Hotărârea nr. 5/2007

5/30.01.2007 pentru aprobarea Regulamentului privind conditiile de desfasurare a activitatilor de comert stradal pe raza Municipiului Timisoara
Hotararea Consiliului Local 5/30.01.2007
pentru aprobarea Regulamentului privind conditiile de desfasurare a activitatilor de comert stradal pe raza Municipiului Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Referatul nr. SC2006 - 25595/14.1.2006 al Primarului Municipiului Timisoara - domnul Gheorghe Ciuhandu;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, aprobata prin Legea 650/2002, precum si a Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 aprobata prin Hotărârea de Guvern nr. 333/2003, exercitarea activitatilor comerciale este supusa acordului autoritatilor administratiilor publice locale cu respectarea regulamentelor proprii ale acestora si a planurilor de urbanism;
Luand in considerare Hotărârea de Guvern nr. 348/2004 cap. VIII, art. 27 privind exercitarea comertului cu produse si servicii de piata in unele zone publice ;
Avand in vedere prevederile Regulamentului Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic General al Municipiului Timisoara aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 157/2002 si ale Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism;
In conformitate cu prevederile art. 38 alin.2 lit. (c) si alin. 9 din Legea 215/2001 privind administratia publica locala, modificată şi completată de Legea nr. 286/2006;
In temeiul art.46 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administratia publică locală, modificata şi completată de Legea nr. 286/2006;


HOTARASTE

Art. 1 : Se aproba Regulamentul privind conditiile de desfasurare a activitatilor de comert stradal pe raza municipiului Timisoara conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se incredinteaza Directia Patrimoniu- Serviciul Publicitate si Comert si Directia Politia Comunitara din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3 : Prezenta hotarare se comunica :
- Instituţiei Prefectului - Judetul Timis
- Primarului Municipiului Timisoara
- Directiei Patrimoniu
- Directiei Politia Comunitara
- Directiei Economice
- Directiei de Urbanism
- Serviciului Juridic
- Biroului Control Intern
- Biroului Relatii Publice
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
PAVEL ŢEPENEU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Anexa


la


H.C.L.


nr. _____

REGULAMENT PRIVIND CONDITIILE DE DESFASURARE A ACTIVITATILOR DE COMERT STRADAL PE RAZA MUNICIPUIULUI TIMISOARA

CAP.I NORME GENERALE

Art.1 Prin comert stradal, in sensul prezentei hotarari, se intelege activitatea de comercializare cu amanuntul a produselor alimentare si nealimentare in standuri, tonete , rulote mobile, vehicule special amenajate si terase amplasate pe domeniul public, sau domeniul privat, pe o perioada determinata.

Art.2 Amplasamentele pentru desfasurarea de comert stradal vor fi propuse de catre Direcția de Urbanism și aprobate prin hotărâre a Consiliului Local.

Art.3 Activitatea de comert stradal in Municipiul Timisoara se desfasoara de catre agentii economici, societati comerciale, persoane fizice autorizate si asociatii familiale, in baza acordului emis la cererea acestora, cu respectarea prevederilor din prezentul regulament.

Art.4 Amplasamentele situate in fata punctului de lucru cu sediul fix vor fi atribuite fara licitatie, la cererea detinatorilor spatiilor comerciale respective.

Art.5 Acordul de functionare pentru activitatea de comert stradal se elibereaza cu plata anticipata a taxelor aferente. In cazul rulotelor, a comertului stradal si in cazul teraselor sezoniere, perioada de valabilitate a acordului va fi de minimum 90 de zile, respectiv maxim ultima zi a anului in curs.

Art.6 Desfasurarea activitatii de comert stradal fara acordul de functionare emis de Primaria Municipiului Timisoara sau cu incalcarea mentiunilor acesteia se sanctioneaza conform prevederilor legale. In cazul nerespectarii mentiunilor din autorizatie, constatate in mod repetat, aceasta va fi retrasa definitiv. Masura retragerii definitive se stabileste prin dispozitia primarului, la propunerea agentului constatator.

Art.7 Agentilor economici, asociatiilor familiale si persoanelor fizice autorizate care au debite neachitate, sau amenzi contraventionale, nu li se vor mai elibera acorduri de functionare pana la achitarea tuturor obligatiilor financiare fata de Primaria Timisoara.

