică PP45

200,00

0,00

200,00

Extindere rețea gaz+branșament + centr.termică PP30

200,00

0,00

200,00

Extindere rețea gaz+branșament + centr.termică PP15

25,00

25,00

Extindere rețea gaz+branșament + centr.termică PP7

0,00

8,00

8,00

0,00

C.Dotări independente și alte investiții

0,00

1.135,00

1.135,00

Dotări independente

545,00

545,00

Achiziție plită gaz PP 22

15,00

15,00

Rampe electromagnetice la unități de învățământ

530,00

530,00

Studii și proiecte

590,00

590,00

proiect instalații int. PP.22

20,00

20,00

proiect utiliz.plită+renom.consumat.PP.22

2,00

2,00

proiect SF instal.PP.23

20,00

20,00

proiect mansardare clădire PP.20

100,00

100,00

proiect.instal.termică PP.11

90,00

90,00

SF+ proiect rep.capitale instal.încălzire PP.53

18,00

18,00

SF+ proiect rep.capitale clădire PN.5

50,00

50,00

SF+ proiect rep.capitale clădire PP.29

60,00

60,00

SF+ proiect rep.capitale clădire PP.30

24,00

24,00

SF+ proiect rep.capitale clădire PP.38

20,00

20,00

SF+ proiect rep.capitale tâmplărie PP.25

20,00

20,00

SF+ proiect rep.capitale tâmplărie PP.26

26,00

26,00

SF+ proiect mansardare PP.14

100,00

100,00

SF+ proiect rep.capitale tâmplărie PN.4

20,00

20,00

sf mansardare gradinita 48

20,00

20,00

0,00

65.02.03.02 Învățământ primar

0,00

1.622,00

1.622,00

A.Lucrări în continuare

0

0,00

0,00

B. Lucrări noi

0,00

1.115,00

1.115,00

Extindere branșament gaz +CT ( corp J.Moor) gen 4

150,00

150,00

Extindere branșament gaz +CT Gen. 19

115,00

115,00

0,00

Dotări independente

200,00

200,00

Rampe electromagnetice la unități de învățământ

200,00

200,00

Studii și proiecte

307,00

307,00

Constr.sală sport Gen.15

25,00

25,00

Mansardă Gen.15

50,00

50,00

Proiect+SF constr.lab. Gen.14

20,00

20,00

Rep.capitale tâmplărie Gen.27

13,00

13,00

Rep.capitale c-ții,igieniz.Gen.29

10,00

10,00

Rep.capitale tâmplărie Gen.11

13,00

13,00

Rep.capitale acoperiș+tâmplărie Gen.20

40,00

40,00

Rep.capitale acoperiș, c-ții+igieniz.Gen.2

13,00

13,00

Rep.capitale c-ții,igieniz.Gen.16

15,00

15,00

Rep.capitale tâmplărie Gen.25

10,00

10,00

Rep.capitale tâmplărie,împrejm.gard teren sport Gen.13

20,00

20,00

Rep. Capitale instal.încălzire Gen.26

18,00

18,00

Rep.capitale instal.încălzire Gen.1

50,00

50,00

Rep. capitale c-ții+instal.Gen.12

10,00

10,00

Alte studii și proiecte

0,00

0,00

0,00

0,00

65.02.04 Învățământ secundar

1.081,00

844,00

1.925,00

65.02.04.02 Învățământ secundar superior

1.081,00

844,00

1.925,00

A. Lucrări în continuare

0,00

0,00

0,00

B. Lucrări noi

1.081,00

0,00

1.081,00

Grup Școlar Transporturi Căi Ferate, Lic.Silvic, Lic.Azur

0,00

Colegiul Național de Artă Ion Vidu

0,00

Branșament gaz + centrală termică Liceul Agricol

381,00

0,00

381,00

Reabilitare centrale termice Lic Electrotimiș

350,00

0,00

350,00

Branșament gaz + centrală termică Liceul Sportiv Banatul

350,00

0,00

350,00

0,00

0,00

C. Dotări independente și alte investiții

0,00

844,00

844,00

Dotări independente

150,00

150,00

Achiziție plite cu montaj

50,00

50,00

Rampe electromagnetice la unități de învățământ

100,00

100,00

Studii și proiecte

694,00

694,00

Proiect+SF instal.int.încălz.G.Moisil

20,00

20,00

Proiectare rampe unit.învățământ

25,00

25,00

Proiect utiliz.gaz plită+renomin.consumat.Ungureanu

2,00

2,00

Proiect utiliz.gaz plită+renomin.consumat.I.Vidu

2,00

2,00

Proiect GȘ-Ungureanu

180,00

180,00

Rep.capitale rețele termice GȘ.Auto

30,00

30,00

Rep.capitale c-ții+instal. GȘ.T.Tănăsescu

30,00

30,00

Rep.capitale Lic.Economic

30,00

30,00

Rep.capitale corp C Lic. Silvic

50,00

50,00

Rep.capitale corp D Lic. Silvic

50,00

50,00

Rep.capitale corp 4 Lic. Silvic

50,00

50,00

Rep.capitale Lic.C-ții-Montaj

25,00

25,00

Alte studii și proiecte

0,00

0,00

SF+pr.reabilitare Lic.I.Vidu

200,00

200,00

0,00

Capitolul 66.02 Sănătate

3.400,00

2.093,00

5.493,00

66.02.06 Spitale

3.400,00

2.093,00

5.493,00

0,00

B. Lucrări noi

1.200,00

740,00

1.940,00

Spitalul clinic municipal z.Torontal-clinica ORL

700,00

0,00

700,00

Reabilitare centrală abur spital V.Babeș

390,00

390,00

Mansardare secție hematologie Clinicile Noi

350,00

350,00

0,00

Extindere corp B secția prematuri și lab. de expl. paraclinice spitalul LUIS ȚURCANU

500,00

0,00

500,00

Studii și proiecte

713,00

713,00

SF + proiect mansardare Sp.V.Babeș

90,00

90,00

SF + proiect fosă septică,st.epurare V.Babeș

50,00

50,00

SF+proiect.amenaj.saloane V.Babeș

100,00

100,00

SF+proiect.garaje pt.parc auto V.Babeș

50,00

50,00

SF+proiect.pt.consolid.antiseism Sp.Țurcanu

203,00

203,00

SF+proiect.pt.c-ții.at.muncit.întreț.Sp.L.Țurcanu

20,00

20,00

SF+pr. Reabilitare Cl.Noi

100,00

100,00

SF+pr.Sp Cl Municipal - Spital.Maxilo-Faciale (expertizare și reabilitare)

100,00

100,00

Capitolul 67.02.03 Cultură recreere și religie

6.363,90

3.491,10

9.855,00

Total, din care:

