Hotărârea nr. 60/2007

60/27.03.2007 privind rectificarea bugetului local si aprobarea contului de executie al Municipiului Timisoara pe anul 2006
Hotararea Consiliului Local 60/27.03.2007
privind rectificarea bugetului local si aprobarea contului de executie al Municipiului Timisoara pe anul 2006


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Referatul nr. SC2007-6365/19.03.2007 al Primarului Municipiului Timisoara - domnul Gheorghe Ciuhandu;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minoritatilor, Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara ;
Avand in vedere Adresa FN/27.12.2006 a Ministerului Finantelor Publice şi Adresa nr.17686/15.12.2005 a Consiliului Judetean Timis;
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local nr.1/24.01.2006 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2006;
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local nr.583/19.12.2006 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2006;
In conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 - privind finantele publice locale;
In conformitate cu prevederile Legii nr. 379/2005 privind bugetul de stat pe anul 2006 ;
In conformitate cu prevederile art.36 alin.4 lit.a si art.63 alin.4 lit.b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală , republicată;
In temeiul art. 45 alin.2 din Legea 215/2001 privind administratia publica locala, republicată;


HOTARASTE

Art.1. Se aproba rectificarea bugetului local si contul de executie al Municipiului Timisoara pe anul 2006 conform Anexei nr.1 - "Bugetul Local Detaliat la Venituri pe Capitole si Subcapitole si la Cheltuieli pe Capitole,Titluri si Articole de Cheltuieli si Subcapitole" si Anexei nr.2 - "Contul de executie pe anul 2006" care fac parte integrantă din prezenta hotarare .

Art.2. La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se modifica in mod corespunzator Hotărârea Consiliului Local nr.583/19.12.2006 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2006.
Art.3. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Economica, Directia Edilitară, Directia Patrimoniu, Directia Urbanism din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.
Art.4. Prezenta hotarare se comunica:
-Instituţiei Prefectului - Judetul Timis;
-Primarului Municipiului Timisoara ;
-Serviciului Juridic;
-Directiei Economice;
-Directiei Patrimoniu;
-Directiei Edilitare;
-Directiei de Urbanism;
-Serviciului Centrul de Consiliere pentru Cetateni;
-Biroului Control Intern;
-Administratiei Financiare a Municipiului Timisoara;
-Directiei Generale a Finantelor Publice a Judetului Timis;
-Mass media locale.


Presedinte de sedinta
CORADO TOADER
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMANIA

JUDETUL TIMIS

MUNICIPIUL TIMIȘOARA 131/04 I

NR SC2006

PROGRAMUL DE INVESTITII PE ANUL 2006

executia

mii Ron

Denumirea obiectivului Data inceperii executiei Nr.si data acord M.F. Nr.si data act aprobare

credite

buget local

total

TOTAL GENERAL

29.994,54

56.068,58

86.063,12

-buget local-A

17.339,23

46.058,00

63.397,23

-buget local-B

11.950,77

2.417,77

14.368,54

-buget local-C

704,54

6.734,58

7.439,12

0,00

TOTAL GENERAL

29.994,54

56.068,58

86.063,12

din care pe capitole

0,00

0,00

Capitolul 51.02 Autoritati Executive si Actiuni Externe

0,00

1.571,69

1.571,69

TOTAL

din care :

0,00

0,00

51.02.01.03 Autoritati executive

0,00

1.571,69

1.571,69

Construcții

0,00

0,00

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

0

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

0,00

887,85

887,85

Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)

0

683,84

683,84

 • A. Lucrari in continuare

 • B. Lucrari noi

 • C. Dotari independente si alte investitii

Dotari independente achizitie corp BancPost

Studii si proiecte

SF Extindere Retea Data Voce Barometrul politicilor publice din Timisoara Sistem info-geografic de administrare al PMT

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.571,69

887,85

0,00

683,84

1,90

27,50

654,44

0,00

0,00

0,00

1.571,69

887,85

0,00

683,84

1,90

27,50

654,44

0,00

Capitolul 54.02 Alte servicii publice generale

0,00

188,76

188,76

0,00

Construcții

0,00

0,00

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

0,00

0,00

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

0,00

188,76

188,76

Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)

0,00

0,00

0,00

54.02.10 Servicii publice comunitare de evidenta a populatiei

0,00

188,76

188,76

 • A. Lucrari in continuare

 • B. Lucrari noi

 • C. Dotari independente si alte investitii

Dotari independente Studii si proiecte

0,00

188,76

188,76

0,00

0,00

0,00

188,76

188,76

0,00

0,00

0,00

Capitolul 61.02. Ordine publica si siguranta nationala

0,00

164,16

164,16

0,00

0,00

Denumirea obiectivului Data inceperii executiei Nr.si data acord M.F. Nr.si data act aprobare

credite

buget local

total

Construcții

0,00

0,00

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

410,00

410,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

0,00

426,00

426,00

Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)

0,00

0,00

0,00

61.02.03.ordine publica

0,00

164,16

164,16

61.02.03.04 politie comunitara

0,00

164,16

164,16

A. Lucrari in continuare

0,00

0,00

0,00

0,00

B. Lucrari noi

0,00

0,00

0,00

0,00

C. Dotari independente si alte investitii

0,00

164,16

164,16

Dotari independente

0,00

164,16

164,16

Studii si proiecte

0,00

0,00

0,00

0,00

Capitolul 65.02 Invatamant

100,00

2.440,97

2.540,97

TOTAL

0,00

din care :

0,00

Construcții

0,00

2.417,77

2.417,77

Mașini, echipamente si mijloace de transport

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

100,00

0,00

100,00

Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)

0,00

23,20

23,20

65.02.03 Invatamant prescolar si primar

100,00

1.511,11

1.611,11

65.02.03.01.Invatamant prescolar

100,00

1.149,75

1.249,75

A. Lucrari in continuare

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

B. Lucrari noi

0,00

1.144,04

1.144,04

gradinita PP12

251,21

251,21

Reparatii capitale gradinita PP26

250,02

250,02

Reparatii capitale gradinita PP32

252,09

252,09

Reparatii capitale gradinita PP53

250,17

250,17

Reparatii capitale gradinita PN22

140,55

140,55

C.Dotari independente si alte investitii

100,00

5,71

105,71

Dotari independente

100,00

100,00

Studii si proiecte

0,00

5,71

5,71

0,00

65.02.03.02 Imvatamant primar

0,00

361,36

361,36

A.Lucrari in continuare

0,00

0,00

0,00

0,00

Investitii la invatamant prescolar

0,00

0,00

0,00

B. Lucrari noi

0,00

352,79

352,79

Reparatii capitale scoala cls I-VIII nr 1

100,00

100,00

Reparatii capitale scoala cls I-VIII nr 2

200,00

200,00

Reparatii capitale scoala cls I-VIII nr 9

52,79

52,79

0,00

C.Dotari independente si alte investitii

0,00

8,57

8,57

Dotari independante

0,00

0,00

0,00

Studii si proiecte

0,00

8,57

8,57

65.02.04 Invatamant secundar

0,00

929,86

929,86

65.02.04.02 Invatamant secundar superior

0,00

929,86

929,86

A. Lucrari in continuare

0,00

0,00

0,00

0,00

B. Lucrari noi

0,00

920,94

920,94

Grup Scolar Transporturi Cai Ferate, Lic.Silvic, Lic.Azur

530,73

530,73

Colegiul National De Arta Ion Vidu

159,23

159,23

Grup Scolar Industrial Emanoil Ungureanu

230,98

230,98

Denumirea obiectivului Data inceperii executiei Nr.si data acord M.F. Nr.si data act aprobare

credite

buget local

total

C. Dotari independente si alte investiții

0,00

8,92

8,92

Denumirea obiectivului Data inceperii executiei Nr.si data acord M.F. Nr.si data act aprobare

credite

buget local

total

Dotari independente

0,00

Studii si proiecte

0,00

8,92

8,92

0,00

Capitolul 66.02 Sanatate

20,58

0,00

20,58

0,00

66.02.06 Spitale

20,58

0,00

20,58

Construcții

20,58

0,00

20,58

Mașini, echipamente si mijloace de transport

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

0,00

0,00

0,00

Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)

0,00

0,00

0,00

0,00

din care

0,00

A. Lucrari in continuare

8,16

0,00

8,16

Bransament gaz+centrala termica si abur Clinicile Noi-HCL 30/20,07,2004

8,16

8,16

0,00

B. Lucrari noi

12,42

0,00

12,42

Extindere corp B sectia prematuri si lab. de expl. paraclinice spitalul LUIS TURCANU- HCL60/28

0,00

0,00

0,00

spitalul clinic municipal z.Torontal

0,00

0,00

Constructie Centru MRF-HCL54/28,09,2004

12,42

0,00

12,42

C. Dotari independente si alte investitii

0,00

0,00

0,00

Dotari independente

0,00

0,00

Studii si proiecte

0,00

0,00

0,00

Capitolul 67.02.03 Cultura recreere si religie

2.167,56

740,24

2.907,80

TOTAL

0,00

Construcții

1.758,40

439,09

2.197,49

Mașini, echipamente si mijloace de transport

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

409,16

171,09

580,25

Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)

0,00

0,00

0,00

din care :

0,00

67.02.03.05 Institutii publice de spectacole si concerte

0,00

171,09

171,09

0,00

A. Lucrari in continuare

0,00

0,00

0,00

B. Lucrari noi

0,00

C. Dotari independente si alte investitii

0,00

171,09

171,09

Dotari independente

0,00

171,09

171,09

Studii si proiecte

0,00

0,00

67.02.03.07 Casa de cultura

409,16

0,00

409,16

A. Lucrari in continuare

0,00

0,00

0,00

B. Lucrari noi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C. Dotari independente si alte investitii

409,16

0,00

409,16

Dotari independente

409,16

0,00

409,16

Studii si proiecte

0,00

0,00

0,00

67.02.05.01 Sport

0,00

0,00

0,00

0,00

A. Lucrari in continuare

0,00

0,00

0,00

Amenajare Stadion Dan Paltinisan (Baza de Antrenament) HCL83/24.02.2005

0,00

0,00

B. Lucrari noi

0,00

0,00

0,00

Amenajare baza sportiva Dan Paltinisan (pentru copii) HCL61/28,02,2006

0,00

0,00

C. Dotari independente si alte investitii

0,00

0,00

0,00

Dotari independente

0,00

Studii si proiecte

0,00

0,00

0,00

67.02.05.03Intretinere gradini parcuri zone verzi, baze sportive si de agreme

n    1.758,40

569,15

2.327,55

Denumirea obiectivului Data inceperii executiei Nr.si data acord M.F. Nr.si data act aprobare

credite

buget local

total

0,00

Denumirea obiectivului Data inceperii executiei Nr.si data acord M.F. Nr.si data act aprobare

credite

buget local

total

A. Lucrări in continuare

1.758,40

439,09

2.197,49

Reamenajare Gradina Zoologica-HCL33/20,07,2004

1.758,40

439,09

2.197,49

0,00

B. Lucrari noi

0,00

0,00

0,00

C. Dotari independente si alte investitii

0,00

130,06

130,06

Dotari independente

17,37

17,37

Studii si proiecte

0,00

112,69

112,69

Studii si proiecte

112,69

112,69

0,00

Capitolul 68.06. Asigurări si Asistenta Sociala

0,00

336,26

336,26

TOTAL

0,00

din care :

0,00

Construcții

0,00

0,00

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

0,00

336,26

336,26

Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)

0,00

0,00

0,00

68.06.15 prevenirea excluderii sociale

0,00

336,26

336,26

68.06.15.01 Ajutor social

0,00

336,26

336,26

0,00

A. Lucrari in continuare

0,00

0,00

0,00

B. Lucrari noi

0,00

0,00

0,00

C. Dotari independente si alte investitii

0,00

336,26

336,26

Dotari independente

0,00

336,26

336,26

Studii si proiecte

0,00

0,00

0,00

0,00

Capitolul 70.02 Locuinte , servicii si dezvoltare publica

8.257,66

3.296,77

11.554,43

TOTAL

0,00

din care :

0,00

0,00

Construcții

8.257,66

2.785,11

11.042,77

Mașini, echipamente si mijloace de transport

0

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

0,00

0,00

0,00

Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)

0,00

511,66

511,66

0,00

0,00

70.02.03 Locuinte

88,28

41,85

130,13

70.02.03.01 Dezvoltarea sistemului de locuinte

88,28

41,85

130,13

0,00

A.Lucrari in continuare

88,28

0,00

88,28

Achizitie si reabilitare camin str.Ialomita nr 61B -HCL 146/19,12,2000

88,28

88,28

B. Lucrari noi

0,00

0,00

0,00

C. Dotari independente si alte investitii

0,00

41,85

41,85

Dotari independente

0,00

0,00

0,00

Studii si proiecte

0,00

41,85

41,85

Istoria urbanistica a Timisorii

0,00

0,00

0,00

studii si proiecte

0,00

41,85

41,85

0,00

0,00

70.02.05 Alimentari cu apa si amenajari hidrotehnice

4.332,47

507,03

4.839,50

70.02.05.01 Alimentari cu apa

4.332,47

507,03

4.839,50

0,00

A. Lucrari in continuare

1.646,17

307,44

1.953,61

Realiz.sistem major de canaliz.-cartier Ghiroda -HCL222/14,10,2003

314,96

314,96

Reabilitare canal - Calea Martirilor-Musicescu -HCL26/16,12,2003

412,28

300,00

712,28

Extin. rețea apă - canal cu contrib.. cetăț. -zona Marginii -HCL163/18,05,2004

129,50

129,50

Denumirea obiectivului Data inceperii executiei Nr.si data acord M.F. Nr.si data act aprobare

credite

buget local

total

Extin. rețea apă cu contrib. cetăț. - zona Plopi Sud (str.nr.1)-HCL166/18,05,2004

17,83

17,83

Extin. rețea apă- canal cu contrib. cetăț. - zona str. Mureș 16 HCL125/30,11,2004

155,22

155,22

Extin. rețea canal cu contrib. cetăț. - str. Calimanesti (partial)zona Agriculturii -HCL186/21,12,200

95,19

95,19

Extin. rețea apă cu contrib. cetăț. - str. Euripide HCL185/21,12,2004

153,27

7,34

160,61

Extin. rețea canal cu contrib. cetăț. - str. Aprodu Movilă HCL182/21,12,2004

87,45

0,10

87,55

Extin. rețea canal cu contrib. cetăț. str.Musicescu (parțial)-HCL165/18,05,2004

181,65

181,65

Extin. rețea apă-canal cu contrib. cetăț. - zona Bobâlna HCL181/21,12,2004

98,82

98,82

B. Lucrari noi

2.686,30

10,00

2.696,30

Extin. rețea apă- canal cu contrib. cetăț. - Mures-Tosca etapa 2 HCL188/21,12,2004

253,00

10

263,00

Sistem major canal -cartier Ciarda Roșie -HCL 158/18,05,2004

329,05

329,05

Alimentare cu apă.Fântâni publice forate-HCL200/26,04,2005

12,76

12,76

Alimentarea cu apă industrială. Fântâni publice ornamentale- HCL326/26,07,2005

12,89

12,89

Sistem major canal Cartier Plopi-HCL198/26,04,2005

326,08

0

326,08

Sistem major de canalizare Cartier Ghiroda etapa-II-HCL201/26,04,2005

23,80

23,80

Extindere rețea apă- canal-zona Câmpului I -HCL483/20,12,2005

28,56

28,56

Extindere rețea apă- canal- zona Câmpului II-HCL59/28,02,2006

45,81

45,81

extindere rețea apă-canal -Str. Lămîiței-HCL485/20,12,2005

10,58

10,58

extindere rețea canal -str.Steaua-HCL484/20,12,2005

38,61

38,61

Extindere rețea apa-canal -str.Lidia -Mureș HCL482/20,12,2005

205,79

205,79

Extindere rețea apă-canal -str.Intrarea Ardealului -HCL486/20,12,2005

301,28

301,28

Extindere rețea apă-canal -str. Fragilor HCL478/20,12,2005

179,92

179,92

Extindere rețea canal -str. Gospodarilor (parțial)-HCL 487/20,12,2005

219,76

219,76

Extindere rețea canal -str.Călimănești(zona Tazlau) -HCL 477/20,12,2005

224,08

224,08

Extindere rețea canal -zona Blascovici-HCL479/20,12,2005

111,25

111,25

Extindere rețea apă -str.Calistrat Hogaș+George Topârceanu -HCL480/20,12,2005

169,31

169,31

Extindere rețea canal -str.C. Baba -HCL481/20,12,2005

114,40

114,40

Extindere retea apa canal str.Aurel Pop HCL110/28,03,2006

79,37

79,37

C. Dotari independente si alte investitii

0,00

189,59

189,59

Dotari independente

0,00

0,00

0,00

Studii si proiecte

0,00

189,59

189,59

0,00

70.02.06.Iluminat public si electrificări rurale

3.836,91

467,84

4.304,75

B. Lucrari noi

3.836,91

467,84

4.304,75

extindere retele iluminat public zona de nord HCL51/28,02,2006

1.948,78

238,83

2.187,61

extindere retele iluminat public zona de sud HCL51/28,02,2006

1.888,13

229,01

2.117,14

0,00

C. Dotari independente si alte investitii

0,00

0,00

0,00

Dotari independente

0,00

Studii si proiecte

0,00

70.02.50Alte servicii in domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării cc

0,00

2.280,05

2.280,05

0,00

A. Lucrari in continuare

0,00

1.999,83

1.999,83

Piata de gros

0,00

1.999,83

1.999,83

B. Lucrari noi

0,00

0,00

0,00

C. Dotari independente si alte investitii

0,00

280,22

280,22

Dotari independente

0,00

0,00

0,00

Studii si proiecte

0,00

280,22

280,22

alte studii si proiecte

0,00

213,88

213,88

studii topo cadastrale

16,35

16,35

majorare capital social Calor

0,10

0,10

majorare capital social Societatea de Piete

49,89

49,89

Capitolul80.07 Acțiuni generale economice, comerciale si d

5.144,64

0,00

5.144,64

Construcții

5.124,74

0,00

5.124,74

Denumirea obiectivului Data inceperii executiei Nr.si data acord M.F. Nr.si data act aprobare

credite

buget local

total

Mașini, echipamente si mijloace de transport

0,00

Denumirea obiectivului Data inceperii executiei Nr.si data acord M.F. Nr.si data act aprobare

credite

buget local

total

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

19,90

0,00

19,90

Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)

0,00

0,00

0,00

0,00

80,07,01Acțiuni generale, economice și comerciale

5.144,64

0

5.144,64

0,00

A. Lucrari in continuare

2.656,93

0,00

2.656,93

Lucrari reabilitare RTS PT87 HCL78/30,03,1999

308,84

308,84

Lucrari reabilitare RTS PT92 HCL79/30,03,1999

200,00

200,00

Piata de gros --HCL414/23,12,2002

2.148,09

2.148,09

B. Lucrari noi

2.467,81

0,00

2.467,81

modernizare RTS cartierul SoareluiHCL93/26,10,2004

261,34

261,34

modernizare RTS cartierul Calea Sagului HCL137/30,11,2004

499,28

499,28

modernizare RTS cartierul Fabric HCL91/26,10,2004

277,24

277,24

modernizare RTS cartierul Girocului HCL128/30,11,2004

494,39

494,39

modernizare RTS zona Campus Universitar HCL 129/30,11,2004

281,11

281,11

modernizare RTS zona Bucovinei HCL136/30,11,2004

329,04

329,04

modernizare RTS zona C.Aradului HCL92/26,10,2004

325,41

325,41

C. Dotari independente si alte investitii

19,90

0,00

19,90

Dotari independente

19,90

0,00

19,90

0,00

dotari protectie civila

19,90

19,90

achizitie teren P-ta Iosefin

0,00

0,00

0,00

Capitolul 81.01 Combustibili si energie

0,00

27.785,00

27.785,00

TOTAL

0,00

Construcții

0,00

27.785,00

27.785,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

11765

11.765,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

0,00

0,00

0,00

Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)

0,00

0,00

0,00

81.01.06 Energie termica

0,00

27.785,00

27.785,00

0,00

A. Lucrari in continuare

0,00

27.785,00

27.785,00

Reabilitarea si modernizarea sistemului centralizat de producere si distributie

0,00

0,00

0,00

a energiei termice in mun.Timisoara

0,00

27.785,00

27.785,00

B. Lucrari noi

0,00

0,00

0,00

C. Dotari independente si alte investitii

0,00

0,00

0,00

Dotari independente

0,00

Studii si proiecte

0,00

0,00

0,00

0,00

Capitolul 84.02 Transporturi

14.304,10

19.544,73

33.848,83

TOTAL

0,00

Construcții

14.128,62

15.776,97

29.905,59

Mașini, echipamente si mijloace de transport

175,48

2.520,21

2.695,69

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

0,00

83,55

83,55

Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)

