Hotărârea nr. 511/2007

511/18.12.2007 privind aprobarea contractului de asociere dintre Municipiul Timişoara şi Academia Română pentru tipărirea cărţii "Imaginile Banatului Românesc. Fragmente dintr-o istorie regională cu valenţe europene"
Hotararea Consiliului Local 511/18.12.2007
privind aprobarea contractului de asociere dintre Municipiul Timişoara şi Academia Română pentru tipărirea cărţii "Imaginile Banatului Românesc. Fragmente dintr-o istorie regională cu valenţe europene"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2007-27323/ 04.12.2007 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drpturile omului şi probleme ale minorităţilor şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municpiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.d şi e, alin.6 lit.a pct.4 şi alin.7 lit.a din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art.45 alin.2 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă asocierea între Municipiul Timişoara cu sediul în Bd.C.D.Loga nr.1 şi Academia Română - filiala Timişoara cu sediul în Timişoara, str. Mihai Viteazu nr.24 în vederea tipăririi volumului "Imaginile Banatului Românesc. Fragmente dintr-o istorie regională cu valenţe europene", în următoarele condiţii:
1. Municipiul Timişoara se obligă:
- să sprijine financiar, în condiţiile legii, activităţile necesare tipăririi cărţii cu suma de 5.000 lei de la bugetul local, din Subcap.67.02.05.50 "Alte actiuni culturale ".
2. Academia Română - filiala Timişoara se obligă:
- să promoveze imaginea Municipiului Timisoara si a Consiliului Local al Municipiului Timisoara prin inserarea siglei şi a numelui Consiliului Local Timişoara şi a Municipiului Timişoara în volumul "Imaginile Banatului Românesc. Fragmente dintr-o istorie regională cu valenţe europene";
- să menţioneze ca finanţator al tipăririi volumului, Municipiul Timişoara şi Consiliul Local Timişoara, pe una din cele 4 coperţi ale volumului;
Contractul de asociere face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Activitatea financiară a Academiei Române - filiala Timişoara, cu privire la modul de cheltuire a sumelor alocate de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara, va fi controlată de către Serviciul Audit Public Intern din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara. În acest sens, Academia Română - filiala Timişoara va pune la dispoziţia Serviciului Audit Public Intern toate documentele legate de sumele alocate tipăririi volumului "Imaginile Banatului Românesc. Fragmente dintr-o istorie regională cu valenţe europene"de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara

Art. 3: Consiliul Local al Municipiului Timisoara nu preia si nu răspunde în nici un fel de eventuale debite sau obligaţii financiare sau de altă natură ale Academiei Române - filiala Timişoara, contracte încheiate anterioare intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art.4: Se împuterniceşte Primarul Municipiului Timişoara să semneze, în numele şi pentru Municipiul Timişoara, contractul de asociere prevăzut la art.1.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Comunicare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.6: Prezenta hotarâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judetului Timis;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Directiei Patrimoniu;
- Directiei Economice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Serviciului Juridic;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Academiei Române - Filiala Timişoara;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
PETRE PETRIŞOR
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

CONTRACT DE ASOCIERE

Art.1 PĂRȚILE CONTRACTANTE

9

 • 1.1. MUNICIPIUL TIMIȘOARA, prin Consiliul Local al Municipiului Timișoara, reprezentat prin Primar- Gheorghe Ciuhandu , cu sediul in Bv. C.D. Loga nr.1, cod fiscal nr.14756536,

si

 • 1.2. ACADEMIA ROMÂNĂ TIMIȘOARA, str.Mihai Viteazu nr.24 cod fiscal nr. 5313351 cont bancar nr.RO16TREZ6215003XXX000218 deschis la Trezoreria Timișoara, reprezentată prin d-nul Ladislau Farakas.

Art.2. OBIECTUL CONTRACTULUI

 • 2.1. Prezenta asociere are ca obiect organizarea tipărirea volumului “Imaginile Banatului Românesc. Fragmente dintr-o istorie regională cu valențe europene”.

Art.3. DURATA CONTRACTULUI

 • 3.1. Prezentul contract se desfăsoară pe perioda în care va avea loc tipărirea volumului « Imaginile Banatului Românesc. Fragmente dintr-o istorie regională cu valențe europene ».

Art.4. OBLIGATIILE PĂRȚILOR

9

4.1. MUNICIPIUL TIMISOARA se obligă :

 • 4.1.1. să sprijine financiar, în condițiile legii, activitățile necesare organizării proiectului cu suma de 5.000 lei de la bugetul local, din Subcap.67.02.05.50 "Alte acțiuni culturale ".