3.491,10

3.491,10

Construcții

6.113,90

586,10

6.700,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

0,00

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

250,00

1.205,00

1.455,00

Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)

0,00

1.700,00

1.700,00

67.02.03.05 Instituții publice de spectacole și concerte

0,00

1.805,00

1.805,00

0,00

A. Lucrări în continuare

0,00

0,00

0,00

0,00

B. Lucrări noi

0,00

0,00

0,00

C. Dotări independente și alte investiții

0,00

1.805,00

1.805,00

Dotări independente

0,00

1.205,00

1.205,00

Dotări

1.205,00

1.205,00

Studii și proiecte

600,00

600,00

SF+pr reabilitare imobil "Cinema Capitol"

250,00

250,00

350,00

0,00

67.02.05.01 Sport

2.113,90

336,10

2.450,00

0,00

A. Lucrări în continuare

913,90

336,10

1.250,00

Amenajare Stadion Dan Paltinișan (Baza de Antrenament)

913,90

336,10

1.250,00

B. Lucrări noi

1.200,00

0,00

1.200,00

Amenajare bază sportivă Dan Paltinișan (pentru copii)

1.200,00

0,00

1.200,00

C. Dotări independente și alte investitii

0,00

0,00

0,00

Dotări independente

0,00

0,00

Studii și proiecte

0,00

0,00

0,00

67.02.05.03 Întreținere grădini parcuri zone verzi, baze sportive și de

4.000,00

1.350,00

5.350,00

0,00

A. Lucrări în continuare

1.900,00

0,00

1.900,00

Reamenajare Gradină Zoologică

1.900,00

0,00

1.900,00

B. Lucrări noi

2.100,00

250,00

2.350,00

Amenajare parc zona Uzinei

1.150,00

0,00

1.150,00

Sistem de irigatii zona verde Scuar Electromotor HCL269/11,11,2003

0,00

0,00

Sistem de irigații zona verde Piața Victoriei

50,00

0,00

50,00

Reamenajare Parcul Poporului

900,00

0,00

900,00

0,00

Realizare PT, CS, DE Zona Bucovina

100,00

100,00

Realizare PT, CS, DE modernizare Parcul Copiilor

150,00

150,00

SF Modernizare Scuar Arhanghelii Mihail și Gavril - Măslinului

50,00

50,00

SF Modernizare incintă Colegiul Bănățean

50,00

50,00

0,00

Capitolul 68.06. Asigurări și Asistența Socială

143,28

631,93

775,21

Total, din care:

631,93

631,93

Construcții

0,00

0,00

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

70,00

70,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

143,28

461,93

605,21

0,00

68.02.06 Asistență socială pentru familie și copii

143,28

153,93

297,21

68.02.06 Asistență socială pentru familie și copii

143,28

153,93

297,21

0,00

A. Lucrări în continuare

0,00

0,00

0,00

B. Lucrări noi

0,00

0,00

0,00

C. Dotări independente și alte investiții

143,28

153,93

297,21

Dotări independente

143,28

153,93

297,21

Dotări independente

0,00

70,00

70,00

Achiziție autoturism

0,00

70,00

70,00

Studii și proiecte

0,00

100,00

100,00

SF și Proiect Cantina Socială

100,00

100,00

0,00

Capitolul 70.02 Locuințe , servicii si dezvoltare publica

22.217,16

13.919,27

36.136,43

Total, din care:

13.919,27

13.919,27

Construcții

22.217,16

3.711,84

25.929,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

0,00

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

0,00

4.152,43

4.152,43

Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)

0,00

6.055,00

6.055,00

70.02.03 Locuințe

1.282,00

1.307,00

2.589,00

70.02.03.01 Dezvoltarea sistemului de locuințe

1.282,00

1.107,00

2.389,00

0,00

A.Lucrări în continuare

632,00

0,00

632,00

Achiziție și reabilitare cămin str.Ialomița nr 61B

100,00

0,00

100,00

Amenajări exterioare zona Polonă 9

532,00

0,00

532,00

0,00

B. Lucrări noi

650,00

500,00

1.150,00

Reabilitare spații publice din centrul istoric NESALONARE

0,00

0,00

0,00

Achiziție și reabilitare cămin nr 4 str.Polonă

650,00

350,00

1.000,00

Consolidare imobil Sf. Gheorghe NEESALONAT

150,00

150,00

C. Dotări independente și alte investiții NEESALONATE

0,00

607,00

607,00

Dotări independente

0,00

300,00

300,00

Achizitie camin nr 2

0,00

0,00

0,00

300,00

300,00

Studii și proiecte

0,00

307,00

307,00

Istoria urbanistică a Timișorii

7,00

7,00

Sf.+ Pr. Construire locuințe și utilități Zona Ciarda Roșie

300,00

300,00

0,00

70.02.03.30 Locuințe

200,00

200,00

C. Dotări independente și alte investiții

200,00

200,00

Dotări independente

200,00

200,00

Dotări independente

200,00

200,00

0,00

70.02.05 Alimentări cu apă și amenajări hidrotehnice

13.336,00

200,00

13.536,00

70.02.05.01 Alimentări cu apă

13.336,00

200,00

13.536,00

0,00

A. Lucrări în continuare

9.014,41

0,00

9.014,41

Extindere rețea apă-canal -Calea Martirilor

900,00

0,00

900,00

Sistem major canal- cartier Kuntz.

0,00

0,00

0,00

Extin. rețea apă-canal - zona Bobâlna

339,00

0,00

339,00

Sistem major canal -cartier Ciarda Roșie

1.410,00

0,00

1.410,00

Alimentare cu apă.Fântâni publice forate

310,00

0,00

310,00

Alimentarea cu apă industrială. Fântâni publice ornamentale

1.050,00

0,00

1.050,00

Sistem major canal Cartier Plopi

1.233,29

0,00

1.233,29

Sistem major de canalizare Cartier Ghiroda etapa-II

7,01

0,00

7,01

Extindere rețea apă- canal-zona Câmpului I

600,00

0,00

600,00

Extindere rețea apă- canal- zona Câmpului II

1.150,00

0,00

1.150,00

-Extin. rețea apă - canal cu contrib.. cetăț. -zona Marginii

6,50

0,00

6,50

Extindere retea apa-canal zona Blascovici

431,41

0,00

431,41

extindere rețea apă-canal -Str. Lămîiței

462,00

0,00

462,00

extindere rețea canal -str.Steaua

0,40

0,00

0,40

Extindere rețea apa-canal -str.Lidia -Mureș

2,17

0,00

2,17

Extindere rețea apă-canal -str.Intrarea Ardealului

10,00

0,00

10,00

Extindere rețea apă-canal -str. Fragilor

1,89

0,00

1,89

Extindere rețea canal -str. Gospodarilor (parțial)

