Hotărârea nr. 497/2007

497/18.12.2007 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Locuinţe colective S/D+P+6E+2Er - S/D+P+2E+Er" Calea Martirilor - Strada Gospodarilor, Timişoara
Hotararea Consiliului Local 497/18.12.2007
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Locuinţe colective S/D+P+6E+2Er - S/D+P+2E+Er" Calea Martirilor - Strada Gospodarilor, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. U32007-004693/02.11.2007 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism, având număr de înregistrare 03/PV-17.10.2007
Avand in vedere prevederile art. 25 alin. 1 şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului;
În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu "Locuinţe colective S/D+P+6E+2Er - S/D+P+2E+Er" Calea Martirilor - Strada Gospodarilor, Timişoara, având ca beneficiar pe CHARABA M SAMIR, întocmit conform Proiectului nr. 3.11/2007, realizat de S.C. PILOT TEAM S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire: regimul de înălţime de S/D+P+2E+Er - S/D+P+6E+Er, sub rezerva dotării în mod obligatoriu a clădiriilor cu lift (2 ascensoare la cladiri mai mari de P+5E), accesul auto si realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari conform avizului Comisiei de Circulatie nr. TH2007- 4731/11.10.2007, procentul de ocupare al terenului POT max de 40%, coeficientul de utilizare al terenului CUT de 3, o suprafata minima de spatii verzi conform reglementarilor in vigoare.

Art. 3: Prezentul Plan Urbanistic de Detaliu "Locuinţe colective S/D+P+6E+2Er - S/D+P+2E+Er" Calea Martirilor - Strada Gospodarilor, Timişoara, se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 10 ani. Terenul studiat in suprafata totala de 9823, este înscris în C.F. nr. 2524 Giroc, nr. cadastral 3454/b/2; 3455; 3456/1/1; 3456/1/2; 3456/2/b/1; 3457/2/b/2/1, in suprafaţă de 3955 mp si C.F. nr. 6399 Giroc, nr. cadastral 3454/b/2; 3455; 3456/1/1; 3456/1/2; 3456/2/b/1; 3457/2/b/2/2, in suprafata de 5868 mp, fiind proprietatea beneficiarului CHARABA M SAMIR

Art. 4: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu "Locuinţe colective S/D+P+6E+2Er - S/D+P+2E+Er" Calea Martirilor - Strada Gospodarilor, Timişoara, şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
-Consiliului Judeţean Timiş;
-Serviciului Juridic;
-Direcţiei Economice;
-Direcţiei Edilitare;
-Direcţiei Urbanism;
-Direcţiei Patrimoniu;
-Direcţiei Dezvoltare;
-Direcţieie Comunicare;
-Direcţieie de Mediu;
-Direcţieie Drumuri şi Transporturi;
-Beneficiarului CHARABA M SAMIR ;
-Proiectantului S.C. PILOT TEAM S.R.L. ;
-Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
PETRE PETRIŞOR
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMANIA

SE APROBA, P R I M A R


Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU


JUDETULTIMIS

MUNICIPIUL TIMISOARA

DIRECȚIA URBANISM

SERVICIUL PLANIFICARE SPATIALĂ

U32007-004693/02.11.2007

REFERAT

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Locuințe colective S/D+P+6E+2Er - S/D+P+2E+Er” Calea Martirilor - Strada Gospodarilor, Timișoara

Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timișoara

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timișoara și strategia de dezvoltare și renovare urbană promovată de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara;

Având în vedere documentația înregistrată cu nr. U32007-004693/02.10.2007, prin care se solicită avizarea din punct de vedere urbanistic a Planului Urbanistic de Detaliu „Locuințe colective S/D+P+6E+2Er - S/D+P+2E+Er” Calea Martirilor - Strada Gospodarilor, Timișoara;

Având în vedere Raportul de Avizare favorabil 03/PV-17.10.2007 al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism;

Având în vedere cerințele Certificatului de Urbanism nr. 3568 din 15.06.2007;

Propunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara analizarea și avizarea din punct de vedere urbanistic a documentației Planului Urbanistic de Detaliu „Locuințe colective S/D+P+6E+2Er - S/D+P+2E+Er” Calea Martirilor - Strada Gospodarilor, Timișoara.

Documentația este inițiată de proprietarul terenului CHARABA M SAMIR și elaborată de firma de proiectare S.C. PILOT TEAM S.R.L., proiect nr. 3.11/2007.

Terenul propus pentru construire este situat în partea de sud a municipiului Timișoara, în intravilan, fiind delimitat de Calea Martirilor la vest, str. Gospodarilor la est si de parcelele invecinate, proprietate privata, la nord si la sud. In conformitate cu P.U.G. Timișoara zona studiata este cuprinsa in UTR 66 cu functiunea de zona rezidentiala.

Zona studiată care face obiectul acestei documentații, nu se află în zonă protejată sau de protecție a monumentelor istorice, respectiv zone de interes deosebit pentru care este necesar avizul Consiliului Județean Timiș.

