Hotărârea nr. 6/2007

6/30.01.2007 privind stabilirea orarului de functionare in perimetrul Campusului Universitar Timisoara
Hotararea Consiliului Local 6/30.01.2007
privind stabilirea orarului de functionare in perimetrul Campusului Universitar Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2007 - 415/12.01.2007 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Avand in vedere Cap. II art. 6, pct. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata aprobata prin Legea 650/2002 ;
In conformitate cu cap. VIII art. 30 din Hotărârea de Guvern nr. 348/2004 privind exercitarea comertului cu produse si servicii de piata in unele zone publice;
Avand in vedere Adresa nr. 212314/27.12.2006 trimisa de catre Politia Municipiului Timisoara - Biroul pentru Centrul Universitar prin care se solicita initierea unei Hotarari a Consiliului Local stabilindu-se prin aceasta orarul de functionare a tuturor societatilor comerciale in intervalul orar 7,00-23,00 pe raza Campusului Universitar Timisoara, delimitat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 178/25.06.2002.
Avand in vedere Ordonanţa Guvernului nr. 2/2002 privind regimul juridic al contravenţiilor;
În conformitate cu prevederile art. 38 alin. alin.2 lit.(c) şi (d) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi completată de Legea nr. 286/2006;
În temeiul art. 46 alin. 2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi completată de Legea nr. 286/2006;


HOTARASTE

Art.1: Se stabileste orarul de functionare pentru activitatile comerciale care functioneaza in perimetrul Campusului Universitar Timisoara delimitat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 178/25.06.2002, de luni pana duminica intre orele 8,00-24,00.

Art. 2 : Excepţie de la prevederile art.1 fac: staţiile de distribuire a carburanţilor, instituţiile cultural - sportive, Camera de Comerţ, comercianţii care prestează servicii de birotică papetărie, magazinele alimentare, produse cosmetice, farmacii, servicii fast-food, internet- caffe, servicii medicale care îşi desfăşoară activitatea în incinte.
Nerespectarea prevederilor art. 1 se sanctioneaza in conformitate cu legislatia in vigoare.
In cazul nerespectarii in mod repetat intr-un interval de 12 luni a prevederilor art. 1 se va proceda la anularea acordului pentru desfasurarea exercitiilor comerciale eliberat de catre Primaria Municipiului Timisoara.

Art. 3 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia Patrimoniu ,Directia Politia Comunitară,Politia Municipiului Timisoara, Brigada Mobila de Jandarmi.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Poliţia Comunitară;
- Biroului Control Intern;
- Inspectoratului de Politie al Judetului Timis;
- Brigazii Mobile de Jandarmi;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Consiliere pentru Cetăţeni;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
PAVEL ŢEPENEU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA APROBAT,

DIRECTIA PATRIMONIU              P R I M A R

SERV. PUBLICITATE SI COMERT     Dr.ing.Gheorghe Ciuhandu

Nr. SC2007- 415/12.01.2007

R E F E R A T

Avand in vedere O.G. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata aprobata prin Legea 650/2002 in care se specifica:

CAP. II Art. 6, pct. 2 -“ Exercitarea activitatii de comercializare in zone publice este supusa acordului autoritatilor administratiilor publice locale sau ale sectoarelor Municipiului Bucuresti, dupa caz cu respectarea regulamentelor proprii ale acestora si a planurilor de urbanism”;

Avand in vedere H.G. 348/2004 privind exercitarea comertului cu produse si servicii de piata in unele zone publice in care se specifica: CAP. 8, Art. 30 'In functie de natura activitatilor comerciale din zonele publice prevazute la art. 27 administratia publica locala va stabili un orar de functionare cu respectarea reglementarilor locale'.

In urma adresei nr. 212314/27.12.2006 trimisa de catre Politia Municipiului Timisoara - Biroul pentru Centrul Universitar prin care se solicita initierea unui proiect de Hotarare a Consiliului Local stabilindu-se prin acesta orarul de functionare a societatilor comerciale in intervalul orar Avand in vedere sesizarile si reclamatiile formulate de catre studenti si asociatiile studentesti privind conturbarea linistii si ordinii publice cat si necesitatea de a asigura un climat sanatos de studiu, odihna si recreere a studentilor timisoreni care-si desfasoara activitatea in perimetrul Campusului Universitar propunem stabilirea orarului de functionare pentru toate activitatile comerciale care functioneaza in perimetrul Campusului Universitar Timisoara de luni pana duminica: 8,00-24,00.

Viceprimar, Director,

Ing. Adrian Orza Ec. C-tin Nicusor Miut

Avizat Juridic,


Pt. Sef Serviciu Ing. Adrian Ilin