Hotărârea nr. 49/2007

49/27.02.2007 pentru suplimentarea devizului general aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 111/03.08.2006 privind aprobarea realizării lucrărilor de reabilitare a clădirii D+P+1E (fost Club 1 Mai) din Timişoara, str. A.Imbroane nr.54
Hotararea Consiliului Local 49/27.02.2007
pentru suplimentarea devizului general aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 111/03.08.2006 privind aprobarea realizării lucrărilor de reabilitare a clădirii D+P+1E (fost Club 1 Mai) din Timişoara, str. A.Imbroane nr.54


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2007-4123/20.02.2007 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 111/28.03.2006 privind aprobarea realizării lucrărilor de reabilitare a clădirii D+P+1E (fost Club 1 Mai) din Timişoara, str. A. Iimbroane nr. 54.
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.2 lit. (b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;HOTARASTE

Art.1: Se aprobă suplimentarea devizului general în valoare de 1.758.033,04 lei cu TVA, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 111/03.08.2006, cu suma de 2.423.575,94 lei cu TVA conform proiectului de execuţie nr.1506/2006, întocmit de SC" BAU PROIECT" SRL, cu devizul general din Anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Finanţarea obiectivului prevăzut la art.1 se face din bugetul local.

Art.3 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4 : Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Biroului Control Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Consiliere pentru Cetăţeni;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
DUMITRU ŢUCU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA                         Aprobat

DIRECȚIA PATRIMONIU                                 P R I M A R,

serviCiul TEHNIC-EDILITATE

Nr. Sc2007-4123/20.02.2007                                   dr.ing.Gheorghe Ciuhandu

R E F E R A T

Privind suplimentarea devizului general aprobat prin HCL.111/03.08.2006 pentru realizarea lucrărilor de reabilitare a clădirii D+P+1E (fost Club 1 Mai) din Timișoara, str. A. Imbroane nr.54.

Clădirea D+P+1E (fost Club 1 Mai) este situată în Timișoara pe str. A. Imbroane nr.54 și in bugetul local, la cap.61.02.03 - Ordine publică, există fonduri aprobate pentru realizarea reabilitării clădirii D+P+1E pentru Direcția Poliția Comunitară, cu propunere de realizare a execuției pe parcursul anilor 2007-2008, funcție de sumele ce se vor aloca în acest scop.

Priectul a fost executat de către SC”BAU PROIECT”SRL iar în urma acestuia s-a constatat că valoarea lucrării de execuție se ridică la valoarea de 4.181.608,98 lei cu TVA, în loc de 1.758.033,04 lei cu TVA cât a rezultat din studiul de fezabilitate, rezultând o diferență în valoare de 2.423.575,94 lei cu TVA.

Din documentația de proiectare se concluzionează următoarele:

Datorită degradării si a uzurii fizice, spațiul situat pe str. A. Imbroane nr.54 nu mai corespunde cerințelor noi, fapt ce a implicat schimbarea soluției tehnice conform noului proiect.

Astfel se propune construirea unui nou edificiu cu regimul de înălțime D+P+1E +E parțial.

Construcția nouă va fi prevăzută cu toate dotările și instalațiile necesare.

Pe str. A. Imbroane nr.54 este prevăzută parcare pentru autoturisme și sunt necesare amenajarea unor rampe de acces pentru persoane cu handicap fizic

Eșalonarea investiției : 2007-2008

Durata de realizare a investiției: 12

P r o p u n e m:

 • 1. Suplimentarea devizului general în valoare de 1.758.033,04 lei cu TVA, aprobat prin HCL.111/03.08.2006, cu suma de 2.423.575,94 lei cu TVA conform proiectului de execuție nr.1506/2006, întocmit de SC" BAU PROIECT" SRL, cu devizul general atașat, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • 2. Realizare lucrărilor pe parcursul anilor 2007-2008.

 • 3. Promovarea unui Proiect de Hotărâre ce se va înainta spre aprobare Consiliului Local în vederea aprobării investiției.

VICEPRIMAR,                      DIRECTOR,

Ing. Adrian Orza                             ec. Nicușor C-tin Miuț

ȘEF SERVICIU, Ing. Marius Duma

Întocmit :

Sing. Pauliean Gama

Avizat:

SERVICIUL JURIDIC,

-ANEXA-

LA HOTARAREA NR.................................

DEVIZUL GENERAL ESTIMATIV - REABILITARE CONSTRUCȚIE CLUB 1 MAI DIN TIMIȘOARA STR. A.IMBRIOANE NR.54

- privind cheltuielile necesare executării lucrării

CAPITOLUL 1. Cheltuieli expertizare si asistenta tehnica

 • 1.1. Studii de teren,geo,topo:                            1.000,00(RON) lei

 • 1.2. Cheltuieli pentru avize, acorduri:                     2.822,54(ron) lei

 • 1.3. Expertiza tehnica,detalii de executie, avize:        141.127,15(RON) lei

 • 1.4. Cosultanta, asistenta tehnica :                      14.112,72(ron) lei

  TOTAL :

  CAPITOLUL 2. Cheltuieli de baza

  • 2.1. DO1. Infrastructura

  • 2.2. DO2. Structura de rezistenta

  • 2.3. DO3. Lucrari arhitectura

  • 2.4. DO4. Hidranti interiori

  • 2.5. DO5. Instalatii climatizare

  • 2.6. DO6. Instalatii termice

  Centrala termica

  • 2.7. DO7. Instalatii electrice

  • 2.8. DO8. Instalatii sanitare

  TOTAL (fara T.V.A.):

  T.V.A 19%


  159.026,41(RON) lei


  288.891,10(RON) lei 467.947,70(RON) lei 1.422.923,60(RON) lei 115.061,35(RON) lei 294.404,75(RON) lei

  56.704,61(RON) lei 134.270,97(RON) lei 393.619,59(RON) lei 200.716,68(RON) lei


  3.380.321,49(RON) lei

  642.261,08(RON) lei


  TOTAL :


4.022.582,57(RON) lei

TOTAL GENERAL:                   4.181.608,98(RON) lei

 • 2. DURATA DE REALIZARE A CONSTRUCTIILOR

Durata de realizare a lucrarilor de reabilitare a lucrarilor se estimeaza la 12 luni.

 • 3. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

3.1. Valoare totala a lucrarilor                      3.615.540,67(RON) lei

DIRECTOR,

ȘEF SERVICIU, ing. Marius Duma


Ec. Nicușor C-tin Miuț

ÎNTOCMIT, Sing. Pauliean Gama

Red. PG

Dact. MH

Ex.2.