Hotărârea nr. 487/2007

487/18.12.2007 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Modernizarea Scuarului Arhanghelii Mihail şi Gavril Timişoara"
Hotararea Consiliului Local 487/18.12.2007
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Modernizarea Scuarului Arhanghelii Mihail şi Gavril Timişoara"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC 2007 - 27319 / 04.12.2007 al Primarului Municipiului Timişoara, dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi problemele minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism,ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, modificată;
Având în vedere Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, litera (c), alin. 5 litera (a) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Modernizarea Scuarului Arhanghelii Mihail şi Gavril Timişoara" nr. DP-1023/2007, realizat de SC DRUM PROIECT SRL cu caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Mediu - Serviciul Spaţii Verzi din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
PETRE PETRIŞOR
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMĂRIA

DIRECȚIA DE MEDIU SERVICIUL SPAȚII VERZI

NR SC 2007 - 27319 / 04.12.2007

Se aprobă

Primar,

Dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU

REFERAT

Având în vedere Legea nr. 24/2007, privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din zonele urbane, prin care autoritățile publice locale au obligația să asigure integritatea, refacerea, îngrijirea, protecția și conservarea spațiilor verzi pentru menținerea biodiversității lor, să elaboreze și să aplice un complex de măsuri privind aducerea și menținerea spațiilor verzi în starea corespunzătoare funcțiilor lor și să asigure finanțarea materialului dendrofloricol și a lucrărilor aferente necesare pentru amenajare și regenerarea vegetației în spațiile verzi.

Primăria Municipiului Timișoara a întocmit în cursul anului 2007 Studiul de Fezabilitate pentru „Modernizarea Scuarului Arhanghelii Mihail și Gavril Timișoara” nr. DP-1023/2007, realizat de SC DRUM PROIECT SRL.

Scuarului Arhanghelii Mihail și Gavril este situat la nord de Canalul Bega, în cartierul Blașcovici. Prima amenajare ca parc a acestui teren a avut loc în anii 1970. În anul 2002 scuarul a fost amenajat ca loc de joacă pentru copii, împărțit pe grupe de vârste.

Intenția Primăriei Municipiului Timișoara este de a reamenaja și moderniza acest parc datorită stării actuale a parcului: vegetația îmbătrânită, starea degradată a mobilierului urban, a aleilor, a gardului împrejmuitor, lipsa sistemului de iluminat.

Având în vedere starea actuală a parcului, propunem Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Timișoara aprobarea Studiului de Fezabilitate „Modernizarea Scuarului Arhanghelii Mihail și Gavril Timișoara” în valoare de 266.649,30 lei conform proiectului nr. DP-1023/2007, realizat de SC DRUM-PROIECT SRL Timișoara.

Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției sunt:

1) Valoare totală                                                   266.649,30

Din care construcț ii-montaj                                   222.281,90

 • 2) Eșalonarea investiției:

în anul 2008, 2009;

 • 3) Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică:


 • - cheltuieli pentru avize, acorduri                                   3.000,00

 • - cheltuieli pentru proiectare                                      19.000,00

 • - cheltuieli pentru organizare licitaț ii                                 1.000,00

 • - Asistență tehnică , consultanță                                     5.355,00

Total     28.355,00

4) Cheltuieli pentru investiția de bază:

 • - lucră ri rutiere                                                       62.689,20

 • - lucră ri peisagistică                                              110.992,00

 • - reț ele edilitare                                                      43.179,20

  Total


216.860,20

5) Alte cheltuieli:

 • - organizare de șantier (2,5%)                                       5.421,50

 • - comisionul băncii finanțatoare (0,5%)                              1.111,40

 • - cota Inspecția de Stat în Construcții (0,8%)                          1.556,00

 • - fond casa socială a constr. (0,5%)                                  1.084,30

 • - Cheltuieli diverse și neprevăzute (5%)                            12.260,80

Total      21.434,00

DIRECTOR DIRECȚIA DE MEDIU

VASILE CIUPA


ȘEF SERVICIU SPAȚII VERZI

DIANA MIHAELA NICA


AVIZAT JURIDIC

ANEXA:

Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției sunt:

1) Valoare totală

266.649,30

Din care construcții-montaj

222.281,90

 • 2) Eșalonarea investiției:

în anul 2008, 2009;

 • 3) Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică:

- cheltuieli pentru avize, acorduri

3.000,00

- cheltuieli pentru proiectare

19.000,00

- cheltuieli pentru organizare licitații

1.000,00

- Asistență tehnică, consultanță

5.355,00

Total 28.355,00

4) Cheltuieli pentru investiția de bază:

- lucrări rutiere

62.689,20

- lucrări peisagistică

110.992,00

- rețele edilitare

43.179,20

Total 216.860,20

5) Alte cheltuieli:

 • - organizare de șantier (2,5%)                                       5.421,50

 • - comisionul băncii finanțatoare (0,5%)                              1.111,40

 • - cota Inspecția de Stat în Construcții (0,8%)                          1.556,00

 • - fond casa socială a constr. (0,5%)                                  1.084,30

 • - Cheltuieli diverse și neprevăzute (5%)                            12.260,80

Total      21.434,00

DIRECTOR DIRECȚIA DE MEDIU

VASILE CIUPA

SEF SERVICIU SPAȚII VERZI DIANA MIHAELA NICA