0,00

1.164,00

1.164,00

din care :

0,00

84.02.03Transport rutier

14.304,10

19.544,73

33.848,83

84.02.03.02 Transportul in comun

4.090,07

16.679,93

20.770,00

0,00

A. Lucrari in continuare

3.914,59

15.776,97

19.691,56

Modern. infrast. retea transp. in comun cu tramvaiul (lucrari BEI) HG 702/01,09,1999

3.914,59

6.846,97

10.761,56

Modern. infrast. retea transp. in comun cu tramvaiul (lucrari BEI)Finantare subventii guvern

0,00

8.930,00

8.930,00

B. Lucrari noi

0,00

0,00

0,00

C. Dotari independente si alte investitii

175,48

902,96

1.078,44

Dotari independente

175,48

83,55

259,03

Denumirea obiectivului Data inceperii executiei Nr.si data acord M.F. Nr.si data act aprobare

credite

buget local

total

Achizitii refugii calatori

0,00

83,55

83,55

achizitii mijloace transport

175,48

0,00

175,48

Studii si proiecte

0,00

819,41

819,41

SF Modernizare si extindere retea transport tramvaie

0,00

66,03

66,03

SF Aldoilea sens de circulatie linie de troleibuz pe bv Parvan

0,00

30,87

30,87

Modernizare platforma garare Dambovita nr1-3

0,00

18,54

18,54

reglementari retele electrice stradale afectate T.15a+b

0,00

703,97

703,97

84.02.03.03 Strazi

10.214,03

344,59

10.558,62

A. Lucrari in continuare

7.266,70

0,00

0,00

7.266,70

Consolidare pasaj Cal. Șagului HCL94/30,03,1999

0,51

0,51

Modernizare Nemoianu - Ferdinand +16 Decembrie HCL56/28,09,2004,HCL475/20,12,2005

253,72

253,72

Modernizare blv. Revoluției, Bogdăneștilor -Brediceanu HCL34/20,07,2004

4.080,91

4.080,91

Amenajare str. Vasilescu Vasia HCL441/29,11,2005

432,61

432,61

Modernizare str. Independenței - Drubeta HCL202/26,04,2005

603,18

603,18

Amenajare str. Tibrului HCL376/10,12,2002

0,17

0,17

Amenajari stradale str.Dacilor HCL377/10,12,2002

0,00

0,00

Amenajare str. Ulpia Traiana HCL43/24,02,2004 HCL440/29,11,2005

690,60

690,60

Modernizare str. Traian Vuia HCL177/21,12,2004 HCL357/27,09,2005

566,01

566,01

Modernizare str. Cassian Munteanu HCL179/21,12,2004 HCL272/28,06,2004

8,08

8,08

Modernizare intersecție Torontal - Miresei HCL175/21,12,2004

330,57

330,57

Amenajare str. Gloriei HCL380/10,12,2002

0,34

0,34

Amenajare intersecție blv. Eroilor-cal. Buziașului HCL121/310,11,2004

300,00

300,00

B. Lucrari noi

2.947,33

0,00

2.947,33

Amenajare str. Copernic HCL373/10,12,2002

6,95

6,95

Amenajare str. Galileo Galilei HCL368/10,12,2002

12,15

12,15

Amenajare str. Agronomiei HCL362/10,12,2002

8,09

8,09

Amenajare str. Trifoiului HCL297/16,12,2003

8,40

8,40

Modernizare str. Armoniei HCL176/21,12,2004

11,66

11,66

Reparatii capitale stradale zona de locuinte zona I.I. de la Brad HCL366/10,12,2002

1.167,48

1.167,48

Reparatii capitale stradale zona de locuinte calea Aradului HCL 386/10,12,2002

1.291,76

1.291,76

Reparatii capitale stradale zona de locuinte blv.Dambovita HCL371/10,12,2002

73,69

73,69

Modernizare blv. Dâmbovița HCL437/29,11,2005

140,61

140,61

Amenajare L.Rebreanu - I.Bulbuca HCL436/29,11,2005

176,56

176,56

Amenajare legătură Gh.Lazăr-Brediceanu-HCL123/30,11,2004

49,98

49,98

C. Dotari independente si alte investitii

0,00

344,59

344,59

Dotari independente

Studii si proiecte

0,00

344,59

0,00

344,59

SF str. Bastilia

9,04

9,04

SF str.Veronica Micle

4,76

4,76

SF str. Olarilor

8,80

8,80

SF str. gen. Stavrescu

14,17

14,17

SF str.E.Botoca-M.Drăghicescu

21,67

21,67

SF str. Octav Băncilă

4,16

4,16

SF str. Banul Severinului

4,04

4,04

SF str. Bruxelles

4,52

4,52

SF zona Mureș-Tosca

9,47

9,47

SF str. Anișoara Odeanu

13,44

13,44

SF str. Pius Brânzeu

13,45

13,45

SF str. Aida

10,83

10,83

SF str. Bârsei

8,81

8,81

SF str. Berzei

5,83

5,83

SF str. Bogdăneștilor(C.Munteanu - Dunărea)

5,95

5,95

SF str. Bucovina

3,57

3,57

SF str. Grigore Alexandrescu

15,52

15,52

SF str. Jose Silva

6,30

6,30

Denumirea obiectivului Data inceperii executiei Nr.si data acord M.F. Nr.si data act aprobare

credite

buget local

total

SF str. Vânătorilor

5,35

5,35

SF str. Virtuții

4,76

4,76

SF str. Bărzava

0,45

0,45

Alte studii și proiecte

169,70

169,70

0,00

84.02.50 Alte cheltuieli in domeniul transporturilor

0,00

2.520,21

2.520,21

A. Lucrari in continuare

0,00

0,00

0,00

B. Lucrari noi

0,00

0,00

0,00

0,00

C. Dotari independente si alte investitii

0,00

2.520,21

2.520,21

Dotari independente

2.520,21

2.520,21

Achizitii mijloace de transport

2.520,21

2.520,21

PRIMAR

dr.ing GHEORGHE CIUHANDU

VICEPRIMAR


ADRIAN ORZA


VICEPRIMAR

DOREL BORZA

DIRECTOR ECONOMIC

ADRIAN BODO


DIRECTOR PATRIMONIU

NICUSOR C-TIN MIUT


DIRECTOR URBANISM


DIRECTOR DIRECTIA EDILITARA

E.SORIN CIURARIU

DUMITRU ANDOR


SEF SERVICIU BUGET INVESTITII SMARANDA HARACICU

MUNICIPIUL TIMIȘOARA DIRECȚIA ECONOMICA SERVICIUL BUGET Nr.

APROBAT P R I M A R,


Dr.Ing.GHEORGHE CIUHANDU


Privind rectificarea bugetului local al Primăriei municipiului Timișoara si aprobarea contului de incheiere a exercițiului bugetar pe anul 2006

Avand in vedere :

 • -  adresa nr.FN/27.12.06 a Direcției Generale a Finanțelor Publice Timis privind repartizarea sumelor defalcate din TVA pe anul 2006 si pe trimestre ;

 • -  adresa nr.11602/27.12.2006 a Inspectoratului Scolar al Jud. Timis precum si HG 1825/2006 corectata cu 1804/2006 privind repartizarea din fondul de rezerva a sumei de 260 mii lei, art.11.02.02 pentru unele obiective de investitie

 • -  HG nr.1620/22.11.06 privind alocarea unui sume din Fondul de rezerva bugetara respectiv 150 mii lei, art. 11.02.02 pentru finantarea cheltuielilor aferente organizarii si desfasurarii , in perioada 24 decembrie 2006 - 1 ianuarie 2007 a manifestarilor ocazionate de aderarea Romaniei la Uniunea Europeana :

Astfel tinand cont de :

 • -  Legea nr.273/29.06.2006 privind finantele publice locale art.57, alin.(1) , alin.(4)

 • -  Legea nr.215/2001 art.38, lit.d si f privind adiministratia publica locala

 • -  Biroul buget propune rectificarea bugetului local pe anul 2006 conform anexa nr.1 si aprobarea contului de executie pe anul 2006 conform anexa nr.2

  DIRECTOR EXECUTIV,

  ADRIAN BODO


  SEF SERVICIU BUGET, SMARANDA HARACICU


AVIZAT JURIDIC

JUDEȚUL:Timis

Unitatea, administrativ - teritorială:Municipiul Timișoara

Formular 131/01 ~|

I

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ȘI SUBCAPITOLE ȘI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, TITLURI, ARTICOLE DE CHELTUIELI, SUBCAPITOLE ȘI PARAGRAFE PE ANUL 2006

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod rând

Cod indicator

rectificat

VIII

Buget Final 2006

Influente

TOTAL VENITURI (rd.3+78+84+89)

1

00.01

488.091,79

524.784,68

36.692,89

VENITURI PROPRII (rd.3-rd.26+rd.78+rd.84)

2

48.02

305.585,01

341.943,94

36.358,93

I. VENITURI CURENTE (rd.4+45)

3

00.02

437.940,01

501.653,78

63.713,77

A. VENITURI FISCALE (rd.5+16+19+25+42)

4

00.03

394.865,15

455.081,09

60.215,94

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAP

5

00.04

145.160,96

143.711,94

-1.449,02

A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN

6

00.05

0,00

0,00

0,00

Impozit pe profit (rd.8)

7

01.02

0,00

0,00

0,00

Impozit pe profit de la agenți economici

8

01.02.01

0,00

0,00

0,00

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PrOfIT, SI CASTIGURI DIN

9

00.06

145.160,96

140.021,07

-5.139,89

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (rd.11+12)

10

04.02

145.160,96

140.021,07

-5.139,89

Cote defalcate din impozitul pe venit

11

04.02.01

137.970,48

132.830,59

-5.139,89

Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea

12

04.02.04

7.190,48

7.190,48

0,00

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI

13

00.07

0,00

3.690,87

3.690,87

Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital (rd.15

14

05.02

0,00

3.690,87

3.690,87

Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital

15

05.02.50

3.690,87

3.690,87

A2. IMPOZIT PE SALARII - TOTAL (rd.17)

16

00.08

0,00

180,32

180,32

Impozit pe salarii - total (rd.18)

17

06.02

0,00

180,32

180,32

Cote defalcate din impozitul pe salarii *)

18

06.02.02

180,32

180,32

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (rd.20)

19

00.09

69.507,39

116.635,20

47.127,81

Impozite si taxe pe proprietate (rd.21 la rd.24)

20

07.02

69.507,39

116.635,20

47.127,81

Impozit pe cladiri

21

07.02.01

43.713,46

84.403,07

40.689,61

Impozit pe terenuri

22

07.02.02

5.134,09

15.641,90

10.507,81

Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitate

23

07.02.03

17.028,97

16.496,67

-532,30

Alte impozite si taxe pe proprietate

24

07.02.50

3.630,87

93,56

-3.537,31

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (rd.26+3;

25

00.10

179.018,45

193.276,76

14.258,31

Sume defalcate din TVA (rd.27 la rd.32)

26

11.02

173.308,95

173.718,93

409,98

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru a<

27

11.02.01

0,00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru si

28

11.02.02

116.479,27

116.479,25

-0,02

*) pentru restanțele din anii precedenți

0,00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru

29

11.02.03

15.912,00

15.912,00

0,00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru d

30

11.02.04

27.785,00

27.785,00

0,00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru e<

31

11.02.05

0,00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru

32

11.02.06

13.132,68

13.542,68

410,00

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (rd.34)

33

12.02

300,00

388,05

88,05

Taxe hoteliere

34

12.02.07

300,00

388,05

88,05

Taxe pe servicii specifice (rd.36+37)

35

15.02

140,42

894,77

754,35

Impozit pe spectacole

36

15.02.01

140,42

181,57

41,15

Alte taxe pe servicii specifice

37

15.02.50

713,20

713,20

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunuril

38

16.02

5.269,08

18.275,01

13.005,93

Taxa asupra mijloacelor de transport

39

16.02.02

5.257,27

14.459,41

9.202,14

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii d

40

16.02.03

11,81

21,15

9,34

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii

41

16.02.50

3.794,45

3.794,45

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (rd.43)

42

00.11

1.178,35

1.276,87

98,52

Alte impozite si taxe fiscale (rd.44)

43

18.02

1.178,35

1.276,87

98,52

Alte impozite si taxe

44

18.02.50

1.178,35

1.276,87

98,52

C. VENITURI NEFISCALE (rd.46+55)

45

00.12

43.074,86

46.572,69

3.497,83

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (rd.47+53)

46

00.13

34.348,63

40.168,28

5.819,65

Venituri din proprietate (rd.48 la rd.52)

47

30.02

34.348,63

40.155,22

5.806,59

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societat

48

30.02.01

5.457,56

4.386,74

-1.070,82

Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor prec

49

30.02.03

14.127,47

18.817,33

4.689,86

Venituri din concesiuni si inchirieri

50

30.02.05

12.273,28

16.704,94

4.431,66

Venituri din dividende

51

30.02.08

246,08

246,08

Alte venituri din proprietate

52

30.02.50

2.490,32

0,13

-2.490,19

Venituri din dobanzi (rd.54)

53

31.02

0,00

13,06

13,06

Alte venituri din dobanzi

54

31.02.03

13,06

13,06

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (rd.56+64+67+72+

55

00.14

8.726,23

6.404,41

-2.321,82

Venituri din prestari de servicii si alte activitati (rd.57 la r

56

33.02

86,21

122,63

36,42

Venituri din prestari de servicii

57

33.02.08

7,13

7,13

Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intre

58

33.02.10

0,00

Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de aj

59

33.02.12

73,57

114,36

40,79

Taxe din activitati cadastrale si agricultura

60

33.02.24

0,00

Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor

61

33.02.27

0,00

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputa

62

33.02.28

12,64

1,14

-11,50

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

63

33.02.50

0,00

Venituri din taxe administrative, eliberari permise (rd.65+

64

34.02

1.619,28

2.176,62

557,34

Taxe extrajudiciare de timbru

65

34.02.02

1.619,28

2.176,62

557,34

Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise

66

34.02.50

0,00

Amenzi, penalitati si confiscari (rd.68 la rd.71)

67

35.02

5.669,27

3.305,27

-2.364,00

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit disp

68

35.02.01

5.669,27

3.184,86

-2.484,41

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirzie

69

35.02.02

19,28

19,28

abandonate si alte sume constatate odata cu

70

35.02.03

0,00

Alte amenzi, penalitati si confiscari

71

35.05.50

101,13

101,13

Diverse venituri (rd.73+74)

72

36.02

927,69

754,13

-173,56

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilo

73

36.02.05

0,00

Alte venituri

74

36.02.50

927,69

754,13

-173,56

Transferuri voluntare, altele decat subventiile (rd.76+77)

75

37.02

423,78

45,76

-378,02

Donatii si sponsorizari

76

37.02.01

423,78

45,76

-378,02

Alte transferuri voluntare

77

37.02.50

0,00

II. VENITURI DIN CAPITAL (rd.79)

78

00.15

40.953,95

14.009,09

-26.944,86

Venituri din valorificarea unor bunuri (rd.80 la rd.83)

79

39.02

40.953,95

14.009,09

-26.944,86

Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publi

80

39.02.01

296,71

0,00

-296,71

Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile

81

39.02.03

786,29

692,53

-93,76

Venituri din privatizare

82

39.02.04

0,00

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului

83

39.02.07

39.870,95

13.316,56

-26.554,39

TOTAL CHELTUIELI (rd.171+233+264+402+4'

111

49.02

0,00

CHELTUIELI CURENTE

112

01

488.091,79

524.784,68

36.692,89

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (rd.174+192+236+2

113

10

411.748,49

458.914,79

47.166,30

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (rd.175+193+237+251+268

114

20

145.529,94

129.318,50

-16.211,44

TITLUL III DOBANZI (rd.218)

115

30

142.478,62

207.057,66

64.579,04

Dobanzi aferente datoriei publice interne (rd.219)

116

30.01

9.681,10

8.265,95

-1.415,15

Dobanzi aferente datoriei publice externe (rd.220)

117

30.02

4.280,22

3.485,70

-794,52

Alte dobanzi (rd.221)

118

30.03

2.937,31

2.605,43

-331,88

TITLUL IV SUBVENȚII (rd.498+538)

119

40

2.463,57

2.174,82

-288,75

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și ta

120

40.03

105.096,32

109.177,90

4.081,58

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (rd.194)

121

50

105.096,32

109.177,90

4.081,58

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritatilor l<

122

50.04

0,00

0,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

123

51

0,00

0,00

0,00

Transferuri curente (rd.177+197+226+270+309+333+;

124

51.01

0,00

0,00

0,00

Transferuri catre instituții publice (rd.178+198+271 +

125

51.01.01

0,00

0,00

0,00

Acțiuni de sanatate (rd.310)

126

51.01.03

0,00

0,00

0,00

Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru fi

127

51.01.14

0,00

0,00

0,00

Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de a

128

51.01.15

0,00

0,00

0,00

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ-teritoriale în situații de extremă dificultate (rd.199)

129

51.01.24

0,00

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.272+335+374+410+4

130

55

0,00

0,00

0,00

A. Transferuri interne.(rd.273+336+375+411+447+477

131

55.01

0,00

0,00

0,00

Programe cu finantare rambursabila (rd.376)

132

55.01.03

0,00

0,00

0,00

Programe PHARE (rd.377+448)

133

55.01.08

0,00

0,00

0,00

Investitii ale regiilor autonome si societatilor comerci

134

55.01.12

0,00

0,00

0,00

Programe de dezvoltare (rd.477)

135

55.01.13

0,00

0,00

0,00

Fond Roman de Dezvoltare Sociala (rd.574)

136

55.01.15

0,00

0,00

0,00

Alte transferuri curente interne (rd.274+337+378+41

137

55.01.18

0,00

0,00

0,00

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (rd.275+311+379)

138

57

0,00

0,00

0,00

Ajutoare sociale (rd.276+312+380)

139

57.02

7.769,76

4.814,02

-2.955,74

Ajutoare sociale in numerar (rd.381)

140

57.02.01

7.769,76

4.814,02

-2.955,74

Ajutoare sociale in natura (rd,277+313)

141

57.02.02

6.132,97

3.493,55

-2.639,42

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (rd.278+338+382+576)

142

59

1.636,79

1.320,47

-316,32

Burse (rd.279)

143

59.01

1.192,75

280,76

-911,99

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile nat

144

59.02

192,75

124,18

-68,57

Asociatii si fundatii (rd.280+339+383)

145

59.11

0,00

0,00

0,00

Sustinerea cultelor (rd.340)

146

59.12

0,00

0,00

0,00

Despagubiri Civile

147

59,17

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.179+200+238+252+281

148

70

1.000,00

156,58

-843,42

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.180+201+239+253-

149

71

66.272,32

56.068,58

-10.203,74

Active fixe (rd.181+202+240+254+283+316+344+386+

150

71.01

66.272,32

56.068,58

-10.203,74

Construcții(rd.182+203+241+255+284+317+345+387+4r

151

71.01.01

65.764,32

55.879,82

-9.884,50

Mașini, echipamente si mijloace de

transport(rd.183+204+242+256+285+318+346+388+418+455

+484+510+551+582)

152

71.01.02

18.876,00

16.592,95

-2.283,05

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale(184+20!

153

71.01.03

30.852,51

28.025,21

-2.827,30

Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)(rd.185+206+244

154

71.01.30

1.134,00

278,02

-855,98

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE (rd.4211+458+544)

155

72

15.409,81

11.172,40

-4.237,41

Active financiare (rd.422+459+555)

156

72.01

0,00

0,00

0,00

Participare la capitalul social al societatilor comercia

157

72.01.01

0,00

0,00

0,00

OPERATIUNI FINANCIARE (rd.207+424+461+585)

158

79

0,00

0,00

0,00

TITLUL XII ÎMPRUMUTURI (rd.586)

159

80

10.070,98

9.801,31

-269,67

Împrumuturi pentru institutii si servicii publice sau a

160

80.03

0,00

0,00

0,00

Alte imprumuturi (rd.588)

161

80.30

0,00

0,00

0,00

TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE (rd.208+425+462)

162

81

0,00

0,00

0,00

Rambursari de credite externe (rd.209+426+463)

163

81.01

10.070,98

9.801,31

-269,67

Rambursari de credite interne (rd.210+427+464)

164

81.02

6.422,12

6.152,45

-269,67

TITLUL XIV REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (rd.532)

165

90

3.648,86

3.648,86

0,00

Rezerve (rd.597)

166

91.01

0,00

0,00

0,00

Excedent (rd.598)

167

92.01

0,00

0,00

0,00

Deficit (rd.599)

168

93.01

0,00

0,00

0,00

169

0,00

0,00

0,00

170

0,00

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (rd.172+190+22

171

50.02

0,00

Autoritati publice si actiuni externe (rd.187)

172

51.02

48.233,74

34.727,19

-13.506,55

CHELTUIELI CURENTE (rd.174 la rd.176)

173

01

32.859,44

23.274,99

-9.584,45

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

174

10

29.240,44

21.703,30

-7.537,14

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

175

20

14.795,47

11.873,16

-2.922,31

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINIST

176

51

13.444,97

9.673,56

-3.771,41

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

177

59

0,00

0,00

0,00

Despagubiri Civile

178

59,17

1.000,00

156,58

-843,42

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.180)

179

70

1.000,00

156,58

-843,42

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.181)

180

71

3.619,00

1.571,69

-2.047,31

Active fixe(rd.182 la 185)

181

71.01

3.619,00

1.571,69

-2.047,31

Construcții

182

71.01.01

3.619,00

1.571,69

-2.047,31

Mașini, echipamente si mijloace de transport

183

71.01.02

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

184

71.01.03

0,00

Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)

185

71.01.30

0,00

Din total capitol:

186

3.619,00

1.571,69

-2.047,31

Autoritati executive si legislative (rd.188)

187

51.02.01

0,00

Autorități executive

188

51.02.01.03

32.859,44

23.274,99

-9.584,45

189

32.859,44

23.274,99

-9.584,45

Alte servicii publice generale (rd.212 la rd.216)

190

54.02

0,00

CHELTUIELI CURENTE (rd.192 la rd.194 + rd.196)

191

01

5.693,20

3.186,25

-2.506,95

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

192

10

3.431,98

1.244,27

-2.187,71

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

193

20

1.292,67

692,46

-600,21

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (rd.195)

194

50

2.139,31

551,81

-1.587,50

Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor l<

195

50.04

0,00

0,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINIST

196

51

0,00

Transferuri curente (rd.198+199)

197

51.01

0,00

0,00

0,00

Transferuri către instituții publice

198

51.01.01

0,00

0,00

0,00

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ-teritoriale în situații de extremă dificultate

199

51.01.24

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.201)

200

70

0,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.202)

201

71

508,00

188,76

-319,24

Active fixe (rd.203 la 206)

202

71.01

508,00

188,76

-319,24

Construcții

203

71.01.01

508,00

188,76

-319,24

Mașini, echipamente si mijloace de transport

204

71.01.02

0,00

0,00

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

205

71.01.03

180,00

60,00

-120,00

Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)

206

71.01.30

328,00

128,76

-199,24

OPERATIUNI FINANCIARE (rd.208)

207

79

0,00

0,00

0,00

TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE (rd.209+210)

208

81

1.753,22

1.753,22

0,00

Rambursari de credite externe

209

81.01

1.753,22

1.753,22

0,00

Rambursari de credite interne

210

81.02

1.753,22

1.753,22

0,00

Din total capitol:

211

0,00

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritatilor locak

212

54.02.05

0,00

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contrac

213

54.02.06

0,00

0,00

0,00

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe,

214

54.02.07

0,00

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

215

54.02.10

1.753,22

1.753,22

0,00

Alte servicii publice generale

216

54.02.50

2.578,17

56,02

-2.522,15

217

1.361,81

1.377,01

15,20

Dobânzi (rd.219 la 221)

218

55.02

0,00

Dobânzi aferente datoriei publice interne

219

30,01

9.681,10

8.265,95

-1.415,15

Dobânzi aferente datoriei publice externe

220

30.02

4.280,22

3.485,70

-794,52

Alte dobanzi

221

30.03

2.937,31

2.605,43

-331,88

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANT

233

59.02

0,00

Ordine publica si siguranta nationala (rd.260+262)

248

61.02

0,00

CHELTUIELI CURENTE (rd.250+251)

249

01

4.624,92

1.210,35

-3.414,57

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

250

10

3.096,92

1.046,18

-2.050,74

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

251

20

20,00

0,04

-19,96

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.253)

252

70

3.076,92

1.046,14

-2.030,78

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.254)

253

71

1.528,00

164,17

-1.363,83

Active fixe(rd.255 la 258)

254

71.01

1.528,00

164,17

-1.363,83

Construcții

255

71.01.01

1.528,00

164,17

-1.363,83

Mașini, echipamente si mijloace de transport

256

71.01.02

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

257

71.01.03

0,00

Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)

258

71.01.30

0,00

Din total capitol:

259

1.528,00

164,17

-1.363,83

Ordine publica (rd.261)

260

61.02.03

0,00

Politie comunitara

261

61.02.03.04

4.431,00

1.189,84

-3.241,16

Protectie civila

262

61.02.08

4.431,00

1.189,84

-3.241,16

263

193,92

20,51

-173,41

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (rd.265+;

264

64.02

0,00

Invatamant (rd.289+292+296+297+299+302)

265

65.02

191.509,74

165.909,04

-25.600,70

CHELTUIELI CURENTE (rd.267 la 269+272+275+278)

266

01

137.657,47

124.889,32

-12.768,15

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

267

10

134.287,47

122.448,35

-11.839,12

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

268

20

108.101,93

100.288,29

-7.813,64

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINIST

269

51

25.681,05

21.771,97

-3.909,08

Transferuri curente (rd.271)

270

51.01

0,00

0,00

0,00

Transferuri către instituții publice

271

51.01.01

0,00

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.273)

272

55

0,00

A. Transferuri interne.(rd.274)

273

55.01

0,00

0,00

0,00

Alte transferuri curente interne

274

55.01.18

0,00

0,00

0,00

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (rd.276)

275

57

0,00

Ajutoare sociale (rd.277)

276

57.02

311,74

263,91

-47,83

Ajutoare sociale in natura

277

57.02.02

311,74

263,91

-47,83

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (rd.279+280)

278

59

311,74

263,91

-47,83

Burse

279

59.01

192,75

124,18

-68,57

Asociații și fundații

280

59.11

192,75

124,18

-68,57

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.282)

281

70

0,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.283)

282

71

3.370,00

2.440,97

-929,03

Active fixe(rd.284 la 287)

283

71.01

3.370,00

2.440,97

-929,03

Construcții

284

71.01.01

3.370,00

2.440,97

-929,03

Mașini, echipamente si mijloace de transport

285

71.01.02

0,00

0,00

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

286

71.01.03

0,00

0,00

0,00

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

287

71.01.30

0,00

0,00

0,00

Din total capitol:

288

3.370,00

2.440,97

-929,03

Învatamânt preșcolar si primar (rd.290+291)

289

65.02.03

0,00

Învatamânt preșcolar

290

65.02.03.01

56.929,78

63.688,95

6.759,17

Învatamânt primar

291

65.02.03.02

22.149,18

19.864,84

-2.284,34

Învatamânt secundar (rd.293 la 296)

292

65.02.04

34.780,60

43.824,11

9.043,51

Învatamânt secundar inferior

293

65.02.04.01

80.727,69

61.200,37

-19.527,32

Învatamânt secundar superior

294

65.02.04.02

0,00

Invatamant profesional

295

65.02.04.03

64.865,81

49.483,06

-15.382,75

303

0,00

Sanatate (rd.322+324)

304

66.02

0,00

CHELTUIELI CURENTE (rd.306 la 308+311)

305

01

5.459,17

2.730,24

-2.728,93

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

306

10

3.547,17

2.730,24

-816,93

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

307

20

825,00

820,04

-4,96

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINIST

308

51

2.722,17

1.910,20

-811,97

Transferuri curente (rd.310)

309

51.01

0,00

0,00

0,00

Acțiuni de sănătate

310

51.01.03

0,00

0,00

0,00

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (rd.312)

311

57

0,00

Ajutoare sociale (rd.313)

312

57.02

0,00

0,00

0,00

Ajutoare sociale in natura

313

57.02.02

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.315)

314

70

0,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.316)

315

71

1.912,00

0,00

-1.912,00

Active fixe(rd.317 la 320)

316

71.01

1.912,00

0,00

-1.912,00

Construcții

317

71.01.01

1.912,00

0,00

-1.912,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

318

71.01.02

1.464,00

0,00

-1.464,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

319

71.01.03

0,00

0,00

0,00

Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)

320

71.01.30

200,00

0,00

-200,00

Din total capitol:

321

248,00

0,00

-248,00

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (rd.323)

322

66.02.06

0,00

Spitale generale

323

66.02.06.01

3.462,00

790,82

-2.671,18

Alte cheltuieli in domeniu sanatatii (rd.325+326)

324

66.02.50

3.462,00

790,82

-2.671,18

Crese

325

66.02.50.03

1.997,17

1.939,42

-57,75

Alte institutii si actiuni sanitare

326

66.02.50.50

1.076,00

1.040,04

-35,96

327

921,17

899,38

-21,79

Cultura, recreere si religie (rd.350+360+364+365)

328

67.02

0,00

CHELTUIELI CURENTE (rd.330 la 332+335+348)

329

01

22.727,21

20.959,55

-1.767,66

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

330

10

21.475,21

20.219,31

-1.255,90

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

331

20

6.602,00

6.028,20

-573,80

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINIST

332

51

14.873,21

14.191,11

-682,10

Transferuri curente (rd.334)

333

51.01

0,00

0,00

0,00

Transferuri către instituții publice

334

51.01.01

0,00

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.336)

335

55

0,00

A. Transferuri interne.(rd.337)

336

55.01

0,00

0,00

0,00

Alte transferuri curente interne

337

55.01.18

0,00

0,00

0,00

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (rd.339 la 341)

338

59

0,00

Asociații și fundații

339

59.11

0,00

0,00

0,00

Susținerea cultelor

340

59.12

0,00

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

341

59.15

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.343)

342

70

0,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.344)

343

71

1.252,00

740,24

-511,76

Active fixe (rd.345 la 348)

344

71.01

1.252,00

740,24

-511,76

Construcții

345

71.01.01

1.252,00

740,24

-511,76

Mașini, echipamente si mijloace de transport

346

71.01.02

600,00

515,25

-84,75

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

347

71.01.03

126,00

81,85

-44,15

Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)

348

71.01.30

526,00

89,26

-436,74

Din total capitol:

349

0,00

53,88

53,88

Servicii culturale (rd.351 la 359)

350

67.02.03

0,00

Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale

351

67.02.03.02

9.575,33

8.602,82

-972,51

Muzee

352

67.02.03.03

0,00

Institutii publice de spectacole si concerte

353

67.02.03.04

0,00

Scoli populare de arta si meserii

354

67.02.03.05

8.060,33

7.091,35

-968,98

Case de cultura

355

67.02.03.06

0,00

Camine culturale

356

67.02.03.07

1.515,00

1.511,47

-3,53

Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale

357

67.02.03.08

0,00

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

358

67.02.03.12

0,00

Alte servicii culturale

359

67.02.03.30

0,00

Servicii recreative si sportive (rd.361 la 363)

360

67.02.05

0,00

Sport

361

67.02.05.01

11.524,70

11.617,21

92,51

Tineret

362

67.02.05.02

514,62

415,22

-99,40

Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

363

67.02.05.03

48,00

20,67

-27,33

Servicii religioase

364

67.02.06

10.962,08

11.181,32

219,24

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

365

67.02.50

86,00

0,00

-86,00

366

1.541,18

739,52

-801,66

Asigurări si asistenta sociala (rd.392+393+395+396+

367

68.02

0,00

CHELTUIELI CURENTE (rd.369 la 371 +374+379+382

368

01

25.665,89

17.329,93

-8.335,96

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

369

10

25.217,98

16.993,67

-8.224,31

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

370

20

11.346,23

8.398,21

-2.948,02

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINIST

371

51

6.413,73

4.045,35

-2.368,38

Transferuri curente (rd.373)

372

51.01

0,00

0,00

0,00

Transferuri către instituții publice

373

51.01.01

0,00

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.375)

374

55

0,00

A. Transferuri interne.(rd.376 la 378)

375

55.01

0,00

0,00

0,00

Programe cu finanțare rambursabilă

376

55.01.03

0,00

0,00

0,00

Programe PHARE

377

55.01.08

0,00

Alte transferuri curente interne

378

55.01.18

0,00

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (rd.380)

379

57

0,00

Ajutoare sociale (rd.381)

380

57.02

7.458,02

4.550,11

-2.907,91

Ajutoare sociale in numerar

381

57.02.01

7.458,02

4.550,11

-2.907,91

57.02.02

6.132,97

3.493,55

-2.639,42

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (rd.383)

382

59

1.325,05

1.056,56

-268,49

Asociații și fundații

383

59.11

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.385)

384

70

0,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.386)

385

71

447,91

336,26

-111,65

Active fixe(rd.387 la 390)

386

71.01

447,91

336,26

-111,65

Construcții

387

71.01.01

447,91

336,26

-111,65

Mașini, echipamente si mijloace de transport

388

71.01.02

0,00

0,00

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

389

71.01.03

171,00

98,36

-72,64

Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)

390

71.01.30

80,00

60,00

-20,00

Din total capitol:

391

196,91

177,90

-19,01

Asistenta acordata persoanelor in varsta

392

68.02.04

0,00

Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (rd.394)

393

68.02.05

0,00

0,00

0,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

394

68.02.05.02

2.806,59

1.936,47

-870,12

Asistenta sociala pentru familie si copii

395

68.02.06

2.806,59

1.936,47

-870,12

Ajutoare pentru locuinte

396

68.02.10

1.722,90

1.705,07

-17,83

Prevenirea excluderii sociale (rd.398+399)

397

68.02.15

0,00

Ajutor social

398

68.02.15.01

19.445,40

12.930,48

-6.514,92

Cantine de ajutor social

399

68.02.15.02

17.717,69

11.832,88

-5.884,81

Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei socia

400

68.02.50

1.727,71

1.097,60

-630,11

401

1.691,00

757,91

-933,09

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCL

402

69.02

0,00

Locuințe, servicii si dezvoltare publica (rd.429+432+

403

70.02

52.334,81

42.800,09

-9.534,72

CHELTUIELI CURENTE (rd.405 la 407+410)

404

01

44.390,63

36.409,36

-7.981,27

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

405

10

31.224,97

25.064,50

-6.160,47

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

406

20

2.324,40

1.085,20

-1.239,20

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINIST

407

51

28.900,57

23.979,30

-4.921,27

Transferuri curente (rd.409)

408

51.01

0,00

0,00

0,00

Transferuri către instituții publice

409

51.01.01

0,00

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.411)

410

55

0,00

A. Transferuri interne.(rd.412+413)

411

55.01

0,00

0,00

0,00

Investitii ale regiilor autonome si societatilor comerci

412

55.01.12

0,00

0,00

0,00

Alte transferuri curente interne

413

55.01.18

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.415+421)

414

70

0,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.416)

415

71

4.847,90

3.296,77

-1.551,13

Active fixe (rd.417 la 420)

416

71.01

4.847,90

3.296,77

-1.551,13

Construcții

417

71.01.01

4.847,90

3.296,77

-1.551,13

Mașini, echipamente si mijloace de transport

418

71.01.02

500,00

467,84

-32,16

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

419

71.01.03

0,00

0,00

0,00

Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)

420

71.01.30

0,00

0,00

0,00

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE (rd.422)

421

72

4.347,90

2.828,93

-1.518,97

Active financiare (rd.423)

422

72.01

0,00

0,00

0,00

Participare la capitalul social al societatilor comercia

423

72.01.01

0,00

0,00

0,00

OPERATIUNI FINANCIARE (rd.425)

424

79

0,00

0,00

0,00

TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE (rd.426+427)

425

81

8.317,76

8.048,09

-269,67

Rambursari de credite externe

426

81.01

8.317,76

8.048,09

-269,67

Rambursari de credite interne

427

81.02

4.668,90

4.399,23

-269,67

Din total capitol:

428

3.648,86

3.648,86

0,00

Locuinte (rd.430+431)

429

70.02.03

0,00

Dezvoltarea sistemului de locuinte

430

70.02.03.01

6.959,80

3.223,30

-3.736,50

Alte cheltuieli in domeniul locuintelor

431

70.02.03.30

203,00

41,86

-161,14

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (rd.433+43^

432

70.02.05

6.756,80

3.181,44

-3.575,36

Alimentare cu apa

433

70.02.05.01

13.253,82

13.653,81

399,99

Amenajari hidrotehnice

434

70.02.05.02

13.253,82

13.653,81

399,99

Iluminat public si electrificari rurale

435

70.02.06

0,00

Alimentare cu gaze naturale in localitati

436

70.02.07

8.195,60

5.769,51

-2.426,09

Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvolt

437

70.02.50

200,00

0,00

-200,00

438

15.781,41

13.762,74

-2.018,67

Protectia mediului (rd.466+469)

439

74.02

0,00

CHELTUIELI CURENTE (rd.441 la 443 + 446)

440

01

7.944,18

6.390,73

-1.553,45

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

441

10

7.944,18

6.390,73

-1.553,45

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

442

20

0,00

0,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINIST

443

51

7.944,18

6.390,73

-1.553,45

Transferuri curente (rd.445)

444

51.01

0,00

0,00

0,00

Transferuri către instituții publice

445

51.01.01

0,00

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.447)

446

55

0,00

A. Transferuri interne. (rd.448 la 450)

447

55.01

0,00

0,00

0,00

Programe PHARE

448

55.01.08

0,00

0,00

0,00

Investiții ale regiilor autonome si societatilor comerci

449

55.01.12

0,00

Alte transferuri curente interne

450

55.01.18

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.452+458)

451

70

0,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.453)

452

71

0,00

0,00

0,00

Active fixe (rd.454 la 457)

453

71.01

0,00

0,00

0,00

Construcții

454

71.01.01

0,00

0,00

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

455

71.01.02

0,00

0,00

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

456

71.01.03

0,00

0,00

0,00

Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)

457

71.01.30

0,00

0,00

0,00

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE (rd.459)

458

72

0,00

0,00

0,00

Active financiare (rd.460)

459

72.01

0,00

0,00

0,00

Participare la capitalul social al societatilor comercia

460

72.01.01

0,00

0,00

0,00

OPERATIUNI FINANCIARE (rd.462)

461

79

0,00

0,00

0,00

TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE (rd.463+464)

462

81

0,00

0,00

0,00

Rambursari de credite externe

463

81.01

0,00

0,00

0,00

Rambursari de credite interne

464

81.02

0,00

Din total capitol:

465

0,00

Salubritate si gestiunea deseurilor (rd.467+468)

466

74.02.05

0,00

Salubritate

467

74.02.05.01

7.714,79

6.390,73

-1.324,06

Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor

468

74.02.05.02

7.714,79

6.390,73

-1.324,06

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

469

74.02.06

0,00

0,00

0,00

470

229,39

0,00

-229,39

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (rd.472+494+518+534

471

79.02

0,00

Combustibili si energie (rd.514 la 516)

494

81.02

0,00

CHELTUIELI CURENTE (rd.496 la 498+500+503)

495

01

104.881,32

109.017,26

4.135,94

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

496

10

77.096,32

81.232,26

4.135,94

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

497

20

0,00

TITLUL IV SUBVENTII (rd.499)

498

40

0,00

0,00

0,00

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și ta

499

40.03

77.096,32

81.232,26

4.135,94

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINIST

500

51

77.096,32

81.232,26

4.135,94

Transferuri curente (rd.502)

501

51.01

0,00

0,00

0,00

Transferuri către instituții publice

502

51.01.01

0,00

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.504)

503

55

0,00

A. Transferuri interne (rd.505)

504

55.01

0,00

0,00

0,00

Investitii ale regiilor autonome si societatilor comerci

505

55.01.12

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.507)

506

70

0,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.508)

507

71

27.785,00

27.785,00

0,00

Active fixe(rd.509 la 512)

508

71.01

27.785,00

27.785,00

0,00

Construcții

509

71.01.01

27.785,00

27.785,00

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

510

71.01.02

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

511

71.01.03

27.785,00

27.785,00

0,00

Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)

512

71.01.30

0,00

Din total capitol:

513

0,00

Energie termica

514

81.02.06

0,00

Alti combustibili

515

81.02.07

104.881,32

109.017,26

4.135,94

Alte cheltuieli privind combustibili si energia

516

81.02.50

0,00

517

0,00

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (rc

518

83.02

0,00

CHELTUIELI CURENTE (rd.520+521)

519

01

320,74

225,70

-95,04

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

520

10

320,74

225,70

-95,04

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

521

20

222,24

132,90

-89,34

Agricultura (rd.531+532)

530

83.02.03

0,00

Protectia plantelor si carantina fitosanitara

531

83.02.03.03

320,74

225,70

-95,04

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

532

83.02.03.30

320,74

225,70

-95,04

533

0,00

Transporturi (rd.558+562+564)

534

84.02

0,00

CHELTUIELI CURENTE (rd.536 la 538+540+543)

535

01

86.186,52

170.895,05

84.708,53

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

536

10

65.184,01

151.350,33

86.166,32

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

537

20

0,00

TITLUL IV SUBVENTII (rd.539)

538

40

37.184,01

123.404,69

86.220,68

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și ta

539

40.03

28.000,00

27.945,64

-54,36

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINIST

540

51

28.000,00

27.945,64

-54,36

Transferuri curente (rd.542)

541

51

0,00

0,00

0,00

Transferuri către instituții publice

542

51,01.01

0,00

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.544)

543

55

0,00

A. Transferuri interne.(rd.545+5460)

544

55.01

0,00

0,00

0,00

Investitii ale regiilor autonome si societatilor comerci

545

55.01.12

0,00

0,00

0,00

Alte transferuri curente interne

546

55.01.18

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.548+554)

547

70

0,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.549

548

71

21.002,51

19.544,72

-1.457,79

Active fixe RD. 558 la 553)

549

71.01

21.002,51

19.544,72

-1.457,79

Construcții

550

71.01.01

21.002,51

19.544,72

-1.457,79

Mașini, echipamente si mijloace de transport

551

71.01.02

16.312,00

15.609,86

-702,14

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

552

71.01.03

2.590,51

0,00

-2.590,51

Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)

553

71.01.30

0,00

0,00

0,00

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE (rd.555)

554

72

2.100,00

3.934,86

1.834,86

Active financiare (rd.556)

555

72.01

0,00

0,00

0,00

Participare la capitalul social al societatilor comercia

556

72.01.01

0,00

0,00

0,00

Din total capitol:

557

0,00

Transport rutier (rd.559 la 561)

558

84.02.03

0,00

Drumuri si poduri

559

84.02.03.01

83.596,01

170.895,05

87.299,04

Transport în comun

560

84.02.03.02

0,00

Strazi

561

84.02.03.03

45.652,00

44.895,50

-756,50

Transport aerian (rd.563)

562

84.02.06

37.944,01

125.999,55

88.055,54

Aviatia civila

563

84.02.06.02

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

564

84.02.50

0,00

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

596

96.02

0,00

REZERVE

597

97.02

0,00

0,00

0,00

EXCEDENT

598

98.02

0,00

DEFICIT

599

99.02

0,00

0,00

0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

0

DIRECTOR ECONOMIC


Dr.Ing Gheorghe Ciuhandu

ec. Adrian Bodo


R0MAN1A

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

LISTA DE INVESTIȚII PENTRU OBIECTIVELE REALIZATE DIN OBLIGAȚIUNI conform HCL 305/27.06.2006

mii lei noi

Denumirea obiectivului

Valoare

PREVEDERI 2006

Data începerii execuției

Nr.si data acord M.F.

