Hotărârea nr. 505/2007

505/18.12.2007 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Spalatorie auto" Bulevardul Cetatii nr. 15
Hotararea Consiliului Local 505/18.12.2007
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Spalatorie auto" Bulevardul Cetatii nr. 15


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. U22007-6519/03.12.2007 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
În baza prevederilor art.25 alin. 1 şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2) lit. c) şi alin.(5) lit. c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu "Spalatorie Auto", Bv. Cetatii nr. 15, Timişoara, având ca beneficiar pe Fulga Nicolae, Fulga Silvia, Fulga Liviu Florin, Lungu Alin Nicusor si Lungu Cornelia Monica, întocmit conform Proiectului nr. 180/2007, realizat de S.C. Euro Arhitect S.R.L, arhitect Tanasoiu Horia, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Prin reamenajarea in spalatorie auto a incintei se ajunge la urmatorii indici de construibilitate: procentul de ocupare al terenului POT 62,35%, coeficientul de utilizare al terenului CUT 0,62, spaţii verzi minim 20% din suprafaţa totală a parcelei. Se pastreaza regimul de înălţime existent al cladirii, acces auto in conformitate cu Avizul Comisiei de Circulatie nr. TH2007-003524/02.08.2007, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari.

Art.3: Prezentul Plan Urbanistic de Detaliu "Spalatorie Auto", Bv. Cetatii nr. 15 se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 10 ani.
Terenul studiat, in suprafata de 340 mp este înscris în C.F. nr. 11781, având nr. cadastral 20680, fiind proprietatea lui Fulga Nicolae, Fulga Silvia, Fulga Liviu Florin, Lungu Alin Nicusor si Lungu Cornelia Monica.

Art. 4: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
-Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
-Consiliului Judeţean Timiş;
-Serviciului Juridic;
-Direcţiei Economice;
-Direcţiei Edilitare;
-Direcţiei Urbanism;
-Direcţiei Patrimoniu;
-Direcţiei de Mediu;
-Direcţiei Drumuri şi Tarnsporturi;
-Direcţieie Dezvoltare;
-Direcţieie Comunicare;
-Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
-Beneficiarilor;
-Proiectantului S.C. Euro Arhitect S.R.L;
-Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
PETRE PETRIŞOR
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMANIA

SE APROBA, PRIMAR Dr.Ing.GHEORGHE CIUHANDU


JUDEȚUL TIMIS MUNICIPIUL TIMIȘOARA CONSILIUL LOCAL

U22007-006519/03.12.2007

REFERAT

pentru avizarea Planului Urbanistic de Detaliu: „Spălătorie Auto”, Bulevardul Cetatii nr. 15

Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timișoara

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timișoara și strategia de dezvoltare și renovare urbană promovată de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara;

Având în vedere documentația înregistrată cu nr. U32007-004796/09.10.2007, completata cu nr. U22007-006519/14.11.2007, prin care se solicită analizarea si avizarea din punct de vedere urbanistic a Planului Urbanistic de Detaliu „Spalatorie Auto”, Bv. Cetatii nr. 15, Timișoara;

Având în vedere cerințele Certificatului de Urbanism nr. 3593 din 19.06.2007;

Propunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara analizarea și avizarea din punct de vedere urbanistic a documentației Plan Urbanistic de Detaliu „Spalatorie Auto”, Bv. Cetatii nr. 15, Timișoara.

Documentația este inițiată de proprietarii terenului Fulga Nicolae, Fulga Silvia, Fulga Liviu Florin, Lungu Alin Nicusor si Lungu Cornelia Monica elaborată de S.C. Euro Arhitect S.R.L, arhitect Tanasoiu Horia, proiect nr. 180/2007.

Amplasamentul studiat face parte din UTR 11. Terenul propus pentru construire este situat în intravilanul municipiului Timișoara și face parte din careul delimitat de str. Mircea cel Batran la est, proprietăți private cu constructii și Bv. Cetății (inel III de circulatie) la sud.

Zona studiata care face obiectul acestei documentatii nu se afla in zona protejata sau de protectie a monumentelor istorice respectiv zonă de interes deosebit pentru care este necesar avizul Consiliului Județean Timiș.

Terenul aflat în proprietatea Fulga Nicolae, Fulga Silvia, Fulga Liviu Florin, Lungu Alin Nicusor si Lungu Cornelia Monica este identificat prin C.F. nr. 11781, nr. cad. 20680 având o suprafață de 340mp.

Bv. Cetății este o arteră importantă, cu profil transversal de 34m, Inelul III de circulație ce leagă mai multe artere importante ale orașului - Cl. Torontalului, Bv. Gh. Lazăr, Cl. Bogdăneștilor. Tendința actuală este de reconversie a functiunilor si cladirilor situate la aceasta artera, din zonă de locuințe individuale, cu regim mic de înălțime, în zonă pentru instituții publice și servicii de interes general.

Documentatia a fost intocmita in vederea realizarii unei spalatorii auto, prin amenajarea incintei existente in acest scop si anume 2 locuri pentru spalarea masinilor, 2 locuri pentru uscarea acestora si 3 locuri de asteptare. Casa existenta pe teren, cu front la Bv. Cetatii urmand a-si schimba doar functiunea, din cladire destinata locuirii in cladire pentru servicii, birouri, cu acelasi regim de inaltime. Parcela se va amenaja cu minim 20%spatiu verde, in conformitate si cu Avizul ARPM Timis (Aviz Mediu) nr. 1419RP din 29.10.2007.

Se va asigura acces pe parcela din strada Mircea cel Batran in conformitate cu Avizul Comisiei de Circulatie nr. TH2007-003524/02.08.2007.

Obținerea Autorizației de Construire este conditionata de realizarea locurilor de parcare necesare functiunii propuse exclusiv pe parcela detinuta de beneficiari, in conformitate cu Anexa 2 din R.L.U. aferenta P.U.G., aprobat prin HCL nr. 157/2002 si completata cu HCL nr. 139/2007.

Prin reamenajarea incintei se ajunge la urmatorii indici de construibilitate:

POT 62,35%

CUT 0,62.

Se vor respecta condițiile impuse prin avizele eliberate de deținătorii de rețele și utilități publice.

Documentația de urbanism este însoțită de avizele și acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al P.U.D. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.)

Planul Urbanistic de Detaliu, „Spălătorie Auto”, Bv. Cetatii nr. 15, Timișoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timișoara și va avea o valabilitate de 10 ani.

VICEPRIMAR,

Ing. Dorel BORZA


CONSILER,

Ing. Liliana Iovan


DIRECTOR,

Arh. Sef Emilian Sorin CIURARIU

CONSILIER

Ing. Sorina POPA

AVIZAT JURIDIC,

Red./Dact. P.L.

Dact.2exemplare

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.