Hotărârea nr. 470/2007

470/18.12.2007 privind vanzarea cotei parti indivize de teren, de 486 m.p. din totalul de 969 m.p. situat in Timisoara, Bv. Tineretii nr.12 inscris in C.F. colectiv nr. 133877 Timisoara nr. top. 17144 in proprietatea privata a Primariei Municipiului Timisoara
Hotararea Consiliului Local 470/18.12.2007
privind vanzarea cotei parti indivize de teren, de 486 m.p. din totalul de 969 m.p. situat in Timisoara, Bv. Tineretii nr.12 inscris in C.F. colectiv nr. 133877 Timisoara nr. top. 17144 in proprietatea privata a Primariei Municipiului Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. D82007 - 370/07.12.2007 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere cererea S.C. LATIFUNDIAR S.R.L. înregistrată la Primăria Timişoara sub nr.D82007-485/16.02.2007;
Având în vedere procesul verbal din data de 13.03.2007 al şedinţei Comisiei de analiză a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situate în imobile proprietatea Primăriei Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara înfiinţată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.288/2005;
Având în vedere Raportul de evaluare a cotei parti indivize de teren, de 486 m.p. din totalul de 969 m.p. întocmit de societatea comercială CONSULTIM S.A. Timişoara;
In conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.(c) şi art.123 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
In temeiul art.45 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă vânzarea cotei părţi indivize de teren de 486 m.p. din totalul de 969 m.p., situat în Timişoara, Bd. Tinereţii nr.12, înscris în C.F. colectiv nr.133877 Timişoara, nr.top.17144, C.F. ind. nr.133879 Timişoara, nr.cadastral 17144/VIII în proprietatea privată a Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.2: Valoarea estimată de piaţă a terenului este de 43.740 Euro, respectiv 143.173 lei (RON) la cursul valutar de 3,2772 lei/euro, stabilită prin Raportul de evaluare întocmit de S.C. CONSULTIM S.A. Timişoara.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Serviciului Juridic;
- Biroului Control Intern şi managementul Calităţii;
- S.C. LATIFUNDIAR S.R.L.;
- Mass.media locale.Presedinte de sedinta
PETRE PETRIŞOR
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

APROBAT

PRIMAR


dr. ing. Gheorghe Ciuhandu


DIRECȚIA PATRIMONIU

BIROU SPATII - TERENURI

NR. D82007 - 370/07.12.2007

REFERAT

Prin cererea inregistrata la Primaria Municipiului Timișoara cu nr. D82007 - 370/12.02.2007 S.C. LATIFUNDIAR S.R.L. solicita cumpararea cotei parti indivize de teren de 486 m.p. din 969 m.p., situat in Timișoara, Bv. Tineretii nr. 12, inscris in C.F. colectiv nr. 133877 Timișoara nr. top. 17144.

Mentionam faptul ca S.C. LATIFUNDIAR S.R.L. este proprietara spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, Bv. Tineretii nr. 12 inscris in C.F. colectiv nr. 133877 Timisoara nr. top. 17144 SAD2 cu 48,9 % p.c. si 486/969 m.p. teren in folosinta. Terenul este proprietatea Primariei Municipiului Timisoara, asa cum rezulta din extrasul de Carte Funciara nr. 133877 Timisoara nr. top. 17144/VIII.

În sedinta Comisiei de analiză a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință situate în imobile proprietatea Primăriei Timișoara precum și în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara infiintata prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 288/2005 din data de 13.03.2007 s-a analizat solicitarea S.C. LATIFUNDIAR S.R.L. hotarandu-se sa propunem Consiliului Local al Municipiului Timisoara un proiect de hotarare privind vanzarea cotei parti de teren aflata in proprietatea privată a Primăriei Municipiului Timișoara.

In conformitate cu prevederile art. 123 din Legea nr. 215/2001 Consiliile Locale hotarasc cu privire la vanzarea bunurilor care fac parte din domeniul privat de interes local . Vanzarea se face prin licitatie publica.

Tot art. 123, alin. 3 prevede insa o derogare de la vanzarea prin licitatie publica si anume, atunci cand se hotaraste vanzarea unui teren aflat in proprietatea privata a unitatii administrativ teritoriale, pe care sint ridicate constructii. In aceasta situatie constructorii de buna credinta beneficiaza de un drept de preemtiune la cumpararea terenului.

In sedinta in plen a Consiliului Local al Municipiului Timisoara din data de 30.10.2007 a fost discutat proiectul de hotarare privind vanzarea terenului din Timisoara, Bv. Tineretii nr. 12, materialul fiind respins cu 17 voturi pentru si 2 abtineri.

Facem urmatoarele precizari suplimentare :

  • 1.  Terenul care urmeaza sa fie vandut este teren construit si neconstruit, in cota parte indiviza.

  • 2. Prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 459/20.12.2005 s-a aprobat vanzarea catre chiriasi, la pretul pietei, a apratamentelor cu destinatia de locuinta, proprietatea privata a Primariei Municipiului Timisoara, inscrise in C.F. nr. 1 si C.F. nr. 2, odata cu apartamentele vanzandu-se si terenul aferent, in cota parte indiviza.

Avand in vedere cele prezentate :

PROPUNEM :

1. Emiterea unei hotarari de consiliu, prin care sa fie aprobata vanzarea cotei parti indivize de teren, de 486 m.p. din totalul de 969 m.p. situat in Timisoara, Bv. Tineretii nr.12 inscris in C.F. colectiv nr. 133877 Timisoara nr. top. 17144 in proprietatea privata a Primariei Municipiului Timisoara

VICEPRIMAR

DIRECTOR


ing.Adrian Orza

AVIZAT SERVICIUL JURIDIC

jur. Lasuschevici Mirela

ec. Miut Nicusor Constantin

BIROU SPATII - TERENURI

ing. Voicu Marius

REFERENT SPEC.

Sing. Kovacs Ileana