4.2. ACADEMIA ROMÂNĂ TIMIȘOARA se obligă:

 • 4.2.1. să promoveze imaginea Municipiului Timișoara și a Consiliului Local al Municipiului Timișoara prin înserarea siglei și a numelui Consiliului Local Timișoara și a Municipiului Timișoara în toate materialele promoționale ale evenimentului (afișe, invitații etc. ) ;

 • 4.2.2. să menționeze ca finanțator al evenimentului Municipiul Timișoara și Consiliul Local Timișoara pe materialele promoționale ale evenimentului;

Art.5. MODIFICAREA CONTRACTULUI

 • 5.1. Nici o parte nu poate modifica unilateral prezentul contract. Modificarea contractului poate interveni numai prin acordul de voință exprimat al părților, prin act adițional.

Art.6. INCETAREA CONTRACTULUI

 • 6.1. Incetarea prezentului contract poate avea loc în urmatoarele cazuri :

 • a). la împlinirea termenului pentru care a fost încheiat;

 • b). prin acordul comun al celor doua pă rti, la initiativa uneia dintre acestea ;

 • c). pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzatoare a clauzelor prezentului contract ;

 • d) . dacă se constată că sunt deficiențe majore în administrarea sumelor alocate de către Municipiul Timișoara.

 • e) . dacă evenimentul nu mai are loc.

Art.7. LITIGII

 • 7.1. Eventualele litigii care s-ar putea ivi in legatura cu acest contract vor fi solutionate mai intai pe cale amiabila, iar daca partile nu cad de acord, acestea vor fi solutionate de instantele de judecata competente din punct de vedere teritorital si material.

Art.8. Prezentul contract a fost încheiat în 4 exemplare, câte două pentru fiecare parte contractantă.

MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRIMAR


ACADEMIA ROMÂNĂ TIMIȘOARA

CERCET. ST.III

GHEORGHE CIUHANDU

LADISLAU FARKAS


AVIZAT

DIRECȚIA COMUNICARE

9

AVIZAT

JURIDIC

ROMÂNIA                      APROBAT


JUDEȚUL TIMIȘ                     PRIMAR,

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE COMUNICARE

Biroul Relații Publice,Învățământ,Cultură,Sport GHEORGHE CIUHANDU

SC2007-27323/ 04.12.2007

Bd. C.D. Loga nr. 1, Timișoara, tel/fax: +40 256 -204886, e-mail: relatii.publice@primariatm.ro internet: www.primariatm.ro

R E F E R A T

privind aprobarea contractului de asociere dintre Municipiul Timișoara și Academia Română pentru tipărirea cărții „Imaginile Banatului Românesc. Fragmente dintr-o istorie regională cu valențe europene”

Conform adresei nr. SC 2007- 015685/ 09.07.2007 prin care membrii Comisiei de Cultură a CLT solicită redactarea de către Biroul Relații Publice, Învățământ, Cultură, Sport a proiectelor de hotărâre de consiliu local pentru asocierea Consiliului Local Timișoara cu asociații/organizații care au depus proiecte culturale de interes local și conform adresei nr. SC2007- 27323/ 04.12.2007 prin care Academia Română filiala Timișoara solicită suma de 5000 lei pentru cofinanțarea tipăririi a 350 de exemplare din volumul „Imaginile Banatului Românesc. Fragmente dintr-o istorie regională cu valențe europene”, propunem aprobarea contractului de asociere dintre Municipiul Timișoara și Academia Română filiala Timișoara pentru tipărirea acestei cărți.

Volumul de studii „Imaginile Banatului Românesc. Fragmente dintr-o istorie regională cu valențe europene” este foarte bine documentat și este realizat prin cooperarea a 17 profesori , doctori și doctoranzi din Timișoara, din România și de la School of Slavonic and East European Studies din Londra. Studiile aduc contribuții importante la descoperirea și înțelegerea trecutului comunităților religioase: ortodoxă, catolică, reformată și mozaică, la analiza și interpretarea regimurilor politice și ale ideologiilor lor, la descoperirea diversității culturale a Banatului și la definirea istoriei sale în context românesc și european. Volumul va apărea sub egida Academiei Române, înaltul for științific al statului acceptând editarea în propria editură. Condițiile grafice vor fi deosebite, volumul urmând să devină o carte de referință pentru mai buna cunoaștere a orașului Timișoara și a regiunii Banat.

Prin urmare, propunem alocarea sumei de 5.000 lei de la bugetul local, din Subcap.67.02.05.50 "Alte acțiuni culturale " pentru acest proiect.

Alăturat anexăm toate documentele depuse pentru susținerea proiectului de hotărâre de consiliu.

Violeta Mihalache Director

Alina Pintilie Șef birou


Smaranda Haracicu

Director economic


Mirela Lasuschevici

Avizat Juridic

Red. A.:P.

2.ex.

Red. A.:P.

2.ex.