Hotărârea nr. 494/2007

494/18.12.2007 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Constructii pentru servicii, productie si depozitare", Zona Freidorf, Timisoara
Hotararea Consiliului Local 494/18.12.2007
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Constructii pentru servicii, productie si depozitare", Zona Freidorf, Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. U32007-003627/05.11.2007 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
Avand in vedere prevederilor art. 25 alin. 1 şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului;
În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Constructii pentru servicii, productie si depozitare", Zona Freidorf, Timisoara, având ca beneficiari pe S.C. NELSON S.R.L., S.C. TOP STEEL S.R.L. si S.C. BETA INTERNATIONAL S.R.L., întocmit conform Proiectului nr. 93/NLS1/05, realizat de S.C. ATELIERELE ARHITECH S.R.L, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire: regimul de înălţime de S+P+2E+M, acces auto, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari in conformitate cu Avizul Comisiei de Circulaţie T32006-000054/21.09.2006 procentul de ocupare al terenului POT max de 60%, coeficientul de utilizare al terenului CUT de 2,5, spaţii verzi de 20% din suprafaţa totală a parcelei.

Art. 3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal "Constructii pentru servicii, productie si depozitare", Zona Freidorf, Timisoara se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 10 ani. Terenul studiat este înscris în C.F. Nedefinitivă nr 4840 Freidorf nr. cadastral A 1349/2/1, arabil extravilan în suprafaţ de 10.000 mp proprietatea lui S.C. NELSON PROD S.R.L., CF nr. 4841 Freidorf, nr. cadastral A 1349/2/2, arabil extravilan în suprafat de 10.000 mp, proprietatea lui S.C. TOP STEEL S.R.L. şi C.F. nr. 4842 Freidorf, nr. cadastral A 1349/2/3 arabil extravilan în suprafaţă de 10.000 mp, proprietatea lui SC BETA INTERNAŢIONAL SRL.

Art. 4: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "Constructii pentru servicii, productie si depozitare", Zona Freidorf, Timisoara şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 5: După aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal "Constructii pentru servicii, productie si depozitare", Zona Freidorf, Timisoara, suprafaţa de teren studiată se va scoate din circuitul agricol pe cheltuiala beneficiarilor, se va introduce în intravilanul municipiului Timişoara şi va trece în zona D de impozitare.

Art. 6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 7: Prezenta hotărâre se comunică:
-Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
-Consiliului Judeţean Timiş;
-Serviciului Juridic;
-Direcţiei Economice;
-Direcţiei Edilitare;
-Direcţiei Urbanism;
-Direcţiei Patrimoniu;
-Direcţiei Dezvoltare;
-Direcţiei Comunicare;
-Direcţiei de Mediu;
-Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
-Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
-Beneficiarilor S.C. NELSON S.R.L., S.C. TOP STEEL S.R.L. si S.C. BETA INTERNATIONAL S.R.L
-Proiectantului S.C.ATELIERELE ARHITECH S.R.L;
-Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
PETRE PETRIŞOR
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.