Hotărârea nr. 50/2007

50/27.02.2007 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Modernizarea funcţionării cazanelor de abur 1,2,3 de la CT SUD TIMIŞOARA. Interconexiunea cu TA ER 19,7-1,4/0,3"
Hotararea Consiliului Local 50/27.02.2007
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Modernizarea funcţionării cazanelor de abur 1,2,3 de la CT SUD TIMIŞOARA. Interconexiunea cu TA ER 19,7-1,4/0,3"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. RE2007 - 280/15.02.2007 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile art.2 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 48/ 2004 pentru adoptarea unor măsuri privind furnizarea enrgiei termice populaţiei, pentru încălzirea locuinţei şi prepararea apei calde de consum, prin sisteme publice centralizate de alimentare cu energie termică , modificată şi completată prin Legea nr. 430/2004 şi modificată prin Legea 228/2006 ;
În conformitate cu art. 36 alin.2 lit.( b) şi alin. 4 lit (d) din Legea nr 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Studiul de fezabilitate "Modernizarea funcţionării cazanelor de abur 1,2,3 de la CT SUD TIMIŞOARA. Interconexiunea cu TA ER 19,7-1,4/0,3", conform proiectului întocmit S.C. COLTERM S.A., şi execuţia lucrării, având indicatorii tehnico-economici prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Finanţarea investiţiilor prevăzute la art.1 se va face de la bugetul de stat, fonduri nerambursabile.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Edilitară din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi S.C. Colterm S.A.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Poliţia Comunitară;
- Biroului Relaţii Publice;
- Biroului Control Intern;
- Centrului de Consiliere pentru Cetăţeni;
- S.C. COLTERM S.A.;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
DUMITRU ŢUCU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ PRIMĂRIA TIMIȘOARA DIRECȚIA EDILITARĂ NR.

SE APROBĂ PRIMAR GHEORGHE CIUHANDU

REFERAT privind aprobarea studiului de fezabilitate „Modernizarea funcționării cazanelor de abur 1,2,3 de la CT SUD TIMIȘOARA. Interconexiunea cu TA ER 19,7-1,4/0,3

În Conceptul strategic privind sistemul de termoficare al Municipiului Timișoara aprobat în anul 2003 și actualizat în anul 2006 se prevede realizarea unor lucrări de investiții care au drept scop modernizarea, retehnologizarea și dezvoltarea capacităților de producere a energiei termice.

Ținând cont de faptul că în cursul anului 2007 vor fi finalizate lucrările pentru montarea unei turbine cu abur de 19,7 Mw la CET SUD Timișoara și pentru a asigura funcționarea acestei turbine se impune realizarea unor lucrări de interconectare a acesteia cu restul echipamentelor, lucrări care vor avea în vedere asigurarea debitului de apă de alimentare necesar precum și regalarea automată a nivelului de condens în schimbătoarele abur-apă, pentru menținerea contrapresiunii turbinei la valoarea prescrisă.

Valoarea totală a investiției „Modernizarea funcționării cazanelor de abur 1,2,3 de la CT SUD TIMIȘOARA. Interconexiunea cu TA ER 19,7-1,4/0,3” conform devizului general din studiul de fezabilitate întocmit de SC COLTERM SA este de 1.228.310 lei reprezentând 361.874 EURO la cursul de 3,39 lei/EURO din data de 12.01.2007. Durata de execuție a lucrării este de 3 luni și finanțarea se va realiza de la bugetul statului.

Având în vedere cele expuse mai sus precum și studiul de fezabilitate depus de SC COLTERM SA cu nr. RE2007-280 /15.02.2007, propunem aprobarea Studiului de Fezabilitate „Modernizarea funcționării cazanelor de abur 1,2,3 de la CT SUD TIMIȘOARA. Interconexiunea cu TA ER 19,7-1,4/0,3”

DIRECTOR DIRECȚIA EDILITARĂ

ȘEF SERVICIU ENERGETIC

IO AN ZUBAȘCU


DUMITRU ANDOR

AVIZAT JURIDIC

LASUSCHEVICI MIRELA

ÎNTOCMIT

MALAC MARCEL

RED. MM

DACT. MM

EX. 2

Anexa la Hotărâre nr./

„Modernizarea funcționării cazanelor de abur 1,2,3 de la CT SUD TIMIȘOARA. Interconexiunea cu TA ER 19,7-1,4/0,3”

Indicatorii tehnico-economici ai investiției

Denumirea investiției : „Modernizarea funcționării cazanelor de abur 1,2,3 de la CT SUD TIMIȘOARA. Interconexiunea cu TA ER 19,7-1,4/0,3”

Amplasament : CT SUD TIMIȘOARA

Beneficiar : Compania Locală de Termoficare „Colterm” SA Timișoara

Coordonator principal de credite : Primăria Municipiului Timișoara

Valoarea investiției : 1.228.310 LEI reprezentând 361.874 euro la data de 12.01.2007 din care

C+M 699.452 lei reprezentând 206.067 euro.

Finanțarea investiției : Bugetul de Stat - fonduri nerambursabile

Suma supusă procedurii de achiziție publică : 1.228.310 LEI

Durata de realizare : 3 luni de la demararea lucrărilor