Hotărârea nr. 473/2007

473/18.12.2007 privind atribuirea spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situat la parterul imobilului din Timişoara, str. Preyer nr.9, către Asociaţia Familiilor Anti-HIV "Speranţa în viitor"
Hotararea Consiliului Local 473/18.12.2007
privind atribuirea spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situat la parterul imobilului din Timişoara, str. Preyer nr.9, către Asociaţia Familiilor Anti-HIV "Speranţa în viitor"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. Nr. D82007-004348/06.12.2007 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul dr.ing. GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ,sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea nr.282/22.10.2002 privind atribuirea spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din Timişoara, strada Preyer nr.9, către Asociaţia Familiilor Anti-HIV ŤSperanţa în viitorť;
In conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit.c) şi art.124 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
In temeiul art.45 alin. (3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă atribuirea spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situat la parterul imobilului din Timişoara, str. Preyer nr.9, înscris în C.F. nr.8720 Timişoara, nr.top.16805, proprietatea Statului Român, în suprafaţă de 108,97 mp., pe bază de contract de închiriere pe o perioadă de 5 ani, către ASOCIAŢIA FAMILIILOR ANTI-HIV "SPERANŢA ÎN VIITOR", cu destinaţia de sediu asociaţie.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Insituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Poliţia Comunitară;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Serviciului Juridic;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Asociaţiei Familiilor Anti-HIV "Speranţa în viitor";
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
PETRE PETRIŞOR
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

APROBAT

PRIMAR


dr.ing. Gheorghe Ciuhandu


DIRECȚIA PATRIMONIU

BIROU SPAȚII-TERENURI

Nr. D82007-004348/06.12.2007

Spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință din Timișoara, situat în imobilul din Timișoara str. Preyer nr.9, în suprafață de 108,97 mp. este închiriat prin Contractul de închiriere nr.1366/2002 la ASOCIAȚIA FAMILIILOR ANTI-HIV „SPERANȚA ÎN VIITOR” cu destinația de sediu asociație, având termenul închirierii până la data de 04.11.2007.

Prin cererea înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara cu nr.D82007-004348/15.11.2007, ASOCIAȚIA FAMILIIILOR ANTI-HIV „SPERANȚA ÎN VIITOR” solicită prelungirea contractului de închiriere nr.1366/2002, încheiat în baza Hotărârii nr.282/22.10.2002 privind atribuirea spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință din Timișoara, strada Preyer nr.9, către Asociația Familiilor Anti-HIV «Speranța în viitor» menționând faptul că asociația acordă servicii sociale persoanelor care trăiesc cu HIV și familiilor acestora.

Imobilul din Timișoara, str. Preyer nr.9, înscris în C.F. nr.8720 Timișoara, nr.top.16805, nu a fost revendicat în baza Legii 10/2001.

În ședința din data de 04.12.2007 a Comisiei de analiză a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință situate în proprietatea Primăriei Timișoara precum și în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara înființată prin HCLMT nr.288/2005, analizându-se cererea titularului de contract s-a hotărât întocmirea unui Proiect de hotărâre privind încheierea unui nou contract de închiriere, pe o perioadă de 5 ani, cu destinația de sediu.

Având în vedere cele prezentate,

PROPUNEM :

Aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara a unui proiect de hotărâre privind atribuirea spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință situat la parterul imobilului din Timișoara, str. Preyer nr.9, înscris în C.F. nr.8720 Timișoara, nr.top.16805, proprietatea Statului Român, în suprafață de 108,97 mp., pe bază de contract de închiriere pe o perioadă de 5 ani, către ASOCIAȚIA FAMILIILOR ANTI-HIV „SPERANȚA ÎN VIITOR”, cu destinația de sediu asociație.

VICEPRIMAR,

DIRECTOR,


ing. Adrian Orza


ec. Nicușor Constantin Miuț

BIROU SPAȚII-TERENURI,

ing. Marius Voicu

REFERENT DE SPEC.,

sing. Gheorghe Drăgoi


AVIZAT

SERVICIU JURIDIC


jur. Mirela Lasuschevici