Hotărârea nr. 493/2007

493/18.12.2007 privind atribuirea de denumiri la parcuri, scuaruri şi locuri de joacă pentru copii, din Municipiul Timişoara
Hotararea Consiliului Local 493/18.12.2007
privind atribuirea de denumiri la parcuri, scuaruri şi locuri de joacă pentru copii, din Municipiul Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2007-4181/03.12.2007 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ,sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Ordonanţa de Urgenţă Guvernului nr.97/2005 privind evidenţa domiciliul, reşedeinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români;
Luând în considerare Ordonanţa Guvernului nr.63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată prin Legea nr. 48/2003;
Având în vedere propunerile Comisiei de atribuire de denumiri, constituită cu Dispoziţia Primarului nr.1777/26.06.2006;
În baza Hotărârii nr.5/13.11.2007 a Comisiei Judeţene Timiş pentru atribuirea sau schimbarea de denumiri;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2) lit.c) şi alin.(5), lit d) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se atribuie denumiri la parcuri, scuaruri şi locuri de joacă pentru copii, din municipiul Timişoara, conform Anexei nr.1 ( lista cu denumiri) şi Anexei nr.2 ( planuri de situaţie) care fac parte intgrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Drumuri şi Tarnsporturi;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
PETRE PETRIŞOR
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.
PIATa I


11LEGENDA:

- ARBCRf SAU ARBUST KKJS CL HJMAKj, « WORIRAM GO«1 ?Ptrt»T'R

 • • AWlJH SAU ARBUST BASME CU MJMAAUL (X <WG6WW CCfif 9U3AÎCA

 • • SlPRAHH *AR8A'l l*WA 3 Ml Ot tWCtl»

SCO MZJJL C &

JjREiZTKTf'i

PIAȚA PlfVNtl


SiRCARAlMA*
PIAȚĂ VICTORIEI


Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.


CMWIETf S/L UA-Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

LEGENDA:

. MM           O ’■’*"" **"

■ SlPRAft^ >N£R8*!t

06 PA**1*

- BANG


CADASTRUL VERDE AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

BCUAltVXi FIATA CRUCE

'-MA


ROMANIA

JUDEȚUL TIMIS

PRIMARIA TIMIȘOARA

DIRECȚIA URBANISM

SERVICIUL BANCA DE DATE URBANE

SC2007-4181/03.12.2007

SE APROBĂ PRIMAR


GHEORGHE CIUHANDU


REFERAT

privind atribuirea de denumiri unor parcuri , scuaruri și locuri

de joacă pentru copii, din Municipiul Timișoara

Se propune spre analiză comisiilor nr.II, III și IV din cadrul Consiliului Local


al Municipiului Timișoara, materialul întocmit de Direcția Urbanism și Comisia de atribuiri și schimbări de denumiri stradale din Primăria Timișoara, constituită cu Dispoziția Primarului nr. 1777/26.06.2006. care, a luat în discuție lista cu denumirile ce se vor atribui, unor parcuri, scuaruri și unor locuri de joacă pentru copii, din municipiul Timișoara, listă depusă de către Direcția Edilitară, Serviciul Administrare Mediu Urban.Aceaste propuneri de denumiri a fost aprobată conform referatului nr.4181/15.02.2007.

După analizarea acestor propuneri, înaintate de Primăria Timișoara, cu adresa nr.SC2007-19.02.2007, Instituția Prefectului ne-a transmis Hotărârea nr.5/13.11.2007 împreună cu anexa nr.1, anexă prin care s-au modificat, față de propunerile noastre denumirea următoarelor parcuri și scuaruri:

PARCURI

 • 4.  Parcul Cetății în loc de Parcul Civic

 • 5.  Grădina Botanică în loc de Parcul Botanic

15. Parcul Bastion în loc de Scuarul Bastion

SCUARURI

 • 1.Scuarul Castelului în loc de Scuarul Muzeul Banatului

2.Scuarul Gheorghe Doja în loc de Scuarul Piața Plevnei

4.Scuarul Olimpia rămâne neschimbat

LOCURI DE JOACĂ PENTRU COPII

 • 4.Peneș Curcanul rămâne neschimbat

Depunem alăturat lista cu denumirile de parcuri, scuaruri și locuri de joacă pentru copii aprobate de Instituția Prefectului ( anexa nr.1 la prezenta hotărâre) , planurile de situație ( anexa nr.2 la prezenta hotărâre), precum și Hotărârea Instituției Prefectului cu nr.5/13.11.2007.

VICEPRIMAR            DIRECTOR DIR.URBANISM

ING.DOREL BORZA          ARH.EMILIAN SORIN CIURARIU

CONSILIER ING.LIGIA BĂLĂNESCU

AVIZAT JURIDIC JR.MIRELA LASUSCHEVICI

RED.DACT L.B/2EX

ANEXA NR.1

La HCL nr.

Lista cu denumirile unor parcuri , scuaruri și locuri de joacă pentru copii, din Municipiul Timișoara

 • I.PARCURI

 • 1. PARCUL CATEDRALEI- se va numi la fel în continuare deoarece este situat ca o centură în jurul Catredralei Mitropolitane, între Canalul Bega, B-dul Regele Ferdinand I și B-dul 16 Decembrie 1989.