Terenul in suprafata totala de 9823 mp este proprietatea beneficiarului CHARABA M SAMIR si este identificat prin C.F. nr. 2524 Giroc, nr. cadastral 3454/b/2; 3455; 3456/1/1; 3456/1/2; 3456/2/b/1; 3457/2/b/2/1, in suprafață de 3955 mp si C.F. nr. 6399 Giroc, nr. cadastral 3454/b/2; 3455; 3456/1/1; 3456/1/2; 3456/2/b/1; 3457/2/b/2/2, in suprafata de 5868 mp. In momentul de fata terenul este liber de constructii.

Prin documentație se propune reconversia unei zone cu locuinte individuale pe parcele de tip rural, intr-un ansamblu de locuinte colective cu functiuni complementare la parter, servicii (cabinet medical, birouri, etc.), avand regimuri de inaltime diferite (S/D+P+2E+Er -S/D+P+6E+2Er).

Pe teren se propun mai multe imobile multietajate destinate locuirii. Pe plansa de Reglementari Urbanistice nr. 3, s-au stabilit limitele maxime de implantare a constructiilor pentru reglementarea distantelor fata de celelalte elemente ale cadrului construit existent si fata de proprietatile invecinate tinandu-se cont de orientarea amplasamentului si conditiile de insorire. Numarul total de apartamente preconizat a se realiza va fi de aproximativ 152 de apartamente, iar la demisol sunt propuse parcaje.

Accesul auto pe parcela se va realiza din Calea Martirilor, pe o alee de incinta, cu iesire pe strada paralela - str. Gospodarilor in conformitate cu avizul Comisiei de Circulație

nr. TH2007 - 4731/11.10.2007, prin care se propune și realizarea unui sens giratoriu între Calea Martirilor și strada nou creată. Strada propusă va deveni domeniul public conform Ofertei de Donatie nr. 2714 din data de 19.10.2007.

Indicii de construibilitate propusi prin documentatie sunt:

POT max. = 40 %

CUT max. - 3

H. propus S/D+P+2E+Er - S/D+P+6E+Er

Obținerea Autorizației de Construire este condiționată de posibilitatea realizării locurilor de parcare necesare funcțiunii propuse exclusiv pe parcela deținută de beneficiari, în conformitate cu Anexa 2 din R.L.U. aferent P.U.G. aprobat prin HCL nr. 157/2002.

Se vor respecta toate condițiile impuse prin avizele eliberate de deținătorii de rețele și utilități publice.

Documentația de urbanism este însoțită de avizele și acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al P.U.D. aprobat prin Ordinul nr. 37/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.)

Planul Urbanistic de Detaliu „Locuințe colective S/D+P+6E+2Er - S/D+P+2E+Er” Calea Martirilor - Str. Gospodarilor, Timișoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timișoara și va avea o valabilitate de 10 ani.

VICEPRIMAR,

Ing. Dorel BORZA


DIRECTOR,

Arh. Sef Emilian Sorin CIURARIU

SEF BIROU

CONSILIER

Ing. Sorina POPA


Arh. Loredana PALALAU

AVIZAT JURIDIC,


Număr de

apartamente:

locuri in garaj

locuri parcare

Bloc 1

22 apartamente

16 locuri

5 locuri

Bloc 2

16 apartamente

12 locuri

5 locuri

Bloc 3

12 apartamente

12 locuri

Bloc 4

12 apartamente

12 locuri

Bloc 5

37 apartamente

40 locuri

Bloc 6

21 apartamente

26 locuri

Bloc 7

19 apartamente

24 locuri

Total:

139 apartamente

142 locuri

10 locuri5Icn

P+M

87.98pnwww™ proiectare pentru construcții

Str. Carpati nr. 15, Timișoara

întocmit:

Arh. Laura MARCULESCU

desenat:

Arh. Alice NACU

verificat:

Arh. Glad TUDORA


Terenul studiat Teren pentru drumuri

9.823,00 mp

1.734,00 mp

100,00%

17,65%

Teren ramas

Locuințe colective

Alei in incinta, parcaje

Zone pietonale

Zone verzi

8.089,00 mp

  • 3.115.75 mp

420,60 mp

1.414,30 mp

  • 3.138.75 mp

100,00%

38,52%

5,20% 17,48% 38,80%


DepozitAtelier


===^r 6

//X                Ț88.04

6D0


P+M

  • *   w

  • *     \

1

1


Număr de apartamente :

locuri in garaj

16 locuri

12 locuri

12 locuri

12 locuri

40 locuri

26 locuri

24 locuri

locuri parcare

5 locuri

5 locuri

Bloc 1

Bloc 2

Bloc 3

Bloc 4

Bloc 5

Bloc 6

Bloc 7

22 apartamente 16 apartamente 12 apartamente 12 apartamente

37 apartamente 21 apartamente 19 apartamente

Total:

139 apartamente

142 locuri

10 locuri


P.U.D. LOCUINȚE COLECTIVE S/D+P+6E+2Er- 2E+Er

Calea Martirilor - str. Gospodarilor, Timișoara


proiectare pentru construcții

Str. Carpati nr. 15, Timișoara

întocmit:

Arh. Laura MARCULESCU

desenat:

Arh. Alice NACU

verificat:

Arh. Glad TUDORA