Hotărârea nr. 482/2007

482/18.12.2007 privind scutirea Societatii Cooperativa UNIREA, societate autorizata de Autoritatea Nationala pentru Persoane cu Handicap la plata unor majorari de intarziere
Hotararea Consiliului Local 482/18.12.2007
privind scutirea Societatii Cooperativa UNIREA, societate autorizata de Autoritatea Nationala pentru Persoane cu Handicap la plata unor majorari de intarziere


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. D82007 - 00441/04.12.2007 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere cererea Societatii Cooperative UNIREA nr. 96/19.11.2007 inregistrata la Primaria Municipiului Timisoara cu nr. D82007 - 004414/19.11.2007.
Având în vedere procesul verbal din data de 04.12.2007 al Comisiei de analiză a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situate în imobile proprietatea Municipiului Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara înfiinţată prin Hotărârea nr. 288/2005;
În baza art. 81, alin.1, lit.c din Legea nr. 448/06.12.2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.2 lit.b din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;HOTARASTE

Art.1: Se aproba scutirea Societatii Cooperativa UNIREA, societate autorizata de Autoritatea Nationala pentru Persoane cu Handicap, la plata majorarilor de intarziere in cuantum de 60861,03 lei, calculate ca urmare a achitarii cu intarziere a ratelor aferente spatiilor comerciale si de prestari servicii cumparate potrivit dispozitiilor Legii nr. 550/2002 privind vanzarea spatiilor comerciale proprietate privata a statului si a celor de prestari de servicii, aflate in administrarea consiliilor judetene sau a consiliilor locale, precum si a celor aflate in patrimoniul regiilor autonome de interes local.

Art. 2 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 3 : Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Societatii Cooperativa UNIREA;
- Mass - media locale.
Presedinte de sedinta
PETRE PETRIŞOR
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

APROBAT

PRIMAR


dr. ing. Gheorghe Ciuhandu


DIRECȚIA PATRIMONIU

BIROUL SPATII - TERENURI

NR. D82007 - 004414/06.12.2007

REFERAT

Societatea Cooperativa UNIREA este o unitate infiintata in vederea incadrarii persoanelor cu handicap, care isi desfasoara activitatea din anul 1991 cu persoane cu diferite grade de invaliditate, autorizata de Autoritatea Nationala pentru Persoane cu Handicap.

Societatea Cooperativa UNIREA a avut inchirite spatii cu alta destinatie decat aceea de locuinta situate in Timisoara, str. Iancu Vacarescu nr. 20, p-ta Sf. Gheorghe nr. 4, str. Eugeniu de Savoya nr. 11, str. Dacilor nr. 21 si Bv. Regele Carol nr. 2 pe care le-a cumparat de la Consiliul Local al Municipiului Timisoara conform prevederilor Legii nr. 550/2002 cu plata in rate.

Societatea Cooperativa UNIREA a achitat integral preturile spatiilor enumerate mai sus dar datorita achitarii ratelor cu intarziere sau calculat majorari de intarziere in cuantum de 60861,03 lei.

Prin cererea nr. 96/19.11.2007 inregistrata la Primaria Municipiului Timisoara cu nr. D82007 -004414/19.11.2007, Societatea Cooperativa UNIREA, solicita scutirea la plata majorarilor de intarziere calculate ca urmare a achitarii cu intarziere a ratelor aferente spatiilor cu alta destinatie cumparate potrivit dispozitiilor Legii nr. 550/2002 motivat de situatia economica dificila a societatii din lunile respective, perioada in care societatea nu a avut suficiente comenzi pentru prestari servicii si productie care sa acopere valoarea ratelor.

Prin Legea nr. 448/06.12.2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap se prevede la art. 81, alin.1, lit.c faptul ca unitatile protejate autorizate beneficiaza de urmatoarele drepturi :

c) alte drepturi acordate de autoritatile administratiei publice locale finantate din fonduri proprii.

In sedinta din data de 04.12.2007 a Comisiei de analiză a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință situate în imobile proprietatea Municipiului Timișoara precum și în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara înființată prin Hotărârea nr. 288/2005 s-a avizat favorabil solicitarea Societatii Cooperativa UNIREA hotarandu-se sa propunem Consiliului Local al Municipiului Timisoara, un proiect de hotarare in acest sens.

Având în vedere cele de mai sus :

PROPUNEM :

1. Prezentarea catre Consiliul Local al municipiului Timisoara a unui proiect de hotarare privind scutirea Societatii Cooperativa UNIREA, societate autorizata de Autoritatea Nationala pentru Persoane cu Handicap la plata majorarilor de intarziere in cuantum de 60861,03 lei, calculate ca urmare a achitarii cu intarziere a ratelor aferente spatiilor comericale si de prestari servicii cumparate potrivit dispozitiilor Legii nr. 550/2002 privind vanzarea spatiilor comerciale proprietate privata a statului si a celor de prestari de servicii, aflate in administrarea consiliilor judetene sau a consiliilor locale, precum si a celor aflate in patrimoniul regiilor autonome de interes local.

VICEPRIMAR

DIRECTOR


ing. Adrian Orza


ec. Nicușor Constantin Miuț

BIROU SPAȚII-TERENURI

ing. Marius Voicu

AVIZAT

SERVICIU JURIDIC

REFERENT DE SPEC.

jur. Mirela Lasuschevici

sing. Kovacs Ileana