214,00

0,00

214,00

Extindere rețea apa-canal -str.Aurel Pop

0,90

0,00

0,90

Extindere rețea apa-str nr 1 Cartier Plopi

0,20

0,00

0,20

Extindere rețea canal -str.Călimănești(zona Tazlau)

2,34

0,00

2,34

Extindere rețea apă -str.Calistrat Hogaș+George Topârceanu

1,79

0,00

1,79

Extindere rețea canal -str.C. Baba

1,20

0,00

1,20

Extin. rețea apă- canal . - zona str. Mureș 16

1,67

0,00

1,67

Extin. rețea canal - str. Calimanesti (partial)-AGRIC

1,04

0,00

1,04

Extin. rețea apă - str. Euripide

2,06

0,00

2,06

Extin. rețea apă- canal - str. Aprodu Movilă

1,00

0,00

1,00

Extin. rețea canal cu contrib. cetăț. str.Musicescu (parțial)

211,33

0,00

211,33

Extin. rețea apă- canal - Mures-Tosca etapa 2

2,71

0,00

2,71

Realiz.sistem major de canaliz.-cartier Ghiroda

350,00

0,00

350,00

Reabilitare canal-Calea Martirilor-Musicescu

310,40

0,00

310,40

Viabilizareteren pt constr ANL Miloia III

0,10

0,00

0,10

0,00

0,00

0,00

B. Lucrări noi

4.321,59

0,00

4.321,59

Sistem major canal -zona de locuințe-str. Polonă

2.050,00

0,00

2.050,00

Sistem major canal - cartier zona Urseni-Uzina de apă 1.

500,00

0,00

500,00

Sistem major canal zona Aleea Ghirodei

621,89

0,00

621,89

Extindere rețea apă- str. Louis Țurcanu

3,81

0,00

3,81

Extindere rețea apa- str. Obreja

2,38

0,00

2,38

Extindere rețea apă- str. N. S. de Hațeg

3,69

0,00

3,69

Extindere rețea canal-str.Moise Doboșan

4,17

0,00

4,17

Extindere rețea canal- str. Stephenson

8,21

0,00

8,21

Extindere rețea canal- str. Mircea cel Bătrân (parțial)

5,36

0,00

5,36

Extindere rețea canal- str.Ruderia

10,00

0,00

10,00

Extindere rețea canal- str.Cometei (parțial)

4,17

0,00

4,17

Extindere rețea apa-canal- str. C. Prezan 120

8,33

0,00

8,33

Extindere rețea apa-canal- str. M. Neamțu

240,63

0,00

240,63

Extindere rețea canal- str. Rarău

13,09

0,00

13,09

Extindere rețea apa-canal- str. Mureș 160/7

8,69

0,00

8,69

Extindere rețea apa-canal- str. M. Sadoveanu

215,47

0,00

215,47

Extindere rețea apa-canal- str. Claude Debussy.

13,69

0,00

13,69

Extinderi rețele apă-canal - zona Ronaț-Vest

28,56

0,00

28,56

Extinderi rețele canal - zona Aluniș-Fratelia

36,30

0,00

36,30

Extindere rețea apă- str. Anina

4,40

0,00

4,40

Extindere rețea canal -str. Grigore Antipa

7,74

0,00

7,74

Extindere rețea apă-canal -str. Muncii

11,31

0,00

11,31

Extindere rețea apă-canal- str. Corina Irineu

10,12

0,00

10,12

Extinderi rețele apă-canal -zona Muzicescu - Urseni

28,56

0,00

28,56

Extinderi rețele apă-canal - zona Mehala-Basarabia

16,66

0,00

16,66

Extinderi rețele apă-canal - zona Plopi-Timireazev

41,65

0,00

41,65

Extinderi rețele apă-canal -zona Trubadur-Eroilor

5,00

0,00

5,00

Extinderi rețele apă-canal - zona Dambovita-Lacului

9,76

0,00

9,76

Extinderi rețele apă-canal - zona Plopi Sud- str. II-V

41,65

0,00

41,65

Sistem major canal -cartier Kuntz- etapa a II-a

54,74

0,00

54,74

Sistem major canal -zona Aleea Ghirodei- etapa a II-a

60,10

0,00

60,10

Extindere rețea canal- str .Bobâlna-zona Pădurea Verde

32,13

0,00

32,13

Viabilizare apa-canal B-dul Industriilor

14,64

0,00

14,64

Extinderi rețele canal - zona Plopi-Canal Bega

42,84

0,00

42,84

Sistem major canal - cartier Ciarda Roșie -etapa II

44,63

0,00

44,63

Sistem major canal - cartier Plopi- -etapa II

48,79

0,00

48,79

Reabilitare fântână ornamentală - Punctele Cardinale

28,56

0,00

28,56

Reabilitare fântână ornamentală - Fântâna cu Pești

18,45

0,00

18,45

Realizare fântână ornamentală - Piața Huniade

21,42

0,00

21,42

0,00

C. Dotări independente și alte investiții

0,00

200,00

200,00

Dotări independente

0,00

0,00

Studii și proiecte

0,00

200,00

200,00

Studii și proiecte

0,00

200,00

200,00

0,00

70.02.06. Iluminat public și electrificări rurale

6.600,00

300,00

6.900,00

0,00

A. Lucrări în continuare

6.600,00

0,00

6.600,00

Extindere rețele iluminat public zona de nord

3.399,96

0,00

3.399,96

Extindere rețele iluminat public zona de sud

3.200,04

0,00

3.200,04

B. Lucrări noi

0,00

0,00

0,00

C. Dotări independente și alte investiții

0,00

300,00

300,00

Dotări independente

0,00

0,00

Studii și proiecte

300,00

300,00

Studii și proiecte Rețele Iluminat public

200,00

200,00

SF+ Pr. ref.branșam.și instalatii iluminat cimitire

100,00

100,00

0,00

70.02.07 Alimentare cu gaze naturale localități

0,00

150,00

150,00

0,00

C. Dotări independente și alte investiții

150,00

150,00

Dotări independente

0,00

0,00

0,00

Studii si proiecte

0,00

150,00

150,00

SF extindere retele gaze naturale zona KUNTZ

0

50

50

SF extindere retele gaze naturale zona Campului

50

50

SF extindere retele gaze naturale zona O.Balea

50

50

SF extindere retele gaze naturale

0

0

0,00

70.02.50 Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării c

999,16

11.962,27

12.961,43

0,00

A. Lucrări în continuare

0,00

225,00

225,00

0,00

63,00

63,00

Montare CT + instalare încălzire Secția 4 Poliție

0

90

90

piata de gros

72,00

72

B. Lucrări noi

999,16

2.986,84

3.986,00

Parc tehnologic

0

36,00

36,00

Reabilitare Pta Văcărescu

0

1.180,00

1.180,00

Dezvoltarea turismului si reabilitare urbana Iosefin

0

0,00

0,00

Dezvoltarea turismului si reabilitare urbana Cetate

0

0,00

0,00

Dezvoltarea turismului si reabilitare urbana

999,16

1.700,84

2.700,00

Infintarealim cu gaze+instalatie incalz centrala +apa calda Crisan nr21 -HCL47/24,02,2004

70,00

70,00

0,00

0,00

C. Dotări independente și alte investiții

0,00

8.750,43

8.750,43

Dotări independente

0,00

3.652,43

3.652,43

0,00

384,43

384,43

Studii și proiecte

0,00

5.098,00

5.098,00

alte studii si proiecte

328,00

875,00

875,00

0,00

750,00

750,00

0,00

189,00

189,00

0,00

130,00

130,00

0,00

35,00

35,00

0,00

36,00

36,00

Întocmirea hărții de zgomot și monitorizarea zgomotului ambiental

1.505,00

1.505,00

250,00

250,00

Planuri urbanistice zonale plan urbanistic general

300,00

300,00

500,00

500,00

Alte active fixe (inclusiv reparații capitale)

0,00

405,00

405,00

74.02.05 Salubritate și gestiunea deșeurilor

0,00

405,00

405,00

A. Lucrări în continuare

0,00

0,00

B. Lucrări noi

0,00

0,00

C. Dotări independente și alte investiții

0,00

405,00

405,00

Dotări independente

0,00

0,00

Studii și proiecte

405,00

405,00

Studiu privind managementul deșeurilor și strategia de gestionare a deșeurilor în municipiul Timișoara

105,00

105,00

SF Platformă tehnologică pentru gestionarea deșeurilor

300,00

300,00

Capitolul 80.07 Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă

7.197,26

0,00

7.197,26

Total, din care:

7.177,66

0,00

7.177,66

Construcții

7.177,66

0,00

7.177,66

Mașini, echipamente si mijloace de transport

19,60

0,00

19,60

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

0,00

0,00

0,00

Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)

0,00

0,00

80.07.01 Acțiuni generale, economice și comerciale

7.197,26

0,00

7.197,26

0,00

A. Lucrări în continuare

1.652,09

0,00

1.652,09

Modernizare RTS PT nr. 87

191,16

0,00

191,16

Modernizare RTS Cartierul Soarelui

238,67

0,00

238,67

modernizare RTS cartierul Calea Șagului

150,72

0,00

150,72

Modernizare RTS Cartierul Fabric

222,78

0,00

222,78

Modernizare RTS Cartierul Girocului

205,61

0,00

205,61

Modernizare RTS Campus Universitar

268,55

0,00

268,55

Modernizare RTS Zona Bucovina

200,00

0,00

200,00

Modernizare RTS Zona Calea Aradului

174,60

0,00

174,60

B. Lucrări noi

5.525,57

0,00

5.525,57

Reabilitare RTS ZONA Circumvalațiunii

500,00

0,00

500,00

Reabilitare RTS ZONA Lipovei

339,07

0,00

339,07

Reabilitare RTS ZONA Steaua

800,00

0,00

800,00

Reabilitare RTS ZONA Lunei

700,00

0,00

700,00

Moderniz. și dezv. RTS în mun.Timișoara

66,50

0,00

66,50

Constructie CT/PT str. Torac Bitolia Apateu

1.500,00

0,00

1.500,00

Rețele alimentare și distributie str. Torac Bitolia Apateu

1.620,00

0,00

1.620,00

Capitolul 84.02 Transporturi

0,00

0,00

Total, din care:

77.381,89

14.452,93

91.834,82

Construcții

14.452,93

14.452,93

Mașini, echipamente si mijloace de transport

77.381,89

4.823,93

82.205,82

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

0,00

4.414,00

4.414,00

Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)

0,00

2.925,00

2.925,00

84.02.03 Transport rutier

0,00

2.290,00

2.290,00

84.02.03.02 Transportul în comun

77.381,89

14.452,93

91.834,82

6.100,00

8.775,50

14.875,50

A. Lucrări în continuare

0,00

Modernizare infrastructură rețea transport în comun cu tramvaiul (lucrări BEI) HG 702/01.09.19

6.000,00

0,00

6.000,00

Modernizare infrastructură rețea transp. în comun cu tramvaiul (lucrări BEI) Finanțare subvenți

6.000,00

0,00

6.000,00

0,00

0,00

B. Lucrări noi

0,00

Al doilea sens de circulație linie troleibuz BV Pârvan

100,00

4.000,50

4.100,50

Linie de troleibuz str.Lidia

50,00

0,00

50,00

50

0,00

50,00

Modernizare platforma garare( b-dDambovita nr 1-3

0,00

Reabilitarea infrastructurii la rețeaua de transport în comun cu tramvaiul în municipiul Timișoara

0,00

0,00

0,00

4.000,50

4.000,50

C. Dotări independente și alte investiții

0,00

0,00

Dotări independente

0,00

4.775,00

4.775,00

Sistem integrat de eficientizare incasări

3.425,00

3.425,00

Achiziții mijloace de transport

2.325,00

2.325,00

Achizitii refugii călători

0,00

500,00

500,00

Studii și proiecte

600,00

600,00

0,00

1.350,00

1.350,00

Semnalizare rutiera pt.lucrari de modernizare

0,00

0,00

0,00

Sistem integrat de transport intermodal

0,00

0,00

0,00

Consultanța Modernizarea infrastructurii la rețeaua de transport în comun cu tramvaiul în muni

0,00

100,00

100,00

Reactualizare Cadastru Rutier

0,00

300,00

300,00

SF Extindere rețea contact linia 13

0,00

300,00

300,00

SFClădiri admin. Spații administrative și depou tramvai C.Buziașului

0,00

50,00

50,00

SF Extindere rețea de transport electric, modernizare depou blv Dâmbovița

0,00

150,00

150,00

SF Studiu de prioritizare a transportului pe trasee actuale și în perspectiva extinderii

0,00

100,00

100,00

SF Modernizare și extindere rețea troleibuz, substații de redresare și rețea de alimentare

