Hotărârea nr. 54/2007

54/27.02.2007 pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local Nr. 34/ 30.01.2007 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Biserica Ortodoxă Româna Zona Tipografilor", Timişoara si a Hotărârii Consiliului Local Nr. 173/30.09.1997 privind atribuirea unei suprafete de teren pentru realizarea unei biserici ,Parohiei Ortodoxe Romane Cetate I Tipografilor Timisoara
Hotararea Consiliului Local 54/27.02.2007
pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local Nr. 34/ 30.01.2007 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Biserica Ortodoxă Româna Zona Tipografilor", Timişoara si a Hotărârii Consiliului Local Nr. 173/30.09.1997 privind atribuirea unei suprafete de teren pentru realizarea unei biserici ,Parohiei Ortodoxe Romane Cetate I Tipografilor Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2007-00170/23.02.2007 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere Adresa nr.SC2007 - 5401/26.02.2007 a Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism;
In conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, modificată.
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.2 lit. (c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se revocă Hotărârea Consiliului Local Nr. 34 / 30.01.2007 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Biserica Ortodoxă Româna Zona Tipografilor" Timişoara.
Planul Urbanistic nu se va mai integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi se va reveni la situatia initiala. Terenul studiat este înscris în C.F. nr. 120699, nr. top 26002/2 fiind proprietatea Statului Roman.

Art.2: Se revoca Hotararea Consiliului Local Nr. 173/30.09.1997 privind atribuirea unei suprafete de teren pentru realizarea unei biserici, Parohiei Ortodoxe Romane Cetate I Tipografilor Timisoara.

Art.3: Se radiază din Cartea Funciara nr.120699, nr. top 26002/2 , sarcina constând in atribuirea gratuită pe durata existenţei construcţiei, a terenului de 462 mp in favoarea Parohiei Ortodoxe Cetate I- Tipografilor-pentru construirea unei biserici.

Art.4 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directiei Urbanism si Direcţiei Patrimoniu din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
-Institutiei Prefectului - Judeţul Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
-Consiliului Judeţean Timiş;
-Serviciului Juridic;
-Direcţiei Economice;
-Direcţiei Edilitare;
-Direcţiei Urbanism;
-Direcţiei Patrimoniu;
-Direcţiei Poliţia Comunitară;
-Biroului Control Intern;
-Biroului Relaţii Publice;
-Centrului de Consiliere pentru Cetăţeni;
-Parohiei Ortodoxă Română Zona Tipografilor;
-Arh. Mariana Fuchs;
-Mass - media locale.Presedinte de sedinta
DUMITRU ŢUCU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

n

» /IAM A                                                               z . ■

■zribjkawx ttths SE5ÎIA OTVILA DOSAR KP..2878/7/2000                       _ „ .

\-HSOI2IA 7XVHA KR.1873/A

//* 'j' WteîA rVSKCA BIK 29.06.2000

/(■: .        KSaSSMRSSJ TAStARA SSCUXI

' ■ ' ’vr ■ >5?iataETAîOR »soraxjs moks

(hefisî »hdbi5A doiba

' S-a luat in examinare cererea de apel formulata de către reclamanta apelanta Stoicanescu 44ha Împotriva. Încheierii de respingere nr»2987d/1999 pronunțata dc Judecătoria ^imisoara-Biroul de ^arte lunci ara, awd ca obiect tatabulare»

la apelul nominal făcut in ședința publica,se prestata apelanta personal si asistata de av» Buvn ^ucia»                   ,

Trocedom completa»

După deschiderea dezbaterilor a—a făcut referatul cauzei de către grefierul de ședința,după car®, instanța verificând actele si lucrarile dosarului constata cauza ta stare de judecata si acorda curantul in fond»

Avocat %va Lucia solicita instanței admiterea a-polului si tatabularea ta OT a dreptului de proprietate al apelantei a-supra imobilului din litigiu, fara cheltuieli de"judecata»

IHXBU5AWX, IE MWLB WI D97IDK:

Admite apelul formulat de către reclamanta apelanta Împotriva Încheierii de respingere xir*29'376/1999 pronunțata de Judecătoria ^imieoara^iroul de Oărte Mmciara ,avrnd domiciliul ta '^isiisoa-ra,str»Ita lonescu de la Arad,bl»B 12,m»B,ap»6»

Schimba ta tot Încheierea apelata si rejudCcand ta fonds

Admite cererea fomulata de reclamanta»

Dispune tatabula>ea dreptului de proprietate al apelant asupra supra suprafeței de 758 mp teren situat ta fiMsoara,B-du2 Teke loneisĂu,nr»29/A,Înscris ta CT cu nr» nou,nr»top»26002/l/2,ccmform raportului de expertiza tehnica judiciara,Întocmit ta cauza de estpert inginer ^rostt l,etru,car® va face parte integranta din prezenta ho tarare» Definitiva» recurs ta 15 zile de la comunicare»

Pronunțata ta ședința ptalica din 29.06» 2000»


TRIBUNALUL TiMtș conform

5»07»2000

Prima tastată*Elena

2 B FEB. 2007


PENTRU CONFORMnATEi


Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.


IA

[JL TIMIȘ TIM1


PROIECT DE HOTARAREprivind atribuirea unei suprafețe de teren pentru realizarea unei biserici - Parohiei Ortodoxe Romane CETATE I - TIPOGRAFILOR Timișoara


Consiliul Local al Municipiului Timișoara;


Având in vedere Referatul Direcției de Urbanism din $[rul Primăriei Municipiului Timișoara;

Având in vedere avizele Comisiei pentru dezvoltarelucrări publice si patrimoniu, i privat, ser pentru administrație locala, din cadrul


Comisiei pentru icii publice si juridica, ordine Consiliului Local


irbani st i c a, sininistrarea domeniului public oniert si Comisiei

'țublica, drepturile omului si culte iimunicipiului Timișoara;

In conformitate cu prevederile art. 20 li art. 85 din Legea nr. 69/1991 privind locala-republicata si modificata;

In temeiul art. 28 alin. 1 si 2 din Legea nr.69/1991 administrația publica locala-republicata si modificata;


ly) si yiblica


►ivind


r>.;'.

rt.l:


0 T A R A S T E:


(g),    (m) si

administrația


Se atribuie in instrucției, terenul


pe durata existentei

462,0 mp situat in

C.F. nr.562 - Timișoara,

I -Tipografilor pentru


folosința gratuita in suprafața de ®isoara, B-dul Take lonescu, Înscris in 26002, Parohiei Ortodoxe Cetate ^8truirea unei biserici.

folosința gratuita ramane Înscris in C.F.

’ la Foaie de proprietate - Statul Roman

•2: ln vederea intabularii terenului menționat la art.l, ^°hia Cetate I- Tipografilor va prezenta un plan de dezmembrare '     s^- aprobat de către cei in drept.

>aducerea la Îndeplinire a prezentei hotarari se Direcția de Urbanism si Direcția Economica din fa. fumăriei Municipiului Timișoara.

Prezenta hotarare se comunica:

Prefecturii Județului Timiș;

Direcției Drept-Ordine;

Direcției Economice;

Direcției Tehnice;

Parohiei Ortodoxe Cetate I - Tipografilor;

Serviciului de Carte Funciara de pe langa Judecătoria Timișoara;

Mass—mediei locale.


Terenul atribuit inPREȘEDINTE DE ȘEDINȚA


Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.