Nr.si data act aprobare

Totala

Total Surse col.5 Proprii la

Col.9

Credite Credite

Bancare Bancare

Interne Externe

Alte

Surse

OBLIGAȚIUNI

1            2

4

5         6          7

8

9

străzi

!         5,746.67

5,746.67

A.Lucrări in continuare

5.746.67

5.746.67

Modernizare str.Dacilor

0.00

0.00

Consolidare Cal Dorobanților- str.A.Saguna

713.00

713 00

Amenajare calea Bogdanestilor

0.00

Amenajare Inel ll

0.00

Modernizare str Nemoianu-Sv.Ferdinand

2.100 00

2,100.00

Modernizare independentei Drubeta

728.24

728.24

Amenajare Piața Traian

0.00

Amenajare str Ciocârliei

427.50

427.50

Amenajare str.Talangii

390.25

390.25

Amenajare str.Cozia

695 76

695.76

Amenajare str Ulpia Traiana

591.92

591.92

Amenajare str.Traian Vuia

100.00

100.00

ROMAN (A

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

NRSC200

LISTA DE INVESTIT!! PENTRU OBIECTIVELE REALIZATE DIN FONDURI NERAMBURSABILEmii lei noi

Denumirea obiectivului

Valoare

PREVEDERI 2006

Data inceperii execuției Nr.si data acord M.F.

Nr.si data act aprobare

Totala

Total Surse

col.5 Proprii ia

Col.9

Credite

Bancare

Interne

Credite

Bancare

Externe

Alte      Fond

Surse de

1

2         4

5

6

7

8          9

străzi

6,904.36

6,904.36

A Lucrări in continuare

Piața de Gros

6,904.36

6,904.36

6.904.36

6.904.36

ROMAN IA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

NRSC200

LISTA DE INVESTIȚII PENTRU OBIECTIVELE REALIZATE DIN FONDUL DE RULMENT

conform HCL nr 15/24,01,2006.

mii lei

Denumirea obiectivului

Valoare

PREVEDERI 2006

Data începerii execuției

Totala                  Total Surse

Credite Credite          Alte             fond

Nr.si data acord M.F.

col.5 Proprii

Bancare Bancare      Surse       de rulment

Nr.si data act aprobare

la

Interne Externe

Col.9

1             2                  4

5          6          7          8                 9

4,342.31

4,342.31

A.Lucrări in continuare

3116.24

3,116.24

Modernizare str.Nemoianu-Ferdinand

974.86

974 86

Consolidare cal.Dorobanti-Saguna

137.71

137.71

Modernizare str Dacilor

5.62

5.62

Modernizare P-ta Traian

497.33

497.33

Modernizare str independentei -Drubeta

200.00

200.00

/Amenajare Inel ll( cal.Aradului-bv.Antenei)

236.43

236 43

Amenajare intersecție Cal TorontaluluF str.Miresei

300.00

300 00

Amenajare strada Ciocârliei

200.00

200 00

Amenajare str.Casian Munteanu

100.00

100 00

Amenajare acces Spital Municipal

64.36

64 36

Amenajare str.Ulpia Traiana

200.00

200.00

Amenajare str. Traian Vuia

199.93

199 03

B. Lucrări in noi

602.62

602.62

extindere rețele iluminat public zona de nord

200.62

200.62

extindere rețele iluminat public zona de sud

402.00

402.00

0 00

C. Dolari independente si alte investiții

623.45

623.45

Dolari independente

600.00

600 00

Achiziții refugii calatori

600 00

600.00

sistem telealarma

23.45

23 45

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

NR SC2006

LISTA DE INVESTIT!! PENTRU OBIECTIVELE REALIZATE DIN FONDURI DE LOCUINȚE

conform Legii Locuinței nr 114/1996

execuție

mii lei

Denumirea obiectivului                  Valoare

PREVEDERI 2006

Data începerii execuției                  Totala

Nr.si data acord M.F.

Nr.si data act aprobare

Total Surse col.5 Proprii la

Col.9

Credite Bancare Interne

Credite

Bancare

Externe

Alte

Surse

buget fonduri nerambursabile

1

2              4

5          6

7

8

9

1

512.09

512.09

-

A.Lucrări m continuare

[Achiziție si reabilitare cămin str.Ialomița nr 618 -HCL 146/19,12,2000

8 Lucrări in noi

[Achiziție si reabilitare cămin nr 4 str Polona -i ICI 147/19 I2.2(ioo

C Dolari independente si alte investiții

Dolari independente

512.09

512.09

0.00

0.00 0 0.00

512.09

512.09

0 00

0.00

0

0.00


DIRECTOR ECONOMIC

EC. ADRIAN BODO

TOTAL JUDEȚ TIMIȘ


CONTUL DE EXECUȚIE AL FONDURILOR EVIDENȚIATE IN AFARA BUGETULUI LOCAL - VENITURI 31.12.2006Capi-

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

toi

c«pj’

ra-

pa /

ti-

toi

graf

Ti! Iu

col


0002


2900


3300


3611


06


09


10


11


50


- Jeî-


’ag. 1

Denumire indicator

Prevederi bugetare inițiale

Prevederi

, bugetare trimes triale definitive

Drepturi constatate

In casa ri realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de încasat

Total, din care:

din aun

precedenli

din anul curent

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

TOTAL VEN1TURI-IN AFARA BUGETULUI

13.163.000

24.485,075

10.566,669

10,566.669

12.137.352

-1.570-683

I. VENITURI CURENTE

13.163.000

24.485,075

10.566.669

10,566.669

12.(37.352

1.570.683

C. VENITURI NEFiSCALE

BJ 63.000

24.485,075

10.566.669

10.566.669

12.137.352

■1.570.683

C2. VANZARI DE BUNURI Si SERVICII

J 3.163.000

24.485.075

10,566,669

10,566.669

12. (37 352

1.570.683

DIVERSE VENITURI

13. (63.000

24.185.075

10.566.669

10.566 669

12 137 352

-1.570 683

Taxe speciale

1.300.000

2.6] 6 079

1.044.246

1.044,246

1.044.246

De pe zii e s peci al c p enlr u constru cl i i

de locuințe

1.254 471

891 653

891.653

891.653

Fondul de risc

864.900

85.796

85.796

85.796

Fond de rulment

5.763.000

19.387 826

8.544.974

8.544:974

8.544.974

Alte venituri

6.100-000

361.799

2.462.336

-2.462.336


Conducătorul Instituției,Conducătorul compartimentului financiar-contabilTOTAL JUDEȚ TIMIȘ


CONTUL DE EXECUȚIE AL FONDURILOR EVIDENȚIATE IN AFARA BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI 31.12.2006- lei-


Capi-

Su b-

Pa-

Gru-

Ar-

Aii-

toi

capi-

FU-

pa t

ti-

ne-

toi

graf

Titlu

cq!

nti- I

Denumire indicator

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

l

Angajamente

(egale

Pjafi

efectuate

Angajamente legale dc plutit

Cheltuieli

efective

initinle

trimestriale definitive

B

1

2

3

4

5

6=4-5

7

CHELTUIELI IN AFARA BUGETULUI LOCAL

13.163.000

24.485.075

J 1.923.479

11,923.479

11.767.645

155.834

10,794.197

AUTORITATl PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

5,0(10

5 53R

5.538

5.538

5.538

5.538

Autoriiati executive si legislative

5.000

5,538

5.538

5.538

5 538

5.538

Auloritati executive

5.000

5-538

5.S38

5.538

5.538

5.538

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

1.300.000

975.000

975 000

975.000

975.000

Fond de rulment

1.300,000

975 000

975.000

975.000

975.000

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

105.523

105.523

105.523

105,523

105.523

Servicii recreative si sportive

105.523

105.523

105 523

105.523

105523

întreținere grădini publice, parcuri,

zone verzi, baze sportive si de agrement

105.523

105.523

105.523

105 523

105.523

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

25,000

23.310

23.3(0

23.310

23 3W

23.310

Asisiciiia sociala in caz de boli si

mvalirlilati

25-000

23.310

23.310

23.310

23.310

23-310

Asistenta sociala in caz de invaliditate

25-000

23.310

23.310

23.310

23.310

23.310

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE

1.448.000

1.203 273

1,203.273

1.203.273

L 195.363

7 9IO

1.202.693

Locuințe

450,0(10

520.000

520.000

520.000

512.090

7.910

519 420

Dezvoltarea sistemului de locuințe

450,000

520.000

520.000

520.000

512.090

7.910

519 420

Iluminai public si electrificări rurale

673.000

628.953

628.953

628,953

628 953

628.953

Alimentare cu gaze naturale in localitali

200 000

Alte servicii in domeniile locuințelor,

serviciilor si dezvoltării comunale

125 000

54.320

54.320

54.320

54.320

54.320

TRANSPORTURI

10.385.000

22.172.43 [

9.610.835

9 610.835

9.462,911

147.924

9.457 133

Transport rutier

10,385.000

22.172.431

9.610.835

9 610.835

■1,462.911

147,924

9.457.133

Transport m comun

600.000

600.000

600,000

600.000

600.000

600.000

Străzi

9.785.000

21.572.431

9,010.835

9 010,835

8 862,911

147,924

8.857 133

EXCEDENT

369,707

-369,707


TOTAL JUDEȚ TIMIȘ

DETALIEREA CHELTUIELILOR

- fonduri evidențiate in afara bugetului local -

31.12.2006

Pag. 2 -lei-

Capitol

Subcapitol

Pa

ra-graf

Gru

pa /

Titlu

Ar

ii-

col

Ali

neat

Denumire indicator

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente legale

Plai)

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

trimestriale definitive

A

B

1

2

3

4

5

6=4-5

7

5011

CHELTUIELI IN AFARA BUGETULUI LOCAL

13.163.000

24 485.075

U ,923 479

1.1.923.479

H. 767.645

155.834

10794.197

01

CHELTUIELI CURENTE

780.000

191 709

191.709

191.709

191.709

I91.7O9

20

TITLUL JJ BUNURI SI SERVICII

780.00(1

192.709

(91.709

191.709

191.709

191.709

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

11.083.000

23.3)8.366

10.756.770

10.756.770

10.600.936

155.834

10.602.488

71

TITLULX ACTIVE NEFINANCIARIi

11.083.000

23.318.366

10 756.770

10.756 770

10.600 936

155.834

10.602.488

71

01

Active fixe

11.083.000

23.318.366

10.756 770

10.756.770

10.600.936

155.834

10.602.488

71

01

01

Construcții

520.000

520.000

520.000

512.090

7.910

519.420

71

01

30

A/tc active fixe

(inclusiv reparații capitale)

11.083.000

22.798.366

10.236.770

10.236.770

10.088.846

147.924

10-083.068

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

1.300.000

975 000

975.000

975.000

975.000

80

TITLUL XII ÎMPRUMUTURI

1 300.000

975.000

975.000

975.000

975.000

80

08

Fondul de rulment pentru acoperirea

golurilor temporare de casa

1.300.000

975.000

975.000

975.000

975.000

5111

AUTORITA IT PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

5.000

5.538

5.538

5.538

5.538

5 538

Ol

CHELTUIELI CURENTE

5.000

5.538

5.538

5.538

5.538

5.538

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

5.000

5.538

5.538

5.538

5.538

5.538

20

01

Bunuri si servicii

5.000

5.431

5.431

5.43 i

5 431

5.431

20

01

30

AUe bunuri si servicii pentru

intretinci'c si funcționare

5 000

5.431

5.431

5 431

5 431

5.431

20

30

Alte chehwieJi

107

107

107

107

107

20

30

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

107

10?

107

107

107

5411

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

1.300.000

975.000

975.000

975.000

975.000

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

1.300.000

975.000

975.000

975.000

975.000

80

TITLUL XII ÎMPRUMUTURI

1 300.000

975.000

975.000

975.000

975.000

80

08

Fondul de rulment pentru acoperirea

golurilor temporare de casa

1.300.000

975.000

975.000

975.000

975.000

6711

CULTURA, RF.CREERE SI RELIGIE

105 523

105.523

105.523

105 523

105.523

Ol

CHELTUIELI CURENTE

105.523

105.523

105.523

105.523

105.523

Capi-

V>1

Subcapi

tol

Paragraf

Gni-

pa /

Titlu

Articol

Aii-

DV*

al

Denumire indicator

Credite bugetare

inițiale

trimestriale definitive

A

B

1

2

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

105.523

20

01

Bunuri si servicii

105.523

20

01

0.3

încălzit, i lumi nat si forța molrica

105.5X1

68U

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

25.(100

23.310

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

25.000

23JI0

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARC

25.000

2.1.310

71

01

Active fixe

25.000

23 310

71

01

30

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

25-000

23.310

7011

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE

1.445.000

J.203.273

01

cheltuieli CURENTE

175.000

80.648

20

T1TLUUI BUNURI SI SERVICII

775 000

80.648

20

Ol

Buftuvi servicii

26.328

20

01

03

încălzit, iluminat si forța motrica

26 328

20

30

Alte cheltuieli

775-000

54.320

20

30

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

775.000

54,320

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

673.000

1.122.625

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

673-000

1.122.625

71

01

Active fixe

673.000

U22.625

71

01

01

Construcții

520-000

71

01

30

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

673.000

602.625

8411

TRANSPORTURI

10.385.000

22.172.431

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

10.385.000

22.172.43

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARR

10.385.000

22.172 431

71

01

Aclive fixe

10.385.000

22.172 43

71

01

30

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

10.38$ «00

22.172.43

bugetare

legale

c fee luate

/kngfyamcnic legale de plătit

Cheltuieli efective

3

4

5

6=4-5

7

105.523

105.523

105.523

105.523

105.523

105.5X3

105.523

105.523

105 523

105.523

105.523

105 523

23 310

23.310

23.310

23.310

23.3 «J

23.31(3

23.3 «1

23.3W

23.310

23.310

23.310

23.3)0

23.310

23.310

23.310

23.310

23.3J0

23.330

23.310

23.310

L203 273

1.203.273

1.195.363

7.910

1.202.693

80.648

80.648

80.648

80.648

80.648

80.648

80-648

80.648

26.328

26.328

26.328

26.328

26.328

26.328

26.328

26.328

54.320

54.320

54.320

54.320

54.320

54.320

54.320

54.320

1.122.625

J. 122.625

1.114.715

7.910

1.122 045

1.122.625

1 122 625

1.114 715

7.910

1.122.045

1.122.625

1 122.625

1.114 715

7.910

1.122.045

520.000

520.000

512.090

7.910

519.420

602.625

602.625

602 625

602.625

9.610.835

9.610.835

9.462,911

147.924

. 9,457.133

9.610.835

9.610.835

9.462.911

147.924

9.457.133

9.610.835

9.610.835

9.462.911

147.924

9.457.133

9.610.835

9.610.835

9.462.911

147.924

9.457.J33

9.610 835

9.610.835

9.462.911

147.924

9.457.133

Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Gru

pa /

Titlu

Articol

Ali

ne

at

Denumire indicator

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

trimestriale definitive

A

* \

1

2

3

4

5

6=4-5

7

9811

EXCEDENT                      \

369.707

-369.707

CONTUL DE EXECUȚIE AL FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE-VENITURI 31,12.2006


Capi-

Sub-

Pa-

Gni-

Ar’

Aii-

toi

capi-

ra-

pa /

Ci-

ne-

Denu m ire ind i ca (or

Iul

graf

Titlu

col

al


0001 08

4100

4408

02

02


TOTAL VENITURI-NERAMBURSABILE

IV SUBVENȚII

DONAȚII DIN STRA1NATATE

De la guverne străine

de capital


Prevederi bugetare inițiale

Prevederi bugetare

' trimestriale definitive

1

2

7/735 050

7.298, ISO

7.735 050

7.298.180

7.735.050

7.298.180

7.735.0.^0

7 298J 80

7.735.050.

7 298.180


Drepturi constatate


Total/

din care:

(im 9 nn

preccdenii

3=4+5

4

7.289.582

7.289.582

7.289.582

7.289.582

7.289.582


din anul curent


Incasari realizate


Pag-

Stingeri pe alte cai decât IncasarJ


7.289.582

7.249 632

7.289.582

7.249.632

7.289.582

7.249.632

7.289.582

7 249 632

7.289 582

7.249.632


Conducătorul compartimentului financiar-contabîl


1       - lei-


Drepturl constatate de încasat


8=3-6-7

39.950

39 950

39.950

39.950

39.950TOTAL JUDEȚ TIMIȘ

CONTUL DE EXECUȚIE AL FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE-CHELTUIELI 31.12.2006

Pag. 1        - Ici-

Capi

tol

Subcapitol

Para-graf

G iii-pa / Titlu

Articol

Ali

ne*

at

Denumire indicator

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

An.gj\jamen1t

legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

trimestriale definitive

A

B

1

2

3

4

5

6=4-5

7

5008

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

7.735.050

7.298.180

7.261,072

7 249.593

6 912,920

336.673

6.924 643

6108

ORDINE PUBLICA Sf SIGURANȚA NAȚIONALA

99

99

99

99

99

03

Ordine publica

99

99

99

99

99

04

Polii ie comunitara

99

99

99

99

99

6708

CULTURA. RECREF.RE SI RELIGIE

15.508

15.508

4.029

4.029

15.752

03

Servicii culturale

£5.508

15 508

4.029

4.029

15.752

04

Instituții publice de specia col e si

04

conte rlc

15.508

15,508

4.029

4 029

15.752

6808

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

41.499

4.430

4,430

4,430

4.430

06

Asislenla sociala pentru familie si

copii

41 499

4,430

4.430

4.430

4.430

7008

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE

7,735.050

7.24 L074

7.241.035

7,241,035

6.904.362

336.673

6.904.362

50

Alte servicii iu domeniile locuințelor,

serviciilor si dezvoltării comi.male\^

7-735.050

7.241.074

7.241 035

7.241.035

6.904 362

336.673

6.904.362

9808

EXCEDENT

336.712

-336.712

TOTAL JUDEȚ TIMIȘ

DETALIEREA CHELTUIELILOR

- fonduri externe nerambursabile -

31.12.2006

Pag. 2- lei-

Capi

tol

Subcapi

tol

Pa

ra

graf

Grupa /

Titlu

Articol

Ali

ne

at

Denumire indicator

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1

Angajamente legale

PJati

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

trimestriale tlcfîttilive

A

B

1

2

3

4

5

6=4-5

7

5008

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

7 735.050

7.298. J 80

7.261.072

7.249.593

6.912.920

336.673

6.924 643

01

CHELTUIELI CURENTE

57.106

20 037

8.558

8.558

8.208

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

2.165

2.165

2 165

2.165

2.165

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

5*1.941

17.872

6.393

6.393

6.043

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

7.735.050

7.241.074

7.241 035

7-241.035

6.904.362

336 673

6.916.435

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

7,735.050

7.241.074

7.241.035

7.241.035

6.904,362

336 673

6.916,435

71

01

Active fixe

7.735.050

7.241.074

7.241 035

7.241.035

6.904.362

336.673

6 916,435

71

01

02

Mașini, echipamente si mijloace de

Iransport

12.073

71

01

30

Alic active Fixe

(inclusiv reparații capitale)

7.735 050

7.241.074

7.241.035

7.241 035

6.904.362

336.673

6,904.362

6108

ORDINI- PUBLICA SI SIGURAN'I A NAȚIONALA

99

99

99

99

99

01

CHELTUIELI CURENTE

99

99

99

99

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

99

99

99

99

99

20

01

Bunuri si servicii

99

99

99

99

99

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

intreiincre si funcționare

99

99

99

99

99

6708

CULTURA, RECREERESi RELIGIE

15.508

15.508

4.029

4.029

15.752

01

CHELTUIELI CURENTE

15.508

15 508

4.029

4.029

3 679

10

TITLUL 1 CHELTUI EI J DE PERSONAL

LIII

l.ill

J 111

J111

1.111

10

01

Cheltuieli salariate in bani

1.111

1.J11.

1 11L

t.ui

1.111

10

01

12

Indemtiimtii plătite unor persoane din

afara uni talii

1.111

LUI

1.1 li

1.111

1.111

20

TITLUL ll BUNURI SI SERVICII

14 397

14.397

2.918

2.918

2.568

20

0!

Bunuri si servicii

13.977

13.977

2 498

2.498

2.148

20

01

30

Alte Imnuri si servicii pentru

intre tinere si funcționare

13.977

J 3.977

2.498

2.498

2.148

20

06

Deplasări, detașări, transferări

420

420

420

420

420

-Jei-

Capi-toi

Subcapitol

Paragraf

Gru

pa /

Titlu

Ar

ti

col

Ali

neat

Denumire indicator

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente legale

Piști efcclualc

Angajamente kgale de platit

Cheltuieli

efective

inițiale

Irimcstrinjc definitive

A

B

I

2

3

4

s

6s4-S

7

20

06

01

Deplasări interne, delăsări, transferări

420

420

420

420

420

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

12.073

71

TITLUL X. ACTIVE NEFINANCIARE

12 073

71

01

Active fixe

12.073

71

01

02

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

J 2.073

6808

ASIGURĂRI Si ASISTENTA SOCIALA

41.499

4 430

4.430

4.430

4.430

01

CHELTUIELI CURENTE

41.499

4.430

4.430

4.430

4.430

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

1.054

1.054

1.054

1.054

1.0.54

10

01

Chctluicii salariate in bani

693

093

m

693

693

10

01

01

Salarii de to

459

459

459

459

459

10

Ol

06

Afle sporuri

234

234

234

234

234

10

03

Contribuții

361

361

361

361

361

10

03

01

Contribuții de asigurări sociale de

$îa(

2S7

287

Î&7

287

287

10

03

02

Contribuții de asigurați de șomaj

17

17

17

17

17

10

03

03

Contribuții de asigurări sociale de

Sflualale

49

49

49

49

49

10

03

04

Cbnifibtrlii tic asigurări pentru

accidente de munca st boli profesionale

3

3

3

3

3

10

03

06

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

5

5

5

5

5

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

40.445

3.376

3.376

3.376

3.376

20

01

Bunuri si servicii

40.445

3.376

3.376

3 376

3.376

20

01

30

Alte buuud si servicii pcnttw

întreținere si funcționare

40.445

3.376

3.376

3.376

3.376

7008

LOCUINȚE. SERVICII SI DEZVOLTARE

7.735.050

7.241.074

7.241-035

7.24103$

6.904.362

336.673

6.904,362

70

CHELTUIELI DE CAPII'AL

7735.050

7.241 074

7.241.035

7.241.035

6.904.362

336.673

6.904.362

Capi-

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

Aii-

to)

capi*

ra-

pa /

ti-

oc-

toi

graf

Titlu

col

at


Denumire indicator


71


TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE


7)   01


Active fixe


7'1


Ol


30


Alte active fixe


9808


(inclusiv reparații capitale)

EXCEDENTCredite bugetare


inițiale


7.735 050

7.735.050


7.735.050
trimestriale

definitive


7 241.074

7.241.074

7.24 J 074

Angajamente

bugetare

Angajamente legale

Plăti

efectuate

3

4

5

7.241.035

7.241.035

6.904.362

7.241.035

7.241.035

6.904.362

7.241,035

7.241.035

6 904.362

336.712


Conducătorul compartimentului Bnanciar-contabil


Angajamente legale de plătit


Chelluicli

efective


6=4-5


336.673

336.673


336.673

-336.712


6.904.362

6.904.362

6.904 362


TOTAL JUDEȚ TIMIȘ


CONTUL DE EXECUȚIE AL ÎMPRUMUTURILOR INTERNE

31.12.2006Credite bugetare


trimestriale


Angajamente


Angajamen tePag. 1


- Jei-


Angajamente legale


Cheltuieli


toi

graf

Titlu

col

al

inițiale

lltfiirîifre

bugetare

legale

eteciuntc

tle plătit

efective

A

B

1

2

3

4

5

6=4-5

7

5007

CREDITE INTERNE

150.000 000

37.462.186

37.462 186

37 462.186

29.994.509

7.467.677

37 426.902

5107

AUTORITATI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

4.993.000

01

Autoritati executive si legislative

4.993.000

6507

INVA i'AMANT

2.080.000

99.999

99.999

99.999

99 999

03

Invatamant preșcolar si primar

1.230.000

99.999

99.999

99.999

99.999

0!

Invaiainant preșcolar

630.000

99.999

99.999

99.999

99.999

02

Invaiamani primar

600.000

04

Invatamant secundar

850.000

02

Invațamanl secundar superior

850 000

6607

SANATATE

1.700 000

20.585

20 585

20.585

20.585

20 560

06

Servicii medicale iii wițati sanitare

cu paturi

1.700 000

20.585

20.585

20.585

20585

20.560

01

Spitale generale

1.700 000

20.S85

20.585

20.585

20.585

20 560

6707

CULTURA, RECREERES1 RELIGIE

7.056.250

2J67.554

2.167.554

2.167.554

2.167.554

1.770.061

03

Servicii culturale

1.656.250

409.161

409.161

409.161

409161

13.369

04

Institut» publice de spectacole si

04

concerte

1.007.500

06

Casc tic Cultura

648.750

409.161

409.161

409.161

409.161

13.369

50

Alte servicii in domeniie culturii,

recreări si religiei

5.400.000

1.758.393

1.758.393

1.758.393

1.758.393

J.756.692

6807

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

520 880

04

Asistenta acordata persoanelor in varsta

200.000

06

Asistenta sociala pentru familie si

copii

241.680

15

Prevenirea excluderii sociale

79.200

02

Cantine de ajutor social

79.200

7007

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE

21.890.000

15.725.341

15.725.341

15.725-341

8.257.665

7.467.676

15.883.172

03

Locuințe

3.277.000

88.283

«8 283

88.283

88 283

88.283


Pag. 1       - lei-

Capi

tol

Sub' capi

tol

Pa-ra-graC

Gru

pa /

Titlu

Articol

Alineat

Denumire indicator

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Phli

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efedive

inițiale

trimestriale definitive

A

B

l

2

3

4

5

6=4-5

7

7007

0)

"Dezvoltarea sistemului de locuințe

3.277.000

88.283

88.283

88.283

88.283

88.283

05

Alimentate cu apași amenajați hidrotehnice

12533.000

4.337 958

4.337.958

4.337.958

4.332 468

5.490

4.495.789

01

Alimentare cu apa

12.533.TO

■*. 337.958

4.337.958

4.337.958

4.332.468

5.490

4.495 789

06

Iluminai public si electrificări rurale

5.880.000

11.299.100

11.299.100

11.299.100

3.836.914

7.462.186

11 299.100

07

Alimentare cu gaze natura] e in localitati

200.(100

8007

ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE,

SI DEMUNCA

15.726.810

5.144.631

5,144.621

5.144 621

5.144.620

)

$ 137.933

Ol

Acțiuni generale economice si comerciale

15.726.810

5 144.621

5.144.621

5.144 62)

5.J44.620

1

5.137 933

06

Prevenire si combatere inundaiii si

06

înghețuri

15.726 810

5.144.621

5.144.621

5.144 621

5 144.620

1

5.137 933

8407

TRANSPORTURI

96.033.060

14 304.086

14.304.086

14.304.086

14.304.086

14.615.176

03

Transport rutier

96.033.060

14.304.086

14.304.086

14.304.086

14.304 086

1.4.615.176

02

Transport in comun

16 738.000

4.090.049

4.090.049

4.090,049

4.090.049

4.090.049

03

Străzi

79.295.060

10.214.037

10.214.037

10.214.037

10.214.037

10.525.127

TOTAL JUDEȚ TIMIȘ

DETALIEREA CHELTUIELILOR - împrumuturi Interne -31.12.2006

Pag. 3- lei-

Capi

tol

Sub

capi

tol

Pa

ragraf

Gru

pa /

Titlu

Ar

ti

col

Ali

ne

at

Denumire indicator

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angi\jamcntc legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

trimes triale definitive

A

B

1

2

3

4

s

6=4-5

7

5007

CREDITE INTERNE

150.000 000

37.462.186

37 462.186

37.462 1#6

29.994.509

7.467.677

37.426.902

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

150.000.000

37.462.186

37/ 62.186

37.462.186

29.994.509

7.467.677

37 426.902

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

150.000.000

37.462.186

37.462.186

37.462.186

29.994.509

7 467,677

37.426 902

71

01

Adive fixe

150 000.000

37.462.186

37.462.186

37.462.186

29.994.509

7.467.677

37.426.902

71

01

01

Construcții

4.903.000

71

Ol

30

Alic active fixe

(inclusiv reparații capitale)

145.007 000

37 462.186

37.462.186

37.462.tS6

29.994.509

7.467.677

37 426.902

5107

AUTORITATi PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

4.993.000

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

4.993.000

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

4.993.000

71

01

Aclîve fixe

4.993.000

71

01

01

Construcții

4.993.000

6507

INVATAMANT

2,080.000

99.999

99.999

99.999

99.999

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

2.080.000

99.999

99.999

99.999

99.999

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

2.080.1X10

99.999

99.999

99.999

99.999

71

01

Active fixe

2.080.0(10

99.999

99.999

99.999

99.999

71

01

30

Alte acljve fixe

(inclusiv reparații capitale)

2.080.000

99.999

99 999

99.999

99.999

6607

SANATATF.

l 700.000

20.585

20.585

20.585

20,535

20.560

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

1.700.000

20.585

20.585

20 585

20.585

20.560

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

1.700.000

20.585

20.585

20 585

20.585

20.560

71

01

Active (ixc

1.700.000

20,585

20.585

20 585

20.585

20.560

71

01

30

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

1.700.000

20.585

20.585

20585

20 585

20.560

6707

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

7.056 250

2.167.554

2.167.554

2.167.554

2.167.554

1.770.061

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

7 056.250

2.167 554

2 J 67554

2.167.554

2.167.554

1.770.061

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

7056.250

2.167 554

2.167 554

2.167.554

2.167.554

1.770.061

71

01

Aclivc fixe

7.056.250

2.167.554

2J67.554

2.167.554

2.167.554

1.770.061

Capi-

toi

Sub

capi

tol

Pa

ragraf

Gru-pa /

Titlu

Ar

ti

col

Alt-

me

at

Denumire indicator

Credite bugetare

Angaja mente

bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente

legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

trimestriale definitive

A

B

1

z

3

4

5

6=4-5

7

71

01

30

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

7.056.250

2.167.554

2,167.554

2.167 554

2.167 554

1.770 061

6807

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

520 $80

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

520.880

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

520.880

71

01

Active fixe

520.880

71

01

30

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

520.880

7007

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE

21.890.000

15 725.34 1

15.725.341

15.725341

8.257 665

7.467.676

15.883.172

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

21.890.000

15.725341

15,725.341

15.725 34 i

8.257.665

7 467.676

15883 172

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

21.890.000

15.725.341

15.72534 I

15.725 341

8,257.665

7.467.676

15.883.172

71

01

Aclive fixe

21 890.000

15.725.341

15 725341

15.725341

8 257.665

7.467 676

15,883.172

71

01

30

Alte active- fixe

(inclusiv rcparalii capitale)

21.890.000

15 725341

15.725 341

15.725 341

8.257.665

7.467.676

15.883 172

8007

ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE,

SI DE MUNCA

15.726.810

5.144 621

5.144.621

5 144,621

5.144.620

1

5.137,933

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

15 726.810

5-144.621

5,144.621

5.144.621

5.144.620

1

5.137.933

71

TIT1.ULX ACTIVE NEFINANCIARE

15.726.810

5.144.621

5.144 62J

5.144 621

5 144,620

l

5.137.933

71

01

Active fixe

15,726.810

5,144.621

5.144.621

5.144.621

5.144.620

1

5.137.933

71

01

30

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

15.726.810

5.144.621

5.144.621

5.144.621

5.144 620

l

5.137.933

8407

TRANSPORTURI

%. 033.060

14 304.086

14304.086

14.304.086

14304.086

14.615.176

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

96.03 3.1160

14.304.086

14.304 086

J 4304.086

14.304.086

14.615.176

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

96.033.060

14.304.0S6

14,304 086

H.304.086

14.304.086

14,615.176

71

01

Active fixe

96.033.060

14.304.086

14.304.086

14304 086

14304.086

14,615.176

71

01

30

Alic active fixe

(inclusiv reparai ii capitale)

96 033.060

14.304.086

14304.086

14304.086

14304.086

14.615.176

Conducătorul institut'»!,


Conducato impartimentutui financiar-cd'r™rbil

TOTAL JUDEȚ TIMJSCONTUL DE EXECUȚIE AL 1NST1TUTHLOR PUBLICE FINANȚATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI 31.12.2006

Pag. 1      ■ lei-

Capi

tol

Subcapitol

Pa

ragraf

Gru

pa /

Titlu

Ar-

ti

cul

AU-

ne-

at

Denumire indicator

Prevederi bugetare inițiale

Prevederi , bugetare trimestriale definitive

Drepturi constatate

Incasa rl realizate

Stingeri pe alte cal decât încasări

Drepturi constatate de încasat

rolăF.

din care:

din anii

precedenti

din anul curent

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

9=3-6-7

0001

10

TOTAL VENITURI-VENITURI

14.048.915

14.048.915

12.108.082

135.990

11.972.092

11.921.150

22

186 910

0002

1. VENITURI CURENTE

11.164.855

11.164.855

10 718.337

135.990

10 582.347

10.531.405

22

186910

2900

C. VENITURI NEFISCALE

11.164.855

11.164,855

10.718.337

135.990

10.582.347

10.531.405

22

186.910

3000

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE

t 073.733

1.073 733

998.189

4.713

993 476

991.706

6.483

3010

VENITURI DIN PROPRIETATE

1.073.733

1.073.733

998.189

4.713

993.476

991.706

6.483

05

Venituri din concesiuni si închirieri

1 030,774

1.030.774

955.230

4,713

950.517

948.747

6.483

50

AJte venituri din proprietate

42.959

42.959

42,959

42,959

42.959

3300

10

C2. VANZ.ARI DE BUNURI SI SERVICII

10.091.122

10.091.122

9.720.148

131.277

9.588.871

9.539.699

22

J 80.427

3310

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII SI ALTE

ACTIVITATI

8.745.836

8.745.836

8-565.527

131 277

8.434.250

8.389.590

22

175.915

05

Taxe si alte venituri in invfttamant

4,799.905

4.799.905

4.649.934

93.813

4.556.121

4.521.71)

128.223

08

Venituri din prestări de servicii

170.316

170.316

170.012

170.012

169 782

230

14

Contribuția elevilor si studenților

pentru internate, cămine si cantine

3.260.878

3.260.878

3.195.179

7.755

3.187.424

3.1.87.194

7 985

16

Venituri din valorificarea produselor

obținute din activitatea proprie sau

anexa

131233

131.233

131.233

131 233

131.233

17

Venituri clin organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfecționare

18.968

18.968

18.968

18.968

18 968

19

Venituri din serbări si spectacole școlare

manifestări culturale, artistice si

sportive

158.165

158.165

195 179

28.171

>67,008

157.139

38.040

21

Venituri din contractele încheiate cu

casele de asigurări sociale de sanatate

43.000

43.000

44.162

l 538

42.624

42.703

22

1.437

50

Alte venituri din prestări de servicii

si alte activilati

163.37)

163.371

160.860

160.860

160.860

3410

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE,

TOTAL JUDEȚ TIMIȘ


CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANȚATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII DIN BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI 31.12.2006Capi-

Sub-

Pa-

Gm-

Ar-

Aii-

toi

capi-

ra-

pa /

ti-

DC-

toi

graf

Titlu

col

at


P»g- 1


- lei-


50W


5410


10


5510


03


01


02


04


02


03


05


11


03


6710


03


04


04


6810


50


9910


Denumire indicator

Credite bugetare

Angaja menie

bugetare

Angajamente

legale

Pinii

efectuate

Angajamente legale dc plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

trimestriale definitive

B

1

2

3

4

5

6=4-5

7

VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII

14.048 915

14.048.915

11.531.840

11.531.840

11.443.144

88.696

10.74 J.741

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

2.892.270

2.892.270

1.418.586

1.418.586

1.366.408

52.178

1 175.509

Servicii publice comunitare de evidenta

a persoanelor

2.892.270

2.892.270

1418.586

1.418.586

1.366.408

52.178

1.175.509

1NVATAMANT

10.522.020

10.522,020

9.697.401

9.697.401

9.660.883

.36.518

9 165.697

Invatamant preșcolar si primar

4 132.582

4.132.582

3 610.619

3.610.619

3.610.565

54

3.590.888

Invatamant prescofoi

2 827.756

2.827.756

2.446.570

2.446.570

2.446.570

2.446.570

invalamant primar

1.304.826

1.304.826

1.164.049

1.164.049

1.163.995

54

1.144 318

Invatamant secundar

3 775.464

3.775.464

3.492,628

3.492.628

3.464.062

28 566

3.051 498

Invalamant secundar superior

3.101.519

3.101.519

2.88(1.275

2.880.275

2.855 065

25.210

2.504 470

invalamant profesional

673.945

673.945

612.353

612.353

608 997

3.356

547.028

Invatamant pnstliceal

1 118.001

1.118.001

1.103 490

1 103.490

1.095.598

7 892

1.066 446

Servicii auxiliare pentru educație

1.495.973

1.495.973

1.490.664

1.490.664

1 490 658

6

1.456.865

imernaie si cantine pentru elevi

1.495.973

1.495.973

1.490.664

1 490.664

1 490.658

6

J.456.865

CULTURA, RECREERESI RELIGIE

337.371

337.371

324.571

324.571

324 571

305 228

Servicii culturale

337.371

337.371

324.571

324.571

324.571

305.228

lusiitulii publice dcspectacole si

concerte

337.371

337.371

324.571

324.571

324.571

305.228

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

297.254

297.254

91.282

91.282

91.282

95.307

Alte cheltuieli in domeniul asigurau-

lor si asistentei sociale

297.254

297.254

91.282

91.282

91.282

95.307

DEFICIT

478.006

-478.006
Capi-

Su h-

Pa-

Gnu-

Ar-

Aii-

to!

capi-

HI-

pa !

ti-

ne-

Denumire indicator

toi

graf

Titlu

col

al


3710


4310


Prevederi bugetare inițiale


Prevederi , bugetare trimestriale definitiveAMENZI, PENALITATI SI CONFISCĂRI


TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT


SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII


308.478


144.791


144.791


516.184


516,184ul instituției.