0,00

100,00

100,00

100,00

100,00

84.02.03.03 Străzi

0,00

71.281,89

1.763,43

73.045,32

A. Lucrări în continuare

0,00

Amenajare str. Vasia Vasilescu

67.853,99

523,43

68.377,42

Modernizare str. Traian Vuia

520,00

0,00

520,00

Modernizare str. Ulpia Traiana

402,00

0,00

402,00

Modernizare str. Cassian Munteanu

24,20

0,00

24,20

Amenajare intersecție Eroilor - Buziașului

11,00

0,00

11,00

Modernizare Independenței - Drubeta

70,00

0,00

70,00

Consolidare pasaj Cal. Șagului

15,00

0,00

15,00

Amenajare str. Trifoiului

5.985,80

0,00

5.985,80

Modernizare Nemoianu - Ferdinand +16 Decembrie

226,24

0,00

226,24

Modernizare str. Horea Creangă

944,72

0,00

944,72

Modernizare blv. Revoluției, Bogdăneștilor -Brediceanu

0,00

0,00

Amenajare str. Ion Rațiu

8.069,25

0,00

8.069,25

Amenajare P-ța Hunedoara

377,53

0,00

377,53

Amenajare str. Tibrului

523,43

523,43

Consolidare Pod Eroilor

859,52

0,00

859,52

Modernizare blv. Rebreanu -Ibulbuca

0,00

Amenajare legătură Gh.Lazăr-Brediceanu

11.568,58

0,00

11.568,58

Modernizare intersecție Torontal - Miresei HCL175/21,12,2004

0,00

0,00

Amenajare str. Gloriei

0,00

0,00

Modernizare str. Armoniei HCL176/21,12,2004

0,00

0,00

Amenajare str. Galileo Galilei

2.201,59

0,00

2.201,59

Amenajare str. Herculane HCL364/10,12,2002

397,41

0,00

397,41

Amenajare str. Copernic HCL373/10,12,2002

762,33

0,00

762,33

Reparatii capitale stradale zona de locuinte zona I.I. de la Brad

542,12

0,00

542,12

Reparatii capitale stradale zona de locuinte calea Aradului

6.534,29

0,00

6.534,29

Piste cicliști

200,00

0,00

200,00

0,00

C. Dotări independente și alte investiții

0,00

Dotări independente

940,00

940,00

Studii și proiecte

0,00

0,00

SF str.Cloșca

940

940

SF str.Torontalului

50

50

SF str. Aprodul Movilă

50

50

SF str. Ghioceilor

30

30

SF str. Călimanești

30

30

SF Zona Marginii

30

30

SF Calea Martirilor - Muzicescu

50

50

SF str Semicerc

30

30

SF str. Agricultorilor

30

30

SF Zona Plopi sud

30

30

SF Șagului - Steaua

30

30

SF Bucovinei - M.cel Bătrân

50

50

SF Soarelui

50

50

Alte studii și proiecte

40

40

SF str Liege

200

200

SF Str Dragos Voda

30

30

0

0,00

84.02.50 Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

0

C. Dotari independente si alte investitii

________0

Dotari independente

0

3914

3914

Studii si proiecte

3914

3914

Achiziții mijloace de transport

0

0       3914        3914

JUDEȚUL:Timis                                                                                                                 Anexa_3

Unitatea administrativ - teritorială :Municipiul Timișoara f ..... ..                   131/06          |

VENITURILE ȘI CHELTUIELILE EVIDENȚIATE ÎN AFARA BUGETULUI LOCAL

PE ANUL 2007

- mii RON -

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod rând

Cod indicator

Buget 2007

Trim       Trim      Trim       Trim

I                      II                    III                     IV

TOTAL VENITURI (rd.2)

1

12.941,42

11.841,42

300,00

300,00

500,00

I. VENITURI CURENTE (rd.3)

2

12.941,42

11.841,42

300,00

300,00

500,00

C. VENITURI NEFISCALE (rd.4)

3

12.941,42

11.841,42

300,00

300,00

500,00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (rd.6)

4

12.941,42

11.841,42

300,00

300,00

500,00

Diverse venituri (rd.6 la rd.11)

5

36.11

12.941,42

11.841,42

300,00

300,00

500,00

Taxe speciale

6

36.11.07

3.600,00

2.500,00

300,00

300,00

500,00

Depozite speciale pentru constructii de locuinte

8

36.11.09

480,00

480,00

Fondul de risc

9

36.11.10

0,00

Fond de rulment

10

36.11.11

8.499,03

8.499,03

Alte venituri

11

36.11.50

362,39

362,39

TOTAL CHELTUIELI (rd.31+46+66+91+109+139+161+182+199+216+

13

12.941,42

11.841,42

300,00

300,00

500,00

CHELTUIELI CURENTE (rd.32+47+66+92+110+140+162+183+200+216+231)

14

01

3.827,50

2.727,50

300,00

300,00

500,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (rd.34+49+68+94+112+142+164+186+202+218+233)

16

20

3.827,50

2.727,50

300,00

300,00

500,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.36+60+69+96+113+143+166+186+203+219+234)

17

70

9.113,92

9.113,92

0,00

0,00

0,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.36+61+70+96+114+144+166+187+204+220+236]

18

71

9.113,92

9.113,92

0,00

0,00

0,00

Active fixe (rd.37+62+71+97+116+146+167+188+206+221+236)

19

71.01

9.113,92

9.113,92

0,00

0,00

0,00

Construcții

20

71.01.01

3.762,79

3.762,79

0,00

0,00

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

22

71.01.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)

23

71.01.30

5.351,13

5.351,13

0,00

0,00

0,00

OPERATIUNI FINANCIARE (rd.67)

24

79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XII ÎMPRUMUTURI (rd.68)

25

80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa (rd.69)

26

80.08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Autoritati publice si actiuni externe (rd.32)

31

51.11

1.158,40

1.158,40

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI CURENTE (rd.33+34)

32

01

49,50

49,50

0,00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

34

20

49,50

49,50

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.36)

35

70

1.108,90

1.108,90

0,00

0,00

0,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.37)

36

71

1.108,90

1.108,90

0,00

0,00

0,00

Active fixe (rd.38+..+41)

37

71.01

1.108,90

1.108,90

0,00

0,00

0,00

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

41

71.01.30

1.108,90

1.108,90

Din total capitol:

42

Autoritati executive si legislative (rd.44)

43

51.11.01

1.158,40

1.158,40

0,00

0,00

0,00

Autorități executive

44

51.11.01.03

1.158,40

1.158,40

Invatamant (rd.77+80+84+85+87)

65

65.11

1.062,23

1.062,23

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI CURENTE (rd.67+68)

66

01

1.062,23

1.062,23

0,00

0,00

0,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

67

10

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

68

20

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.70)

69

70

1.062,23

1.062,23

0,00

0,00

0,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.71)

70

71

1.062,23

1.062,23

0,00

0,00

0,00

Active fixe (rd.72+..+75)

71

71.01

1.062,23

1.062,23

0,00

0,00

0,00

Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)

75

71.01.30

1.062,23

1.062,23

Din total capitol:

76

Învatamânt prescolar si primar (rd.78+79)

