Hotărârea nr. 51/2007

51/27.02.2007 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Modernizarea Cazanului de abur nr. 2 CT CENTRU TIMIŞOARA (automatizarea funcţionării cazanului)"
Hotararea Consiliului Local 51/27.02.2007
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Modernizarea Cazanului de abur nr. 2 CT CENTRU TIMIŞOARA (automatizarea funcţionării cazanului)"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. RE 2007 -279/15.02.2007 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile art.2 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 48/ 2004 pentru adoptarea unor măsuri privind furnizarea enrgiei termice populaţiei, pentru încălzirea locuinţei şi prepararea apei calde de consum, prin sisteme publice centralizate de alimentare cu energie termică , modificată şi completată prin Legea nr. 430/2004 şi modificată prin Legea 228/2006 ;
În conformitate cu art. 36 alin.2 lit.( b) şi alin. 4 lit (d) din Legea nr 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Studiul de fezabilitate "Modernizarea Cazanului de abur nr. 2 CT CENTRU TIMIŞOARA (automatizarea funcţionării cazanului)", conform proiectului întocmit SC COLTERM SA şi execuţia lucrării, având indicatorii tehnico-economici prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Finanţarea investiţiilor prevăzute la art.1 se va face de la bugetul de stat, fonduri nerambursabile.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Edilitară din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi S.C. Colterm S.A.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Poliţia Comunitară;
- Biroului Relaţii Publice;
- Biroului Control Intern;
- Centrului de Consiliere pentru Cetăţeni;
- S.C. COLTERM S.A.;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
DUMITRU ŢUCU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ PRIMĂRIA TIMIȘOARA DIRECȚIA EDILITARĂ NR.

SE APROBĂ PRIMAR GHEORGHE CIUHANDU

REFERAT privind aprobarea studiului de fezabilitate „Modernizarea Cazanului de abur nr. 2 CT CENTRU TIMIȘOARA (automatizarea funcționării cazanului)”

În Conceptul strategic privind sistemul de termoficare al Municipiului Timișoara aprobat în anul 2003 și actualizat în anul 2006 se prevede realizarea unor lucrări de investiții care au drept scop modernizarea, retehnologizarea și dezvoltarea capacităților de producere a energiei termice.

Ținând cont de faptul că, cazanul de abur nr. 2 din CET Centru Timișoara de tip Sulzer-12,5 tonă/h a fost fabricat și pus în funcțiune în anul 1936 a fost modificat în vederea funcționării cu combustibil - gaze naturale în anul 1963 și având în vedere că este necesar respectarea condițiilor tehnice și de siguranță în funcționarea acestui cazan se impune realizarea unor lucrări de reparație și modernizări în principal în legătură cu automatizarea cazanului.

Valoarea totală a investiției „Modernizarea Cazanului de abur nr. 2 CT CENTRU TIMIȘOARA (automatizarea funcționării cazanului)” conform devizului general din studiul de fezabilitate întocmit de SC COLTERM SA este de 882.772 lei reprezentând 244.197 EURO la cursul de 3,615 lei/EURO din data de 10.05.2005. Durata de execuție a lucrării este de 12 luni și finanțarea se va realiza de la bugetul statului.

Având în vedere cele expuse mai sus precum și studiul de fezabilitate depus de SC COLTERM SA cu nr. RE2007-279 /15.02.2007, propunem aprobarea Studiului de Fezabilitate „Modernizarea Cazanului de abur nr. 2 CT CENTRU TIMIȘOARA (automatizarea funcționării cazanului)”.

DIRECTOR DIRECȚIA EDILITARĂ DUMITRU ANDOR

ȘEF SERVICIU ENERGETIC

IO AN ZUBA ȘCU


AVIZAT JURIDIC

LASUSCHEVICI MIRELA

ÎNTOCMIT

MALAC MARCEL

RED. MM

DACT. MM

EX. 2

Anexa la Hotărâre nr./

Modernizarea Cazanului de abur nr. 2 CT CENTRU TIMIȘOARA (automatizarea funcționării cazanului)”

Indicatorii tehnico-economici ai investiției

Denumirea investiției : „Modernizarea Cazanului de abur nr. 2 CT CENTRU TIMIȘOARA

(automatizarea funcționării cazanului)”

Amplasament : CT SUD TIMIȘOARA

Beneficiar : Compania Locală de termoficare „Colterm”SA Timișoara

Coordonator principal de credite : Primăria Municipiului Timișoara

Valoarea investiției : 882.772 LEI reprezentând 244.197 euro la data de 10.05.2005 din care

C+M 715.045 lei reprezentând 197.800 euro

Finanțarea investiției : Bugetul de Stat - fonduri nerambursabile

Suma supusă procedurii de achiziție publică : 882.772 LEI

Durata de realizare : 12 luni de la demararea lucrărilor