Hotărârea nr. 58/2007

58/27.03.2007 privind atribuirea în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 49 de ani, a unui teren în suprafaţă de 100.000 mp către Ministerul Sănătăţii prin Autoritatea de Sănătate Publică Timiş, pentru construirea unui spital regional de urgenţă
Hotararea Consiliului Local 58/27.03.2007
privind atribuirea în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 49 de ani, a unui teren în suprafaţă de 100.000 mp către Ministerul Sănătăţii prin Autoritatea de Sănătate Publică Timiş, pentru construirea unui spital regional de urgenţă


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2007-734/20.02.2007 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere art.44 şi art.45 din Legea nr.7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare;
Luând în considerare prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.2 lit.(c) şi art.124 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală republicată.HOTARASTE

Art.1: Se atribuie în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 49 de ani, Autorităţii de Sănătate Publică Timiş, suprafaţa de 100.000 mp teren, din totalul de 554.000 mp, situat în C. Torontalului, înscris în C.F. nedefinitivă nr.135381 Timişoara, cu nr.cadastral PS 607 cu suprafaţa de 120700 mp, PS 608 cu suprafaţa de 54300 mp, PS 610 cu suprafaţa de 91000 mp, PS698 în suprafaţă de 95900 mp, PS 612 în suprafaţă de 84700 mp şi PS 675 în suprafaţă de 107400 mp din proprietatea Primăriei Timişoara în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timşoara, în vederea construirii unui spital regional de urgenţă.

Art.2: Dezmembrarea şi unificarea terenului înscris în C.F. nedefinitivă nr.135381 Timişoara cu nr. cadastral PS 607, PS 608, PS 610, PS 698, PS 612 şi PS 675 în vederea obţinerii suprafeţei de 100.000 mp, se va face de către Autorităatea de Sănătate Publică Timiş.

Art.3 : Terenul în suprafaţa de 100.000 mp atribuit în folosinţă gratuită , rezultat în urma dezmembrării şi unificării, va fi scos din circuitul agricol prin grija Autorităţii de Sănătate Publică Timiş.

Art.4 : Autoritatea de Sănătate Publică Timiş se obligă ca în max.24 de luni de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri să înceapă construirea clădirii. În caz contrar îşi pierde dreptul de folosinţă, fără somaţie sau punerea în întârziere şi fără intervenţia instanţelor de judecată.

Art.5: După terminarea lucrărilor, construcţia va deveni proprietatea Autorităţii de Sănătate Publică Timiş, terenul rămânând în proprietatea Primăriei Timişoara în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara.

Art.6 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism şi Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 7: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Biroului Control Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Consiliere pentru Cetăţeni;
- Autorităţii de Sănătate Publică Timiş.
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
CORADO TOADER
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.