77

65.11.03

212,46

212,46

0,00

0,00

0,00

Învatamânt prescolar

78

65.11.03.01

5,98

5,98

Învatamânt primar

79

65.11.03.02

206,48

206,48

Învatamânt secundar (rd.81 la 83)

80

65.11.04

849,77

849,77

0,00

0,00

0,00

Învatamânt secundar inferior

81

65.11.04.01

0,00

Învatamânt secundar superior

82

65.11.04.02

849,77

849,77

90

Cultura, recreere si religie (rd.121+132+136+137)

109

67.11

328,00

178,00

150,00

0,00

0,00

CHELTUIELI CURENTE (rd.111+112)

110

01

328,00

178,00

150,00

0,00

0,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

111

10

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

112

20

328,00

178,00

150,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.114)

113

70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.115)

114

71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Active fixe (rd.116+..+119)

115

71.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Construcții

116

71.01.01

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

117

71.01.02

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

118

71.01.03

0,00

Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)

119

71.01.30

0,00

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

137

67.11.50

328,00

178,00

150,00

0,00

0,00

138

Locuinte, servicii si dezvoltare publica (rd.173+175+178+179+1807)

161

70.11

6.630,00

5.680,00

150,00

300,00

500,00

CHELTUIELI CURENTE (rd.163+164)

162

01

3.450,00

2.500,00

150,00

300,00

500,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

164

20

3.450,00

2.500,00

150,00

300,00

500,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.166)

165

70

3.180,00

3.180,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.167)

166

71

3.180,00

3.180,00

0,00

0,00

0,00

Active fixe (rd.168+..+171)

167

71.01

3.180,00

3.180,00

0,00

0,00

0,00

Construcții

168

71.01.01

0,00

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

171

71.01.30

3.180,00

3.180,00

Locuinte (rd.174)

173

70.11.03

480,00

480,00

0,00

0,00

0,00

Dezvoltarea sistemului de locuinte

174

70.11.03.01

480,00

480,00

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (rd.176+177)

175

70.11.05

2.700,00

2.700,00

0,00

0,00

0,00

Alimentare cu apa

176

70.11.05.01

2.700,00

2.700,00

Amenajari hidrotehnice

177

70.11.05.02

0,00

Iluminat public si electrificari rurale

178

70.11.06

0,00

Alimentare cu gaze naturale in localitati

179

70.11.07

0,00

Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale

180

70.11.50

3.450,00

2.500,00

150,00

300,00

500,00

Transporturi (rd.242+246+248)

230

84.11

3.762,79

3.762,79

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.235)

234

70

3.762,79

3.762,79

0,00

0,00

0,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.236)

235

71

3.762,79

3.762,79

0,00

0,00

0,00

Active fixe (rd.237+..+240)

236

71.01

3.762,79

3.762,79

0,00

0,00

0,00

Construcții

237

71.01.01

3.762,79

3.762,79

Transport rutier (rd.243 la 245)

242

84.11.03

3.762,79

3.762,79

0,00

0,00

0,00

Transport în comun

244

84.11.03.02

0,00

Strazi

245

84.11.03.03

3.762,79

3.762,79

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

250

96.11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE        DIRECTOR ECONOMIC

Dr.Ing. Gheorghe Ciuhandu                EC.Adrian Bodo

JUDEȚUL:Timis                                                                                            Anexa 1

Unitatea administrativ - teritorială:Municipiul Timișoara

Formular:     131/01

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ȘI SUBCAPITOLE ȘI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE,

TITLURI, ARTICOLE DE CHELTUIELI, SUBCAPITOLE ȘI PARAGRAFE PE ANUL 2007

-mii Ron-

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod rând

Cod indicator

Buget initial

2007

Buget rectif. Martie 2007

Influente

TOTAL VENITURI (rd.3+78+84+89)

1

00.01

511.338,37

530.395,12

19.056,75

0,00

VENITURI PROPRII (rd.3-rd.26+rd.78+rd.84)

2

48.02

379.409,33

379.409,33

I. VENITURI CURENTE (rd.4+45)

3

00.02

494.254,66

513.255,62

19.000,96

A. VENITURI FISCALE (rd.5+16+19+25+42)

4

00.03

441.955,93

460.956,89

19.000,96

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (rd.6+9+13)

5

00.04

218.690,89

218.690,89

0,00

A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE

6

00.05

0,00

0,00

0,00

Impozit pe profit (rd.8)

7

01.02

0,00

0,00

0,00

Impozit pe profit de la agenți economici

8

01.02.01

0,00

0,00

0,00

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

9

00.06

214.690,89

214.690,89

0,00

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (rd.11+12)

10

04.02

214.690,89

214.690,89

0,00

Cote defalcate din impozitul pe venit

11

04.02.01

213.885,89

213.885,89

0,00

Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale

12

04.02.04

805,00

805,00

0,00

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (rd.14)

13

00.07

4.000,00

4.000,00

0,00

Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital (rd.15)

14

05.02

4.000,00

4.000,00

0,00

Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital

15

05.02.50

4.000,00

4.000,00

0,00

A2. IMPOZIT PE SALARII - TOTAL (rd.17)

16

00.08

180,00

180,00

0,00

Impozit pe salarii - total (rd.18)

17

06.02

180,00

180,00

0,00

Cote defalcate din impozitul pe salarii *)

18

06.02.02

180,00

180,00

0,00

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (rd.20)

19

00.09

87.781,00

87.781,00

0,00

Impozite si taxe pe proprietate (rd.21 la rd.24)

20

07.02

87.781,00

87.781,00

0,00

Impozit pe cladiri

21

07.02.01

56.000,00

56.000,00

0,00

Impozit pe terenuri

22

07.02.02

7.800,00

7.800,00

0,00

Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru

23

07.02.03

18.881,00

18.881,00

0,00

Alte impozite si taxe pe proprietate

24

07.02.50

5.100,00

5.100,00

0,00

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (rd.26+33+35+38)

25

00.10

134.066,04

153.067,00

19.000,96

Sume defalcate din TVA (rd.27 la rd.32)

26

11.02

120.496,04

139.497,00

19.000,96

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru actiuni transferate sau noi cheltuieli publ

27

11.02.01

0,00

Sume defalcate din taxa finantarea cheltuielilor descentralizate

28

11.02.02

120.161,04

120.162,00

0,96

*) pentru restanțele din anii precedenți

0,00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru sistemele centralizate de producere și 1

29

11.02.03

0,00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri

30

11.02.04

19.000,00

19.000,00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

31

11.02.05

0,00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

32

11.02.06

335,00

335,00

0,00

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (rd.34)

33

12.02

400,00

400,00

0,00

Taxe hoteliere

34

12.02.07

400,00

400,00

0,00

Taxe pe servicii specifice (rd.36+37)