Art.8 In cazul in care se constata amplasarea pe domeniul public de mobilier stradal neautorizat, acesta va fi ridicat deindata si neconditionat, prin masuri administrative.

Art.9 Persoanele fizice autorizate pot ocupa zilnic un singur amplasament, iar agentii economici care desfasoara activitati de alimentatie publica pe terase sezoniere vor putea detine maxim doua amplasamente pentru fiecare punct de lucru.

Art.10 Amplasamentele pentru desfasurarea exercitiilor comerciale stradale, cu exceptia celor de la art. 4, vor fi atribuite in urma organizarii unor licitatii publice. Conditiile care trebuiesc indeplinite pentru participarea la licitatie vor fi stabilite prin caietul de sarcini.

Art.11 Contraventiile prevazute in prezentul regulament se constata si se sanctioneaza de catre persoanele imputernicite de Primar, inpectorii Serviciului Publicitate si Comert si de catre agentii Politiei Comunitare.

CAP. II OBLIGATIILE COMERCIANTILOR CARE DESFASOARA ACTIVITATI DE COMERT STRADAL

Art. 12 Comerciantii care desfasora activitati de comert stradal au urmatoarele obligatii:

 • 1. Sa desfasoare activitati de comert stradal in mod civilizat, cu respectarea normelor privind:

 • a) igiena si sanatatea publica;

 • b) protectia consumatorilor;

 • c) provenienta si calitatea marfurilor;

 • d) utilizarea mijloacelor de cantarire autorizate;

 • e) linistea si ordinea publica;

 • f) protectia muncii.

 • 2. Sa respecte urmatoarele cerinte privind activitatea la punctul de lucru autorizat :

 • a) sa afiseze datele de identificare ale comerciantului si numarul autorizatiei de functionare ;

 • b) sa asigure expunerea estetica a produselor si afisarea in mod vizibil a preturilor (pentru terasele amplasate in municipiul Timisoara lista de meniuri si preturi va fi disponibila in limba romana cat si intr-o limba de circulatie internationala) ;

 • c) sa utilizeze personal calificat pentru activitatea de comert cu produse alimentare si alimentatie publica;

 • 3. Sa utilizeze mobilierul stabilit de catre Directia Urbanism din cadrul Primariei Timisoara cu respectarea suprafetei autorizate si mentiunilor din acord;

 • 4. Sa respecte ordinea, linistea publica si curatenia in perimetrul amplasamentului si sa nu creeze disconfort riveranilor ;

 • 5. Sa nu aduca prejudicii zonelor verzi si mediului inconjurator ;

 • 6. Sa asigure si sa impuna personalului de deservire :

 • a) echipament de protectie sanitara si ecuson cu date de identificare ;

 • b) personalul de deservire sa detina documente de identificare si carnetul de sanatate ;

 • c) pe teresele amplasate pe raza municipiului Timisoara personalul de deservire va avea un aspect ingrijit si o tinuta decenta individualizata pentru fiecare terasa.

 • 7. Sa detina la punctele de lucru documente privind :

 • a) actele societatii comerciale (autorizatie P.F. sau certificat de inregistrare fiscala) ;

 • b) verificarea metrologica a mijloacelor de cantarire utilizate ;

 • c) documente de identitate a vanzatorului si carnetul de sanatate.

 • 8. Sa respecte orarul de functionare aprobat de Primaria Municipiului Timisoara.

CAP.III CONDITII DE AMPLASARE A TERASELOR SEZONIERE IN MUNICIPIUL TIMISOARA

Art. 13 Conditiile de amplasare a teraselor sezoniere in municipiul Timisoara sunt urmatoarele :

1) In Piata Unirii

 • a) Amenajările sezoniere se vor amplasa (conform anexa 1) de-a lungul fatadelor avand o distanta maxima de amplasament fata de cladire de 10 m si pastrand un spatiu de trecere pe langa cladire de 1,5m ;

 • b) terasele amplasate pe axele diagonale ale Pietei Unirii vor fi pozitionate in corelare cu cercurile formate de desenul pavajului si nu vor depasi 15 m in diametru (cercurile vor contine minim 2, maxim 3 terase) ;

 • c) pe latura de vest a Pietei se pot amplasa terase pornind de la aliniamentul parcajului pe o latime de 6 m, lasand acces la WC-ul public ;

2) Pe strazile din Cetate

Amenajările sezoniere se vor amplasa de-a lungul fatadelor in fata punctului de lucru care are activitate de alimentatie publica pastrand trotuarul liber de minimum 1,2 m pentru circulatia pietonala.

3) Pe strada Alba-Iulia

Terasele vor fi amplasate in fata punctului de lucru lasand un spatiu de trecere in mijloc de minimum 3 m față de axul străzii, de fiecare parte.

4) In Piata Operei

Terasele vor fi amplasate (conform anexei 2) pe laturile dinspre parc cu exceptia Pietei Victoria, unde pot fi amplasate adiacent cladirilor unde societatea isi desfasoara activitatea.

5) In Piata Traian

Terasele vor fi amplasate conform anexei 3.

 • 6) In restul orasului amenajările sezoniere se vor amplasa de-a lungul fatadelor ocupand maximum 2/3 din latimea trotuarului, pastrand trotuarul liber de mimin 1,2 m cu posibilitatea de ocupare a spatiului verde dintre trotuar si carosabil cu obtinerea autorizatiei de construire.

 • 7)  Pentru terasele sezoniere din municipiul Timișoara care nu sunt amplasate in fata punctului propriu de lucru cu profil de alimentatie publica in functiune minim un an, se va organiza licitatie publica.

Pretul (suma oferita pe mp/zi pentru ocuparea domeniului public) -este de 2 lei/mp/zi.

 • 8) Se interzice amplasarea teraselor sezoniere pe carosabil.

Art.14 Conditiile de eligibilitate in caz de selectie (pentru participare la licitatie) si punctajele aferente sunt :

 • a) calitate -notarea proiectului arhitectural de amenajare - maxim 70 puncte

 • b) experienta - maxim 30 puncte

Art.15 Conditii generale de amplasare

Amplasamentele situate in fata punctului de lucru, cu profil de alimentatie publica, vor fi atribuite fara licitatie la cererea detinatorilor spatilor comerciale respective, cu respectarea regulamentului in vigoare privind calitatea amenajarii.

1) In Piata Unirii, strazile din Cetate

 • a) Se va asigura planeitatea terenului pe care se va amplasa terasa.

 • b) Volumetria se va raporta la fatadele cladirilor

 • c) Invelitoarea va avea o structura independenta de fatadele cladirilor si de pavaj si va fi realizata din panze impermeabile si rezistente la intemperii (fara materiale publicitare. Se admite numai publicitate in nume propriu)

 • d) Cromatica constructiilor sezoniere se va incadra in culorile stabilite prin Regulamentul Local de Urbanism si PUZ «Cartierul Cetate Timisoara » si anume : nuante pastelate, culori calde cu preponderenta spre galben si ocru.

 • e) Mobilierul va fi din lemn sau metal (stil anii 1900) in concordanta cu arhitectura cladirilor si cu restul elementelor ce alcatuiesc terasa. Vitrinele frigorifice (de sucuri, bere, inghetata, etc.) vor fi mascate de mobilier de preferinta din lemn care sa se armonizeze cu arhitectura din zona si cu amenajarea.

 • f) Iluminatul teraselor nu va prejudicia iluminatul global al Pietei Unirii si a strazilor din Cetate prin amplasarea de corpuri cu putere mare, la orele serii mesele vor fi dotate cu lumanari.

 • g) Se admite muzica live la instrumente reci (fara sisteme de amplificare). Se va prezenta un program de activitate culturala (muzica : blues, jazz, clasica - de ex. precontracte cu facultati, formații) care sa cuprinda minim un concert pe saptamana. Se pot organiza deasemenea si expozitii de grafica, pictura, arta fotografica si caricaturi.

 • h) Se vor pune la dispozitia consumatorilor de pe aceste terase, ziare, reviste si publicatii.

 • i) Se interzice prepararea in aer liber a tuturor sortimentelor culinare (mici, gratar, frigarui,etc).

 • j) Se va tine cont de programul comunicat de catre Vicariatul Sarbesc si Episcopia Romano-Catolica (in timpul slujbelor si a procesiunilor religioase nu se va difuza muzica).

2) In Piata Operei

 • a) Mobilierul si amenajarea va avea stil contemporan de calitate (nu se indica mobilierul comercial tip gradina de vara).

 • b) Se vor respecta prevederile referitoare la Piata Unirii si strazile din Cetate, prevazute la pct. f,h si i.

