Hotărârea nr. 508/2007

508/18.12.2007 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Amplasare locuinte cu functiuni complementare", Str. Timocului, nr. 33A, Timişoara
Hotararea Consiliului Local 508/18.12.2007
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Amplasare locuinte cu functiuni complementare", Str. Timocului, nr. 33A, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.U22007-004017/10.12.2007 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizul Comisiei de Monumete nr. 992/29.05.2007 si avizul Consiliului Judetean Timis nr. 156/22.11.2007.
Conform prevederilor art.25 alin. 1 şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, modificată;
În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii , republicată şi modificată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2 lit.(c) şi alin. 5 lit.( c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin. 2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu "Amplasare locuinte cu functiuni complementare", Str. Timocului, nr. 33A, Timişoara , având ca beneficiar pe SC RECIMOB SRL, întocmit conform Proiectului nr. 7.023/2007, realizat de S.C. SIREGON S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se stabilesc condiţiile de construire: regimul de înălţime de S+P+5E+Er, sub rezerva dotării în mod obligatoriu a clădirii cu lift (2 asccensoare la cladiri mai mari de P+5E), acces auto, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari, conform avizului Comisiei de Circulatie nr. TH2007-002617/14.06.2007, procentul de ocupare al terenului POT max de 40%, coeficientul de utilizare al terenului CUT de 3, spaţii verzi conform reglementarilor in vigoare.

Art.3: Prezentul Plan Urbanistic de Detaliu "Amplasare locuinte cu functiuni complementare", Str. Timocului, nr. 33A, Timişoara, se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 10 ani.
Terenul studiat este înscris în C.F. nr. 1674, Timisoara, având nr. topo/cadastral 5808/2, 5809/2, fiind proprietatea SC RECIMOB SRL.

Art. 4: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu "Amplasare locuinte cu functiuni complementare", Str. Timocului, nr. 33A, Timişoara şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art.5:Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.6 : Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului- Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Beneficiarului SC RECIMOB SRL. ;
- Proiectantului S.C. SIREGON S.R.L;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
PETRE PETRIŞOR
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI