Hotărârea nr. 483/2007

483/18.12.2007 privind actualizarea valorii devizului general pentru obiectivul de investiţie "AMENAJARE STRADA CHIMIŞTILOR"
Hotararea Consiliului Local 483/18.12.2007
privind actualizarea valorii devizului general pentru obiectivul de investiţie "AMENAJARE STRADA CHIMIŞTILOR"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC 2007 - 27608/07.12.2007 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, lucrări publice şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăşământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.124/30.11.2004 - privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "AMENAJARE STRADA CHIMIŞTILOR";
In conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) litera (b) din Legea nr.215/.2001 privind administratia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr.215/.2001 privind administratia publică locală, republicată;HOTARASTE

Art.1: Se aprobă actualizarea valorii devizului general pentru obiectivul de investiţii: "AMENAJAREA STRADA CHIMIŞTILOR" întocmit de SC COSMUN WEST SRL la solicitarea societăţilor comerciale din zonă de la valoarea 1.211.452,60 lei RON (295.996 euro ) la valoarea 1.706.418 lei RON reprezentând 487.924 euro, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Drumuri şi Transporturi şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei de Mediu;
- Serviciului Juridic
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
PETRE PETRIŞOR
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DRUMURI, TRANSPORTURI

Nr. SC 2007 - 27608 din 07.12.2007

APROBAT

Primar dr. ing. Gheorghe Ciuhandu


REFERAT

Privind actualizarea valorii devizului general pentru obiectivul de investiție “AMENAJARE STRADA CHIMIȘTILOR”

Strada Chimiștilor este amplasată în partea de sud-est a municipiului Timișoara , este racordată la Cal.Buziașului și are o lungime de 285 m .

În prezent strada are un caracter de acces industrial, pe partea nordică existând un trotuar de 3,00 m lățime pe toată lungimea, iar pe partea nordică existând un trotuar de 1,00 m lățime pe o porțiune de 65 m lungime; restul suprafeței fiind o platformă din beton cu lățimi între 16,50 și 32,50 m.

Apele meteorice nu pot fi evacuate de pe platformă, deoarece vechiul canal este complet degradat și nu funcționează. De asemenea lipsesc gurile de scurgere.

Carosabilul din beton este complet degradat, prezentând toată gama de defecțiuni caracteristice îmbrăcăminților din beton de ciment.

Pe partea sudică a străzii există în incintă o platformă de parcare pentru autocamioane, dar spațiul este insuficient, autotrenurile parcând astfel în așteptare la intrare în incinta societăților pe platforma de beton a străzii Chimiștilor. Această platformă având un carosabil foarte degradat, nu poate fi folosită în întregime, iar circulația autovehiculelor se desfășoară cu dificultate, în special în perioadele ploioase. Ca o consecință a acestui fapt autotrenurile parchează pe carosabilul Căii Buziașului, reducând capacitatea de trafic a acestei artere.

Strada Chimiștilor în perspectivă va face legătura între Calea Buziașului și viitorul traseu al inelului 4 de circulație a municipiului Timișoara. Ea va avea un caracter industrial, profilul transversal fiind compus dintr-un carosabil de 14,00 m cu 4 benzi de circulație(câte două pe sens), staționări de 3,00 m amplasate adiacent pe ambele părți și trotuare de 3,00 m lățime.

Cele mai sus menționate evidențiază necesitatea acută de a fi asfaltată strada Chimiștilor.

Nu în ultimul rând trebuie subliniate numeroasele apeluri telefonice și cererile scrise ale societățiilor comerciale din zonă adresate Primăriei Municipiului Timișoara, de a lua măsurile care se impun în vederea reparării carosabilului străzii Chimiștilor, pentru desfășurarea în stare normală a activităților economice ale firmelor situate pe această stradă.

Însă lucrările se pot atribui numai în urma aplicării unei proceduri de achiziție publică.

În acest sens potrivit OUG nr. 34/2006 autoritatea contractantă are obligația de a estima valoarea contractului ce urmează a se atribui.

Ținând cont de faptul că Studiul de Fezabilitate a fost întocmit în anul 2004 de către SC COSMUN WEST SRL la solicitarea societăților comerciale , pentru o estimare reală a valorii contractului s-a cerut proiectantului lucrării, să reactualizeze valoarea devizului general al obiectivului „Amenajare str. Chimiștilor” luând în considerare prețurile curente practicate la ora actuală pe piață, având în vedere creșterea spectaculoasă a prețurilor materialelor, manoperei și a utilajelor din 2004 până în prezent.

Trebuie totodată amintită și solicitarea consilierilor municipali, prin adresa nr. SC 2005 -20602 din 05.12.2005 de a se reactualiza devizul general, înaintea organizării licitației pentru execuția lucrărilor.

În urma reactulizării valorii devizului general de către proiectantul SC COSMUN WEST SRL, a rezultat o valoare a investiției de 1.706.418 lei, reprezentând 487.924 euro.