Drepturi constatate


308.478

144 791

144,791

516.184

516.184

375 833

340.894

34.939

loial,

din care:

Hm ami

precede nli

din anul curent

3=4+5

4

5

310.768

310.768

3 J 0.76«

310 768

144.655

144.655

144,655

144.655

516.184

516 184

516.184

516 184

183.014

183.014

J 48,075

148 075

34.939

34.939

1.389,745

l 389.745

1.389.745

1 389,745

1.389.745

1.389.745


Incasa rl realizate


Pag, 2     - loi-


Stingeri pe alte cal decât Incasarl


Drepturi constatate de incasatS-3-6-7


310.768


140.143


140.143


516.184


516.184


J 83,014


148.075


34,939


1 389.745


1.389.745


1389.745


Conducătorul compartimentului financiar-contabil


4.512


4,512


TOTAL JUDEȚ TIMIȘ

DETALIEREA CHELTUIELILOR INSTITUȚII PUBLICE FINANȚATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII DIN BUGETUL LOCAL 31.12.2006

Pag. 2 -lei-

Capi

tol

Subcapitol

Para-graf

Gru

pa /

Titlu

Ar

ti

col

Alineat

T

Denumire indicator

Credite bugetare

Angajamente 1

bugetare

Angajamente |

Jegale

Plăti

efectuate

Angajamente legale ilc phtit

Cheltuieli

efective

inițiale

trimestriale definitive

A

B

1

2

3

4

5

6=4-S

7

5010

VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII

14.CM8-Pt5

14.048.915

11.531 840

11.531 840

11.443 144

88 696

10.741.741

01

CHELTUIELI CURENTE

13 144.483

13.144,483

11.089.641

11.089.641

11.000.945

8S.696

10.539.279

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

2.586.216

2.586 216

1.960.409

1.960.409

1.901.089

59.320

1.968.740

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

10.308 267

10.308 267

9 085.142

9.085.142

9.055.766

29.376

8.526,449

57

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

250.000

250.000

44.090

44 090

44,090

44.090

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

904.432

904.432

442.199

442.199

442.199

202.462

71

TITLUL X ACTIVE NEI-INANCIARE

904.432

904.432

442.199

442.199

442.199

202.462

71

01

Active fixe

904.432

904.432

442,J 99

442 199

442 199

202.462

71

01

01

Construcții

330

71

01

02

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

352.949

352.949

369.813

169.813

169.813

87.845

71

01

03

Mobilier» aparatura birotica si alte

active corporale

465.704

465.704

259.609

259.609

259.609

101.144

71

01

30

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

85.779

85.779

J 2.777

12.777

12.777

13 143

5410

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

2.892.270

2.892.270

1 418.586

1.418.586

1.366 408

52.178

1.175.509

01

CHELTUIELI CURENTE

2.266.170

2.266.170

1.223.120

1.223 120

1 170.942

52.178

1.168.700

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

1.394 670

1.394.670

792.403

792.403

742.441

49.962

789.203

10

01

Cheltuieli salariate in bani

1.068.330

1.068.330

611.479

611.479

572.069

39.410

611.479

1.0

01

01

Salarii de baza.

552.000

552.000

324.575

324.575

30) 295

23 280

324.575

10

01

02

Salarii de merit

18.1)70

18.070

11.390

11.390

9.742

1.648

11.390

10

01

03

Indemnizație dc conducere

20.520

20.520

14.248

14.248

13.015

1.233

14 248

10

01

04

Spor de vechime

89.770

89.770

58.707

58.707

53.280

5.427

58.707

10

01

06

Alle sporuri

19 000

19 000

11.134

11.134

8.OTICI

3.134

11.134

10

01

07

Orc suplimentare

92.600

92.600

21.629

21.629

16.941

4.688

21.629

10

01

08

Fond de premii

141.900

141.900

123.531

123.531

123.531

123.531

10

01

12

Indemnizații plaiile unor persoane din

afara unitalii

2.000

2 000

2.000

2 000

2 000

2.000

Capi

tol

Sub-capitol

Paragraf

Gru

pa /

Titlu

Articol

Ali

neat

Denumire indicator

Credite bugetare

Angaja meu te

bugetare

Angajamente legale

Plat!

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

trimestriale definitive

A

B

I

2

3

4

5

6=4-5

7

10

01

13

Indemnizații de delegare

3.000

3.000

200

200

200

200

10

01

30

Alte drepluri salatiale in bani

129.470

129.470

44.065

44.065

44.065

44.065

10

02

Chcllidelt salariate in natura

38 300

38.300

10

02

30

Alte drepturi salariate in natura

38.300

38.300

10

03

Contribuții

288.040

288.040

180.924

) 80 924

170.372

10.552

177.724

10

03

01

Contribuții de asigurări socitile de

stat

176.800

176.800

117.012

117.012

110,407

6.605

113.812

10

03

02

Contribui ii de asigurări de șomaj

27.030

27.080

13 418

13.418

12.581

837

13.418

10

03

03

Contribuții de asigurări sociale de

sanaiaie

65.480

65 480

43.377

43.377

40.647

2.730

43.377

J0

03

04

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

s.oao

2.881

2.881

2.714

167

2.881

10

03

06

Coalnbulii pentru concedii si

indemnizații

10.000

10.000

4.236

4.236

4.023

213

4.236

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

871.500

871.500

430.717

430 717

428.501

2.216

379.497

20

01

Bunuri si servicii

214.900

214.900

53.164

53.164

50 948

2.2 i 6

40.779

20

01

01

Furnituri de birou

42.390

42.390

18.406

18.406

18.406

9.075

20

01

02

Materiale pentru cwMe

2.360

2.360

572

572

572

572

20

01

03

încălzii, iluminat si forța rnoirica

49 400

49.400

11.308

11.308

9.641

1.667

11.308

20

01

04

Apa, canal si salubritate

24.000

24.000

2 473

2.473

2.217

256

2 473

20

01

05

Carburanți si lubrifiant!

8.620

8 620

6 363

6.363

6.363

3.309

20

01

06

Piese de schimb

7,000

7 000

20

01

07

Transport

1.000

1.000

36

36

36

36

20

01

08

Posta, iclccomunicafii, radio, lv,

internet

22.000

22.001)

3.539

3.539

3 246

293

3.539

20

01

09

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcționa]

31 040

31.040

5.547

5.547

5.547

5.547

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

Capi

tol

Sub

capi

tol

Pa

ra-graf

Grupa /

Titlu

Ar

ti

col

Ali

ne

at

Denumire indicator

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plat!

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiate

trimestriale definitive

A

B

I

2

3

4

5

6=4-5

7

inlretinerc s> funcționare

27.090

27,090

4,920

4.920

4 920

4.920

20

02

Reparații curente

68.800

68.800

5.596

5.596

5.596

5.596

20

04

Medicamente si materiale sanitare

26 960

26.960

20

04

01

Medicamente

26.960

26 960

20

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

68.660

68.660

21,837

21.837

21 837

20

05

01

Uniforme si echipament

40

40

20

05

30

Alic obiecte de inventar

68.620

68.620

21.837

21.837

21.837

20

06

Deplasări, delăsări, transferuri

45.960

45.960

9.990

9,990

9.990

9 990

20

06

01

Deplasări interne, delăsări, transferări

45,960

45.960

9990

9.990

9-990

9.990

20

11

Cârti, publicații si materiale

docu meri (are

1.840

LS40

530

530

530

531)

20

13

Pregătire profesionala

35.000

35.000

6 999

6.999

6.999

6999

20

14

Proiecția muncii

800

800

112

112

112

112

20

30

Alte cheltuieli

408.580

408.580

332,489

332.489

332.489

315.491

20

30

02

Protocol si teprezentnre

1.200

1.200

20

30

04

Chirii

11,000

11.000

20

30

06

Prestări servicii pentru transmiterea

drepturilor

285.920

285.920

255,997

255.997

255,997

255.997

20

30

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

110.460

110.460

76 492

76.492

76.492

59.494

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

626.100

626.100

195.466

J 95.4 66

195 466

6 809

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

626.100

626.100

195.466

195.466

195.466

6.809

71

01

Active fixe

626.100

626.100

195.466

195.466

195.466

6.809

71

01

02

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

220.000

220.0(10

42.064

42.064

42.064

6.809

71

01

03

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

338.100

338.100

153.402

153.402

153.402

71

01

30

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

68 000

68 000

Pag- 5

Capitol

Subcapi

tol

Paragraf

Grupa /

Titlu

Ar

ti

col

Ali

ne

at

Denumire indicator

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Ploii

efectua te

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

trimestriale definitive

A

B

1

2

3

4

5

6=4-5

7

6510

1NVATAMANT

10.522.020

10 522.020

9.697.401

9.697.401

9.660.883

36.518

9.165.697

01

CHELTUIELI CURENTE

10.243.688

10.243.688

9.450 668

9.450 66S

9.414.150

36.5)8

8.998 691

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE. PERSONAL

1.137 J07

1 I37J07

1.113.960

I.11Î.96O

1.104.602

9.358

1 125.589

10

01

Cheltuieli salariate in bani

933.407

933.407

916.238

916.238

908.354

7 884

926.071

10

01

01

Salarii de baza

J48.765

J48 765

145.859

145 859

144.771

1 088

146.176

10

01

02

Salarii de merit

6,635

6.635

6.635

6.635

6.635

6.601

10

01

03

Indemnizație de conducere

4.055

4.055

4.055

4.055

4 055

4.055

10

01

04

Spor de vechime

22,795

22J95

22.330

22.330

22.106

224

22.916

10

01

05

Sporuri pentru condiții de munca

10.625

10.625

10.578

10.578

10.025

553

10.578

10

01

06

Alte sporuri

8.777

8.777

5.774

5.774

5.774

5.774

10

01

07

Orc suplimentare

2.02]

2.021

J.958

1.958

l 507

451

1.958

10

01

08

Fond de premii

46.889

46.889

46.475

46.475

46.454

21

46.403

10

01

10

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

152.621

152.621

152.598

152.598

151.821

777

152.598

10

0J

11

Fond aferent plătii cu ora

404.256

404 256

395.577

395.577

391.252

4 325

403.046

10

01

12

Indemnizații plătite unor persoane din

afara unitarii

<11.138

<11.138

41.098

41.098

40.738

360

41.098

10

01

13

Indemnizații de delegare

1.193

1.193

1.193

1.193

L193

1.214

10

01

14

Indemnizații de detașare

902

902

902

902

902

902

10

01

30

Alle drepturi salariate in bani

82 735

«2,735

81.206

81.206

81.121

85

82.752

10

03

Contribuții

203.700

203 700

197.722

197.722

196.248

1.474

199.518

10

03

01

Contribuții de asigurări sociale dc

stal

109 179

109.179

105.549

105.549

104 888

661

106.261

10

03

02

Contribuții de asigurări de șomaj

22 787

22.787

21.933

21.933

21.738

195

22.198

10

03

03

Contribuții de asigurări sociale de

sunata te

63.122

63.122

62.208

62.208

61.662

546

62.884

10

03

04

Contribuții de asigurări penlru

aceidenie de munca si boli profesionale

2.975

2.975

2 662

2.662

2.647

J5

2.707

10

03

06

Contribuții pentru concedii si

Capi

tol

Sub

capi

tol

Para-graC

Gru

pa /

Titlu

Ar

ti

col

Ali

ne

at

Denumire indicator

CrediLe bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente legate dc plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

trimestriale de fin iii re

A

B

1

2

3

4

5

6=4-5

7

tilde ninizalii

5,637

5.637

5.370

5.370

5.313

57

5,468

20

FITLUL11 BUNURI SI SERVICII

9,106 581

9,106,581

8.336.708

8336,708

8 309.548

27.160

7.873.102

20

01

Bunuri ?] servicii

2.643 025

2,643.025

2.269 948

2.269,948

2.254.747

15.201

2.245.241

20

01

01

Furniluri de birou

378.162

378.162

277.288

277.288

277.288

281.533

20

01

02

Materiale pentru curățenie

316.223

316.223

196 273

196,273

196.273

209.852

20

01

03

Încălzit, iluminat si forța molrica

169.380

169,380

161.842

161,842

159.771

2,071

166.857

20

01

04

Apa, canal si salubritate

62,790

62.790

51.790

51,790

51.790

52.891

20

01

05

Carburanți si lubrifiant!

62.462

62.462

60 305

60.305

60.305

60,364

20

01

06

Piese de schimb

29,526

29,526

29.061

29,061

29.061

29.413

20

01

07

Transport

22,618

22.618

19.356

19.356

19.356

20.566

20

01

08

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internei

100.091

100.091

96.904

96.904

96.572

332

102.398

20

01

09

Muieri file si prestări de servicii cu

caracter funcțional

346.061

346.061

320.255

320.255

320.255

337,785

20

01

30

Alic bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

1.155,712

1.155.712

1,056-874

1.056.874

1.044.076

12.798

983.582

20

02

Reparații curente

311.759

311.759

304.977

304.977

293-024

11.953

317.588

20

03

Hrana

5.138418

5,138.418

4.868.974

4.868.974

4 868.968

6

4.837.986

20

03

01

HraiiEi pentru oameni

5.138.418

5.138.418

4.868,974

4.868.974

4.868.968

6

4,837.986

20

04

Medicamente si mEileriale samiare

718

718

718

718

718

755

20

04

01

Medicamente

277

277

277

277

277

305

20

04

04

Dezinfectant i

441

441

441

441

441

450

20

05

Bunuri de nîilura obiectelor dc inventar

756-040

756.040

672 048

672,048

672.048

270.971

20

05

0J

Uniforme si echipament

18.056

18.056

15.299

15.299

15.299

1.098

20

05

03

Lenjerie si accesorii dc pat

35.617

35.617

31.970

31 970

31.970

21.326

20

05

30

Alte obiecte de inventar

702.367

702.367

624 779

624.779

624.779

248.547

20

06

Deplasări, delăsări, transferări

27.375

27.375

26.930

26 930

26.930

25.630

20

06

01

Deplasări interne, delăsări, IrEinsfcran

23.845

23.845

23.520

23.520

23.520

23.454


Denumire indicatortrimestriale definitive


■Angajamente legale de plătitCheltuieli


bugetare

A

B

1

2

3

4

5

6=4-5

7

20 06 02

Deplasări in străinătate

3.530

3.530

3.410

3410

3.410

2.176

20 09

Materiale de laborator

28.705

28.705

18 705

18.705

18 705

S690

20 U

Cârti, publicații si materiale

documentare

23.610

23.610

19.610

19.610

19.610

11.880

20 13

Pregătire profesionala

9.590

9.590

7.165

7.J65

7.165

7.165

20  14

Protecția muncii

3.353

3.353

2.789

2.789

2.789

2.789

20 24

Comisioane si alte costuri aferente

împrumuturilor

372

372

372

372

372

342

20  24 Ol

Comisioane si alte costuri aferente

împrumuturilor externe

372

372

372

372

372

342

20 30

Alte cheltuieli

163.616

163.616

J44 472

144.472

144 472

144.065

20 30 0)

Reclama si publicitate

151

151

151

151

151

190

20 30 02

Protocol si reprezenta re

663

663

663

663

663

663

20 30 03

Prime de asigurare non-viata

2.444

2.444

2 444

2.444

2.444

2.643

20 30 04

Chirii

7 322

7.322

7.322

7.322

7.322

7 322

20 30 30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

153.036

153.036

133.892

133.892

133.892

133 247

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

278 332

278.332

246.733

246.733

246.733

167.006

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

278.332

278.332

246.733

246 733

246,733

167.006

71 01

Active fixe

278 332

278.332

246.733

246.733

246.733

167.006

71 Ol 01

Construcții

330

71 01 02

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

132.949

132.949

127.749

127.749

127.749

52.389

73  01 03

Mobiliei, aparatura birotica si alte

active corporale

127.604

127.604

106.207

106 207

106 207

101.144

71 Ol 30

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

17.779

17.779

12.777

12 777

12777

13.143

6710

CULTURA, RECREERES1 RELIGIE

337.371

337.371

324.571

324 571

324.571

305.228

01

CHELTUIELI CURENTE

337.371

337.371

324.571

324.571

324 571

276.581


- iei-

Capi

tol

Subcapitol

Pn-

ra-griif

Gra

pa /

Titlu

Ar

ti

col

Ali

neat

Denumire indicator

Credite bugetare

Aug tija mente

bugetare

Angajamente legate

Plăti efectuate

Angajamente legale

(le plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

trimestriale definitive

A

B

1

2

3

4

5

6=4-5

7

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

54/139

54.439

54,046

54.046

54 046

53 948

10

01

Cheltuieli salariate in bani

53.574

53,574

53.181

53.181

53,18].

53.083

10

01

12

Indemnizații plahte unor persoane din

afara unilalii

30.443

30.443

30.366

30.366

30.366

30.344

10

01

13

Indemnizații de delegare

10 531

10 531

10.354

10.354

10,354

10.278

10

01

16

Alocații pentru locuirile

6.500

6 500

6.451

6 451

6.451

6.451

10

01

30

Alte drcpluri salariate m bani

6.100

6.100

6 010

6.010

6 QI0

6,010

10

03

Conlri butii

865

865

865

865

865

865

10

03

03

Contribuții de asigurări sociale de

s an a La te

865

865

865

865

865

865

20

TU LUL II BUNURI SI SERVICII

282.932

282.932

270.525

270.525

270.525

222.633

20

01

Bunuri si servicii

207,384

207.384

196,127

196.127

196 127

150 590

20

01

01

Furnituri rlc birou

1.880

1.880

1.761

1.76J

1.761

1.761

20

01

02

Materiale pentru curățenie

350

350

347

347

347

347

20

01

04

Apa, canal si salubritate

100

100

32

52

52

52

20

01

05

Carburanți si lubrifiant!

1.000

1.000

918

918

918

918

20

Oi

07

Transport

50 000

50.000

49.688

49.688

49.688

49.688

20

oi

08

Posta, telecomunicații, radio, tv>

: iniernet

2.554

2,554

2.435

2.435

2.435

2.435

20

01

09

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

35.930

35,930

35.036

35,036

35.036

38.676

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

115,570

115.570

105.890

105.890

105.890

56.713

20

02

Reparații curente

154

154

154

154

154

154

20

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

3.398

3.398

3.395

3.395

3.395

1.040

20

05

30

Alte obiecte- de inventar

3.398

3.398

3.395

3,395

3.395

1,040

20

06

Deplasări, detașati, transferări

36,476

36.476

35.587

35 587

35.587

35-587

20

06

01

Deplasări interne, detașări, transferări

29.725

29.725

28.836

28.836

28.836

28.836

2? ZJZ'.

CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI

 • 31.12.2006

Pag. 1     - Ici-

Capi-

Sub-

Pa-

Gni-

Ar-

Aii-

Prevederi

Prevederi

Drepturi constatate

Incasari

Stingeri pe

Drepturi

lol

capitol

ra-graf

pa /

Titlu

ti-

col

ne-

at

Denumire indicator

bugetare inițiale

, bugetare trimestriale

definitive

loial, din care:

Oui acu prccedcnti

din anul curent

realizate

alte cai decât incasari

constatate de încasat

A

B

1

2

3=4+5

4

s

6

7

8=3-6-7

0001

02

TOTAL VENJTURI-BUGET LOCAL

391.610.670

.524.784.683

5J8 087.828

80.027.814

438,060.014

440.752.965

77 334.863

0002

I. VENITURI CURENTE

350.656.720

501.653.783

494.983.928

75.951.071

419.032.857

421.715.972

73.267.956

0003

A. VENITURI FISCALE

307.602.860

455.081.091

448.411 236

64.078.406

384.332.830

391.557.921

56.853.315

0004

A l. IMPO7.IT PE VENIT, PROFIT SI

CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

127.770.300

143 711 935

143 711.935

143.711.935

143.711.935

0005

Al.l IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI

CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE

JURIDICE

7 632.600

0102

IMPOZIT PE PROFIT

7.632.600

01

1 rtipozil pe profil de la agenții

eomo/mc/

7.632.600

0300

02

A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI

DIN CAPITAL DE IA PERSOANE FIZICE

120.137.700

140.021.067

140.021.067

140.021.067

140.021.067

0402

COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE

VENIT (SE SCAD)

120.137.700

140.021.067

140.021.067

J4O.O21.O67

140.021.067

01

Cote defalcate din impozitul pe venit (se scad)

114.567 490

132.830.587

132.830 587

132.830.587

132.830 587

04

Sume alocate do consiliul județean

pentru echilibrarea bugetelor locale

5.570 210

7 190 480

7490.480

7.190480

7.190.480

0500

02

A 1.3 ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI

CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

3,690.868

3 690.868

3.690.868

3.690 868

0502

ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI

câștiguri din capital de la persoane

FIZICE

3.690.868

3.690.868

3.690.868

3.690.868

50

A Ite importe pe venit, profit si câștiguri din capital

3.690.868

3.690 868

3.690.868

3.690.868

0600 02

A2. IMPOZIT PE SALARII

180.316

180.316

158.983

21.333

131 259

49 057

0602

IMPOZIT PE SALARII - TOTAL

180.316

180.316

158.983

21.333

131.259

49 057

Pag, 2     - lei-

Capi

tol

Subcapitol

Pa

ragraf

Grupa / Titlu

Articol

Alineat

Denumire indiciilor

Prevederi bugetare inițiale

Prevederi

< bugetare trimestriale definitive

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de încasat

TofăT, din care:

din nun

prcccdohli

din unul curent

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

0602

02

Cote defalcate din impozitul pe salarii

180.316

180.316

158.983

21.333

131.259

49.057

0700

A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

69.507.390

116.635,201

116.635 201

51.227.518

65.407.683

71.310.012

45.325.189

0702

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

69,507.390

116,635.201

116.635 201

51.227.518

65.407.683

7J.310012

45.325.189

01

Impozit pe clădiri

43.713.460

84.403 071

84.403.071

41.780.501

42.622.570

47,366.113

37 036.958

01

Impozit pe clădiri de la persoane

01

fizice

43.713.460

28.797.900

28.797.900

18.547.144

10.250.756

13.724.875

15 073.025

02

Impozit pe clădiri de la persoane

02

juridice

55.605.17I

55.605.171

23233.357

32.371.814

33.641.238

21 963.933

02

Impozit pe terenuri

5.134.090

15-641.897

15.641.897

9.384.019

6.257.878

7.411 271

8.230.626

01

impozit pe terenuri de la persoane

01

fizice

5.134.090

8.689.622

8.689.622

6 000.216

2.689 406

3.556.090

5 133.532

02

Impozit pe terenuri de la persoane

02

juridice

6.949.096

6,949.096

3.383.803

3.565.293

3.852.002

3.097 094

03

Impozitul pe Icrcnul extravilan

3.179

3.179

3.179

3.179

03

Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru

pentru activitatea notariala si alte

taxe de timbru

17.028 970

16.496.668

16 496.668

16 496.668

16.496.668

50

Alte impozite si (axe pe proprietate

3.630,870

93.565

93.565

62.998

30.567

35.960

57.605

1000

02

A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

109.146.820

193.276.766

186.606.911

12.046.681

174 560,230

175,558.176

11.048.735

1102

SUME DEFALCATE DIN TVA (SE SCAD)

103.437.330

173.718.930

167.049.075

167.049.075

167.049.075

02

Suine defalcate din laxa pe valoarea

adaugaln pentru finanțarea cheli uic-

Iilor descentralizate la nivelul

comunelor,oraseloi, municipiilor si

sectoarelor Municipiului București

84.453.980

116.479.250

IO9 8O9.395

109 809.395

109.809.395

03

Sume defalcate din taxa pe valoarea

adaugala pentru subvenltonarca energiei

termice livrate populației

15 912.000

15.912.000

15.912.000

15.912.000

15.912.000

Pag, 3     - Ici-

Capi-

Sub-

Pn-

Gni-

Ar-

Aii-

Prevederi

Prevederi

Drepturi constatate

1 nea sari

Stingeri pe

Drepturi

toi

rupi-toi

ra-graf

pa /

Titlu

ti

cul

ne-at

Denumire indicator

bugetare inițiale

bugetare ' trimes triale definitive

loial, din care:

din anii

preced enli

din anul curent

realizate

alte cai decât incasari

constatate de încasat

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

1102

04

•Sume de fa leale din laxa pe valoarea

adaugata pentru sistemele centralizate

de producere si dîMribuiie a energici

termice                                                  ;

27.785.000

27.785.000

27.785.000

27.785.000

06

Sume defalcate din taxa pe valoarea

adaug» in peni ni echilibrarea bugetelor

loc ei ie

3. G71.350

13.542,680

13.542.680

13.542.680

13.542.680

1202

ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE

SI SERVICII

300,000

388,057

388.057

34 693

353.364

374,178

13.879

07

Taxe hoteliere

300 000

388.057

388 057

34 693

353.364

374.178

13.879

1502

TAXE PE SERVICII SPECIFICE

140,420

894.768

894.768

894.768

894.768

01

Impozit pe .spectacole

140 420

181.567

181.567

131.567

181.567

50

Alte taxe pe servicii specifice

713,201

7 J 3.201

713.201

713 201

1602

TAXE PE UTILIZAREA

UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE

DE ACTIVITAT1

5.269.070

18,275.011

18.275 011

12.011.988

6.263.023

7.240 155

11.034.856

02

Taxa asupra mijloacelor de- transport

5,257.260

14,459.415

14.459.415

11.827.396

2.632 019

3.436.551

11.022.864

01

Taxa asupra mijloacelor de transport

01

detinulc de persoane fizice*}

5.257.260

12.433 189

12433.189

11.216-723

1.216,466

1.916.328

10.516.861

02

Taxa asupra mijloacelor de transport

02

deținute persoane de juridice*)

2.026.226

2.026.226

610 673

1.415.553

1.520.223

506.003

03

Taxe si tarife pentru eliberarea de

licențe si autorizații de lunctionarc

11.810

21.148

21.148

21.148

21.148

50

A.H.C taxe pc utilizarea bunurilor»

autorizarea utilizării bunurilor sau pc

desfășurare de activi teti

3.794.448

3 794.448

184.592

3 609.856

3,782.456

11 992

1800

02

AS. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

1.178.350

1.276.873

1.276.873

645 224

631.649

846.539

430 334

1802

ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

1.178.350

. 1.276.873

1.276.873

645.224

631.649

846.539

430 334

Pag. 4 -let-

Capi-

Sub-

Pa-

Grti-

Ar-

AH*

Prevederi

Prevederi

Drepturi constatate

Incasari

Stingeri pe

Drepturi

toi

capi

tol

ra-graf

pa /

Titlu

ti

cni

ne-

ftt

Denumire indicator

bugetare inițiale

, bugetare trirti est riale definitive

I o (ăl, din că re:

din anii precedenti

din nuni curent

realizate

alte cai decât incasari

constatate de încasat

A

B

1

2

3=44-5

4

5

6

7

8=3-6-7

1802

50

Alte impozitesi taxe

1.178 350

J .276.873

1.276.873

645.224

631.649

846.539

430.334

2900

02

C. VENITURI NEFISCALE

<13.053.860

46.572.692

46.572.692

U.872.665

34.700.027

30.158.051

16.414.641

3000

CI VENITURI DIN PROPRIETATE

34.348.630

40.168.282

40.168.282

11.852.196

28.316.086

23.783 701

16.384.581

3002

VENITURI DIN PROPRIETATE

34.358.630

40.155.225

40.155.225

11.852.196

28.303.029

23.770.644

16 384,581

01

Vărsăm inie dhi profilul net al regiilor autonome, societăților si companiilor naționale

5.457560

4.386.745

4.386.745

157.709

4.229.036

4.229.036

157.709

03

Rcștiiuiri de fonduri din finanțarea

bugetara a anilor precedent i

14.127.470

18.817.328

18.817.328

7.133 044

11.684.284

11.684.284

7.133.044

05

Venii uri din concesiuni si închirieri

12.273.280

16.704 942

16.704.942

4.561 443

12 143.499

7 857.196

8 847,746

08

Venituri din dividende

246.082

246.032

246.082

246.082

50

Alte Ycmturi din proprietate

2.490.320

128

128

128

128

3102

VENITURI DIN DOBÂNZI

13.057

13.057

13.057

13.057

03

Alte venituri din dobânzi

13.057

13.057

13.057

13 057

3300

02

C2 VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

8.705.230

6.404.410

6.404,410

20.469

6.383.941

6.374.350

30.060

3302

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII Si ALTE

ACTIVITAT1

86.210

122.623

122.623

122.623

122.623

08

Venituri din prestări de servicii

7.127

7.127

7.127

7.127

12

Contribuția persoanelor beneficiare

alo căminelor de ajutor social

73.570

114.358

114.358

114.358

114.358

28

Venituri din recuperarea cheltuielilor

de judecam, impntatii si despăgubiri

12.640

1.138

1.138

1.138

i.m

3402

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE,

ELIBERĂRI PERMISE

1.619.280

2.176.618

2.176.6(8

2.176.618

2 176 618

02

Taxe extrajudiciare de timbru

1.619 280

2 176.618

2 176.613

2.176.618

2.176.618

3502

AMENZI, PENALITATI SI CONFISCĂRI

5.669.27(1

3.305.277

3.305.277

20.469

3.284 808

3.275.217

30 060

Ol

Venituri din amenzi si alte sancțiuni

aplicate potrivit dispozițiilor legale

5.669.270

3.184.865

3 J 84.865

19 237

3.165.628

3.166.720

18.145

Pag. 5     ~ lci~

Capi

tol

Subcapitol

Pa

ragraf

Grupa /

Titlu

Ar

ti

col

Ali

neat

Denumire indicator

Prevederi bugetare inițiale

Prevederi bugetare ‘ trimestriale definitive

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cal decât incasari

Drepturi constatate de încasat

Total, din care:

(Un amt precedenti

drn anul curent

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

3502

02

Pejjulttati peniru nectepuncre sau

depunere cu întârziere declarației

de impozite si laxe

19.280

19.280

1 232

18 048

7.365

11.915

50

Alte amenzi, pcaaiiiati si confiscări

101 132

101 132

101.132

101.132

3602

DIVERSE VENITURI

927.690

754 128

754.128

754 J 28

754.128

50

Alte venituri

927.690

754.U8

754.128

754.128

754.128

3702

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT

SUBVENȚIILE

4 02.780

45.764

45.764

45.764

45.764

01

Donații m sponsorizări

402.780

45.764

45.764

45.764

45.764

3900

02

11. VENITURI DIN CAPITAL

40 953,950

14.009.085

14.009.085

4.076.743

9.932,342

9.942,178

4 066,907

3902

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR

40.953.950

14.009.085

14.009,085

4.076.743

9,932.342

9.942.178

4 066 907

Ol

Venituri din valorificarea unor bunuri

ale instituțiilor publice

296 7J0

03

Venituri din va uzarea locuințelor

construite din fondurile statului

786 290

692.526

692.526

692,526

692.526

07

Venii uri din vanzarca unor bunuri

aparțin inel domeniului privat al stalului

39.870,950

13316.559

13.316.559

4.076,743

9.239.816

9.249.652

4.066.907

4100

02

IV. SUBVENȚII

9.121 815

9.094.815

9 094,815

9.094.815

4200

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

9.121.815

9.094.815

9.094.815

9.094 8i5

4202

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

9.121.815

9.094.815

9 094,815

9.094.815

03

Investiții finanțate parțial din

imprumulun externe

8.957.000

8.930.000

8.930.000

8-930.000

10

Finanțarea acțiunilor privind reducerea

riscului seismic al construcțiilor existente

cu destinație de locuința

164.815

164.815

164.815

164.815

Conducătorul fnstituliel


Conducătorul compartimentului


financiar-contabil


CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETUL UI LOCAL - CHELTUIELI

 • 31.12.2006

Pag. 1________■ lei-

Capi-

Sub-

Pa-

Gni-

Ar-

AH-

Credite bugetare

Angajamente

Plăti

Angajamente

toi

capi-

ra-

pa/

li-

ne-

Denumire indicator

trimestriale

Angajamente

legale

Cheltuieli

toi

graf

Titlu

col

fit

inițiale

definitive

bugetare

legale

efectuate

de plătit

efective

A

B

1

2

3

4

5

6=4-5

7

5002

TOTAL CHELTUIELI

391.610.670

524.784 683

432.252 938

432.252.938

432.252.938

461.374 464

5100

02

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

37.579.240

34.727.193

34.727.193

34.727 193

34 727 193

35.542.975

5102

AUTQRITATt PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

27.040.440

23.274.987

23.274.987

23.274.987

23 274 987

25 882.392

01

Antoritali executive si legislative

27.040 440

23 274.987

23 274.987

23.274.987

23.274,987

25.882.392

03

Autoritati executive

27.040.440

23.274.987

23.274.987

23.274.987

23.274.987

25 882.392

5402

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

4.483 300

3.186.252

3.186,252

3,186 252

3.186.2S2

1.432.892

07

fond pentru garantarea împrumuturilor

externe, coniractc/garantaie de

administrațiile publice locale

L?53 220

1 753.220

1.753,27.0

1 753.220

1.753.220

10

Servicii publice comunitare de

evidenta a persoanelor

2.100.270

56 023

56 023

56.023

56.023

56 023

50

Alic servicii publice generale

629.810

1.377 009

1.377.009

t.377 009

l 377.009

1.376.869

5502

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICAȘI

ÎMPRUMUTURI

6.055.500

8.265.954

8.265.954

3.265.954

3.265.954

8 227.691

6000

02

Partea 11-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI

SIGURANȚA NAȚIONALA

6.335.920

(.210.353

1.210 353

l 210.353

1.210.353

370.559

6102

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

6.335.920

1.210.353

1.210.353

1,210.353

1.210.353

370 559

03

Ordine publica

6.142.000

1.189.839

1.189.839

1,189.839

1.189 839

295.817

04

Politie comunitara

6.142.000

1.189.839

1.189.839

1.189.839

1.189.839

295.817

05

Proteede civila si proiecția contra

incendiilor (protecție civila

nonmihtara)

193.920

20.514

20.514

20.5 M

20.514

74,742

6500 02

Partea Ul-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

149.772.830

165.909,036

165,909 036

165.909.036

16S.9O9.O36

173 454.098

6502

INVATAMANT

103.995.040

124.889.319

124.889.319

124.889 319

124.889,319

132.204.780

03

Invatamant preșcolar si primar

50.359 900

63.688.948

63.688.948

63.688.948

63.688.948

67.077.048

01

Invatamant preșcolar

17.420.150

19.864.840

19 864.840

19.864.840

19.864.840

20.655 930

02

Invatamant primar

32 939.750

43.824.108

43.824.108

43 824.108

43.824.108

46421 118

04

Invalainant secundar

53 635.140

61.200.371

61.200.371

61.200.371

61.200.371

65 127 732

Pag. 2       ' Ici-

Capi-

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

Aii-

Credite bugetare

Angajamente

Angajamente

Plăti

Angajamente

tot

capi-

ra-

pa)

ti-

ne-

Denumire indicator

trimestriale

legale

Cheltuieli

toi

grilf

Titlu

col

at

inițiale

definitive

bugetare

legale

efectuate

de plătit

efective

A

B

1

2

3

4

5

6=4-5

7

6502

02

Invatamant secundar superior

37.773.260

49 483.057

49 483.057

49,483,057

49.483.057

52.632.838

03

Jnvaiamant profesional

15.861880

11.717.314

11.717.314

11.717.314

11.7)7.314

12 4 94 894

6602

SANATATC

2,906.860

2.730.237

2 730.237

2.730.237

2.730.237

2.510.267

06

Servicii medicale ra wurti samtate

cu paturi

1.009 690

700.817

790 817

790.8 J 7

790.817

808 926

01

Spitale generale

I 009.69(1

790.817

790.817

790.817

790.817

808.926

50

Aile cheltuieli in domeniul sanatatii

1JW7J7Q

L939.420

1.939.420

\ .939.420

1.939.420

1.701.341

50

Alte instituijî si acțiuni sanitare

1.89'7.170

1.939.420

1.939420

i .939.420

1.939.420

1.701.341

6702

CULTURA, RECREERESI RELIGIE

>8.967.040

20.959 545

20.959.545

20.959 545

20.959.545

20.816.476

03

Servicii culturale

9.381.160

8 602.8 M

8.602.814

8.602.814

8.602 8I4

8.544.UI

04

lnsiilutii publice de spectacole si

04

concerte

7.876.160

7.091.344

7.091.344

7.091.344

7.091.344

7.057.824

06

Casc <le cultura

1.505.000

1.5 J 1.470

1 511.470

1.511 470

1.511.470

t.486.358

05

Servicii îccwative si sportive

8.612.700

11.617,208

11.617.208

11.617.208

11.617 208

11.573.338

01

Spori

434 620

4 15.223

415.223

415.223

415.223

415.2J9

02

Tineret

48.000

20.665

20.665

20.665

20.665

20.665

03

întreținere grădini publice, parcuri

03

zone verzi, baze sportive si de agrement

8.130.080

11.181.320

i 1.181.320

1 i .181 320

11.181.320

11.137 454

06

Servicii religioase

106 000

50

Alic servicii in domeniile culturii,

recrecrii si religiei

867.180

739.523

739 623

739.523

739.523

698.956

6802

asigurări si asistenta sociala

23.903890

17.329.935

17.329.935

17.329.935

17.329 935

17.922.575

05

Asistenta sociala in caz de boli si

invalidilali

2.349.590

1 936.472

1.936.472

1,936.472

1 936.472

2.071.441

02

Asistenta sociala in caz de invaliditate

2.349.590

1.936.472

1.936.472

1.936.472

1 936.472

2.071.441

06

Asistenta sociala pentru lamilie și

copii

2.488.900

1.705.076

1 705.076

1.705 076

1.705.076

1.611.921

15

| Prevenirea excluderii sociale

19 065.400

12.930.471

12.930.471

12.930.471

12,930,471

13.481 297

Pag. 3        ~ lei-

Capi-

Sub-

Pa-

Gm-

Ar-

Aii-

Credite bugetare

Plăti

Angajamente

tot

capi-

ra-

pa /

li-

ne-

Denumire indicator

trimestriale

Angajamente

Angryantenle

legale

Chel țuicii

(oi

graf

Titlu

col

at

inițiale

definitive

bugetare

legale

efectua te

de plătit

efective

A

B

1

2

3

4

5

6=4-5

7

6802

01

Ajutor social

16.545 690

11.832.876

11.832.876

tt.832.876

11.832.876

12.378.703

02

Cantine de ajutor social

2.519.710

I 097.595

i .097.595

1.097.595

1.097.595

1.102.594

50

Alic cheltuieli in domeniul asigurărilor

si asistentei sociale

757.916

757.916

757.916

757.916

757.916

7000

02

Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE

PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

59.415.720

42.800.089

42.SOU.OS9

42.8(10 089

42 800.089

63.803 751

7002

LOCUINȚE, SERVICII Si DEZVOLTARE

49.971.540

36.409.362

36.409.362

36.409.362

36.405.362

57.380.70]