3) In Piata Traian

 • a) Mobilierul va avea stil bier garden si se admite muzica folk si folclor (fara sisteme de amplificare).

 • b) Se admite prepararea de sortimente culinare in aer liber, pe terasele amplasate (mici, carnaciori, gratar, frigarui, etc).

 • c) Se va tine cont de programul comunicat de catre Biserica Sarbeasca (in timpul slujbelor si a procesiunilor religioase nu se va difuza muzica).

Art.16 Pe terasele amplasate pe raza municipiului Timisoara este interzisa servirea cu vesela de plastic (pahare, farfurii, tacamuri) si depozitarea de ambalaje.

Art.17 Terasele amplasate pe raza municipiului Timisoara vor fi racordate la utilitati(apa, canal, electrice ,dupa caz).

Art.18 Orarul de functionare al teraselor va fi :

In Cartierul Cetate, Piata Operei si Piata Traian : pana la ora 23,00

In Piata Unirii, Complexul Studentesc: pana la ora 24,00

In restul orasului: pana la ora 22,00

CAP. IV CRITERIILE PRIVIND STABILIREA MOBILIERULUI UTILIZAT LA COMERTUL STRADAL (cu exceptia teraselor sezoniere)

Art.19 Se interzice amplasarea rulotelor mobile în Zona Cetate și a cartierelor istorice.

Mobilierul utilizat in cadrul comertului stradal va fi stabilit de catre Directia de Urbanism a Primariei Municipiului Timisoara. In acest sens se va tine cont de urmatoarele aspecte:

 • 1. In cazul rulotelor :

 • a) utilizarea numai a rulotelor de tip comercial, omologate si inmatriculate in stare de functionare;

 • b) sa detina autonomie privind utilitatile si posibilitatile de racordare.;

 • c) la sfarsitul programului se va elibera amplasamentul ocupat pana a doua zi.

 • 2. In cazul mobilierului stradal :

 • a) sa asigure conditii corespunzatoare pentru expunerea , protejarea si pastrarea marfurilor ;

 • b) sa fie confectionat din material lavabil, usor de manipulat si transportat ;

 • c) sa asigure spatiu suficient pentru deservirea clientilor (cantarirea si ambalarea produselor) ;

 • d) sa se incadreze in dimensiunea maxima de 6 metri patrati.

CAP. V NOMENCLATORUL DE PRODUSE CE POT FI COMERCIALIZATE IN CAZUL COMERTULUI STRADAL

Art.20 Produsele ce pot fi comercializate in cazul comertului stradal sunt:

 • a) legume si fructe ;

 • b) produse de panificatie si patiserie expuse in vitrine speciale de protectie amplasate doar in vecinatatea punctelor de lucru situate in sedii fixe si avand acelasi profil de activitate;

 • c) produse si preparate din carne, cat si produse de alimentatie publica, numai in rulote special amenajate;

 • d) racoritoare si inghetata expuse in vitrine si lazi frigorifice ;

 • e) pop corn, sucuri si inghetata cu aparate speciale ;

 • f) flori si aranjamente florale ;

 • g) carti, reviste, ziare si alte publicatii.

CAP. VI CONDITIILE DE ATRIBUIRE A AMPLASAMENTELOR PENTRU COMERTUL STRADAL (cu exceptia rulotelor si a teraselor sezoniere)

Art.21 Amplasamentele se stabilesc conform Anexei 4 si vor fi atribuite prin licitatie publica.

Art.22 Criteriile de eligibilitate vor fi:

- pretul ( pentru zona A: se porneste de la 3 lei/mp/zi, iar pentru restul orasului se porneste de la 2 lei/mp/zi)

CAP.VII CONTRAVENTIILE PRIVIND COMERTUL STRADAL PE RAZA MUNICIPIULUI TIMISOARA

Art.23 Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda cuprinsa intre 200-1000 LEI urmatoarele fapte :

a) Comercializarea oricaror produse fara acord de comert stradal sau fara respectarea mentiunilor din acesta;

b) Utilizarea altui mobilier stradal decat cel stabilit de Primaria Municipiului Timisoara;

 • c) Utilizarea rulotelor de alt tip decat cel comercial neomologate si neinmatriculate în U.E.

