Hotărârea nr. 490/2007

490/18.12.2007 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Modernizarea Scuarului Arcidava" din Municipiul Timişoara
Hotararea Consiliului Local 490/18.12.2007
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Modernizarea Scuarului Arcidava" din Municipiul Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC 2007 - 27318 / 04.12.2007 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome, societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi problemele minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială,turism, ecologie sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;
Având în vedere Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2 litera (b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin. 2 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată.


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Modernizarea Scuarului Arcidava" din municipiul Timişoara în valoare de 256.593,80 lei conform proiectului numărul DP 1021/2007 întocmit de SC DRUM-PROIECT SRL Timişoara. cu caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre,

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Mediu - Serviciul Spaţii verzi din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
PETRE PETRIŞOR
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA                                    Se aprobă

JUDEȚUL TIMIȘ                                   Primar,

MUNICIPIUL TIMIȘOARA              Dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU

PRIMĂRIA

DIRECȚIA DE MEDIU serviCiul SPAȚII VERZI

NR SC 2007 - 27318 / 04.12.2007

REFERAT

Având în vedere Legea nr. 24/2007, privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din zonele urbane, prin care autoritățile publice locale au obligația să asigure integritatea, refacerea, îngrijirea, protecția și conservarea spațiilor verzi pentru menținerea biodiversității lor, să elaboreze și să aplice un complex de măsuri privind aducerea și menținerea spațiilor verzi în starea corespunzătoare funcțiilor lor și să asigure finanțarea materialului dendrofloricol și a lucrărilor aferente necesare pentru amenajare și regenerarea vegetației în spațiile verzi;

Primăria Municipiului Timișoara a întocmit în cursul lunii noiembrie 2007 Studiul de Fezabilitate pentru „Modernizarea Scuarului Arcidava” din municipiul Timișoara, realizat de SC DRUM-PROIECT SRL.

Scuarul Arcidava este situat în cartierul Giroc. La ora actuală vegetația este îmbătrânită, aleile nu mai există, este necesară montarea unui sistem de irigare prin aspersiune și a unui sistem de iluminat.

Având în vedere starea actuală a parcului, propunem Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Timișoara aprobarea Studiului de Fezabilitate „Modernizarea Scuarului Arcidava” din municipiul Timișoara în valoare de 256.593,80 lei conform proiectului numărul DP 1021/2007 întocmit de SC DRUM-PROIECT SRL Timișoara.

Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției sunt:

 • 1) Valoare totală                                                    256.593,80

Din care construcții-montaj                                    210.594,50

 • 2) Eșalonarea investiției:

în anul 2008, ’2009;

 • 3) Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică:

 • - cheltuieli pentru avize, acorduri                                    3.500,00

 • - cheltuieli pentru proiectare                                        19.000,60

 • - cheltuieli pentru organizare licitații                                   1.000,00

 • - consultanță, asistență tehnică, verificare proiect                      7.140,00

Total      30.640,00

 • 4) Cheltuieli pentru investiția de bază:

-lucrări rutiere                                                     42.256,30

-lucrări peisagistică                                                72.830,70

-lucrări electrice                                                   33.516,40

 • - lucrări edilitare                                                      56.854,60

  Total


205.458,00

 • 5) Alte cheltuieli:

  DIRECTOR DIRECȚIA DE MEDIU


  VASILE CIUPA


  SEF SERVICIU SPAȚII VERZI


  DIANA MIHAELA NICA


- organizare de șantier (2,5%)

5.136,50

- comisionul băncii finanțatoare (0,5%)

1.053,00

- cota Inspecția de Stat în Construcții (0,7%)

1.474,20

- fond casa socială a constr. (0,5%)

1.027,30

- cheltuieli diverse și neprevăzute (5%)

11.804,90

Total

20.495,90

6) Durata posibilă de realizare a investiției 2008, 2009

AVIZAT JURIDIC

ANEXA:

Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției sunt:

1) Valoare totală

256.593,80

Din care construcții-montaj

210.594,50

2) Eșalonarea investiției:

în anul 2008, ’2009;

3) Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică:

- cheltuieli pentru avize, acorduri

3.500,00

- cheltuieli pentru proiectare

19.000,60

- cheltuieli pentru organizare licitații

1.000,00

- consultanță, asistență tehnică, verificare proiect

7.140,00

Total

30.640,00

4) Cheltuieli pentru investiția de bază:

- lucrări rutiere

42.256,30

- lucrări peisagistică

72.830,70

- lucrări electrice

33.516,40

- lucrări edilitare

56.854,60

Total

205.458,00

5) Alte cheltuieli:

- organizare de șantier (2,5%)

5.136,50

- comisionul băncii finanțatoare (0,5%)

1.053,00

- cota Inspecția de Stat în Construcții (0,7%)

1.474,20

- fond casa socială a constr. (0,5%)

1.027,30

- cheltuieli diverse și neprevăzute (5%)

11.804,90

Total

20.495,90

6) Durata posibilă de realizare a investiției 2008, 2009

DIRECTOR DIRECȚIA DE MEDIU VASILE CIUPA

SEF SERVICIU SPAȚII VERZI DIANA MIHAELA NICA