03

Locuințe

6.867 800

3.223 300

3.223.300

3.223.300

3.223.300

22 115.554

01

Dezvoltarea sistemului de locuințe

187.000

41.859

41.859

4 t 859

4 l 859

18.827.416

30

Alic cheltuieli m domeniul locuinielor

6,680.800

3.181,44 J

3.181.441

3.181.441

3 I81.44J

3.288.138

05

apa si mmnajan hidrotehnice

I4.933.S20

13.65 3. SOS

13.653.808

13 653.808

13.653.808

19 810.752

01

Alimentare cu apa

14.933.620

t3.653.808

13.653.808

13 653 808

13.653.808

19.810.752

06

Iluminai public si electrificări rurale

7.695.600

5 769.507

5-769.507

5.769 507

5.769507

5.682 139

07

Alimentare cu gaze naturale in localitati

2(10.000

50

Alte servicii in domeniile locuințelor,

serviciilor st dezvoltării comunale

20.274.320

13.762.747

13-762.747

13.762 747

13.762.747

9.772 256

7402

PROTECȚIA MEDIULUI

9.444.180

6 390.727

6.390.727

6.390 727

6 390,727

6.423 050

05

Salubritate si gestiunea deșeurilor

9.214,790

6.390.727

6.390.727

6.390.727

6.390.727

6.423.050

01

Salubritate

7.714 790

6 390 727

6-390.727

6.390.727

6.390.727

6.423.050

02

Colectarea, tratarea si distrugerea

02

deșeurilor

1 500.000

06

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

229.390

8000

02

Partea V-a ACȚIUNI ECONOMICE

138.506.960

280.138.012

187 606.267

187.606.267

187.606.267

188.203.081

8102

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

71.142 000

109.017.260

109.017.260

109.017.260

109.017 260

108.954 424

06

Energic termica

71.142.000

1.09 017.2611

IO9.017.260

109.0n.260

109,017.260

108.954.424

8302

AGRICULTURA, SILVICULTURA,

SI VANATOARE

320.740

225 700

225.700

225.700

225.700

242.149

03

Agricultura

320.740

225.700

225.700

225.700

225.700

242,149

Pag. 4


- Lei-


Capi-

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

Aii-

Credite bugetare

Angajamente

Angajamente

Plăti

Angajamente

toi

capi’

ra-

pa /

ti-

ac-

Denumire indicator

trimestriale

legate

Cheltuieli

toi

graf

Titlu

col

at

jnitiajc

definitive

bugetare

legale

efectuate

de plătit

efective

A

B

1

2

3

4

5

6=4-5

7

8302

03

Proiecția plantelor si carantina

03

fitosanitara

320.740

225.700

225.700

225.700

225.700

242.149

8402

TRANSPORTURI

67 044.220

170.895 052

78.363.307

78.363.307

78.363 307

79,006.508

03

Transport rutier

67 044,220

} 70.895 052

78,363.307

78.363.307

78 363 307

79.(106.508

02

Transport in comun

53.762.000

44.895.498

44 895 498

44.895.498

44 SOS ,4«8

48,330.977

03

Străzi

13,282.220

125 999.554

33.467.809

33.467,809

33.467.8(19

30 675,531

9802

EXCEDENT

8.500.027

■S.500.027DETALIEREA CHELTUIELILOR - buget local -

 • 31,12.2006

Pag. 5_______- lei-

Capi-

Sub-

Pn-

Gni-

Ar-

Aii-

Credite bugetare

Angajamente

Angajamente

Plăti

Angajamente

Cheltuieli

toi

capi-

ra-

pa /

fi-

ac-

Denumire indicator

trimestriale

legale

toi

graf

Titlu

coi

Bt

inițiale

definitive

bugetare

legale

efectuate

de piaiit

efective

A

B

1

2

3

4

5

6=4-5

7

5002

TOTAL CHELTUIELI

391.610.670

524.784 683

432.252.938

432.252.938

432.252.938

461.374.464

01

CHELTUIELI CURENTE

343.814.050

458.914.782

366.383.037

366.383.037

366.383.037

380.561-599

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

111.104 930

129 318.488

129.312.488

129.318.488

139.271.794

30

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

120.062.870

207.057.652

114.525.907

1J 4.525-907

114 525.907

118.634.514

30

TITLULUI DOBÂNZI

6.055.500

8.265.954

8.265.954

8.265.954

8 265.954

8.227.691

30

01

Dobânzi aferente datoriei publice interne

1.833 620

3.485.697

3,485.697

3.485.697

3,485.697

3.447,434

30

02

Dobânzi aferente datoriei publice

externe

2.937.310

2.605.433

2.605 433

2.605.433

2.605.433

2,605.433

30

03

Alte dobânzi

1.284.570

2.174.824

2.174.824

2.174 824

2.174.824

2.174.824

40

TITLUL (V SUBVENȚII

99.142.000

109.177.896

109.177.896

109177.896

109.177 896

109.115.060

40

03

Subvenții pentru acoperirea difeccxitelot

de prcl s» tarif

99.142.000

109.177.896

109.177 896

109-177.896

109.177.896

109,1)5.060

57

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

1.256.000

4.814.032

4.814.032

4.814.032

4.814.032

5.030.661

57

02

Ajutoare sociale

1.256.000

4.814.032

4.814,032

4.814.032

4.814.032

5.030.661

57

02

01

Ajutoare sociale rn numerar

1.256.000

3.493 558

3.493.558

3.493.558

3 493.558

3.674.087

57

02

02

Ajutoare sociale in natura

1.320.474

1 320.474

1.320.474

1.320.474

1.356.574

59

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

192.750

280.760

280.760

280.760

280.760

281.879

59

01

Burse

192.750

124 J76

124 176

124,176

124.176

125 295

59

17

Despăgubiri civile

156.584

156.584

156.584

156.584

156.584

70

CHELTUIELI DECAPITAI.

33.899.000

56.068.590

56.068.590

56.068590

56.068.590

76.364.774

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

33.899.000

56.068.590

56.068.590

56.068590

56.068.590

76 364,774

71

01

Active fixe

33.899.000

56.068 590

56 068.590

56.068,590

56.068.590

76364.774

71

01

01

Construcții

25.258.800

200.000

200 000

200.000

200.000

139.009

71

01

02

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

500.000

596.471

596.471

596.471

596.471

1.239.720

71

01

03

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

200.000

204.(549

204.649

204.649

204.649

199 255

71

01

30

Alte active fixe

Pag. 6        - ici-

Capi-

Sub-

Pa-

Gni-

Ar-

Mi-1

Credite bugetare

Angajamente

Angajamente

Pinii

Angajamente

Cheltuieli

lol

capi-

ra-

pa /

Ci-

ne-

Denumire indicator

trimestriale

legale

toi

graf

Titlu

co]

aC

inițiale

definitive

bugetare

legale

efectuai c

de plătit

efective

A

B

1

2

3

4

5

6=4-5

7

(inclusiv reparai ii capitale)

7.940.200

55-067.470

55 067.470

55 067.470

55 067.470

74.786.790

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

13.897.620

9.801 3J J

9.801-311

9.801.311

9.801.3) 1

4.448.091

81

TITLUL XUi RAMBURSĂRI DE CREDITE

13.897.620

9 801.311

9.801.311

9.801.311

9.801.311

4.448 091

81

01

Rambursări dc credite externe

6.182 120

6.152.446

6.152 446

6.152.446

6.152.446

4.399.226

81

02

Rambursări dc credite interne

7 715.500

3.648.865

3.648.865

3 648.865

3 648.865

48 865

5100

02

Parlea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

37579.240

34.727.193

34.727.193

34.727.193

34.727.193

35.542.975

5102

AUTORITATI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

27.U40.440

23.274 987

23.274,987

23.274.987

23.274 987

25.882.392

01

CHELTUIELI CURENTE

26.740.440

21 703.299

21.703.299

21.703.299

21.70.3 299

22.502.292

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10.495.470

11.873.158

11.873.158

11.873.158

11873.158

12.770.944

10

01

Cheltuieli salariate in bani

7.756.350

9.109 948

9. JO9.948

9.109.948

9.109.948

9.790 946

10

01

01

Salarii de baza

4.262.660

5.189.918

5.189.918

5 189.918

5.189.918

5.692 605

10

01

02

Salarii de merit

139.280

144.161

144 Î6(

144.161

144 161

157.245

10

01

03

Indemnizație dc conducere

208.920

152.029

152.029

152.029

152.029

162.927

10

01

04

Spor dc vechime

777.630

716 289

716.289

716.289

716.289

774.774

10

01

06

Alte sporuri

200.000

342 094

342 094

342.094

342,094

407.665

10

01

07

Orc suplimentare

766.050

285.835

285.835

285.835

285 835

316.035

10

01

08

Fond de premii

1 021.690

1.874.424

1.874.424

1.874.424

1.874.424

1.874.424

10

0).

I2

Indemnizații plățile unor persoane din

afara unitatli

232.120

391.263

391.263

391 263

391.263

391,263

10

01

13

Indemnizații dc delegare

103.000

13.935

13.935

13.935

13.935

14.008

10

01

30

Alte drepturi sulaitaJc in bani

45.000

10

03

Contribuții

2.739 J 20

2.763.210

2.763.210

2 763.210

2.763.210

2.979,998

10

03

01

Contribuții dc asigurați sociale de

stal

1.724 910

1.768.331

1.768.331

1.768.331

1.768.331

1.904.624

10

03

02

Contribuții de asigurări de șomaj

348J 90

226.847

226.847

226 847

226 847

244.105

10

03

03

Contribuții de asigurări sociale dc

sanatatc

580.320

723 240

723.240

723.240

723.240

78.3,027

10

03

04

Contribuții de asigurări pentru

Pag. 7 -lei-

Capitol

Subcapitol

Pa

ragraf

Gm-pa /

Titlu

Ar

ti

col

Alineat

Denumire indicator

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Pinii

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

trimestriale definitive

A

B

1

2

3

4

5

6=4-5

7

accidente de munca si boli profesionale

85.700

44.792

44.792

44.792

44.792

48.242

20

TITLUL. 11 BUNURI SI SERVICII

16.244.970

9.673.557

9.673.557

9.673.557

9.673.557

9.574.764

20

01

Bunuri si servicii

4 712.970

2.655.256

2.655.256

2.655.256

2.655.256

2.646.401

20

01

01

Furnituri dc birou

400.000

149.647

149.647

149.647

149 647

157.567

20

01

02

Materiale pentru curatcmc

180.000

79.603

79.603

79.603

79.603

64.942

20

01

03

Încălzii, iluminai si forța metricii

550.000

277.698

277.698

277.698

277 698

304.940

20

01

04

Apa» canAl si salubritate

50.000

32.767

32.767

32.767

32.767

34.294

20

01

05

Carburanți st hibritianli

80 000

30.215

30.215

30.215

30 215

35.211

20

01

06

Piese de schimb

ioo.ooo

333

333

333

333

333

20

01

07

Transport

10.000

20

Ol

08

Posta, telecomunicații, radio, lvr

internei

600.000

598.548

598.548

598.548

598.548

562.695

20

OL

30

Ahe bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

2.742.970

1.486.445

1.486 445

1.486 445

1 486.445

1.486.419

20

02

Reparații curente

1.100.000

255.764

255.764

255.764

255.764

255 618

20

04

Medicamente si materiale sanitare

2.000

391.767

391 767

391 767

391.767

391.767

20

04

01

Medicamente

1.00(1

391.767

391.767

391.767

391.767

391.767

20

04

02

Materiale sanitare

1.000

20

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

700.000

95.312

95.312

9S.3J2

95.312

14.589

20

05

30

Alte obiecte dc inventar

700.000

95.312

95.312

95.312

95.312

14.589

20

06

Dcpl.isari, rictusuri, transferări

600.000

526.093

526.093

526.093

526 093

526 023

20

06

01

Deplasări interne, delăsări, transferări

250.000

482.734

482.734

482.734

482.734

482 664

20

06

02

Deplasări in strainatalc

350.000

43.359

43.359

43.359

43.359

43.359

20

11

Carii, publicații si materiale

documentare

70.000

25.894

25.894

25.894

25.894

26 099

20

13

Pregătire profesionala

210.000

96.010

96.010

96.010

96.01(1

96.006

20

25

Chclluicli judiciare si extrajudiciare

1 derivate din acțiuni in reprezentarea

Pag. 8        - lei-

Capitol

Sub-c»pi-toi

Paragraf

Grupa / Titlu

Ar=

li

ed

Ali

neat

Denumire indicator

Credite bugetare

Angajamente

buget ftre

Angajamente

legale

Fia li efectuate

Anga ja mente legale de plătit

Chel luicli

efective

inițiale

trimestriale definitive

A

B

1

2

3

4

5

6=4-5

7

intereselor stalului, potrivit

dispoziții lor legale

1 .000,000

919.816

919.8 J 6

919.816

919.816

918.582

20

30

Alte cheltuieli

7.850.000

4.707.645

4.707.645

4.707 645

4.707.645

4.699 679

20

30

01

Reclama si publicitate

170.000

22.895

22.895

22.895

22.895

22 882

20

30

02

Protocol si reprezentare

80,000

45-949

45.949

45.949

45,949

43.540

20

30

03

Prime de asigurare uon-viala

100,000

12-492

12.492

12.492

12.492

12492

20

30

06

Prestări servicii pentru transmiterea

drepturilor

5.500.000

273.186

273.186

273.186

273.186

273 186

20

30

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

2.000.000

4 353.J23

4,353.123

4.353.123

4 353.123

4.347 579

59

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

156384

156.584

(56.584

156.584

J 56.584

59

1.7

Despăgubiri civile

156.584

156.584

156.584

156.584

156 584

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

300.000

L5 71.688

(.571 688

1.571.688

] 571.688

3.380.100

71

TITLUL X ACTIVE NEF1NANCIARR

300.000

l 571.688

1.571.688

1.571.688

1.571.688

1380.100

71

01

Active fixe

300.000

1.571.688

1.571.688

1.571.688

J.571.688

3.380 J 00

71

01

02

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

190.504

190 504

190.504

190.504

866.653

71

01

30

Alic active fixe

(inclusiv reparații capitale)

300 000

1.381.184

1.381.184

1.381 184

1.381 184

2 513.447

5402

ALTE .SERVICII PUBLICE GENERALE

4.483.300

3.186,252

3.186.252

3.186.252

3.186.252

1.432.892

01

CHELTUIELI CURENTE

2.730.080

1.244.267

1.244.267

1.244.267

1.244.267

1.241.951

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

1.241.770

692.455

692,455

692.455

692.455

692.455

10

01

Chelțijiclj sakiriake in bani

947.730

682 668

682.668

682.668

682.668

682.668

10

01

Oi

Salarii de baza

552.000

25.016

25 016

25.01.6

25.016

25.016

10

01

02

Salarii de merit

9370

661

fifil

661

661

661

10

01

03

Indemnizație de conducere

20.520

1.107

1.107

1.107

1.107

1 107

10

01

04

Spor de vechime

fi 9.770

5-101

5.101

5.101

5.101

5 101

1.0

01

07

Ore suplimentare

86.600

595

595

595

595

595

10

01

08

Fond de premii

46.000

Pag. 9 Ici-

Capitol

Subcapitol

Pa

ragraf

Grupa /

Titlu

Arii-

col

Ali

neat

Denumire indicator

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltui di

efective

inițiale

trimestriale

definitive

A

B

L

2

3

4

5

6=4-5

7

10

01

30

Alte drepturi salariate in bani

163.470

650-188

650,188

650.188

650.188

650.188

10

02

Cheiinidi salariate in natura

51.000

10

02

30

Alte drepturi salariate in natura

51,000

10

03

Contribuții

243 040

9.787

9.787

9.787

9.787

9,787

10

03

01

Contribuții de asigurări sociale de

stat

161.800

5.637

5.637

5 637

5.637

5.637

10

03

02

Contribuții de asigurări de șomaj

22.080

1.754

1.754

1.754

1.754

1.754

10

03

03

Contribuții ele asigurări sociale de

sanatale

55.460

2.253

2.253

2.253

2.253

2.253

10

03

04

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

3.680

143

143

143

143

143

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

1.488.310

551.812

551.812

551.812

551.812

549.496

20

01

Bunuri si servicii

840.010

546.723

546.723

546.723

546 723

546.720

20

01

01

Furnituri de birou

121.390

2 603

2.603

2.603

2.603

2.603

20

01

02

Materiale pentru curățenie

1.160

821

821

821

821

821

20

01

03

încălzit, iluminat si foita motnca

21.400

5 237

5-237

5.237

5.237

5,237

20

01

04

Apa, canal si salubritate

43.500

858

858

858

858

858

20

01

05

Carburanți si lubrifiant!

6.120

20

Ol

06

Piese de schimb

5.000

20

01

07

Transport

1.000

20

01

08

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

5 500

1.707

1.707

1.707

1 707

1,707

20

01

09

Materiale si presuri di?, servicii cu

caracter funcțional

31.040

6 062

6.062

6.062

6.062

6.062

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

Întreținere si funcționare

603.900

529.435

529.435

529.435

529 435

529.432

20

02

Reparații curente

88 000

933

933

933

933

933

20

05

Bunuri de natura obiecteloi de Inventar

139.400

2.313

2.313

2.313

2.313

Pag. 10       - ici-

Capitol

Subcapitol

Para-graf

Grapa /

Titlu

Ar

ticol

Ali

ne

at

Denumire indica lor

Credite bugetare

Angajamente b n gel a re

Angajamente

Jegale

Plăti efectuate

Angajamente legale dc plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

trimestriale definitive

A

B

1

2

3

4

5

6=4-5

7

20

05

01

Uniforme si echipament

40

20

05

30

Alte obiecte de inventar

139.360

2313

2-3)3

2 313

2.313

20

06

Deplasări, delăsări, transferări

3.000

20

06

01

Deplasări interne, delăsări, transferări

3.000

20

11

Carii, publicații si materiale

documentare

2.840

1.077

1077

1.077

1.077

1.077

20

13

Pregătire profesionala

40.000

20

14

Proiecția muncii

600

20

25

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare

derivele din acțiuni in reprezentarea

intereselor stalului, potrivii

dispozițiilor legale

100

20

30

Alte chclhiieli

374 360

766

766

766

766

766

20

30

02

Protocol si reprezentare

1.200

20

30

04

Chirii

16.210

220

220

220

220

220

20

30

06

Prestări servicii pentru transmiterea

drepturilor

231.930

20

30

30

Alle cheltuieli cu bunuri si servicii

125.020

546

546

546

546

546

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

188.765

188.765

188.765

188.765

190.941

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

188.765

188 765

188.765

188.765

190.941

71

01

Active fixe

188.765

188.765

188.765

188.765

190.941

71

01

03

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

2.176

71

01

30

Al le active fixe

(inclusiv reparații capitale)

188.765

188 765

188.765

188.765

188.765

79

OPERAȚIUNI FINANCIARI’

I.7S3.220

1.753.220

1.753 220

1.753.220

1.753.220

81

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE

1 753,220

1.753.220

1.753,220

1.753,220

1.753.220

81

01

Rambursați dc credite externe

1.753.220

1 753.220

1.753 220

1.753.220

1.753.220

Pag. 11 -iei-

Capi

tol

Subcapitol

Pa

ragraf

Grapa / Titlu

Articol

Aii cic-at

Denumire indicator

Credite bugetare

Angajamente buget are

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

trimes triale definitive

A

B

1

2

3

4

5

6=4-5

7

81

01

01

Rambursări de credite externe contractate

tic ordonatorii de credite

1 753.220

1.753.220

1 753.220

1.753.220

1.753 220

5502

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI

împrumuturi

6.055.500

8 265.954

8.265.954

8.265.954

8.265 954

8.227.691

01

CHELTUIELI CURENTE

6.055 500

8.265.954

8 265.954

8 265.954

8 265.954

8.227.691

30

TITLULUI DOBÂNZI

6.055 500

8.265 954

8.265.954

8 265.954

8.265.954

8.227 691

30

01

Dobânzi aferente datoriei publice interne

1.833.620

3.485.697

3.485.697

3,485.697

3.485.697

3 447 434

30

01

01

Dobânzi aferente datoriei publice

interne directe

1.833.620

3 485.697

3.485.697

3.485.697

3.485 697

3 447.434

30

02

Dobânzi aferente datoriei publice

externe

2.937.310

2.605.433

2.605.433

2.605 433

2.605.433

2.605.433

30

02

05

Dobânzi aferente datoriei publice

externe locale

2.937,310

2.605.433

2.605.433

2 605.433

2.605.433

2.605.433

30

03

Alic dobânzi

1 284.570

2.174.824

2.174.824

2.174.824

2.174.824

2.174 824

30

03

05

Dobânzi la operațiunile de leasing

1.280.570

2.174.324

2.174,824

2.174.824

2.174.824

2.174.824

6000

02

Partea 11-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI

SIGURANȚA NAȚIONALA

6.335.920

1.210.35.3

1.210.353

1.210 353

1.210.353

370.559

6102

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

6.335.920

1.210.353

1.210 353

1.210.353

1 210.353

370.559

01

CHELTUIELI CURENTE

5,613.920

1.046.186

i.046.186

1.046.186

1 1)46.186

306.293

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

2 820.000

42

42

42

42

42

10

01

Cheltuieli salariate in bani

2.628.290

42

42

42

42

42

10

01

01

Salarii de baza

2.378.030

10

01

03

Indemnizație de conducere

21.050

10

01

04

Spor de vechime

98.070

10

01

07

Ore suplimentare

76.460

10

01

08

Fond de premii

54.681)

10

01

13

Indemnizații de delegare

42

42

42

42

42

10

03

Contribuții

191.710

Pag. 12_______- Ifci-

Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Grupa l

Titlu

Arti

col

Aii'

fic

at

Dcnujnirc indicator

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

Jcgale

Plăti efectuate

An ga j a mente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

trimestriale definitive

A

B

1

2

3

4

5

6=4-5

7

10

03

01

Ct>i tribulH dc asigurări socittle de

slal

120.170

10

03

02

Contribui)i dc asigurări de șomaj

21.290

10

03

03

Coniribulii de asigurare sociale de

sanaiaic

39.990

10

03

04

Coniribulii dc asigurară pentru

accidente dc munca si boli profesionale

10 260

20

TITLUL 11 BUNURI $1 SERVICII

2 791.920

1.046.U4

L046.144

1 046 144

1046.144

306.251

20

01

Bunuri si servicii

328.330

122.500

122 500

122 500

122.500

104.467

20

01

01

Furnituri de birou

126.400

14.539

14.539

14.539

14 539

10 363

20

01