Hotărârea nr. 492/2007

492/18.12.2007 privind modificarea componenţei Comisiei de analiză a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situate în imobile proprietatea Municipiului Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara înfiinţată prin Hotărârea Consiliului Local nr.288/2005
Hotararea Consiliului Local 492/18.12.2007
privind modificarea componenţei Comisiei de analiză a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situate în imobile proprietatea Municipiului Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara înfiinţată prin Hotărârea Consiliului Local nr.288/2005


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2007 - 27257/04.12.2007 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 288/28.06.2005 privind înfiinţarea Comisiei de analiză a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situate în imobile proprietatea Primăriei Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, modificata prin Hotărârea Consiliului Local nr. nr. 400/26.09.2006;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.9 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin.1 din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală ,republicată


HOTARASTE

Art. 1 Se aprobă modificarea componenţei Comisiei de analiză a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situate în imobile proprietatea Municipiului Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara înfiinţată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 288/28.06.2005, prin înlocuirea domnului ec Adrian Bodo cu ec. Smaranda Haracicu - directorul Direcţiei Economice.
Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică:
- Insituţiei Prefectului judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Direcţiei Mediu;
- Serviciului Juridic;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Membrilor comisiei de analiză a spaţiilor cu altă destinaţie decţt aceea de locuinţă situate în imobile proprietatea Municipiului Timişoara precum şi în administrarea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara înfiinţată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 288/2005;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
PETRE PETRIŞOR
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA

DIRECTIA PATRIMONIU

BIROUL SPATII - TERENURI

NR. SC2007 - 27257/04.12.2007

APROBAT

PRIMAR


dr. ing. Gheorghe Ciuhandu

REFERAT

Situația spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință situate în imobile proprietatea Municipiului Timișoara precum și în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara se analizează în Comisia de analiză a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință situate în imobile proprietatea Primăriei Timișoara precum și în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara înființată prin Hotărârea nr.288 din 28.06.2005.

Urmare a modofocarii Organigramei, Statului de Functii si Regulamentului de organizare si functionare al aparatului propriu de specialitate al Primarului Municipiului Timisoara prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 124/24.04.2007 postul de director economic a fost ocupat de catre ec. Smaranda Haracicu.

În Comisia de analiză a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință situate în imobile proprietatea Primăriei Timișoara precum și în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara înființată prin Hotărârea nr.288 din 28.06.2005, este numit ca membru dl. ec. Adrian Bodo care nu mai ocupa functia de director mal Directiei Economice.

Având în vedere cele de mai sus

PROPUNEM :

  • 1. Aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara a unui proiect de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei de analiză a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință situate în imobile proprietatea Municipiului Timișoara precum și în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara înființată prin Hotărârea nr. 288 din 28.06.2005, prin înlocuirea membrului ec. Adrian Bodo cu ec. Smaranda Haracicu - directorul Direcției Economice.

  • 2. Celelalte articole rămân nemodificate.

    VICEPRIMAR

    ing. Adrian Orza


DIRECTOR

ec. Nicușor Constantin Miuț

BIROU SPAȚII-TERENURI

9

ing. Marius Voicu

AVIZAT

SERVICIU JURIDIC

REFERENT DE SPEC.

jur. Mirela Lasuschevici sing. Gheorghe Drăgoi