Hotărârea nr. 47/2007

47/27.02.2007 privind modificarea şi completarea Contractului de concesiune nr.11/01.11.1999, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi F.C. SRBIANKA GIUCHICI
Hotararea Consiliului Local 47/27.02.2007
privind modificarea şi completarea Contractului de concesiune nr.11/01.11.1999, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi F.C. SRBIANKA GIUCHICI


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul consilierilor locali VALENTIN MOLDOVAN şi RADU ŢOANCĂ;
Având în vedere Referatul nr. SC2007 - 2989/15.02.2007 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizul Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 145/1999 privind concesionarea prin licitaţie publică a suprafeţei de 16.158 mp. teren situat în Timişoara, B-dul Iosif Bulbuca (fost Bd. L. Rebreanu) din incinta Bazei Sportive Elba în vederea amenajării unui teren de fotbal;
În baza prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.2 lit. (c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;.
În conformitate cu prevederile art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă modificarea şi completarea Contractului de concesiune nr.11/01.11.1999, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Timişoara în calitate de concedent şi F.C. SRBIANKA GIUCHICI, cu sediul în Timişoara, Calea Şagului nr. 72, cod fiscal nr. 5614583, în calitate de concesionar, printr-un act adiţional, după cum urmează:
Art.2 de la Cap. II" Obiectul contractului" se va modifica şi va avea următorul cuprins:
"Concesionarea terenului se face în vederea realizării unor construcţii specifice activităţilor sportive: terenuri de sport (fotbal, tenis, etc), bazin de înot olimpic, sală polivalentă, precum şi a instalaţiilor tehnico-edilitare pentru necesităţile dotărilor de sport, plantaţii şi amenajări de spaţii verzi, parcări, etc cu respectarea Planului Urbanistic Zonal.
Schimbarea destinaţiei este interzisă".
Art.5 de la Cap.III "Termenul" se va modifica şi va avea următorul cuprins:
"Concesionarea se face pe o perioadă de 22 de ani şi 6 luni , începând cu data de 01.11.1999".
Art.16 lit.(g) de la CapVII "Obligaţiile părţilor" se va modifica şi va avea următorul cuprins :"Să obţină avizele necesare şi autorizaţia de construire până la data de 31.12.2007".
Art.16 lit.(e) de la Cap.VII "Obligaţiile părţilor" se va modifica şi va avea următorul cuprins:" Să realizeze investiţia pentru care a fost concesionat terenul în maximum 36 de luni de la data emiterii Autorizaţiei de Construire, cu respectarea condiţiilor impuse prin Certificatul de Urbanism şi Autorizaţia de Construire".
Art.17 de la Cap.VII "Obligaţiile părţilor" se va completa cu litera (e), care va avea următorul cuprins:"Să sprijine concesionarul în vederea obţinerii autorizaţiei de construire în termenul prevăzut de art.16 lit. (g)."

Art.2: Celelalte articole ale Contractului de concesiune, care nu contravin modificărilor prevăzute la art.1, rămân neschimbate.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu şi Direcţia de Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Poliţia Comunitată;
- Biroului Control Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Consiliere pentru Cetăţeni;
- F.C. SRBIANKA GIUCHICI;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
DUMITRU ŢUCU CONSILIER VALENTIN MOLDOVAN CONSILIER RADU ŢOANCĂ CONSILIER DANIEL CRAŞOVAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI VEZI NOTA

Către,

Consiliul local al Municipiului Timișoara

în atenția d-lui secretar IOAN COJOCARI

Subsemnații VALENTIN MOLDOVAN și respectiv, RADE1 ȚOANCĂ consilieri locali în cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara, prin prezenta, în conformitate cu prevederile art. 28, alin. (1) și art. 29 din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului Local ai Municipiului Timișoara, vă rog să dispuneți înregistrarea și trimiterea către compartimentele de resort - în vederea întocmirii referatului de specialitate, avizării pe comisii de specialitate și discutării în plen - a proiectului de hotărâre anexat prezentei.

Expunere de motive:

Prin HCL nr. 145/01.06.1999 s-a hotărât de către Consiliul Local Timișoara concesionarea prin licitație publică a terenului situat în municipiul Timișoara, Bv. Iosif Bulbuca (fost Liviu Rebreanu), în suprafață de 16.158 mp, înscris în C.F. nr. 106597, cu nr. topo 14169/3/1, 8640/4, 8577/4/2, 8577/3/2 în vederea amenajării unui teren de fotbal cu toate funcțiunile necesare.

în urma licitației terenul mai sus menționat a fost concesionat în baza Contractului de concesiune nr. 11/11.11/1999 către F.C. SRBIANKA GIUCHICI Timișoara.

Urmare a obligațiilor contractuale concesionarul a realizat pe parcela respectivă un teren de fotbal unde își desfășăară activitatea sportivii legitimați la F.C. SRBIANKA GIUCHICI Timișoara.

In urma mai multor întâlniri cu inițiatorii prezentului proiect de hotărâre, dl. MIROSLAV GIUCHICI în calitate de președinte a F.C. SRBIANKA GIUCHICI Timișoara ne-a solicitat sprijinul în vederea extinderii funcțiunilor permise pe terenul concesionat în conformitate cu Planul Urbanistic Zonal aferent.

Dl. GIUCHICI dorește realizarea pe lângă terenul de fotbal și a unu complex sportiv compus din Sală de Sport Polivalentă, Bazin de înot Olimpic, terenuri de tenis și anexele administrative necesare.

