Hotărârea nr. 504/2007

504/18.12.2007 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Construire imobil pentru birouri P+2E+Penthouse si locuinte colective P+2E+ Penthouse", str. Mangalia nr. 9, Timişoara
Hotararea Consiliului Local 504/18.12.2007
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Construire imobil pentru birouri P+2E+Penthouse si locuinte colective P+2E+ Penthouse", str. Mangalia nr. 9, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. U22007-006468/06.12.2007 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
Conform prevederilor art.25 alin. 1 şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului;
În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2), lit. c) şi alin. (5), lit. c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45, alin. (2) lit. din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, repulicată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu "Construire imobil pentru birouri P+2E+Penthouse si locuinte colective P+2E+ Penthouse" Str. Mangalia nr. 9, Timisoara, având ca beneficiar pe S.C. CAMPANA& PATERLINI CONSTRUZIONI S.R.L, întocmit conform Proiectului nr. 94/2006, realizat de S.C. KUBUS S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire: regimul de înălţime de P+2E+Penthouse, accese auto si pietonale de pe strada Mangalia, in conformitate cu Avizul Comisiei de Circulatie nr. TH 2007-005448/22.11.2007. Se vor realiza locurile de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari, procentul de ocupare al terenului POT max de 40%, coeficientul de utilizare al terenului CUT de 2, spaţii verzi de minim 35.5% din suprafaţa totală a parcelei.

Art. 3: Reţelele edilitare se vor realiza prin racordarea la sistemele centralizate ale localităţii, cu respectarea avizelor aferente şi pe cheltuiala beneficiarului si in urma unor proiecte tehnice de specialitate.

Art. 4: Prezentul Plan Urbanistic de Detaliu "Construire imobil pentru birouri P+2E+Penthouse si locuinte colective P+2E+ Penthouse" Str. Mangalia nr. 9, Timisoara se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 10 ani. Terenul studiat in suprafata totala de 2382 mp este înscris în C.F. nr. 132097 Timisoara, având nr. cadastral 16759-16760/1/2; 16759-16760/2/2; 16759-16760/1/1/2, fiind proprietatea firmei S.C. CAMPANA& PATERLINI CONSTRUZIONI S.R.L.

Art. 5: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu "Construire imobil pentru birouri P+2E+Penthouse si locuinte colective P+2E+ Penthouse" Str. Mangalia nr. 9, Timisoara şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 7: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
-Consiliului Judeţean Timiş;
-Serviciului Juridic;
-Direcţiei Economice;
-Direcţiei Edilitare;
-Direcţiei Urbanism;
-Direcţiei Patrimoniu;
-Direcţiei Dezvoltare;
-Direcţiei Comunicare;
-Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
-Direcţiei de Mediu;
-Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
-Beneficiarului S.C. CAMPANA& PATERLINI CONSTRUZIONI S.R.L;
-Proiectantului S.C. KUBUS S.R.L.;
-Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
PETRE PETRIŞOR
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA

SE APROBA, P R I M A R Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA URBANISM serviCiul PLANIFICARE SPAȚIALĂ

Nr.U22007-006468/06.12.2007

REFERAT

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

“Construire imobil pentru birouri P+2E+Penthouse si locuințe colective P+2E+

Penthouse”, Str. Mangalia nr. 9, Timișoara

Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timișoara

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timisoara si strategia de dezvoltare și renovare urbana promovata de catre Consiliul Local al Municipiului Timișoara;

Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. U22007-006468/13.11.2007 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Construire imobil pentru birouri P+2E+ Penthouse si locuinte colective P+2E+ Penthouse”, Str. Mangalia nr. 9, Timișoara.

Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 5477/15.09.2006 prelungit pana la data de 15.09.2008

Propunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara analizarea și avizarea din punct de vedere urbanistic a documentației Plan Urbanistic de Detaliu "Construire imobil pentru birouri P+2E+Penthouse si locuinte colective P+2E+ Penthouse”, Str. Mangalia nr. 9, Timișoara.

Zona studiată care face obiectul acestei documentații, nu se află în zonă protejată sau de protecție a monumentelor istorice, respectiv zonă de interes deosebit pentru care este necesar avizul Consiliului Județean Timiș.

Documentația Plan Urbanistic de Detaliu “Construire imobil pentru birouri P+2E+Penthouse si locuinte colective P+2E+Penthouse”, Str. Mangalia nr. 9, Timișoara a fost elaborată de firma de proiectare S.C. KUBUS S.R.L., proiect nr. 94/2006, la cererea beneficiarului S.C. CAMPANA& PATERLINI CONSTRUZIONI S.R.L, Timisoara.

Terenul studiat în cadrul Planului Urbanistic de Detaliu “Construire imobil pentru birouri P+2E+Penthouse si locuinte colective P+2E+Penthouse”, Str. Mangalia nr. 9, Timișoara, este situat în intravilanul municipiului Timișoara, în partea de sud, în zona Iosefin, între Str. Budai Deleanu, Str. Preyer și Str. Crizantemelor.

Conform P.U.G., aprobat prin HCL nr. 157/2002 si prelungit cu HCL nr. 139/2007, această zonă este prevăzută pentru locuinte cu funcțiuni complementare. Regimul de înălțime stabilit pentru zona în care este inclusă parcela în discuție, este P - P+2E. Adiacent parcelei studiate se afla zona de locuinte in regim de inaltime S+P.

Prin prezentul PUD “Construire imobil pentru birouri P+2E+Penthouse si locuinte colective P+2E+Penthouse”, Str. Mangalia nr. 9, Timișoara, nu se incalca prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea si completarea OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului.

Suprafața totală studiată în cadrul P.U.D. este de 2382 mp. si este identificata prin CF nr. 132097 Timișoara, nr. cadastral 16759-16760/1/2; 16759-16760/2/2; 16759-16760/1/1/2 fiind proprietatea firmei SC CAMPANA & PATERLINI COSTRUZIONI SRL.

Prin documentație se propune realizarea a trei imobile, unul destinat spatiilor pentru birouri P+2E+ Penthouse in aliniamentul existent la strada Mangaliei si doua imobile destinate locuintelor colective in regim de inaltime P+2E+ Penthouse. Amplasarea acestora in interiorul parcelei s-a facut in urma studierii si analizarii intregului cvartal delimitat de strazile Mangalia, Budai Deleanu, Crizantemelor si respectiv str. Preyer.

Accesul auto si pietonal se va realiza din str. Mangalia prin intermediul unei bretele carosabile interne de 3,00 m latime. Locurile de parcare necesare functiunilor propuse, in numar total de 34, se vor amenaja in incinta detinuta de beneficiari la nivelul solului, in conformitate cu Avizul Comisiei de Circulatie nr. TH 2007-005448/22.11.2007.

Obținerea Autorizației de Construire este condiționată de realizarea locurilor de parcare necesare funcțiunii propuse exclusiv pe parcela deținută de beneficiari, în conformitate cu Anexa 2 din R.L.U aferentă P.U.G.

Indicii propuși prin documentație sunt:

- pentru parcela înscrisă în CF 8671, nr. cad. 16838 si 16837/1

POT max = 40 %

CUT max = 2.0

SPATII VERZI = 35.5 %

Regim de inaltime max. P+2E+ Penthouse

La realizarea investiției se vor respecta condițiile impuse prin avizele eliberate de deținătorii de rețele și utilități publice.

Sunt prevăzute branșamente la rețelele edilitare existente în zonă, pentru a deservi obiectivele propuse. Branșarea investiției la utilitățile din zonă se va face pe cheltuiala beneficiarului documentației.

Documentația de urbanism este însoțită de avizele și acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al P.U.D. aprobat prin Ordinul nr. 37/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.).

Planul Urbanistic de Detaliu “Construire imobil pentru birouri P+2E+Penthouse si locuințe colective P+2E+Penthouse”, Str. Mangalia nr. 9, Timișoara se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timișoara și va avea o valabilitate de 10 ani.

VICEPRIMAR,

Ing. Dorel BORZA


CONSILIER

Ing. Sorina POPA


DIRECTOR,

Arh. Șef Emilian Sorin CIURARIU

CONSILIER

Ing. Gabriela POPA

AVIZAT JURIDIC,

Red./Dact. G.P.
BILANȚ TERITORIAL


SUPRAFEȚE

P.O.T. existent                                         0%

Zona construibila

ORO Q

C.U.T. existent                                              0

Zona construita

0%

768 04

32.24%

C.U.T. maxim                                         1.95

Accese auto

Regim de inaltime maxim                    P+2E+pehthouse

Circulații pietonale publice

19.53

0 82%

Cota terenului sistematizat

Circulații pieton ale semipublice

253.21

10.63%

Circulații pietonale TOTAL

272.74

11.45%

Parcari propuse (sp.public)

207.61

!3 locuri

Circulații auto

506.54

18.41%

Spajjii verzi semioublice

0%

649.89

27.28%

Spahii verzi TOTAL parcela

_Q.%_

845.92

35.52%


PLAN URBANISTIC DE DETALIL


COLECTIVE IN REG P+2E+PENTHOUSE

M


PARCELELE CADASTRALE A 16759-16760/1/2; 16759-16760/2/2, 16759-16760/1/1/2

STR.MANGALIEI NR.9 TIMIȘOARA, JUDEȚUL

LEGENDA


CRITERII DE ANALIZA:

ELEMENTE AMPLASAMENT ___________________

---- ---1  limita zona in studiu

.....limite de proprietate

.....limite de proprietate studiate

|         ] circulație auto existenta

|         ] circulație pietonala existenta

|         ] parcaje existente

acces auto

k acces pieton al

............. transport in comun (troleibus )

