Hotărârea nr. 480/2007

480/18.12.2007 privind obţinerea de fonduri nerambursabile, pentru Parcul Zona Uzinei din Municipiul Timişoara, prin "Programul naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi"
Hotararea Consiliului Local 480/18.12.2007
privind obţinerea de fonduri nerambursabile, pentru Parcul Zona Uzinei din Municipiul Timişoara, prin "Programul naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC 2007 - 27487 / 06.12.2007 al Primarului Municipiului Timişoara, dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi problemele minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile nr. 1166/17 iulie 2007 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a "Programului naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi";
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, litera (c) şi (d) şi alin. 6 litera (a) punctele 9 şi 10 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin 2. din Legea nr. 215/2001, republicată privind administraţia publică locală, republicată;HOTARASTE

Art.1: Se aprobă participarea Municipiului Timişoara la "Programul naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi" pentru următoarele obiective cu proiectele:
a) Amenajarea Parcului Zona Uzinei Timişoara
- Proiect Tehnic cu numărul DP 1010/2007 întocmit de SC DRUM-PROIECT SRL, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 74/27.03.2001;
- parc cu suprafaţa de 14546 mp înscris în CF nr. 227 cu numărul top. 4430 Timişoara - proprietar Primăria Municipiului Timişoara;
Art.2: Persoana desemnată să reprezinte solicitantul în relaţia cu Administraţia Fondului pentru Mediu până la momentul semnării contractului şi la semnarea contractului este Primarul Municipiului Timişoara, iar responsabilul de proiect şi persoana ce face legătura dintre Primărie şi Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile este directorul Direcţiei de Mediu, sau altă persoană din cadrul Direcţiei de Mediu împuternicită prin dispoziţia Primarului Municipiului Timişoara, după caz.
Art.3:Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Mediu - Serviciul Spaţii Verzi din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
PETRE PETRIŞOR
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMĂRIA

DIRECȚIA DE MEDIU

Nr. SC 2007 - 27487/06.12.2007

Se aprobă

PRIMAR,

Dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU

REFERAT

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din zonele urbane, autoritățile administrațiilor locale sunt obligate de a lua toate măsurile necesare pentru întreținerea dar și dezvoltarea spațiilor verzi.

Conform Ordinului nr. 1166/17 iulie 2007 pentru aprobarea Ghidului de finanțare a „Programului național de îmbunătățire a calității mediului prin realizarea de spații verzi în localități”, Primăria Municipiului Timișoara a trimis documentațiile, pentru obținerea de fonduri nerambursabile, pentru Parcul Zona Uzinei.

Unul din documentele necesare pentru solicitarea finanțării era o Hotărâre a Consiliului Local din care să rezulte:

  • -       decizia consiliului local privind aplicarea la Program și acordul cu privire la contractarea finanțării;

  • -       suprafața de teren pusă la dispoziție pentru implementarea proiectului (identificare, vecinătăți, suprafață, număr cadastral etc);

  • -       persoana desemnată să reprezinte solicitantul în relația cu Administrația Fondului pentru Mediu până la momentul semnării contractului, respectiv responsabilul de proiect și împuternicirea expresă a acestuia pentru semnarea contractului;

  • -       aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investiții din cadrul Proiectului.

Având în vedere participarea Primăriei Municipiului Timișoara la „Programul național de îmbunătățire a calității mediului prin realizarea de spații verzi în localități” propunem aprobarea documentațiilor menționate mai sus.

DIRECTOR DIRECȚIA DE MEDIU,  ȘEF SERVICIU SPAȚII VERZI

VASILE CIUPA             DIANA MIHAELA NICA

AVIZAT JURIDIC