Hotărârea nr. 486/2007

486/18.12.2007 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Modernizarea Scuarului Păun Pincio (Sfântul Nicolae)" din Municipiul Timişoara
Hotararea Consiliului Local 486/18.12.2007
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Modernizarea Scuarului Păun Pincio (Sfântul Nicolae)" din Municipiul Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC 2007 - 27320 / 04.12.2007 al Primarului Municipiului Timişoara, dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi problemele minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială,turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu Legea nr. 213/1998 - privind proprietatea publică şi regimul juridic al acestei, modificată;
Având în vedere Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, litera (c) şi alin. 5 litera (a) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată;HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Modernizarea Scuarului Păun Pincio (Sfântul Nicolae)" din municipiul Timişoara conform proiectului numărul DP- 1024/2007 întocmit de SC DRUM-PROIECT SRL Timişoara. cu caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Mediu - Serviciul Spaţii verzi din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3 : Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Duirecţiei Drumuri şi Transporturi;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
PETRE PETRIŞOR
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMĂRIA

DIRECȚIA DE MEDIU serviCiul SPAȚII VERZI

NR SC 2007 - 27320 / 04.12.2007

Se aprobă

Primar,

Dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU

REFERAT

Având în vedere Legea nr. 24/2007, privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din zonele urbane, prin care autoritățile publice locale au obligația să asigure integritatea, refacerea, îngrijirea, protecția și conservarea spațiilor verzi pentru menținerea biodiversității lor, să elaboreze și să aplice un complex de măsuri privind aducerea și menținerea spațiilor verzi în starea corespunzătoare funcțiilor lor și să asigure finanțarea materialului dendrofloricol și a lucrărilor aferente necesare pentru amenajare și regenerarea vegetației în spațiile verzi;

Scuarul Păun Pincio este situat în cartierul Blașcovici.

La ora actuală vegetația existentă este îmbătrânită, mobilierul distrus, aleile degradate.

Primăria Municipiului Timișoara a întocmit în cursul lunii noiembrie 2007 Studiul de Fezabilitate pentru „Modernizarea Scuarului Păun Pincio (Sfântul Nicolae)” din municipiul Timișoara, realizat de SC DRUM-PROIECT SRL.

Având în vedere starea actuală a parcului, propunem Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Timișoara aprobarea Studiului de Fezabilitate „Modernizarea Scuarului Păun Pincio (Sfântul Nicolae)” din municipiul Timișoara în valoare de 298.864,90 lei conform proiectului numărul DP 1024/2007 întocmit de SC DRUM-PROIECT SRL Timișoara.

Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției sunt:

 • 1) Valoare totală

Din care construcții-montaj

 • 2) Eșalonarea investiției:

în anul 2008, ’2009;

 • 3) Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică:

 • - cheltuieli pentru avize, acorduri, rețele

 • - cheltuieli pentru proiectare

 • - cheltuieli pentru organizare licitații

 • - Asistență tehnică, consultanță

 • 4) Cheltuieli pentru investiția de bază:

 • - lucrări rutiere

 • - lucrări peisagistică

 • - rețele edilitare


298.864,90

250.270,00


3.000,00 21.276,00 1.000,00 5.355,00

Total 30.631,00

63.766,20 105.463,00 74.936,70 244.165,90


Total


5) Alte cheltuieli:

 • - organizare de șantier (2,5%)

 • - comisionul băncii finanțatoare (0,5%)

 • - cota Inspecția de Stat în Construcții (0,8%)

 • - fond casa socială a constr. (0,5%)

 • - Cheltuieli diverse și neprevăzute (5%)

  Total


  6.104,10

  1.251,40

  1.751,90

  1.220,80

  13.739,80

  24.068,00


  DIRECTOR DIRECȚIA DE MEDIU VASILE CIUPA


  SEF SERVICIU SPAȚII VERZI DIANA MIHAELA NICA


AVIZAT JURIDIC

ANEXA:

Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției sunt:

 • 1) Valoare totală

Din care construcții-montaj

 • 2) Eșalonarea investiției:

în anul 2008, ’2009;

 • 3) Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică:

 • - cheltuieli pentru avize, acorduri, rețele

 • - cheltuieli pentru proiectare

 • - cheltuieli pentru organizare licitații

 • - Asistență tehnică, consultanță

 • 4) Cheltuieli pentru investiția de bază:

 • - lucrări rutiere

 • - lucrări peisagistică

 • - rețele edilitare

 • 5) Alte cheltuieli:

 • - organizare de șantier (2,5%)

 • - comisionul băncii finanțatoare (0,5%)

 • - cota Inspecția de Stat în Construcții (0,8%)

 • - fond casa socială a constr. (0,5%)

 • - Cheltuieli diverse și neprevăzute (5%)

  298.864,90

  250.270,00


  3.000,00 21.276,00 1.000,00 5.355,00

  Total 30.631,00

  63.766,20 105.463,00 74.936,70 Total 244.165,90

  6.104,10

  1.251,40

  1.751,90

  1.220,80 13.739,80

  Total 24.068,00


DIRECTOR DIRECȚIA DE MEDIU VASILE CIUPA

SEF SERVICIU SPAȚII VERZI DIANA MIHAELA NICA