 • 2. PARCUL JUSTIȚIEI - parcul situat pe malul drept al Canalului Bega, între Parcul Catredralei și Parcul Rozelor, denumire sub care este deja cunoscut de-a lungul timpului.

 • 3. PARCUL ROZELOR- situat între canalul Bega, str.Acad.Alexandru Borza( fosta str.Trandafirilor), parc care deține aprox.2000 de soiuri și varietăți de trandafiri.

 • 4. PARCUL CETĂȚII- cel mai central parc al fostei cetăți a Timișoarei, situat în spatere hotelului Continental, de-o parte și de alta a B-dului I.C.Brătianu.

 • 5. GRĂDINA BOTANICĂ- situat între străzile Gh.Dima, Al.I.Cuza și calea ferată.Datorită poziției sale centrale și prezenței denivelărilor a fost posibilă dispunerea variată a florei aparținând diferitelor ecosisteme și amenajarea acestuia ca parc botanic.

 • 6. PARCUL ALPINET-situat pe malul stâng al canalului Bega, între podul Traian (spre Piața Sfânta Maria ) și podul Mitropolit Șaguna (b-dul M.Viteazul ), amenajat încă din 1930 cu multe terase cu ziduri de piatră și ienuperi târâtori.

 • 7. PARCUL UNIVERSITĂȚIIStuat în centrul universitar(Fac. de Chimie, Universitatea de Vest și Fac. de Electrotehnică), limitrof Bv.V.Pârvan, între str.Cluj și Bv.M.Viteazul.

 • 8. PARCUL VASILEPÂRVAN- situat pe malul stâng al Canalului Bega, între podul Decebal și podul Mitropolit Șaguna.Vasile Pârvan a fost istoric și aheolog roman care a trăit între anii 1882-1927, membru al Academiei Române și al mai multor academii și societăți științifice din străinătate.

 • 9. PARCUL STUDENȚILOR-cu extensie în jurul BRD, parc ce înconjoară o parte din vechile cămine studențești grupate între str.Cluj și Aleea Sportivilor.

 • 10. PARCUL CORONINI-fostul Parc al Poporului sau Parcul Tineretului, este cel mai vechi parc al Timișoarei (1858), situat la limita estică a brâului de parcuri din jurul canalului Bega, spre cartierul Fabric.

 • 11. PARCUL STADIONsituat în nord-vestul Stadionului Dan Păltinișan, mărginit de Casa Tineretului, str.Arieș, Bv.Liviu Rebreanu, bazele sportive, benzinăria MOL, str.Surorile Martir Caceu și Aleea Spotivilor.

 • 12. PARCUL SOARELUI-imitrof Bv.Sudului din cartierul Soarelui.

 • 13. PARCUL CARMENSYLVA- pseudonimul reginei Elisabeta( Paula Otilia Elisa), principesă germană, soția regelui Carol I, parc mărginit de str.Gh.Doja și str.Romulus.

 • 14. PARCUL BIHOR-situat în spatele fostului abator, fosta piață de cartier denumită Bihor.

 • 15. PARCUL BASTION -situat în jurul zidurilor fostei cetăți a Timișoarei, care au rămas un original monument istoric în centrul orașului, actualul Bastion.

II.SCUARURI

 • 1. SCUARUL CASTELULUISituat în jurul Castelului Huniazilor, cu extindere și în fața Liceului Electromotor.

 • 2. SCUARUL GHEORGHEDOJA -situat în aproprierea Pieței Sf.Maria și Parcului Alpinet, mărginit de str.Brașov și Gen.Henri Berthelot (fosta str.Caraiman).

 • 3. SCUARUL OPEREI-ansamblu architectural reprezentativ al Timișoarei, situat între Catedrala Mitropolitană și clădirea Operei.

 • 4. SCUARUL OLIMPIASituat în jurul sălii de sport Constantin Jude, mărginit de Bv.Eroilor de la Tisa și Aleea Sportivilor.

 • 5. SCUARUL PIAȚA CRUCII-după o veche cruce ce s-a păstrat până în zilele noastre și este situat într-o zonă de locuințe, mărginit de două piațete și anume Piața Bisericii și Piața Crucii.

 • 6. SCUARUL LIBERTĂȚII-amenajat ca o grădină publică pe un teren viran în fața vechii primării după 1890 și reamenajat în forma actuală în anul 1988 după scoaterea liniilor de tramvai.

 • 7. SCUARUL UNIRII - situat între străzile V.Alecsandri și Episcop A.Pacha, mărginit de Domul Catolic, Catedrala Orodoxă Sârbă și Palatul Administrativ.

 • III. LOCURI DE JOACĂ PENTRU COPII

2.SCUFIȚA ROȘIE- loc de joacă situat în cartierul Steaua, între blocurile 9-11.

 • 3. GULIVER-oc de joacă din Piața Eforie.

 • 4. PENEȘ CURCANUL-oc de joacă situat pe str.Peneș Curcanul

 • 5. DUMBRAVA MINUNATĂ-oc de joacă din cartierul Ciarda Roșie.

RED.DACT L.B/2EX