 • d) Comercializarea produselor agro-alimentare la mai putin de 500 metri fata de pietele cu acelasi profil, cu exceptia comertului de intampinare desfasurat in fata unitatilor proprii;

 • e) Neafisarea datelor de identificare ale agentului economic, asociatiei familiale si persoanelor fizice ;

 • f) Neefectuarea salubrizarii permanente a amplasamentului ocupat ;

Art.24 Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda cuprinsa intre 100-500 LEI :

a) Neafisarea intr-o limba de circulatie internationala a listei de meniuri cu preturi.

b) Servirea pe terasele din municipiul Timisoara in vesela de plastic si depozitarea de ambalaje.

 • c) Prepararea in aer liber a alimentelor, in zonele interzise prin prezentul regulament.

 • d) Tinuta necorespunzatoare, aspectul neingrijit si lipsa ecusonului de identificare al personalului de deservire.

Pt. SEF SERVICIU

Ing. Adrian Ilin

Intocmit,

Daniela Oprita

ANEXA 4

 • A) Amplasamente propuse pentru activitatea de comert stradal cu legume-fructe

 • - Bv. L. Rebreanu - Județean

 • - str. Daliei

 • - Aleea Studentilor - platou Cantina 1C

 • - Cl. Buziasului AEM

 • - str. S. Barnutiu colt cu Dorobantilor

 • - bv. Revolutiei linga Posta Mare

 • - str. Tr. Grozavescu( in spatele Postei)

la 10 metri de statia RATT

 • - bv. Revolutiei platou Parcul Copiilor

 • - cl. Sever Bocu colt cu str. Afirmarii

 • - P-ta Mocioni (Sinaia) platou

 • - Cl. Sagului colt cu Bv. Rebreanu

 • - Bv. Dambovita(platou Oracol)

 • - str. Stiintei

 • - str. Lacului(Dallas)

 • - cl. Buziasului platou cantina Electrotimis

 • - cl. Buziasului colt cu str. M.Millo

 • - str. Lidia colt cu str. Drubeta

  - 3 amplasamente

  - 3 amplasamente

  - 3 amplasamente

  - 3 amplasamente

  - 1 amplasament

  - 1 amplasament

  - 1 amplasament


  - 1 amplasament

  - 1 amplasament

  - 2 amplasamente

  - 1 amplasament

  - 3 amplasamente

  - 2 amplasamente

  - 1 amplasament

  - 2 amplasamente

  - 1 amplasament

  - 1 amplasament


 • B) Amplasamente propuse pentru activitatea de comert stradal cu flori

bv. L.Rebreanu in fata Spit. Jud. str. Aries(OMV) str. Daliei str. Aurelianus

Aleea Studentilor -platou cantina 1C

Cl. Buziasului colt cu 1 Decembrie Cl. Buziasului AEM

P-ta Traian - platou

Str. S. Barnutiu colt cu Dorobantilor

Aleea CFR - Gara Mica Bv. Revolutiei langa Posta Mare

Bv. Revolutiei platou Parcul Copiilor Proclamatia de la Timisoara - platou ceas floral Bega (aleea intre Continetal si ceas) P-ta Victoriei - Lenau

Cl. Lipovei platou vis-a-vis Unit. Miliatra Cl. Torontalului platou ETTI P-ta Mocioni - Sinaia platou Cl. Sagului colt Bv. Rebreanu Bv. Dambovita platou Bv. Sudului str. Astrilor in fata scolii platou str. A. Saguna vis-a-vis de Profi

- 2 amplasamente

- 2 amplasamente

- 3 amplasamente

- 3 amplasamente

- 3 amplasamente

- 2 amplasamente

- 2 amplasamente

- 2 amplasamente

- 2 amplasamente

- 1 amplasament

- 1 amplasament

- 1 amplasament


- 3 amplasamente

- 2 amplasamente

- 2 amplasamente

- 2 amplasamente

- 2 amplasamente

- 2 amplasamente

- 3 amplasamente

- 1 amplasament

- 1 amplasament

- 1 amplasament


 • C) Amplasamente propuse pentru activitatea de comert stradal cu pop corn - Gen Dragalina colt cu Bv. Republicii

- str. Mrs. Al. Averescu / Drubeta la 5 metri

 • - Brediceanu nr. 11 - statie IELIF

 • - str.Brandusei colt cu Timis

 • - platou Bega - ceas floral

 • - str. 20 Decembrie 89 colt cu str. Asanesti

la 5m de RATT

 • - str. Brediceanu la 5m de str. 1 Mai

 • - platou P-ta Doina

 • - P-ta Mocioni - aliniament chioșcuri ziare

 • - bv. Regele Carol I nr. 10

 • - str. I. Barac colt cu Dambovita

 • - str. Eternitatii langa statia 33 aliniament chiosc

 • - aleea Chisodei langa Școala Gen. nr. 15

 • - Cl. Sagului colt cu L. Rebreanu la

5m de statia 33pe partea cu « Profi »

