Hotărârea nr. 506/2007

506/18.12.2007 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Extindere pensiune Blues", Calea Şagului nr. 163, Timişoara
Hotararea Consiliului Local 506/18.12.2007
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Extindere pensiune Blues", Calea Şagului nr. 163, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. U22006-000589/11.12.2007 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
În baza prevederilor art.25 alin. 1 şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin (2) din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu "Extindere pensiune Blues", Calea Şagului nr. 163, Timişoara conform Proiectului nr. 20/2005, întocmit de arhitect Creţu Emanuel care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Planul Urbanistic de Detaliu "Extindere pensiune Blues", Calea Şagului nr. 163, Timişoara se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 10 ani. Terenul studiat este înscris în C.F. nr. 3616, nr. top 554/11 - 554/12, teren intravilan în Calea Şagului, in suprafaţă de 1238 mp fiind proprietatea lui Petrar Alexandru Lucian şi soţia Petrar Dana Simona.

Art. 2: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu "Extindere pensiune Blues", Calea Şagului nr. 163, Timişoara şi a Regulamentului Local de Urbanism.
La eliberarea Autorizaţiei de Construire se vor respecta condiţiile impuse prin avizele eliberate de deţinătorii de reţele şi utilitţi publice.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
-Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
-Consiliului Judeţean Timiş;
-Serviciului Juridic;
-Direcţiei Economice;
-Direcţiei Edilitare;
-Direcţiei Urbanism;
-Direcţiei Patrimoniu;
-Direcţiei Dezvoltare;
-Direcţiei Comunicare;
-Direcţiei de Mediu;
-Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
-Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
-Beneficiarului Petrar Alexandru Lucian şi soţia Petrar Dana Simona;;
-Proiectantului arhitect Creţu Emanuel ;
-Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
PETRE PETRIŞOR
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI