Hotărârea nr. 499/2007

499/18.12.2007 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Locuinte colective si functiuni complementare" - str. Gr. Alexandrescu - Aleea Viilor, Timişoara
Hotararea Consiliului Local 499/18.12.2007
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Locuinte colective si functiuni complementare" - str. Gr. Alexandrescu - Aleea Viilor, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. U32007-004920/05.11.2007 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor si al Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant , sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
Avand in vedere prevederilor art. 25 alin. 1 şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii , republicată şi modificată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2 lit. (c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin. 2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu "Locuinte colective si functiuni complementare" - str. Gr. Alexandrescu - Aleea Viilor, Timişoara, având ca beneficiar pe EVGHENIA TORNOREANU, întocmit conform Proiectului nr. 218/2007, realizat de S.C. STUDIO ARCA S.R.L, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire: regimul de înălţime de S+P+10E+Er, sub rezerva dotării în mod obligatoriu a clădirilor cu lift (la peste P+5 - sunt necesare 2 ascensoare conform "Normativului privind proiectarea cladirilor de locuinte", aprobat cu ordinul nr. 71/N din 27 martie 1997), acces auto, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari in conformitate cu Avizul Comisiei de Circulatie nr. TH2007-005028/18.10.2007, procentul de ocupare al terenului POT max de 45% pentru functiuni complementare, 35% pentru locuire, coeficientul de utilizare al terenului CUT de 4 ( suprateran maxim 3), spaţii verzi min 10% din suprafaţa totală a parcelei.

Art.3: Prezentul Plan Urbanistic de Detaliu "Locuinte colective si functiuni complementare" - str. Gr. Alexandrescu - Aleea Viilor, Timişoara, se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 10 ani.
Terenul studiat este înscris în C.F. nr. 134257 având nr. cadastral Cc 576/23/1/1, A 576/23/1/2 având o suprafaţă de 13 100 mp si C.F. nr. 134258 cu nr. cad. Cc 576/23/2, 576/23/3 având o suprafata de 4000 mp, fiind proprietatea d-nei Tornoreanu Evghenia.

Art. 4: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu "Locuinte colective si functiuni complementare" - str. Gr. Alexandrescu - Aleea Viilor, Timişoara şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art.5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
-Beneficiarului EVGHENIA TORNOREANU;
-Proiectantului S.C. STUDIO ARCA S.R.L;
-Mass - media locale.Presedinte de sedinta
PETRE PETRIŞOR
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMANIA

SE APROBA, P R I M A R


Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU


JUDETULTIMIS

MUNICIPIUL TIMISOARA

SERVICIUL PLANIFICARE SPAȚIALĂ

U32007-004920/05.11.2007

REFERAT

pentru avizarea Planului Urbanistic de Detaliu „Locuinte colective si functiuni complementare ”, str. Gr. Alexandrescu - Aleea Viilor, Timișoara

Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timișoara

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timișoara și strategia de dezvoltare și renovare urbană promovată de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara;

Având în vedere documentația înregistrată cu nr. U32007-004920/12.10.2007, prin care se solicită avizarea din punct de vedere urbanistic a Planului Urbanistic de Detaliu „Locuinte colective si functiuni complementare” - str. Gr. Alexandrescu - Aleea Viilor, Timișoara.

Având în vedere cerințele Certificatului de Urbanism nr. 4998 din 21.08.2007.

Propunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara analizarea și avizarea din punct de vedere urbanistic a documentației Planului Urbanistic de Detaliu „Locuinte colective si functiuni complementare”- str. Gr. Alexandrescu - Aleea Viilor, Timișoara.

Documentația este inițiată de beneficiara EVGHENIA TORNOREANU și elaborată de S.C. STUDIO ARCA S.R.L. Timișoara, pr. nr. 218/2007.

Terenul propus pentru construire este situat în intravilanul orasului, in zona de nord, la intersectia aleii Viilor cu str. Gr. Alexandrescu - inelul IV.

Zona studiata care face obiectul acestei documentatii nu se afla in zona protejata sau de protectie a monumentelor istorice, respectiv zonă de interes deosebit pentru care este necesar avizul Consiliului Județean Timiș.

In cadrul PUG Timisoara s-a stabilit ca aceasta zona este destinata pentru locuire si functiuni complementare / institutii si servicii publice. In aceasta zona au fost intocmite si aprobate mai multe documentatii de urbanism, proiecte rezidentiale importante cu regim de inaltime mare P+6E/8E, local P+10E.

