Hotărârea nr. 477/2007

477/18.12.2007 privind închirierea spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din Timişoara, str. Iasomiei nr.1
Hotararea Consiliului Local 477/18.12.2007
privind închirierea spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din Timişoara, str. Iasomiei nr.1


Consiliul Local al Municipiului Timisoara


Având în vedere Referatul nr. D72007-001666/16.04.2007 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul dr.ing. GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere cererile S.C. WWG SUS ÎN SAT S.R.L., înregistrate la Primăria Timişoara sub nr. D72006-007589/14.12.2006 şi nr.D72007-001666/27.03.2007;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.22/31.01.2006 privind concesionarea către S.C. COLTERM S.A. Timişoara a unor clădiri sau corpuri de clădiri din domeniul public al Municipiului Timişoara folosite exclusiv pentru producerea şi furnizarea energiei;
Având în vedere procesele verbale ale şedinţelor Comisiei de analiză a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situate în imobile proprietatea Primăriei Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, din data de 13.04.2007 şi 04.12.2007;
In conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.(c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
In temeiul art.45 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;HOTARASTEArt. 1 : Se aprobă închirierea spaţiului cu altă destinaţie (SAD) situat în imobilul din Timişoara str. Iasomiei nr.1, înscris în C.F. ind. nr.145133 nr.cadastral 27982/II "SAD situat la parter, compus din încăpere, duş, WC şi hol, cu 42,16% părţi comune indivize şi cu 109,62/260 mp. teren" în suprafaţă de 110,50 mp., către S.C. WWG SUS ÎN SAT S.R.L. pentru birou de arhitectură, pe perioada de 5 (cinci) ani.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Comunicare
- Direcţiei Dezvoltare
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Serviciului Juridic;
- S.C. WWG SUS ÎN SAT S.R.L.;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
PETRE PETRIŞOR
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

APROBAT PRIMAR

dr.ing. Gheorghe Ciuhandu


DIRECȚIA PATRIMONIU

BIROU SPAȚII-TERENURI

Nr. D72007-001666/16.04.2007

PUNCTUL TERMIC nr.29 situat în Timișoara, str. Iasomiei nr.1, înscris în CF col.nr.42585 Timișoara nr.cadastral 27982, a fost concesionat către S.C. COLTERM S.A. prin H.C.L. nr.22/31.01.2006 privind concesionarea către S.C. COLTERM S.A. Timișoara a unor clădiri sau corpuri de clădiri din domeniul public al Municipiului Timișoara folosite exclusiv pentru producerea și furnizarea energiei.

Urmare compartimentării clădirii s-au deschis C.F. ind. nr. 145133 nr.cadastral 27982/II cu descrierea “SAD situat la parter, compus din încăpere, duș, WC și hol, cu 42,16% părți comune indivize și cu 106,62/260 mp. teren” în administrarea Primăriei Municipiului Timișoara.

SAD de mai sus a fost închiriat de către S.C. COLTERM S.A., prin Contractul de închiriere pentru suprafețele locative cu altă destinație decât aceea de locuință nr.2/643/29.12.2005, la S.C. WWG SUS ÎN SAT S.R.L.având termenul închirierii de 10 ani.

Prin cererile D72006-007589/14.12.2006 și nr.D72007-001666/27.03.2007, S.C. WWG SUS ÎN SAT S.R.L. solicită incheierea unui Contract de închiriere pentru birou de arhitectură.

Urmare măsurătorilor făcute de către S.C. GEOCAD & ASOCIAȚII S.R.L. pentru compartimentarea imobilului, suprafața utilă reală este de 110,50 mp. și nu cea de 115,00 mp. trecută în Contractul de închiriere nr.2/643/29.12.2005.

În ședințele Comisiei de analiză a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință situate în imobile proprietatea Primăriei precum și în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara înființată prin H.C.L.M.T. nr.228/2005 din data de 09.01.2007 și din data de 13.04.2007, analizându-se adresele solicitantei s-a hotărât încheierea unui Contract de închiriere cu S.C. WWG SUS ÎN SAT S.R.L., pe perioada de 5 ani, cu destinația de birou de arhitectură.

Având în vedere cele prezentate,

PROPUNEM :

1. Aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara a unui proiect de hotărâre privind închirierea către S.C. WWG SUS IN SAT S.R.L. a spațiului cu altă destinație (SAD) situat în imobilul din Timișoara str. Iasomiei nr.1, înscris în C.F. ind. nr.145133 nr.cadastral 27982/II, “SAD situat la parter, compus din încăpere, duș, WC și hol, cu 42,16% părți comune indivize și cu 109,62/260 mp. teren” în suprafață de 110,50 mp., pentru birou de arhitectură pe perioada de 5 (cinci) ani.

VICEPRIMAR

ing. Adrian Orza

AVIZAT

SERVICIU JURIDIC


DIRECTOR

ec. Nicușor Constantin Miuț

BIROU SPAȚII-TERENURI

ing. Marius Voicu

REFERENT DE SPEC.

sing. Gheorghe Drăgoi