Hotărârea nr. 507/2007

507/18.12.2007 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Extindere si supraetajare constructie existenta S+P si schimbare destinatie spatiu din locuinta in spatii servicii si alimentatie publica", str. Dambovita nr. 40, Timişoara
Hotararea Consiliului Local 507/18.12.2007
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Extindere si supraetajare constructie existenta S+P si schimbare destinatie spatiu din locuinta in spatii servicii si alimentatie publica", str. Dambovita nr. 40, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara


Având în vedere Referatul nr. U22007-006482/10.12.2007 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Conform prevederilor art.25 alin. 1 şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu "Extindere si supraetajare constructie existenta S+P si schimbare destinatie spatiu din locuinta in spatii servicii si alimentatie publica", str. Dambovita nr. 40, Timişoara, având ca beneficiar pe MARCOV LILIANA MIHAELA si MARCOV JIVA, întocmit conform Proiectului nr. BPB 586/10/2007, realizat de S.C. BIROUL DE PROIECTARE BREBE S.R.L. Timişoara, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire: regimul de înălţime de S+P+1E+M, acces auto, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari, procentul de ocupare al terenului POT max de 70,0%, coeficientul de utilizare al terenului CUT de 3, spaţii verzi de min. 10% din suprafaţa totală a parcelei.

Art.3: Prezentul Plan Urbanistic de Detaliu "Extindere si supraetajare constructie existenta S+P si schimbare destinatie spatiu din locuinta in spatii servicii si alimentatie publica", str. Dambovita nr. 40, Timişoara se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 10 ani.
Terenul studiat in suprafata totala de 851 mp este înscris în C.F. nr. 47786 Timişoara, nr. cadastral 28451, casă, curte şi părţi comune, având o suprafaţă de 285 mp, nr. cadastral 27461/1/1/2 teren în Bd. Dâmboviţa nr. 40 în suprafaţă de 267 mp, proprietari Marcov Liliana Mihaela şi Marcov Jiva - ap. 1, Nuţa Stan şi Nuta Elena - ap. 2, Farcaş Gheorghe şi Farcaş Viorica - ap. 3, Statul Român - teren af. ap. 2, teren af. ap. 3, as. AI2 ant. expropriere nr. 796/1981 si C.F. nr. 103943 Timişoara, nr. cadastral 28461/2 cu o suprafata de 299 mp proprietar S.C. MONROVIA IMPEX S.R.L.

Art. 4: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu "Extindere si supraetajare constructie existenta S+P si schimbare destinatie spatiu din locuinta in spatii servicii si alimentatie publica", str. Dambovita nr. 40, Timişoara şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Beneficiarului MARCOV LILIANA MIHAELA si MARCOV JIVA;
- Proiectantului S.C. BIROUL DE PROIECTARE BREBE S.R.L.;
-Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
PETRE PETRIŞOR
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI


DESTINAȚIE SPATIU DIN LOCUINTA IN SPATII

SERVICII SI ALIMENTATIE PUBLICA TIMISOARA,STR.DAMBOVITA NR.40 2-REGLEMENTARI URBANISTICE

Legenda

[ - 1 Localizare amplasament

• • • Limita zonei studiate

■ ■ ■ ■ Limita teren aferent cadastru

□1^1 Contur indicativ al constructiilor existente

! ! Cai de comunicatie rutiera

I I Acces la cladiri

I ■► I Acces carosabil in incinta

I | Functiuni locuinte si complementare

I I Extindere si supraetajare constructie existenta

I I Platforma carosabila

l l Aria de implantare propusa

— Conducta apa rece existenta, din PEID


CA Camin apometru proiectat

— Bransament apa rece proiectat

— C—Canalizare publica existenta

— C Racord canalizare proiectat PVC-KG De=200mm

CR Camin racord canalizare


86.001 Cota nivel teren natural

I I Aliniament propus

BILANT TERITORIAL PROPUS

Sc=379.34mp Sd=1476.08 mp

POT=MAX 70,00% CUT=MAX 3,5


  • — Cond. gaze nat. pres. medie existenta

a PRM- propus

  • — Cablu electric

    SUPRAFATA ZONEI STUDIATE -S=7000.00mp


SUPRAFATA PROPRIETAT I IN STUDIU-S=552.00mp

COORDONATOR EXPERT RUR


NUME ARH.

ROMEO SZORAD


SEMNATURA


CERINTA REFERAT/ EXPERTIZA NR./DATA


S.C. BIROUL DE PROIECTARI BREBE S.R.L.

IJ^p^J Timisoara, str. Diaconu Coresi nr.125/C/12 tel/fax: +40 56 494484

doc. pt. obt.aviz PUD denumire proiect: extindere si supraetajare

CONSTRUCTIE EXISTENTA S+P SI SCHIMBARE DE DESTINAȚIE SPATIU DIN LOCUINTA IN SPATII SERVICII SI ALIMENTATIE PUBLICA

proiect nr.:

BPB 586/10/07

sef proiect:

arh. L. Brebe

scara:

1:500

amplasament: TIMISOARA STR.DAMBOVITA NR.40 client: marcov jiva si marcov liliana mihaela

faza:

PUD

proiectat:

arh. L. Brebe

desenat:

arh. E.Vlaicu

data:

11/07

denumire plansa:

PLAN SITUATIE PROPUNERE

plansa nr.:

02

verificat:

arh. L. Brebe

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.