Hotărârea nr. 488/2007

488/18.12.2007 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Viabilizare terenuri cu utilităţi - zona Armoniei nr. 4-6, Municipiul Timişoara"
Hotararea Consiliului Local 488/18.12.2007
privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Viabilizare terenuri cu utilităţi - zona Armoniei nr. 4-6, Municipiul Timişoara"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC 2007- 027488 /06.12.2007- al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Protocolul de colaborare cu nr. SC2007-002761 /07.11.2007 între Municipiul Timişoara şi cetăţenii domiciliaţi pe str. Tudor Arghezi( zona Armoniei);
În conformitate cu prevederile art. 5 din Hotărârea Consiliului Local nr. 47 din data: 28.02.2006 privind atribuirea în folosinţă gratuită pe durata existenţei locuinţelor a 40 de parcele, pe str. Armoniei nr. 4-6, conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2 lit. (b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin. 2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.


HOTARASTE

Art.1 :Se aprobă Studiul de Fezabilitate "Viabilizare terenuri cu utilităţi - zona Armoniei nr. 4-6, Municipiul Timişoara" potrivit proiectului P 28/2007 întocmit de S.C. DELTA PROJECT S.R.L., având indicatorii tehnico-economici prevăzuţi în Anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărîri se încredinţează Direcţia Edilitară şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
PETRE PETRIŞOR
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ANEXA la HCL nr........................

,, Viabilizare terenuri cu utilități -zona Armoniei nr. 4-6, Municipiul Timișoara

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI (cu TVA)

Valoarea totală a investiției:       2.407.925.1 RON 708.859.6 EURO

- construcții-montaj :       2.180.373.9 RON 641.871.7 EURO

Eșalonarea investiției (INV/C+M) în lei

Anul I 2.407.925.1 / 2.180.373.9 RON 708.859.6 / 641.871.7 EURO

Durata de realizare a investiției: 6 luni

Capacități realizate :

-stradă asfalt

4.100 m2

-trotuar

1.460 m2

-spațiu verde

845 m2

-debit transportat

Qmax = 11 dmc/sec

-apă

L = 630 m, De 125x11,4mm din tuburi PVC

-canal

L = 400 m, De 400 mm tuburi PVC

L = 220 m, De 315 mm tuburi PVC

L = 240 m, De 160 mm tuburi PVC

-conductă gaz

L = 110 m,presiune medie De 90 mm

L = 550 m,presiune redusă De 90 mm

-stâlpi iluminat

14 buc

ȘEF BIROU HIDROTEHNIC, ing. MARIUS ONEȚIU

Red. / Dact.: MO ;

Ex:1

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA DIRECȚIA EDILITARĂ BIROUL HIDROTEHNIC

Nr. SC2007- 027488/ 06.12.2007

SE APROBĂ,

PRIMAR

Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU

Rețelele de utilități existente în municipiul Timișoara nu acoperă toate străzile municipiului, situație întâlnită și în zona Armoniei nr.4 - 6,.

În conformitate cu Legea nr. 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, în această zonă în baza H.C.L nr. 47/28.02.2006, au fost atribuite în folosință gratuită 40 parcele pentru 46 unități locative.

Potrivit art. 5, din H.C.L. nr. 47/28.02.2006, „Rețelele edilitare și drumul propus prin Planul Urbanistic Zonal vor fi realizate prin parteneriat public-privat”. Conform art. 6, din H.C.L. nr. 47/28.02.2006 ,beneficiarii terenului sunt obligații să înceapă construirea locuinței în termen de 1 an de la data atribuirii terenului, obligație care este în aplicare în acest moment.

Acesta este motivul pentru care se impune realizarea acestor utilități (apă, canal, gaz, iluminat stradal, modernizare drum și trotuare).

Valoarea totală a investiției ,, Viabilizare terenuri cu utilități -zona Armoniei nr. 4-6, Municipiul Timișoara ” este estimată la 2.407.925,1 lei (cu TVA), respectiv 708.859,6 Euro.

Având în vedere faptul că finanțarea obiectivului ,, Viabilizare terenuri cu utilități -zona Armoniei nr. 4-6, Municipiul Timișoara” se face din bugetul local și contribuție proprietari parcele, propunem aprobarea studiului de fezabilitate conform proiectului P 28/2007 întocmit de S.C. DELTA PROJECT S.R.L.

DIRECTOR DIRECȚIA EDILITARĂ,

ȘEF SERVICIU ENERGETIC, ing. IOAN ZUBASCU


AVIZAT JURIDIC,


ing. DUMITRU ANDOR

ȘEF BIROU HIDROTEHNIC, ing. MARIUS ONEȚIU

Red. / Dact.: MO ;

Ex:1