•- •_____ transport in comun (tramvai) spatii verzi teren viran

REGIM DE ÎNĂLȚIME

P, P+M, P+1E, P+2E.............P+4E

FUNCȚIUNI____________________________

|          | funcțiune rezidențiala

|         ] funcțiuni comerciale si servicii

|         ] funcțiune mixta:locuire,comerț, servicii

| instituții si servicii publice

| funcțiune industriala, producție, depozitare

|        ] anexe gospodărești/ garaje

STAREA CLĂDIRILOR

A - buna,              B - mediocra,          C - rea

STRUCTURA CLĂDIRILOR

1 - durabila, 2 - semidurabila, 3 - nedurabila


PROIECTAT


CONSULTANT SPECIALITATE


VIZAT SPRE NESCHIMBARE


KLlkuFi

Str. MartirMarius Nemboc nr.4/a, Ap.40, cod 300713, Timișoara ONRC: J35/1954/2004, CUI: R16575820

IfePIld LBP1<

Denumire proiect: PUD Locuințe colective P*2E*PENTHOUSE, birouri P*2E*PEI'ITHOUSE

Beneficiar:       SC CAMPANA& PATERLINI COSTRUZIONI SRL

Adresa:            Strada Mangaliei nr. 9, Timișoara, jud. Timiș

Proiect nr

94/2006

°ef proiect:

arh.Raluca Tomescu

Scara:

1:500

Data:

aug 2007

Reglementari Urbanistice ■ Secțiune

PUD

Planșa nr:

A-05

desenat: ■

arh.Raluca Tomescu arh.c. Ga briei Săftulescu

verificat:PLAN URBANISTIC DE DETALII

CONSȚRUIRECLADIRE.BIROURIJN.REGLM ..........

---------- -------"CLĂDIRE LOCUINȚE ~PARCELELE CADASTRALE A 16759-16760/1/2; 16759-16760/2/2, 16759-16760/1/1/2

STR.MANGALIEI NR.9 TIMIȘOARA, JUDEȚUL

LEGENDA

CRITERII DE ANALIZA:

ELEMENTE AMPLASAMENT ___________________

---- ---1  limita zona in studiu

.....limite de proprietate

.....limite de proprietate studiate

|         ] circulație auto existenta

|         ] circulație pietonala existenta

|         ] parcaje existente

► acces auto

n acces pieton al

............. transport in comun (troleibus )

•- •_____ transport in comun (tramvai)

spatii verzi

teren viran

REGIM DE ÎNĂLȚIME

P, P+M, P+1E, P+2E.............P+4E

FUNCȚIUNI____________________________

|          | funcțiune rezidențiala

|         ] funcțiuni comerciale si servicii

|         ] funcțiune mixta:locuire,comerț, servicii

| instituții si servicii publice

| funcțiune industriala, producție, depozitare

|        ] anexe gospodărești/ garaje

STAREA CLĂDIRILOR

A - buna,              B - mediocra,          C - rea

STRUCTURA CLĂDIRILOR

1 - durabila, 2 - semidurabila, 3 - nedurabila

BILANȚ TERITORIAL

SUPRAFEȚE

P.O.T. existent                                         0%

Zona construibila

ORO Q

C.U.T. existent                                              0

Zona construita

0%

768 04

32.24%

C.U.T. maxim                                         1.95

Accese auto

Regim de inaltime maxim                    P+2E+pehthouse

Circulații pietonale publice

19.53

0 82%

Cota terenului sistematizat

Circulații pieton ale semipublice

253.21

10.63%

Circulații pietonale TOTAL

272.74

11.45%

Parcari propuse (sp.public)

207.61

!3 locuri

Circulații auto

506.54

18.41%

Spajjii verzi semioublice

0%

649.89

27.28%

Spahii verzi TOTAL parcela

o%

845.92

35.52%


ZONE PROPUSE AFERENTE PARCELEI IN STUDIU: aliniament propus

Y//////\ suprafața construibila propusa zzzzzzz (funcțiune rezidențiala)

Y//////\ suprafața construibila propusa izzzzzzz (funcțiune birouri+servicii) circulație carosabila propusa circulație pietonala propusa

|        ] parcaje propuse

■| zona propusa spațiu verde

PROIECTAT                 CONSULTANT SPECIALITATE VIZAT SPRE NESCHIMBARE


KLlkuR

Str. MartirMarius Nempoc nr.4/a, Ap.40, cod 300713, Timișoara ONRC: J35/1954/2004, CUI: R16575820

IbRIldUJRl’

Denumire proiect: PUD Locuințe colective P*2E*PENTHOUSE birouri P*2E*PENTHOUSE

Beneficiar:       SC CAMPANA& PATERLINI COSTRUZIONI SRL

Adresa:            Strada Mangaliei nr. 9, Timișoara, jud. Timiș

Proiect nr

94/2006

°ef proiect:

arh.Raluca Tomescu

Scara: 1:500

Reglementari Urbanistice

PUD

Planșa nr: A-04

proiectat:

arh.Raluca Tomescu

desenat: '

arh.c.Ga briei Săftulescu

Data: aug 2007

verificat:


1

( aferent parcela in studiu ) propunere traseu interior cvartal

►   acces auto

N    acces pieton al