35

15.02

500,00

500,00

0,00

Impozit pe spectacole

36

15.02.01

200,00

200,00

0,00

Alte taxe pe servicii specifice

37

15.02.50

300,00

300,00

0,00

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (rc

38

16.02

12.670,00

12.670,00

0,00

Impozit asupra mijloacelor de transport

39

16.02.02

8.120,00

8.120,00

0,00

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare

40

16.02.03

50,00

50,00

0,00

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati

41

16.02.50

4.500,00

4.500,00

0,00

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (rd.43)

42

00.11

1.238,00

1.238,00

0,00

Alte impozite si taxe fiscale (rd.44)

43

18.02

1.238,00

1.238,00

0,00

Alte impozite si taxe

44

18.02.50

1.238,00

1.238,00

0,00

C. VENITURI NEFISCALE (rd.46+55)

45

00.12

52.298,73

52.298,73

0,00

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (rd.47+53)

46

00.13

28.600,35

28.600,35

0,00

Venituri din proprietate (rd.48 la rd.52)

47

30.02

28.575,35

28.575,35

0,00

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societatilor si companiilor nationale

48

30.02.01

5.457,56

5.457,56

0,00

Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti

49

30.02.03

14.127,47

14.127,47

0,00

Venituri din concesiuni si inchirieri

50

30.02.05

6.500,00

6.500,00

0,00

Venituri din dividende

51

30.02.08

0,00

Alte venituri din proprietate

52

30.02.50

2.490,32

2.490,32

0,00

Venituri din dobanzi (rd.54)

53

31.02

25,00

25,00

0,00

Alte venituri din dobanzi

54

31.02.03

25,00

25,00

0,00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (rd.56+64+67+72+75)

55

00.14

23.698,38

23.698,38

0,00

Venituri din prestari de servicii si alte activitati (rd.57 la rd.63)

56

33.02

172,64

172,64

0,00

Venituri din prestari de servicii

57

33.02.08

10,00

10,00

0,00

Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese

58

33.02.10

0,00

Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

59

33.02.12

150,00

150,00

0,00

0,00

Taxe din activitati cadastrale si agricultura

60

33.02.24

Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție socială

61

33.02.27

0,00

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri

62

33.02.28

12,64

12,64

0,00

0,00

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

63

33.02.50

Venituri din taxe administrative, eliberari permise (rd.65+66)

64

34.02

12.500,00

12.500,00

0,00

Taxe extrajudiciare de timbru

65

34.02.02

2.500,00

10.000,00

2.500,00

10.000,00

0,00

0,00

Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise

66

34.02.50

Amenzi, penalitati si confiscari (rd.68 la rd.71)

67

35.02

9.674,27

9.674,27

0,00

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale

68

35.02.01

7.669,27

7.669,27

0,00

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declarației de impozite si taxe

69

35.02.02

0,00

0,00

0,00

confiscarea potrivit legii

70

35.02.03

0,00

Alte amenzi, penalitati si confiscari

71

35.05.50

2.005,00

2.005,00

0,00

Diverse venituri (rd.73+74)

72

36.02

927,69

927,69

0,00

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice

73

36.02.05

0,00

Alte venituri

74

36.02.50

927,69

927,69

0,00

Transferuri voluntare, altele decat subvențiile (rd.76+77)

75

37.02

423,78

423,78

0,00

Donatii si sponsorizari

76

37.02.01

423,78

423,78

0,00

Alte transferuri voluntare

77

37.02.50

0,00

II. VENITURI DIN CAPITAL (rd.79)

78

00.15

5.650,71

5.650,71

0,00

Venituri din valorificarea unor bunuri (rd.80 la rd.83)

79

39.02

5.650,71

5.650,71

0,00

Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice

80

39.02.01

296,71

296,71

0,00

Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului

81

39.02.03

354,00

354,00

0,00

Venituri din privatizare

82

39.02.04

0,00

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat

83

39.02.07

5.000,00

5.000,00

0,00

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (rd.85)

84

00.16

0,00

0,00

0,00

Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (rd.86 la rd.88)

85

40.02

0,00

0,00

0,00

Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de

86

40.02.06

0,00

Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice

87

40.02.07

0,00

Incasari din rambursarea altor împrumuturi acordate

88

40.02.50

0,00

IV. SUBVENȚII (rd.90)

89

00.17

11.433,00

11.488,79

55,79

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (rd.91+105)

90

00.18

11.433,00

11.488,79

55,79

Subventii de la bugetul de stat (rd.92+101)

91

42.02

11.433,00

11.488,79

55,79

A. De capital (rd.93 la rd.100)

92

00.19

11.358,00

11.413,79

55,79

Retehnologizarea centralelor termice și electrice de termoficare

93

42.02.01

0,00

Investitii finantate partial din imprumuturi externe

94

42.02.03

0,00

0,00

0,00

Aeroporturi de interes local

95

42.02.04

0,00

Planuri si regulamente de urbanism

96

42.02.05

0,00

Străzi care se vor amenaja în perimetrele destinate construcțiilor de cvartale de locuințe noi

97

42.02.06

0,00

Finanțarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD

98

42.02.07

0,00

Finanțarea programului de pietruire a drumurilor comunale și alimentare cu apă a satelor

99

42.02.09

0,00

Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație

100

42.02.10

42.02.12

9.583,00

1.775,00

0,00

9.583,00

1.775,00

55,79

0,00

0,00

55,79

Subventii pt reabilitare termica

B. Curente (rd.102 la rd.104)

101

00.20

Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

102

42.02.21

75,00

75,00

0,00

Subventii primite din Fondul de Interventie

103

42.02.28

75,00

75,00

0,00

Finantarea lucrărilor de cadastru imobiliar

104

42.02.29

0,00

Subventii de la alte administratii (rd.106 la rd.109)

105

43.02

0,00

Subvenții primite de la bugetele consiliilor județene pentru protecția copilului

106

43.02.01

0,00

0,00

0,00

programelor pentru ocuparea temporară a fortei de munca

107

43.02.04

0,00

persoanele cu handicap

108

43.02.07

0,00

Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale și județene pentru ajutoare în situații de

109

43.02.08

0,00

110

0,00

TOTAL CHELTUIELI (rd.171+233+264+402+471)

111

49.02

0,00

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (rd.172+190+223+248)

171

50.02

0,00

Autoritati publice si actiuni externe (rd.187)

172

51.02

66.221,29

66.931,29

710,00

Autoritati executive si legislative (rd.188)

187

51.02.01

0,00

Autorități executive

188

51.02.01.03

41.034,97

41.594,97

560,00

189

41.034,97

41.594,97

560,00

Alte servicii publice generale (rd.212 la rd.216)

190

54.02

0,00

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administrațile

214

54.02.07

0,00

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

215

54.02.10

4.488,00

4.488,00

0,00

Alte servicii publice generale

216

54.02.50

4.849,70

4.849,70

0,00

217

1.351,62

1.501,62

150,00

Dobanzi (rd.219 la 221)

218

55.02

0,00

0,00

Ordine publica si siguranta nationala (rd.260+262)

248

61.02

Ordine publica (rd.261)

260

61.02.03

0,00

Politie comunitara

261

61.02.03.04

16.956,78

16.956,78

0,00

Protectie civila

262

61.02.08

16.956,78

16.956,78

0,00

263

741,20

741,20

0,00

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (rd.265+3040+328+367)

264

64.02

0,00

Invatamant (rd.289+292+296+297+299+302)

265

65.02

232.595,33

231.506,22

-1.089,11

Învatamânt prescolar si primar (rd.290+291)

289

65.02.03

0,00

Învatamânt prescolar

290

65.02.03.01

58.056,64

60.982,71

2.926,07

Învatamânt primar

291

65.02.03.02

19.125,23

19.125,23

0,00

Învatamânt secundar (rd.293 la 296)

292

65.02.04

38.931,41

41.857,48

2.926,07

Învatamânt secundar inferior

293

65.02.04.01

91.153,80

88.527,73

-2.626,07

Învatamânt secundar superior

294

302

65.02.04.02

0,00

Alte cheltuieli în domeniul învatamântului

65.02.50

0,00

303

0,00

Sanatate (rd.322+324)

304

66.02

0,00

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (rd.323)

322

66.02.06

0,00

Spitale generale

323

66.02.06.01

6.643,00

6.343,00

-300,00

Alte cheltuieli in domeniu sanatatii (rd.325+326)

324

66.02.50

6.643,00

6.343,00

-300,00

Crese

325

66.02.50.03

4.103,80

4.103,80

0,00

Alte institutii si actiuni sanitare

326

66.02.50.50

2.903,80

2.903,80

0,00

327

1.200,00

1.200,00

0,00

Cultura, recreere si religie (rd.350+360+364+365)

328

67.02

0,00

Servicii culturale (rd.351 la 359)

350

67.02.03

0,00

Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale

351

67.02.03.02

15.730,00

16.466,00

736,00

Muzee

352

67.02.03.03

0,00

Institutii publice de spectacole si concerte

353

67.02.03.04

0,00

Scoli populare de arta si meserii

354

67.02.03.05

13.918,00

14.012,00

94,00

Case de cultura

355

67.02.03.06

0,00

Camine culturale

356

67.02.03.07

1.812,00

2.454,00

642,00

Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale

357

67.02.03.08

0,00

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

358

67.02.03.12

0,00

Alte servicii culturale

359

67.02.03.30

0,00

Servicii recreative si sportive (rd.361 la 363)

360

67.02.05

0,00

Sport

361

67.02.05.01

12.522,68

12.858,78

336,10

Tineret

362

67.02.05.02

1.475,00

1.811,10

336,10

Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

363

67.02.05.03

200,00

200,00

0,00

Servicii religioase

364

67.02.06

10.847,68

10.847,68

0,00

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

365

67.02.50

100,00

100,00

0,00

366

600,00

600,00

0,00

Asigurari si asistenta sociala (rd.392+393+395+396+397+400)

367

68.02

0,00

Asistenta acordata persoanelor in varsta

392

68.02.04

0,00

Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (rd.394)

393

68.02.05

0,00

0,00

0,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

394

68.02.05.02

3.756,00

1.116,08

-2.639,92

Asistenta sociala pentru familie si copii

395

68.02.06

3.756,00

1.116,08

-2.639,92

Ajutoare pentru locuinte

396

68.02.10

4.806,90

4.806,90

0,00

Prevenirea excluderii sociale (rd.398+399)

397

68.02.15

0,00

Ajutor social

398

68.02.15.01

26.110,92

26.589,63

478,71

Cantine de ajutor social

399

68.02.15.02

23.300,00

23.778,71

478,71

Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale

400

68.02.50

2.810,92

2.810,92

0,00

401

9.011,59

9.011,59

0,00

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (rd.403+409)

402

69.02

0,00

Locuinte, servicii si dezvoltare publica (rd.429+432+4355 la 437)

403

70.02

54.963,04

55.398,90

435,86

Locuinte (rd.430+431)

429

70.02.03

0,00

Dezvoltarea sistemului de locuinte

430

70.02.03.01

8.070,20

8.070,20

0,00

Alte cheltuieli in domeniul locuintelor

431

70.02.03.30

1.107,00

1.107,00

0,00

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (rd.433+434)

432

70.02.05

6.963,20

6.963,20

0,00

Alimentare cu apa

433

70.02.05.01

4.225,00

4.225,00

0,00

Amenajari hidrotehnice

434

70.02.05.02

4.225,00

4.225,00

0,00

Iluminat public si electrificari rurale

435

70.02.06

0,00

Alimentare cu gaze naturale in localitati

436

70.02.07

7.959,00

7.959,00

0,00

Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale

437

70.02.50

150,00

150,00

0,00

438

23.453,84

23.889,70

435,86

Protectia mediului (rd.466+469)

439

74.02

0,00

Salubritate si gestiunea deșeurilor (rd.467+468)

466

74.02.05

0,00

Salubritate

467

74.02.05.01

10.805,00

10.805,00

0,00

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

468

74.02.05.02

10.805,00

10.805,00

0,00

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

469

74.02.06

0,00

0,00

0,00

470

493

300,00

300,00

0,00

0,00

Combustibili si energie (rd.514 la 516)

494

81.02

0,00

Energie termica

514

81.02.06

0,00

Alti combustibili

515

81.02.07

60.648,00

79.648,00

19.000,00

Alte cheltuieli privind combustibili si energia

516

81.02.50

0,00

517

0,00

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (rd.530)

518

83.02

0,00

Agricultura (rd.531+532)

530

83.02.03

0,00

Protectia plantelor si carantina fitosanitara

531

83.02.03.03

359,80

359,80

0,00

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

532

83.02.03.30

359,80

359,80

0,00

533

0,00

Transporturi (rd.558+562+564)

534

84.02

0,00

Transport rutier (rd.559 la 561)

558

84.02.03

0,00

Drumuri si poduri

559

84.02.03.01

74.938,93

74.938,93

0,00

Transport în comun

560

84.02.03.02

0,00

Strazi

561

84.02.03.03

33.775,50

33.775,50

0,00

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

596

96.02

0,00

0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

DIRECTOR ECONOMIC

Dr.Ing Gheorghe Ciuhandu

ec. Adrian Bodo