Hotărârea nr. 478/2007

478/18.12.2007 privind închirierea spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din Timişoara, strada Amforei nr.4
Hotararea Consiliului Local 478/18.12.2007
privind închirierea spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din Timişoara, strada Amforei nr.4


Consiliul Local al Municipiului Timisoara


Având în vedere referatul nr. D72007-001665/16.04.2007 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul dr.ing. GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială,turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere cererile S.C. DOSOGIN S.R.L., înregistrate la Primăria Timişoara sub nr. D72006-007591/14.12.2006 şi nr.D72007-001665/27.03.2007;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 22/31.01.2006 privind concesionarea către S.C. COLTERM S.A. Timişoara a unor clădiri sau corpuri de clădiri din domeniul public al Municipiului Timişoara folosite exclusiv pentru producerea şi furnizarea energiei;
Având în vedere procesele verbale ale şedinţelor Comisiei de analiză a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situate în imobile proprietatea Primăriei Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, din data de 13.04.2007 şi 04.12.2007;
In conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit(c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
In temeiul art.45 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă închirierea spaţiului cu altă destinaţie (SAD) situat în imobilul din Timişoara str. Amforei nr.4, înscris în C.F. ind. nr.145157 nr.cadastral 26161/II "SAD situat la parter, compus din 1 încăpere, cu 32,71% părţi comune indivize şi cu 136/417 mp. teren" în suprafaţă de 99,47 mp., către S.C. DOSOGIN S.R.L. pentru birouri pentru firmă, pe perioada de 5 (cinci) ani.
Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Serviciului Juridic;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- S.C. DOSOGIN S.R.L.;
- Mass - media locale

.

Presedinte de sedinta
PETRE PETRIŞOR
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA

AVIZAT SECRETAR,


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

CONSILIUL LOCAL                                             Ioan Cojocari

P R O I E C T D E H O T Ă R Â R E

privind închirierea spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință din Timișoara, str. Amforei nr.4

Consiliul Local al Municipiului Timișoara

Având în vedere referatul nr. D72007-001665/16.04.2007 al Primarului Municipiului Timișoara, domnul dr.ing. GHEORGHE CIUHANDU;

Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, turism, sport și culte, Comisiei pentru sănătate, muncă și protecție socială, ecologie și protecția mediului din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

Având în vedere cererile S.C. DOSOGIN S.R.L., înregistrate la Primăria Timișoara sub nr. D72006-007591/14.12.2006 și nr.D72007-001665/27.03.2007;

Având în vedere H.C.L.M.T. nr.22/31.01.2006 privind concesionarea către S.C. COLTERM S.A. Timișoara a unor clădiri sau corpuri de clădiri din domeniul public al Municipiului Timișoara folosite exclusiv pentru producerea și furnizarea energiei;

Având în vedere procesul verbal al ședinței Comisiei de analiză a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință situate în imobile proprietatea Primăriei Timișoara precum și în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, din data de 13.04.2007;

In conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.c din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală;

In temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală;

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1 Se aprobă închirierea spațiului cu altă destinație (SAD) situat în imobilul din Timișoara str. Amforei nr.4, înscris în C.F. ind. nr.145157 nr.cadastral 26161/II “SAD situat la parter, compus din 1 încăpere, cu 32,71% părți comune indivize și cu 136/417 mp. teren” în suprafață de 99,47 mp., către S.C. DOSOGIN S.R.L. pentru birouri pentru firmă, pe perioada de 5 (cinci) ani.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică:

 • -   Instituției Prefectului județului Timiș;

 • -  Primarului Municipiului Timișoara;

 • -  Direcției Economice;

 • -   Direcției Edilitare;

 • -  Direcției Urbanism;

 • -  Direcției Patrimoniu;

 • -  Direcției Poliția Comunitară;

 • -   Serviciului Juridic;

 • -   Centrului de Consiliere pentru Cetățeni;

 • -  Biroului Control Intern;

 • -   Biroului Relații Publice ;

 • -  S.C. DOSOgIn S.R.L.;

 • -  Mass - media locale.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