Hotărârea nr. 479/2007

479/18.12.2007 privind închirierea spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din Timişoara, str. Brânduşei nr.17
Hotararea Consiliului Local 479/18.12.2007
privind închirierea spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din Timişoara, str. Brânduşei nr.17


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere referatul nr. D72007-001375/16.04.2007 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială,turism, ecologie sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere cererea S.C. D.G.M. GROUP S.R.L. înregistrată la Primăria Timişoara sub nr. nr.D72007-001375/09.03.2007;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.22/31.01.2006 privind concesionarea către S.C. COLTERM S.A. Timişoara a unor clădiri sau corpuri de clădiri din domeniul public al Municipiului Timişoara folosite exclusiv pentru producerea şi furnizarea energiei;
Având în vedere procesule verbale ale şedinţelor Comisiei de analiză a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situate în imobile proprietatea Primăriei Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, din data de 13.04.2007 şi din data de 04.12.2007;
In conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.(c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
In temeiul art.45 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republiocată.


HOTARASTEArt. 1: Se aprobă închirierea spaţiului cu altă destinaţie (SAD) situat în imobilul din Timişoara str. Brânduşei nr.17, înscris în C.F. ind. nr.145151 nr.cadastral 26265/II "SAD situat la parter şi parţial etaj, compus din magazin parter şi birou la etaj, cu 24,38% părţi comune indivize şi cu 52/214 mp. teren", în suprafaţă de 53,50 mp., către S.C. D.G.M. GROUP S.R.L. pentru birou tehnic şi de intervenţie, pe perioada de 5 (cinci) ani.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Poliţia Comunitară;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Mediu;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi,
- Serviciului Juridic;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- S.C. D.G.M. GROUP S.R.L.;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
PETRE PETRIŞOR
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

APROBAT

PRIMAR


dr.ing. Gheorghe Ciuhandu


DIRECȚIA PATRIMONIU

BIROU SPAȚII-TERENURI

Nr. D72007-001375/16.04.2007

PUNCTUL TERMIC nr.47A situat în Timișoara, str. Brândușei nr.17, înscris în CF col.nr.145146 Timișoara nr.cadastral 26265, a fost concesionat către S.C. COLTERM S.A. prin H.C.L. nr.22/31.01.2006 privind concesionarea către S.C. COLTERM S.A. Timișoara a unor clădiri sau corpuri de clădiri din domeniul public al Municipiului Timișoara folosite exclusiv pentru producerea și furnizarea energiei.

Urmare compartimentării clădirii s-au deschis C.F. ind. nr.145151 nr.cadastral 26265/II cu descrierea “SAD situat la parter și parțial etaj, compus din magazin parter și birou la etaj, cu 24,38% părți comune indivize și cu 52/214 mp. teren” în administrarea Primăriei Municipiului Timișoara.

SAD de mai sus a fost închiriat de către S.C. COLTERM S.A., prin Contractul de închiriere pentru suprafețele locative cu altă destinație decât aceea de locuință nr.562/B/28.06.2002, la S.C. D.G.M. GROUP S.R.L.având termenul închirierii de 10 ani.

Prin cererea nr.D72007-001375/09.03.2007, S.C. D.G.M. GROUP S.R.L. solicită incheierea unui Contract de închiriere pentru birou tehnic și de intervenție.

Urmare măsurătorilor făcute de către S.C. GEOCAD & ASOCIAȚII S.R.L. pentru compartimentarea imobilului, suprafața utilă reală este de 53,50 mp. și nu cea de 33,00 mp. trecută în Contractul de închiriere nr.562/B/28.06.2002.

În ședința Comisiei de analiză a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință situate în imobile proprietatea Primăriei precum și în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara înființată prin H.C.L.M.T. nr.228/2005 din data de 13.04.2007, analizându-se adresa solicitantei s-a hotărât încheierea unui Contract de închiriere cu S.C. D.G.M. GROUP S.R.L., pe perioada de 5 ani, cu destinația de birou tehnic și de intervenție.

Având în vedere cele prezentate,

PROPUNEM :

1. Aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara a unui proiect de hotărâre privind închirierea către S.C. D.G.M. GROUP S.R.L. a spațiului cu altă destinație (SAD) situat în imobilul din Timișoara str. Brândușei nr.17, înscris în C.F. ind. nr.145151 nr.cadastral 26265/II, “SAD situat la parter și parțial etaj, compus din magazin parter și birou la etaj, cu 24,38% părți comune indivize și cu 52/214 mp. teren” în suprafață de 53,50 mp., pentru birou tehnic și de intervenție, pe perioada de 5 (cinci) ani.

VICEPRIMAR

DIRECTOR


ing. Adrian Orza


ec. Nicușor Constantin Miuț

BIROU SPAȚII-TERENURI

9

ing. Marius Voicu

AVIZAT

SERVICIU JURIDIC

REFERENT DE SPEC. sing. Gheorghe Drăgoi