Terenul studiat este în proprietatea d-nei Tornoreanu Evghenia si este identificat prin C.F. nr. 134257, nr. cad. Cc 576/23/1/1, A 576/23/1/2 având o suprafață de 13 100 mp si C.F. nr. 134258, nr. cad. Cc 576/23/2, 576/23/3 cu o suprafata de 4000 mp.

Terenul este liber de constructii, neamenajat si este accesibil de pe latura sa sud-estica (str. Gr. Alexandrescu) si de pe latura nord-estica (Aleea Viilor). .

Documentația are drept obiectiv amplasarea unor cladiri multietajate de locuinte (regim maxim de inaltime S+P+10E+Er spre str. Gr. Alexandrescu) cu parcari si spatii tehnice la subsol. Incinta se va amenaja cu spații verzi (min. 10% din suprafata terenului), platformă pentru colectarea deseurilor menajere și parcaje ce vor deservi clădirile propuse (~113 locuri).

Accesul auto si pietonal se va face de pe str. Gr. Alexandrescu si de pe Aleea Viilor și va permite accesul mașinilor de intervenție.

Se vor asigura parcari la nivelul terenului si parcaje colective la subsolul cladirilor in conformitate cu Avizul Comisiei de Circulatie nr. TH2007-005028/18.10.2007.

Obtinerea Autorizatiei de Construire este conditionata de realizarea locurilor de parcare necesare functiunii propuse exclusiv pe parcelele detinute de beneficiari, in conformitate cu Anexa 2 din R.L.U. aferenta P.U.G., aprobat prin HCL nr. 157/05.08.2002.

Autorizatia de Construire se va emite doar dupa ce suprafetele de teren afectate de drumuri vor deveni domeniul public.

Indicii propuși în prezenta documentație sunt:

  • -  un procent de ocupare al terenului de max. 45,0% pentru functiuni complementare, 35,0% pentru locuire

  • -   un coeficient maxim de utilizare al terenului 4,0, iar suprateran maxim 3,0

  • -  regim de înălțime S+P+10E+Er

Se vor respecta condițiile impuse prin avizele eliberate de deținătorii de rețele și utilități publice.

Documentația de urbanism este însoțită de avizele și acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al P.U.D. aprobat prin Ordinul nr. 37/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.)

Planul Urbanistic de Detaliu, „Locuințe colective si funcțiuni complementare”-str. Gr. Alexandrescu - Aleea Viilor, Timișoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timișoara și va avea o valabilitate de 10 ani.

VICEPRIMAR,

Ing. Dorel BORZA


ARHITECT ȘEF,

Arh. Emilian Sorin CIURARIU

SEF BIROU,

CONSILIER

Ing. Sorina POPA


Arh. Loredana PĂLĂLĂU

AVIZAT JURIDIC,INCADRARE IN ZONA


7

,___ — —

rezervata pentru us in etapa a Il-a


BILANT

TERITORIAL

Existent

Propus

mp

%

mp

%

Suprafata amplasament

17 100

17 100

100%

Zona ocupata cu cladiri de birouri, servicii, comert, locuinte colective

-

-

5 600

32,74%

Zona alei in incinta, accese, parcari

-

-

6 817

39,86%

Zona spatii verzi si recreere

-

-

4 683

27,40%


LEGENDA


-limita de proprietate = limita zonei reglementate


cladiri existente


-strazi cu circulatie auto existenteKIF!^ I -parcare (aprox. 113 locuri)


-zona cu interdictie de construire (necesara pentru drum propus in etapa a II-a)


Timisoara, strada Memorandului nr.93, tel/ fax 0256/ 294218, e-mail cffice@studioarca.ro


beneficiar TORNOREANU EVGHENIA

proiect P. U.D.- Locuinte colective si functiuni complementare adresa aleea VIILOR - str. GR. ALEXANDRESCU


s.c.^udio 8^©®. s.r.l

SEF PROIECT

arh. Radu GOLUMBA

sc. 1: 1000

PROIECTAT

arh. Radu GOLUMBA arh. Silvia CRISAN

DESENAT

arh. Silvia CRISAN

aug 2007

plansa   PLAN - PROPUNERE MOBILARE URBANA


proiect nr.

218/2007


faza

P^U.D.

pl. nr. 04A


"1!!!! !TU!! °!!!!!0!!!!!Tl!


