Hotărârea nr. 476/2007

476/18.12.2007 privind atribuirea spaţiului situat în imobilul din Timişoara, str. Dorobanţilor bloc D1, Direcţiei pentru Sport a Judeţului Timiş
Hotararea Consiliului Local 476/18.12.2007
privind atribuirea spaţiului situat în imobilul din Timişoara, str. Dorobanţilor bloc D1, Direcţiei pentru Sport a Judeţului Timiş


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2007-026068/05.12.2007 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul dr.ing. GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
In conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit.c) şi art.124 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
In temeiul art.45 alin. (3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;HOTARASTE

Art.1: Se aprobă atribuirea spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, format din 8 încăperi în suprafaţa de 157,92 mp., situat la parterul imobilului din Timişoara, str. Dorobanţilor bloc D1, înscris în C.F. nr.99575 Timişoara nr. cadastral 30987/IX, către DIRECŢIA PENTRU SPORT A JUDEŢULUI TIMIŞ, pe o perioadă de 5 ani, cu destinaţia de sediu administrativ.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Insituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Serviciului Juridic;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Direcţiei pentru Tineret şi Sport Timiş;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
PETRE PETRIŞOR
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

APROBAT PRIMAR

dr.ing. Gheorghe Ciuhandu


DIRECȚIA PATRIMONIU

BIROU SPAȚII-TERENURI

Nr. SC2007-026068/05.12.2007

R E F E R A T

Spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință, format din 8 încăperi în suprafață de 157,92 mp., situat la parterul imobilului din Timișoara, str. Dorobanților bloc D1, înscris în C.F. nr.99575 Timișoara, nr. cadastral 30987/IX, a devenit liber prin evacuarea fostului chiriaș S.C. UNTIM S.A.

Imobilul înscris în C.F. nr.99575 Timișoara, nr. cadastral 30987/IX nu este revendicat.

Prin cererea înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara cu nr. SC2007-026068/21.11.2007, DIRECȚIA PENTRU SPORT A JUDEȚULUI TIMIȘ a solicitat atribuirea spațiului de mai sus pentru sediu administrativ.

În ședința Comisiei de analiză a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință situate în proprietatea Primăriei Timișoara precum și în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara înființată prin HCLMT nr.288/2005, din data de 04.12.2007, s-a analizat solicitarea Direcției pentru Tineret și Sport Timiș hotărându-se să propunem Consiliului Local al Municipiului Timișoara un proiect de hotărâre privind atribuirea spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință, format din 8 încăperi în suprafața de 157,92 mp., situat la parterul imobilului din Timișoara, str. Dorobanților bloc D1, înscris în C.F. nr.99575 Timișoara nr. cadastral 30987/IX, pe o perioadă de 5 ani, cu destinația de sediu administrativ.

Având în vedere cele prezentate,

PROPUNEM :

1. Aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara a unui proiect de hotărâre pentru atribuirea spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință, format din 8 încăperi în suprafața de 157,92 mp., situat la parterul imobilului din Timișoara, str. Dorobanților bloc D1, înscris în C.F. nr.99575 Timișoara nr. cadastral 30987/IX, către DIRECȚIA PENTRU SPORT A JUDEȚULUI TIMIȘ, pe o perioadă de 5 ani, cu destinația de sediu administrativ.

VICEPRIMAR,

ing. Adrian Orza

AVIZAT

SERVICIU JURIDIC,


DIRECTOR,

ec. Nicușor Constantin Miuț

BIROU SPAȚII-TERENURI,

ing. Marius Voicu

REFERENT DE SPEC.,

jur. Mirela Lasuschevici sing. Gheorghe Drăgoi