Având în vedere cele mai sus prezentate alăturat vă înaintăm spre aprobare valoarea actualizată a obiectivului „Amenajare strada Chimiștilor”.


Director Direcția Drumuri, Transporturi, Culiță Chiș


Director Direcția Economică, Smaranda Haracicu


Șef Serviciu Drumuri, Poduri, Ioan Ganciov


Șef Serviciu Juridic, Mirela Lasuschevici


Șef Birou Infrastr. Transport, Vasile Olar


Întocmit, Szabo Georgeta


SECRETAR, IOAN COJOCARI


România

Județul Timiș

Municipiul Timișoara

Consiliul local

PROIECT DE HOTARARE Din data de__________________

Privind actualizarea valorii devizului general pentru obiectivul de investiție “AMENAJARE STRADA CHIMIȘTILOR”

Consiliul Local al Municipiului Timișoara

Având în vedere referatul nr. SC 2007 - 27608 din 07.12.2007 intocmit de către Direcția Drumuri și Transporturi din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;

Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, lucrări publice și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț și al Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.124/30.11.2004 - privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "AMENAJARE STRADA CHIMIȘTILOR”;

In conformitate cu prevederile art.36 , alin.(2),litera b) din Legea nr.215/.2001 privind administratia publică locală republicată;

În temeiul art. 45 din Legea nr.215/.2001 privind administratia publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă    actualizarea valorii devizului general pentru obiectivul de

investiții:"AMENAJAREA STRADA CHIMIȘTILOR” întocmit de SC COSMUN WEST SRL la solicitarea societăților comerciale din zonă de la valoarea 1.211.452,60 lei RON (295.996 euro ) la valoarea 1.706.418 lei RON reprezentând 487.924 euro, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Direcția Drumuri și Transporturi și Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara

Art. 3. Prezenta Hotărâre se comunică:

 • -   Instituției Prefectului Județului Timiș

 • -   Secretarului Municipiului Timișoara

 • -   Primarului Municipiului Timișoara

 • -   Direcției Drumuri, Transporturi

 • -   Direcției Economice

 • -   Direcției Urbanism

 • -   Direcției Patrimoniu

 • -   Direcției Relații Comunicare

 • -   Serviciului Juridic

 • -   Serviciului Public Audit Intern

 • -   Mass-mediei locale

Președinte de ședință, Consilier

ANEXA

la HCL nr.

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile de capital necesare realizării investiției _________" Amenajare str. Chimiștilor Timișoara"_________

Nr. crt.

Denumirea capitolelor de cheltuieli

Valoare (inclusiv TVA)

Totală

Supusă licitației

lei

Euro

lei

Euro

PARTEA I

1.

Capitolul 1.

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

2.

1.1.Obținerea terenului

0

0

0

0

3.

1.2.Amenajarea terenului

0

0

0

0

4.

1.3.Amenajări pentru protecția mediului

0

0

0

0

5.

Capitolul 2.

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare oboectivului

0

0

0

0

6.

Capitolul 3.

Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

7.

3.1. Studii de teren, geo,topo

4.500

1.287

4.500

1.287

8.

3.2. Cheltuieli pentru avize, acorduri

6.000

1.716

0

0

9.

3.3. Cheltuieli pentru proiectare

28.000

8.006

28.000

8.006

10.

3.4. Cheltuieli pentru organizare licitații

3.000

858

0

0

11.

3.5. Consultanță, asistență tehnică ,verificare proiect

8.000

2.287

8.000

2.287

12.

Capitolul 4.

Cheltuieli pentru investiția de bază

13.

4.1. OB 1 Lucrări rutiere

1.316.120

376.325

1.316.120

376.325

14.

4.2. OB 2 Lucrări canalizare

160.290

45.832

160.290

45.832

15.

4.3. OB 3 Lucrări FRET

5.400

1.544

5.400

1.544

16.

4.4. OB 4 Spații verzi

17.900

5.118

17.900

5.118

18.

Total cheltuieli pentru investiția de bază

1.499.710

428.819

1.499.710

428.819

19.

Capitolul 5.

Alte cheltuieli

20.

5.1. Organizare șantier (3,5%)

52.490

15.009

52.490

15.009

21.

5.2. Comisioane, taxe etc

22.

5.2.1. Comisionul băncii finanțatoare (0,5%)

7.761

2.219

0

0

23.

5.2.2. Cota Inspecției de Stat în Construcții

(0,8%)             ’                         ’

11.998

3.431

0

0

24.

5.2.3. Fond casa soc.a constr. (0,5%)

7.499

2.144

0

0

25.

5.3. Cheltuieli diverse și neprevăzute (5%)

77.461

22.149

0

0

26.

TOTAL GENERAL

1.706.418

487.924

1.580.200

451.834

27.

Din care C+M

1.552.200

443.828

0

0

Curs valutar (30 Noiembrie 2007) 1 Euro = 3,4973 lei           Întocmit:

ing. Ciprian Costescu