■<

1


VA RIANTA 1


Sc = 6.750 mp

P.O.T. = 39,5%PLAN REGLEMENTARI URBANE


PLAN PROPUNERE MOBILARE URBANA


AXONOMERTIE PROPUNERE MOBILARE URBANA


I fl i i II l<? I I II I ft II I I fl III I I iPi I I ::::::::: U ::::::::: U :        :


VA RIANTA 2

Sc = 5.150 mp

P. O.T. = 30,1%>+8E+E


VA RIANTA 3

Sc = 4.550 mp

P. O.T. = 26,6%VA RIANTA 4

Sc = 3.900 mp

P. O.T. = 22,8%


V4 = V1 +
Timișoara, strada Memorandului nr.93, tel/ fax 0256/ 294218, e-mail office@studioarca.ro


s . studio arc


SEF PROIECT


PROIECTAT


arh. Radu GOLJUMEA arh Radu GOLJUMEA arh. Silvia CRISAN


sc. 1:2000


arh. Silvia CRISAN


aug 2007


beneficiar proiect


adresa


plansa


UJ =)

o


Z LU g< O DT

Z 0 Z> c

0 1


H =

O >

111   _

1

O (D O cu

LLI

!z 2

— CU


ci

zi

CL

FOTO 1: Fond construit aleea Viilor

TORNOREANU EVGHENIA

P.U.D.- Locuinte colective si functiuni complementare aleea VIILOR - str. GR. ALEXANDRESCU


PLAN INCADRARE


STUDIU MOBILARE URBANA


proiect nr.

218/2007


faza


P.U.D.


pl. nr. 01A
INCADRARE IN ZONA


Foto 1: Front construit aleea ViilorFront construit str. Gr. Alexandreescu


PLAN PROPUNERE MOBILARE URBANA


LEGENDA

-limita de proprietate = limita zonei reglementate -cladiri existente


-strazi cu circulatie auto existente


87.69


-limite de proprietate conf. C.F -zona pentru locuințe colective/ servicii, comert (conf. PUG) -cote de nivel (teren natural)


—1 interdictie de construire _ protectie LEA 110kv


- -LEA 110kv


Timișoara, strada Memorandului nr.93, tel/ fax 0256/ 294218, e-mail office@studioarca.ro


s.c.#udio arca s.r.l


SEF PROIECT

arh. Radu GOLUMBA

sc. 1: 1000

PROIECTAT

arh. Radu GOLUMBA arh. Silvia CRISAN

DESENAT

arh. Silvia CRISAN

aug 2007


beneficiar


proiect


adresa


TORNOREANU EVGHENIA

P. U.D.- Locuinte colective si functiuni complementare aleea VIILOR - str. GR. ALEXANDRESCU


plansa PLAN - ANALIZA SITUATIEI EXISTENTE


LU

DT

<

H

LLI

LLI

_1 Q_

O o


Z) I— o

Z)


CO

LLI

>

I—

O

LLI _1

O o

LLI H


Z) O cn LLI DT 0


LLI _1 <

DT

O


w

DT O

> ro (D O

(U

ro i_ (U o w

E i-


proiect nr.

218/2007


faza


PU.D.

pl. nr. 02A
INCADRARE IN ZONA


BILANT

TERITORIAL

Existent

Propus

mp

%

mp

%

Suprafata amplasament

17 100

17 100

100%

Zona ocupata cu cladiri de locuinte colective, birouri, servicii, comert

-

-

max.

7 695

max. 35%-locuinte max. 45%-funct. complementare

Zona alei in incinta, accese, parcari

-

-

4 600

26,90%

Zona spatii verzi si recreere

-

-

4 805

min 10% min 2 mp/ locuitor


LEGENDA

-limita de proprietate = limita zonei reglementate -cladiri existente


-strazi cu circulatie auto existente

-limite de proprietate conf. C.F.


87.69


acces pietonal/ auto propus


-cote de nivel (teren natural)

- interdictie de construire protectie LEA 110kv

-LEA 110kv

-zona pentru locuinte si functiuni complementare (peste P+2E)

-zona de implantare a cladirii

-limita maxima de implantare

a constructiilor

-zona cu interdictie de construire (necesara pentru drum propus in etapa a II-a)


Timișoara, strada Memorandului nr.93, tel/ fax 0256/ 294218, e-mail cffice@studioarca.ro


s studio arc


arh. Radu GOLUMBA


arh. Radu GOLUMBA arh. Silvia CRISAN arh. Silvia CRISAN


sc. 1: 1000


aug 2007


beneficiar


proiect


adresa


plansa


TORNOREANU EVGHENIA


P. U.D.- Locuinte colective si functiuni complementare


aleea VIILOR - str. GR. ALEXANDRESCU


PLAN - REGLEMENTARI URBANE


Z) o U)

LU or Q


or o


> ro o o ro


proiect nr.

218/2007


faza


P. U.D.


pl. nr. 03A