Hotărârea nr. 491/2007

491/18.12.2007 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si realizarea obiectivului de investitie Extindere in regim P si etajare corp C2 si C3 in regim P rezultand P+1, creare acces auto la Sectia 3 Politie din Timisoara, Calea Sagului nr. 16
Hotararea Consiliului Local 491/18.12.2007
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si realizarea obiectivului de investitie Extindere in regim P si etajare corp C2 si C3 in regim P rezultand P+1, creare acces auto la Sectia 3 Politie din Timisoara, Calea Sagului nr. 16


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2007-25896/20.11.2007 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.2 lit.(b) şi (d) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate si realizarea obiectivului de investitii Extindere in regim P si etajare corp C2 si C3 in regim P rezultand P+1, creare acces auto la Sectia 3 Politie din Timisoara, Calea Sagului nr. 16, in valoare de 1,038,782 lei intocmit de Birou Individual de Arhitectură "Popa I. Viorel" cu principalii indicatori tehnico-economici prevazuti in Anexa la prezenta hotarare.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Poliţia Comunitară;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
PETRE PETRIŞOR
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA PATRIMONIU serviCiul TEHNIC EDILITATE

Nr. SC2007-

APROBAT

Dr.ing. GHEORGHE CIUHANDU

REFERAT

Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și realizarea obiectivului de investiție „EXTINDERE IN REGIM P SI ETAJARE CORP C2 SI C3 IN REGIM P REZULTAND P+1, CREARE ACCES AUTO" la Sectia 3 Politie din Timisoara ,Calea Sagului nr.16

Sectia 3 Politie este situată în Timișoara ,Calea Sagului nr.16 unde își desfășoară activitatea un numar mare de angajati.

Având în vedere că imobilul unde își desfășoară activitatea este insuficient pentru numărul mare de angajati, s-a dovedit ca necesară extinderea , sens in care s-a intocmit studiul de fezabilitate pentru realizarea a unei săli de conferinte pentru 45 de personae cu S=67 mp, un grup sanitar cu doua cabine S=13.00mp, un birou cu anexa S=18mp si o casa a scarii care va face legatura cu etajul. La etaj se vor realize trei birouri fiecare cu S=12.00mp si doua grupuri sanitare pe sexe, cu cate doua cabinete fiecare, cu S=9.00mp.In curtea imobilului se vor organiza 6 locuri de parcare.

Conform studiului de fezabilitate rezultă o construcție in regim P+E si creare acces auto.

Având în vedere studiul de fezabilitate întocmit de către SC”PROZIM’SRL si pus la dispozitia Primariei Timisoara cu titlul gratuit.

Eșalonarea investiției : 2008-2009

Durata de realizare a investiției: 24 luni

P r o p u n e m:

 • 1. Aprobarea Studiului de fezabilitate și realizarea obiectivului de investiții “EXTINDERE IN REGIM P SI ETAJARE CORP C2 SI C3 IN REGIM P REZULTAND P+1, CREARE ACCES AUTO" la Sectia 3 Politie din Timisoara ,Calea Sagului nr.16, în valoare de 1.038.782,00 lei întocmit de SC’ PROZIM”SRL cu principalii indicatori tehnico-economici prevăzuți în anexa la prezentul .

 • 2. Realizare lucrărilor pe parcursul anilor 2008-2009.

 • 3. Promovarea unui Proiect de Hotărâre ce se va înainta Consiliului Local în vederea aprobării studiului de fezabilitate si a investiției.

VICEPRIMAR,                               DIRECTOR,

Ing. Adrian Orza                                         ec. Nicușor C-tin Miuț

ȘEF SERVICIU,

Ing. Marius Duma

Avizat:

SERVICIUL JURIDIC,

ANEXĂ

LA HOTĂRÎREA NR.

Indicatori Tehnico- economici pentru realizarea investiției " EXTINDERE IN REGIM P SI ETAJARE CORP C2 SI C3 IN REGIM P REZULTAND P+1, CReArE ACCES AUTO" la Sectia 3 Politie din Timisoara ,Calea Sagului nr.16

DEVIZUL GENERAL

 • 4.1 STUDII,PROIECTE,TAXE SI AVIZE

 • 4.2 LUCRĂRI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII

4.4 ALTE CHELTUIELI NEPREVAZUTE______

TOTAL

 • 5. PRINCIPALII INDICATORI

Valoare de investiție este de 1.038.782,00 LEI

Eșalonarea investiției : Proietare -2008

Execuție -2008- 2009

durata de realizare a investiției :24 luni

 • 6. AVIZE SI ACORDURI

 • -  Aviz privid oportunitate obiectivului emis de organele în drept

 • -  Aviz de mediu

 • -  aviz CNCAN

DIRECTOR

Ec. Nicușor C-tin Miuț

95.299,35 LEI 889.785,00 LEI 53.697,65 LEI

1.038.782,00 LEI


ȘEF SERVICIU ing. Marius Duma


ANEXA LA HOTARAREA NR.


Indicatori tehnico - economici pentru realizarea investiției Extindere in regim P si etajare corp C2 si C3 in regim P rezultand P+1, creare acces auto la Sectia 3 Politie din Timișoara, Calea Sagului nr. 16


DEVIZUL GENERAL


 • 3.1 STUDII, PROIECTE, TAXE SI AVIZE

 • 4.1 LUCRĂRI DE CONSRUCTII SI INSTALATII

4.4 ALTE CHELTUIELI NEPREVAZUTE


95.299,35 LEI

889.785,00 LEI

53.697,65 LEI


TOTAL


1.038.782,00 LEI


 • 5. PRINCIPALII INDICATORI

Valoarea de investitie este de 1.038.782,00

Esalonarea investitie: Proiectare -2008

Executie 2008-2009

durata de executie a investitiei :24 luni

 • 6. AVIZE SI ACORDURI

 • - Aviz privind oportunitatea obiectivului emis de organele de drept

 • - Aviz de mediu

 • - Aviz CNCAN


DIRECTOR, ec. Nicusor C-tin Miut


SEF SERVICIU, ing.Marius Duma