Hotărârea nr. 474/2007

474/18.12.2007 privind atribuirea în folosinţă gratuită a mansardei imobilului din Timişoara, str. Platanilor nr.2, Serviciului Pentru Protecţia Copilului şi Familiei
Hotararea Consiliului Local 474/18.12.2007
privind atribuirea în folosinţă gratuită a mansardei imobilului din Timişoara, str. Platanilor nr.2, Serviciului Pentru Protecţia Copilului şi Familiei


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. D82007-004057/05.12.2007 al Primarului Municipiului Timisoara, domnul dr.ing. GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.269/28.06.2005 privind atribuirea în folosinţă gratuită a mansardei din imobilul situat în Timişoara, str. Platanilor nr.2, Centrului de Tranzit pentru Minori "Sf. Nicolae",
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.466/20.12.2005 privind înfiinţarea Serviciului Pentru Protecţia Copilului şi Familiei prin reorganizarea Centrului de Tranzit pentru Minori "Sf. Nicolae",
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.157/18.04.2006 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare la Serviciul pentru Protecţia Copilului şi Familiei,
In conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit.c) şi art.124 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
In temeiul art.45 alin. (3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă atribuirea în folosinţă gratuită a mansardei imobilului din Timişoara, str. Platanilor nr.2, înscris în CF nr.8136 Timişoara, nr.top.16892/1, 16982/2, 16814-16815/2, 16812-16813/2, 16813-16811/2, Serviciului Pentru Protecţia Copilului şi Familiei, pe o perioadă de 10 ani.

Art.2: Se revocă Hotărârea Consiliului Local nr.269/28.06.2005 privind atribuirea în folosinţă gratuită a mansardei din imobilul situat în Timişoara, str. Platanilor nr.2, Centrului de Tranzit pentru Minori "Sf. Nicolae".

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Insituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Poliţia Comunitară;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Serviciului Juridic;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Serviciului Pentru Protecţia Copilului şi Familiei;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
PETRE PETRIŞOR
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA PATRIMONIU

BIROU SPAȚII-TERENURI

Nr. D82007-004057/05.12.2007

APROBAT PRIMAR

dr.ing. Gheorghe Ciuhandu

R E F E R A T

Consiliul Local al Municipiului Timișoara, prin Hotărârea nr.269/28.06.2005 privind atribuirea în folosință gratuită a mansardei din imobilulSituat în Timișoara, str. Platanilor nr.2, Centrului, de Tranzit pentru Minori «Sf. Nicolae», a atribuit în folosință gratuită pe o perioadă de 5 ani mansarda imobilului din Timișoara, str. Platanilor nr.2, înscris în CF nr.8136 Timișoara, nr.top.16892/1, 16982/2, 16814-16815/2, 16812-16813/2, 16813-16811/2.

Terenul cu nr. cadastral 16812-16813/2 în suprafață de 896 mp. a fost revendicat de Bogdan Ana iar prin Dispoziția nr. 2513/17.10.2006 dispunându-se acordarea de despăgubiri.

Prin Hotiirârea nr.466/20.12.2005 privind înființarea Serviciului Pentru Protecția Copilului și Familiei prin reorganizarea Centrului de Tranzit pentru Minori «Sf. Nicolae», Centrul de Tranzit pentru Minori «Sf. Nicolae» s-a reorganizat prin înființarea Serviciului Pentru Protecția Copilului și Familiei care conform H.C.L.M.T. nr.157/18.04.2006 este în subordinea Direcției de Asistență Socială Comunitară a Municipiului Timișoara,

Serviciul Pentru Protecția Copilului și Familiei, prin cererea nr.D82007-4057/23.10.2007, a solicitat atribuirea în folosință gratuită a mansardei pe o perioadă de 10 ani, condiție necesară pentru accesarea fondurilor structurale.

În ședința Comisiei de analiză a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință situate în imobile proprietatea Primăriei precum și în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara înființată prin H.C.L.M.T. nr.288/2005, din data de 04.12.2007, s-a analizat solicitarea Serviciului Pentru Protecția Copilului și Familiei hotărându-se să propunem Consiliului Local al Municipiului Timișoara un proiect de hotărâre privind atribuirea mansardei în folosință gratuită pe o perioadă de 10 ani.

Având în vedere cele de mai sus

PROPUNEM :

  • 1. Emiterea unei hotărâri de Consiliul Local prin care să fie aprobată atribuirea în folosință gratuită a mansardei imobilului din Timișoara, str. Platanilor nr.2, înscris în CF nr.8136 Timișoara, nr.top.16892/1, 16982/2, 16814-16815/2, 16812-16813/2, 16813-16811/2 pe o perioadă de 10 ani, Serviciului Pentru Protecția Copilului și Familiei.

  • 2. Revocarea Hotărârii Consiliului Local nr.269/28.06.2005 privind atribuirea în folosință gratuită a mansardei din imobilul situat în Timișoara, str. Platanilor nr.2, Centrului de Tranzit pentru Minori «Sf. Nicolae».

    VICEPRIMAR

    ing. Adrian Orza


    AVIZAT

    SERVICIU JURIDIC


DIRECTOR

ec. Nicușor Constantin Miuț

BIROU SPAȚII-TERENURI

9

ing. Marius Voicu

REFERENT DE SPEC.

sing. Gheorghe Drăgoi