Hotărârea nr. 471/2007

471/18.12.2007 privind aprobarea preţului de vânzare a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situat în imobilul din Timişoara, str. Lugojului nr.41
Hotararea Consiliului Local 471/18.12.2007
privind aprobarea preţului de vânzare a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situat în imobilul din Timişoara, str. Lugojului nr.41


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2007/27502/07.12.2007 al Primarului Municipiului Timişoara domnul Gheorghe Ciuhandu;
Avănd în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului ,Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Extrasul din Procesul Verbal nr.SC2007-27502/06.12.2007 a Comisiei constituită prin Dispoziţia Primarului Municipiului Timişoara nr.2354;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.260/25.07.2006 privind modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Local nr.329/25.07.2006 privind vânzarea spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, proprietatea privată a Primăriei Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.(b) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată;
În temeiul art.45 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată.


HOTARASTE

Art.1 Se aprobă preţul de vânzare al spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situat în imobilul din Timişoara, str. Lugojului nr.41, înscris în C.F.ind.nr.145131 Timişoara nr.cadastral 27328/II "SAD parter şi etaj, cu 78,96% părţi comune indivize şi cu 254/322 mp. teren" proprietate privată a Municipiului Timişoara, la valoarea de 308.218,00 lei + TVA (pentru construcţii valoarea de 215.000,00 lei fără TVA + preţul terenului în valoare de 93.218,00 lei fără TVA).

Art.2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică:
- Insituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Poliţia Comunitară;
- Direcţiei Comunicare;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Biroului Control Intern;
- S.C. EXPLOMED S.R.L.;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
PETRE PETRIŞOR
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

APROBAT

PRIMAR

dr. ing. Gheorghe Ciuhandu


DIRECȚIA PATRIMONIU

BIROU SPAȚII-TERENURI

Nr. SC2007/27502/07.12.2007

REFERAT

Spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință situat în imobilul din Timișoara, str. Lugojului nr.41, înscris în C.F.ind.nr.145131 Timișoara nr.cadastral 27328/II este închiriat prin Contractul de închiriere pentru suprafețele locative cu altă destinație decât aceea de locuință nr.1496/2007 societății comerciale EXPLOMED S.R.L. pentru „prestări activități medicale” pe perioada 01.04.2007-31.03.2012.

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.260/25.07.2006 s-a aprobat modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Local nr.329/25.07.2006 privind vânzarea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință, proprietatea privată a Primăriei Municipiului Timișoara, nerevendicate în baza Legii nr.10/2001, a Legii nr.247/2005 și care nu fac obiectul Legii nr.112/1995, prin includerea imobilului din str. Lugojului nr.41 închiriat la S.C. EXPLOMED S.R.L.

Conform procedurii de vânzare a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință situate în imobile proprietate privată a Primăriei Municipiului Timișoara prevăzută în Anexa nr.2 și aprobată prin Art.2 din H.C.L. nr.329/25.07.2006, evaluarea spațiului a fost făcută de către S.C. CONSULTIM S.A., rezultând o valoare a construcțiilor de 417.890,00 lei, fiind evidențiate în raportul de evaluare investiții realizate în baza Autorizației de construire, în valoare de 397.495,58 lei.

Conform metodologiei aprobate investițiile au fost scăzute din prețul de vânzare, dar nu mai mult de 50% din prețul stabilit prin raportul de evaluare.

În ședința din data de 05.12.2007 a Comisiei constituită prin Dispoziția Primarului Municipiului Timișoara nr.2354/2004, împuternicită cu aducerea la îndeplinirea a Hotărârii Consiliului Local nr.329/25.07.2006, s-a negociat prețul de vânzare al spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință situat în imobilul din Timișoara, str. Lugojului nr.41, obținându-se pentru construcții valoarea de 215.000,00 lei la care se adaugă prețul terenului în valoare de 93.218,00 lei.

Având în vedere cele prezentate precum și faptul că în baza procedurii de vânzare a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință situate în imobile proprietate privată a Primăriei Municipiului Timișoara prevăzută în Anexa nr.2 și aprobată prin Art.2 din H.C.L. nr.329/25.07.2006 „prețul negociat va fi aprobat prin Hotărâre a Consiliului Local pentru fiecare spațiu cu altă destinație decât aceea de locuință”

PROPUNEM:

Emiterea unei Hotărâri de Consiliu Local care să aprobe prețul de vânzare al spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință situat în imobilul din Timișoara, str. Lugojului nr.41, înscris în C.F.ind.nr.145131 Timișoara nr.cadastral 27328/II „SAD parter și etaj, cu 78,96% părți comune indivize și cu 254/322 mp. teren” proprietate privată a Municipiului Timișoara, la valoarea de 308.218,00 lei + TVA (pentru construcții valoarea de 215.000,00 lei fără TVA + prețul terenului în valoare de 93.218,00 lei fără TVA).

VICEPRIMAR

ing. Adrian Orza

AVIZAT

SERVICIU JURIDIC


DIRECTOR

ec. Nicușor Constantin Miuț

BIROU SPAȚII-TERENURI ing. Marius Voicu

REFERENT DE SPEC.

sing. Gheorghe Drăgoi