 • - str. Drubeta colt cu str. Lidia

 • - P-ta Traian platou

 • - str. Turgheniev colt cu P-ta Balcescu

 • - str. Mart. I. Stanciu spre gangul P-ta Giroc

 • - str. S. Barnutiu nr. 71 platou comercial

 • - P-ta Libertatii

 • - Str. T. Grozavescu - în spate la Poșta Mare

  • - 4 amplasamente

  • - 1 amplasament

  • - 2 amplasamente

  • - 1 amplasament

  • - 3 amplasamente

  • - 1 amplasament

  • - 2 amplasamente

  • - 2 amplasamente

  • - 1 amplasament

  • - 1 amplasament

  • - 2 amplasamente

  • - 1 amplasament

  • - 1 amplasament

  • - 1 amplasament

  • - 1 amplasament

  • - 2 amplasamente

  • - 1 amplasament

  • - 1 amplasament

  • - 1 amplasament

  • - 2 amplasamente

  • - 2 amplasamente


 • D) Amplasamente propuse pentru activitatea de comert stradal cu carti

 • - P-ta Huniade- Modex, lângă parcare

 • - Bv. Revolutiei - platou Bega

 • - str. 9 Mai vis-a-vis de Librăria « Școlarul »

 • - P-ta Sf. Gheorghe, intersecție cu str. Mercy

 • - P-ta Traian - platou

 • - str. Alba Iulia colt cu V.V. Delamarina

 • - str. Linistei colt cu Cl. Aradului

  • - 2 amplasamente

  • - 3 amplasamente

  • - 1 amplasament

  • - 3 amplasamente

  • - 1 amplasament

  • - 2 amplasamente

  • - 2 amplasament


 • E) Amplasamente propuse pentru activitatea de comert stradal cu înghetata in agregate specializate( vitrine frigorifice speciale, etc.)

Cu acordul DSP-TIMIS

 • - P-ta 700 langa Crama

 • - str. Procl. de la Timisoara platou ceas florar

 • - bv. 3 August 1919 intrare Parcul Copiilor

 • - P-ta Mocioni aliniament chioscuri presa

 • - bv. Dambovita platou complex comercial

 • - str. Stiintei colt cu Lacului

 • - str. Ion Vidu colt cu str. Cluj

 • - str. Tr. Grozavescu la 5m de statia RATT

 • - P-ța Libertății - Brediceanu nr. 2

 • - bv. G-ral Dragalina, spre Gara de Nord

 • - P-ța Bălcescu, la 5 m de stație tramvai

  • - 1 amplasament

  • - 2 amplasamente

  • - 2 amplasamente

  • - 2 amplasamente

  • - 2 amplasamente

  • - 1 amplasament

  • - 1 amplasament

  • - 1 amplasament

  • - 2 amplasamente

  • - 2 amplasamente

  • - 2 amplasamente


 • - bv. Revoluției, în față la Parcul Copiilor

 • - P-ța Traian - platou

  • - 2 amplasamente

  • - 2 amplasamente


La cererea comerciantilor si in conformitate cu HCL, se pot solicita si alte amplasamente.


c.

J B

C4

1

tr

CM

Cc

bruta

>

B

alimentara C1


C1 A

IfT—-L55LJ.

1——_— c

Cp

cTr---

/§ ----

—r—-£3


—Tec'—4

C1

1 B \

â7 Cc

aZ—“ FETCS-.

—---------- Cz)


7 C3 m


D cT

-n C1

Țbî~—-
Cp

--------

j

1

i

Cp

Cp

Cc


suport vânzare Flori

MOBILIER PENTRU COMERCIALIZARE LEGUME-FRUCTE


MOBILIER


PENTRU COMERȚ


STRADAL


n      Masa pentru cantar         r

V

L— IVI Sa. I OU

VEDERE FRONTALĂ

DATE:

Mobilierul are dimensiunile de gabarit maxime L1,50x0,85xh1,30m. Materialele permise: lemn vopsit sau bâituit.

Culori permise: gri, beige, crem, maro, verde.

Opțional, panoul poate avea o copertina ușoară (pânză) pentru protecția exponatelor, care nu va depăși 0,85m deschidere.

Se pot cupla mai multe panouri, caz în care numai la unul dintre ele sa va executa masa pentru cântar.


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA DIRECȚIA DE URBANISM

Proiect:       Mobilier pentru comerțul stradal

MOBILIER PENTRU COMERCIALIZARE LEGUME-FRUCTE

Beneficiar:    Consiliul Local Mun. Timișoara

Proiectat: arh.Loredana Brihac

Planșa:      VEDERE FRONTALĂ, VEDERE LATERALĂ

Nr. olansa:    02

Scara:

Verificat; arh.Gabriel Panasiu

Data oct. 2001


PANOU PENTRU EXPUNERE CÂRTI

MOBILIER PENTRU COMERȚ STRADALPanoul are dimensiunile de gabarit maxime L=1,50xx0,60xh1,50m. Proiecția în plan, la expunere pe două fete, va fi maximum 0,60X1,50, respectiv, la expunere pe o singura fată maximum 0,30X1,50m. Materialele permise: lemn (placaj, sipci) vopsit sau bâituit, materiale plastice. Culori permise: gri, beige, crem, maro, verde.

Opțional, panoul poate avea o copertină ușoară (pânză) pentru protecția exponatelor, care nu va depăși 75cm deschidere.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA DIRECȚIA DE URBANISM

Proiect:

Beneficiar:

Mobilier pentru comerțul stradal

PANOU PENTRU EXPUNERE CÂRTI

Consiliul Local Mun. Timișoara

Proiectat: arh.Loredana Brihac

Planșa:

VEDERE FRONTALĂ VEDERE LATERALĂ 1

Scara:

Verificat: arh.Gabriel Panasiu

VEDERE LATERALĂ 2

Data oct. 2001

Nr. planșa;

03


PRIMARIA MUN.TIMISOARA

A P R O B A T,

P R I M A R

Dr.ing. Gheorghe


DIRECTIA PATRIMONIU

SERVICIUL PUBLICITATE SI COMERT Ciuhandu

Nr. SC2006-25595/14.12.2006

REFERAT pentru aprobarea Regulamentului privind conditiile de desfasurare a activitatilor de comert stradal pe raza municipiului Timisoara

Catre Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timisoara

In conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, aprobata prin Legea 650/2002, precum si a Normelor metodologice de aplicare a O.G. 99/2000 aprobata prin H.G. nr. 333/2003, exercitarea activitatilor comerciale este supusa acordului autoritatilor administratiilor publice locale cu respectarea regulamentelor proprii ale acestora si a planurilor de urbanism. Prezenta ordonanta stabileste principiile generale privind desfasurarea activitatii comerciale si urmareste dezvoltarea retelei de distributie a poduselor si serviciilor de piata, cu respectarea principiilor liberei concurente, protectiei vietii, sanatatii, securitatii si intereselor economice ale consumatorilor, precum si a mediului.

In conformitate cu H.G. 348/2004 cap. VIII, art. 27 privind exercitarea comertului cu produse si servicii de piata in unele zone publice, comertul in pasaje publice si strazi sau in orice zona de alta natura destinata folosintei publice, cu exceptia celor administrate special, in alte conditii decat in piete, se realizeaza in baza strategiei de dezvoltare a fiecarei localitati, adoptata de autoritatile administratiei publice locale, si care are in vedere dezvoltarea si animarea strazilor cu vad comercial, revitalizarea unor vaduri comerciale.

Tinand cont si de prevederile Regulamentului Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic General al Municipiului Timisoara aprobat prin H.C.L. nr. 157/2002 si ale H.G. 525/1996 privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism, propunem promovarea unui proiect de hotarare pentru aprobarea Regulamentului de desfasurare a comertului stradal in municipiul Timisoara, prin care se stabilesc amplasamentele si activitatile care se pot desfasura pe domeniul public in municipiu.

DIRECTOR

Ec. C-tin Nicusor Miut


DIRECTOR DIR.POLITIA COMUNITARA

jr. Doru Spataru

DIRECTOR DIR. URBANISM Arh. Emilian Sorin Ciurariu

Pt. SEF SERVICIU Ing. Adrian Ilin

AVIZAT JURIDIC,