Hotărârea nr. 52/2007

52/27.02.2007 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Mansardare bloc de locuinţe S+P+6E şi S+P+7E, rezultând S+6E+M şi S+P+7E+M parţial" Timişoara, Piaţa Victoriei, nr. 5, sc. C şi D
Hotararea Consiliului Local 52/27.02.2007
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Mansardare bloc de locuinţe S+P+6E şi S+P+7E, rezultând S+6E+M şi S+P+7E+M parţial" Timişoara, Piaţa Victoriei, nr. 5, sc. C şi D


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. U22006-002851/28.06.2006 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
În baza prevederilor art.25 alin. 1 şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.2 lit.(c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,republicată;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr.215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu "Mansardare bloc de locuinţe S+P+6E şi S+P+7E, rezultând S+6E+M şi S+P+7E+M parţial" Timişoara, Piaţa Victoriei, nr. 5, sc. C şi D conform Proiectului nr. 77/08/2005, întocmit de S.C. VEST Arhitect S.R.L. care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Planul Urbanistic de Detaliu "Mansardare bloc de locuinţe S+P+6E şi S+P+7E, rezultând S+6E+M şi S+P+7E+M parţial" Timişoara, Piaţa Victoriei, nr. 5, sc. C şi D se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 10 ani.

Art. 2: Terenul studiat este înscris în C.F. nr. 474, nr. top 202, proprietar Statul Român.

Art. 3: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu "Mansardare bloc de locuinţe S+P+6E şi S+P+7E, rezultând S+6E+M şi S+P+7E+M parţial" Timişoara, Piaţa Victoriei, nr. 5, sc. C şi D şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 4: Apartamentele propuse la mansardă, în număr de 10, fiind destinate locatarilor din imobil, numărul locurilor de parcare va rămâne cel existent, în acest sens existând şi o declaraţie ataşată în documentaţie.

Art. 5: Autorizaţia de construire se va emite după obţinerea avizului favorabil al Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi de urbanism şi al Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu a Consiliului Local al Municipiului Timişoara.

Art. 6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 7: Prezenta hotărâre se comunică:
-Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
-Consiliului Judeţean Timiş;
-Serviciului Juridic;
-Direcţiei Economice;
-Direcţiei Edilitare;
-Direcţiei Urbanism;
-Direcţiei Patrimoniu;
-Direcţiei Poliţia Comunitară
-Biroului Control Intern;
-Biroului Relaţii Publice;
-Serviciului Centrul de Consiliere Cetăţeni;
-Asociaţiei de proprietari din Piaţa Victoriei nr. 5, Sc. C şi D
-Proiectantului S.C. VEST Arhitect S.R.L.;
-Mass - media locale.Presedinte de sedinta
DUMITRU ŢUCU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI