Hotărârea nr. 48/2007

48/27.02.2007 privind aprobarea achitării taxei de membru al Asociaţiei Eurocities pentru anul 2007
Hotararea Consiliului Local 48/27.02.2007
privind aprobarea achitării taxei de membru al Asociaţiei Eurocities pentru anul 2007


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2007 - 1739/29.01.2007 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În baza prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;
În conformitate cu dispoziţiile art. 36 alin. 2 lit. (b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 46 alin.(2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă achitarea de către Municipiul Timişoara a taxei de membru al Asociaţiei Eurocities pentru anul 2007.

Art. 2: Se alocă din bugetul local suma de 7.723 euro pentru achitarea taxei prevăzute la art. 1 şi suma de 100 euro pentru comisioane necesare transferului bancar.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire se încredinţează Direcţia Economică şi Serviciul Dezvoltare Locală şi Integrare Europeană din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Poliţia Comunitară;
- Serviciului Juridic;
- Biroului Control Intern;
- Serviciului Dezvoltare Locală şi Integrare Europeană;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Consiliere pentru Cetăţeni;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
DUMITRU ŢUCU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA                                 SE APROBĂ

JUDEȚUL TIMIȘ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

SERVICIUL DEZVOLTARE ȘI INTEGRARE EUROPEANĂ  PRIMAR

SC2007 - 1739/29.01.2007                            GHEORGHE CIUHANDU

REFERAT

cu privire la aprobarea achitării taxei de membru al asociației Eurocities pentru anul 2007

Eurocities este o organizație neguvernamentală europeană, cu sediul la Bruxelles, formată din 95 de orașe metropolă, care provin din 26 de state europene.

Eurocities facilitează cooperarea și diversele schimburi între orașele membre, promovează proiecte europene transnaționale - facilitând coordonarea și asigurând acces la finanțare europeană - cu o problematică vastă, pe teme economice, sociale, culturale, de mediu etc., de interes pentru orașe și face lobby pe lângă instituțiile Uniunii Europene și guvernele naționale pentru influențarea politicilor care afectează orașele.

Municipiul Timișoara a aderat la rețeaua Eurocities, în calitate de membru asociat, în anul 2000.

Menționăm că, odată cu aderarea României la Uniunea Europeană, la data de 1 ianuarie 2007, Municipiul Timișoara a devenit membru cu drepturi depline al rețelei Eurocities.

Datorită acestui fapt taxa de membru va crește în 3 etape - de la 3.955 euro în anul 2006, după cum urmează:

  • -  la 7.723 euro, în 2007;

  • -  la aproximativ 12.000 euro, în 2008;

  • -  aproximativ 16.000 euro, în 2009 (taxa pe care o plătesc în prezent celelalte orașe membre).

Ca urmare a scrisorii de înștiințare și a facturii nr. 2007/108 din 15.01.2006, emise de Eurocities, solicităm alocarea sumei de 7.723 euro pentru achitarea de către Municipiul Timișoara a taxei de membru al asociației Eurocities pentru anul 2007.

De asemenea, solicităm aprobarea sumei de 100 euro pentru comisioanele necesare transferului bancar.

Anexăm:

  • - o copie a scrisorii de înștiințare, însoțită de traducere

  • - o copie a facturii, însoțită de traducere

Întocmit

Arh. Aurelia Junie                                     Diana Donawell

Șef Serviciu                                               Consilier

Verificat

Ec. Adrian Bodo

Director Direcția Economică

Avizat Juridic

Cons. jur. Mirela Lasuschevici

Red. 2 ex.

D.D.