Hotărârea nr. 475/2007

475/18.12.2007 privind atribuirea spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, str. Alba Iulia nr. 2 ( Palatul Culturii ), compus dintr-o incapere cu suprafata utila de 18,00 m.p. catre MITROPOLIA BANATULUI, ARHIEPISCOPIA ORTODOXA ROMANA A TIMISOAREI
Hotararea Consiliului Local 475/18.12.2007
privind atribuirea spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, str. Alba Iulia nr. 2 ( Palatul Culturii ), compus dintr-o incapere cu suprafata utila de 18,00 m.p. catre MITROPOLIA BANATULUI, ARHIEPISCOPIA ORTODOXA ROMANA A TIMISOAREI


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. D72007 - 005585/06.12.2007 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere cererea Mitropoliei Banatului , Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Timişoarei nr. 3060 - E/17.10.2007 inregistrata la Primaria Municipiului Timisoara cu nr. D72007 - 005585/17.10.2007;
Având în vedere procesul verbal al sedintei din data de 04.12.2007 a Comisiei de analiză a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situate în imobile proprietatea Municipiului Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara înfiinţată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 288/2005.
În conformitate cu prevederile art.36 alin. 2 lit.(c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin.3 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.HOTARASTE

Art. 1: Se aproba atribuirea spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, str. Alba Iulia nr. 2 ( Palatul Culturii ), compus dintr-o incapere cu suprafata utila de 18,00 m.p., catre Mitropolia Banatului , Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Timişoarei, pe baza de contract de inchiriere, pe o perioada de 5 ani, cu destinatia de punct de desfacere obiecte bisericesti si carte religioasa.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia Patrimoniu din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Mitropoliei Banatului, Arhiepiscopia Ortodoxa Romana a Timisoarei;
- Mas-media locale.Presedinte de sedinta
PETRE PETRIŞOR
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA

APROBAT

PRIMAR

dr. ing. Gheorghe Ciuhandu


DIRECTIA PATRIMONIU

BIROUL SPATII - TERENURI

NR. D72007 - 005585/06.12.2007

REFERAT

Imobilului din Timișoara, str. Alba Iulia nr.2 ( Palatul Culturii ) este înscris în CF nr.1 Timișoara, nr. top. 249 in proprietatea Primăriei Municipiului Timișoara.

La parterul imobilului, cu intrare din str. Alba Iulia, avem in evidenta un spatiu cu alta destinatie decat aceea de locuinta cu suprafata utila totala de 105,50 m.p., care a fost inchiriat prin contractul de inchiriere nr. 1282/2001 pe perioada 01.06.2001 - 01.12.2004, cu destinatia de magazin, birou si depozit, la S.C. K&K S.R.L. care a fost actionata in instanta pentru evacuare din spatiu.

O incapere din acest spatiu, in suprafata de 18,00 m.p. ( incaperea 2 din schita anexata ), este incuiata si nefolosita.

Grupul de Pompieri „ BANAT „, Corpul Pompierilor Militari, in procesul verbal de inspectie/control privind modul de aplicare a prevederilor legale in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor nr. 644/16.04.2003 arata ca incaperea se afla pe calea de evacuare aferenta institutiei ( iesirea spre str. Alba Iulia ).

Grupul de Pompieri „ BANAT „ revine prin adresa nr. 473907/03.12.2004 si precizeaza ca in urma verificarilor s-a constatat faptul ca incaperea descrisa mai sus nu constituie cale de evacuare, acest spatiu reprezentand de fapt o derivatie a caii de evacuare principala.

MITROPOLIA BANATULUI, ARHIEPISCOPIA ORTODOXA ROMANA A TIMISOAREI prin adresa nr. 3060 - E/17.10.2007 inregistrata la Primaria Municipiului Timisoara cu nr. D72007 -005585/17.10.2007 solicita atribuirea unui spatiu in zona centrala in vederea desfacerii de obiecte bisericesti si carte religioasa.

In sedinta din data de 04.12.2007 a Comisiei de analiză a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință situate în imobile proprietatea Municipiului Timișoara precum și în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara înființată prin Hotărârea nr. 288/2005 analizandu-se solicitarea MITROPOLIEI BANATULUI, ARHIEPISCOPIA ORTODOXA ROMANA A TIMISOAREI s-a avizat favorabil atribuirea incaperii in suprafata de 18 m.p. din spatiul cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, str. Alba Iulia nr.2 ( Palatul Culturii ) .

Având în vedere cele de mai sus :

PROPUNEM :

1. Aprobarea de catre Consiliul Local al municipiului Timisoara a unui proiect de hotarare privind atribuirea spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, str. Alba Iulia nr. 2 ( Palatul Culturii ), compus dintr-o incapere cu suprafata utila de 18,00 m.p. catre MITROPOLIA BANATULUI, ARHIEPISCOPIA ORTODOXA ROMANA A TIMISOAREI, pe baza de contract de inchiriere, pe o perioada de 5 ani, cu destinatia de punct de desfacere obiecte bisericesti si carte religioasa.

VICEPRIMAR

DIRECTOR


ing. Adrian Orza


AVIZAT

SERVICIU JURIDIC


ec. Nicușor Constantin Miuț

BIROU SPAȚII-TERENURI

9

ing. Marius Voicu

REFERENT DE SPEC.

jur. Mirela Lasuschevici

sing. Kovacs Ileana