Având în vedere faptul că municipiul Timișoara deține un număr insuficient de spații pentru competiții sportive (bazin de înot cu dimensiuni olimpice nici nu există), considerăm necesară și oportună aprobarea pentru extinderea funcțiunilor terenului despre care facem vorbire mai sus și susținerea F.C. SRBIANKA GIUCHICI Timișoara pentru realizarea acestor obiective pentru care preconizează o investiție de peste un milion de euro.

în susținerea propunerii noastre considerăm că prin această hotărâre se crează premisele obținerii unor performanțe sportive deosebite de către tineretul timișorean și o deschidere a orașului nostru pentru organizarea de viitoare competiții sportive care să crească prestigiu! acestuia în țară și în străinătate.

Anexăm prezentei proiectul de hotărâre propus și documentele considerate necesare pentru susținerea acestuia.

Vă mulțumim.

Timișoara, 06.02.2007

Consilieri locali,

VALENTIN MOLDOVAN


RADU ȚOANCĂ


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI


TIMIȘOARA

DIRECȚIA PATRIMONIU SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE BIROUL LICITAȚII CONTRACTE NR.SC2007-002989/15.02.2007

REFERAT

Privind modificarea și completarea contractului de Concesiune nr.11/01.11.1999 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Timișoara și F.C. SRBIANKA GIUCHICI

în urma solicitării nr. SC2007-002989/06.02.2007 , depuse de către D-nii consilieri locali, Valentin Moldovan și Radu Țoancă și a proiectului de Hotărâre privind modificarea și completarea contractului de concesiune nr.11/01.11.1999, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Timișoara si FC SRBIANKA GIUCHICI, vă comunicăm punctul nostru de vedere cu privire la modificarea și completarea contractului de concesiune nr.11/01.11.1999:

Conform procedurii concedentul (în speță Consiliul Local al Municipiului Timișoara) avea obligația de a stabili oferta câștigătoare pe baza criteriilor precizate în documentația de licitație.

Prin acestă propunere considerăm că se încalcă principiile transparenței și a tratamentului egal care stau la baza atribuirii contractului de concesiune.

Oferte valabile au fost considerate doar ofertele care au îndeplinit cerințele impuse de concedent.

Oferta câștigătoare a fost stabilită prin licitație pe baza unor cerințe stabilite în caietul de sarcini și anume:

- nu vor putea participa la licitație decât cluburile sportive sau Asociațiile sportive afiliate Federației române de fortbal cu activitate de fotbal pentru copii și juniori. Prin acestă cerință s-a restrâns posibilitatea participării la licitație a altor posibili investitori.

Concedentul nu are dreptul să determine și să favorizeze apariția unui avantaj evident în favoarea unui ofertant. Din acest punct de vedere, acceptând acest proiect de hotărâre se crează situația de încălcare a principiilor menționate mai sus. în cazul în care la data desfășurării licitației documentația ar fi cuprins și obiectivele solicitate acum de către actualul concesionar, participarea la procedură ar fi putut prezenta interes și pentru alți investitori.

De asemenea acceptând acest acest proiect s-ar putea crea un precedent în Municipiul Timișoara și în modalitatea de atribuire a contractelor de concesiune prin licitație, adică de a putea modifica pe parcursul desfășurării unui contract clauzele stabilite, cum ar fi: obiectul, termenul, obligațiile părților, etc.

Acest contract a fost atribuit cu un anumit scop acela de a face ca "Fotbalul Timișorean să renască și de a reveni acolo unde îi este locul".

în propunerea de hotărâre se cere modificarea părții reglementare a contractului, în care sunt cuprinse clauzele stabilite în caietul de sarcini. în speță se cere modificarea destinației așa cum a fost ea stabilită în caietul de sarcini, unde la punctul 2.4. a fost stipulat clar "Nu se va putea schimba destinația din "teren de fotbal" pentru nici o altă destinație.

Conform art.53 din OUG 54/2006, concedentul poate modifica unilateral partea reglementară a contractului de concesiune cu notificarea prealabilă a concesionarului doar din motive excepționale legate de interesul național sau local, atâta timp cât nu sunt încălcate principiile enumerate la art.13 din OUG 54/2006.

De asemenea prelungirea termenului în contractele de concesiune se poate face doar cu acordul concedentului pentru o perioadă egală cu cel mult jumătate din durata inițială și doar la expirarea duratei de concesionare.

în speță contractul a fost concesionat pe o perioadă de 15 ani începând cu data de 01.11.1999 până la data de 30.10.2014, deci el se va putea prelungi în anul 2014 cu cel mult jumătate din durata de concesionare, în cazul nostru maxim 7 ani și șase luni

Acest contract de concesiune a fost atribuit unei fundații, pentru activități în beneficiul copiilor și a juniorilor. Fundațiile sunt constituite pentru a desfășura activități fără scop patrimonial.

Din proiectul de hotărâre nu reiese că obiectul contractului și anume "atribuirea terenului pentru edificarea de construcții specifice activităților sportive: terenuri de sport (fotbal, tenis etc.), bazin de înot olimpic, sală polivalentă, parcări, etc., se vor efectua pentru activitate care nu va avea scop patrimonial și care ar fi în beneficiul copiilor.

Dacă se va modifica acest contract de concesiune nu se vor mai respecta elementele stabilite în caietul de sarcini și a studiului de oportunitate, aprobat prin Hotărâre a Consiliului Local.

Din punctul nostru de vedere această cerință s-ar putea pune în aplicare doar dacă acest contract de concesiune încetează, iar terenul se va scoate din nou la licitație având un alt obiect și anume cel menționat în proiectul de hotărâre, cât și pentru noul termen stipulat (49 de ani).

VICEPRIMAR

ADRIAHOtoCONSILIER,

Jr.CHINDRIȘ DANIELA BEATRICE


ȘEF SERVI Jr.