Hotărârea nr. 467/2007

467/18.12.2007 privind aprobarea functionarii Societatii Comerciale AGROS ONESIMUS S.R.L, ce are ca asociat unic Asociatia Evanghelistica si de Caritate "Isus Speranta Romaniei", in imobilul din Timisoara, Calea Dorobantilor, nr. 16
Hotararea Consiliului Local 467/18.12.2007
privind aprobarea functionarii Societatii Comerciale AGROS ONESIMUS S.R.L, ce are ca asociat unic Asociatia Evanghelistica si de Caritate "Isus Speranta Romaniei", in imobilul din Timisoara, Calea Dorobantilor, nr. 16


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. D72007-005743/04.12.2007 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 141/09.06.1998 privind atribuirea in folosinta gratuita a imobilului din Timisoara, Calea Dorobantilor nr. 16, Asociatiei Evanghelistice si de Caritate " Isus Speranta Romaniei ";
Având în vedere cererea Asociatiei Evanghelistice si de Caritate " Isus Speranta Romaniei " nr. 72/22.10.2007 inregistrata la Primaria Municipiului Timisoara cu nr. D72007-005743/24.10.2007;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit.c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba functionarea Societatii Comerciale AGROS ONESIMUS S.R.L intr-o incapere cu intrare din strada, in suprafata de 28,00 m.p., din imobilul din Timisoara, Calea Dorobantilor nr. 16 pe perioada in care imobilul este in folosinta gratuita a Asociatiei Evanghelistice si de Caritate "Isus Speranta Romaniei" conform Hotararii Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 141/09.06.1998 si Asociatia Evanghelistica si de Caritate "Isus Speranta Romaniei" este asociat unic al S.C. AGROS ONESIMUS S.R.L.

Art. 2: In cazul in care Asociatia Evanghelistica si de Caritate "Isus Speranta Romaniei" nu mai este asociat unic al S.C. AGROS ONESIMUS S.R.L., prezenta hotarare isi pierde valabilitatea.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia Patrimoniu din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Direcţiei de Mediu;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Asociatiei Evanghelistice si de Caritate "Isus Speranta Romaniei";
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
PETRE PETRIŞOR
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

APROBAT

PRIMAR


dr. ing. Gheorghe Ciuhandu


DIRECȚIA PATRIMONIU

BIROUL SPATII - TERENURI

NR. D72007-005743/04.12.2007

REFERAT

Prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 141/09.06.1998 s-a aprobat atribuirea in folosința gratuita pe o perioda de 15 ani a imobilului din Timișoara, strada Dorobanților nr. 16, Asociației Evanghelistice si de Caritate “ Isus Speranta Romaniei “ .

In conformitate cu art. 2 din HCLMT nr. 141/1998 imobilul atribuit va fi folosit exclusiv pentru functionarea Centrului de Recuperare Sociala a Minorilor “ Fratii lui Onisim, in conformitate cu acordul semnat cu Primaria Municipiului Timisoara la data de 12.02.1993, in caz contrar hotararea pierzandu-si valabilitatea.

Asociatia Evanghelistica si de Caritate “ Isus Speranta Romaniei “ prin cererea nr. 72/22.10.2007 inregistrata la Primaria Municipiului Timisoara cu nr. D72007-005743/24.10.007, solicita acordul ca Societatea Comerciala AGROS ONESIMUS S.R.L., societate comerciala a carei asociat unic este Asociatia Evanghelistica si de Caritate “ Isus Speranta Romaniei “ sa poata desfasura activitate intr-o incapere cu intrare din strada, in suprafata de 28,00 m.p. pentru desfasurarea de activitati comerciale in vederea sprijinirii desfasurarii proiectului Casa Fratii lui Onisim.

In sedinta din data de 04.12.2007 a Comisiei de analiză a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință situate în imobile proprietatea Municipiului Timișoara precum și în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara înființată prin Hotărârea nr. 288/2005 s-a avizat favorabil solicitarea Asociatiei Evanghelistice si de Caritate “ Isus Speranta Romaniei “ hotarandu-se sa propunem Consiliului Local al Municipiului Timisoara, un proiect de hotarare in acest sens.

Având în vedere cele de mai sus :

PROPUNEM :

1. Prezentarea catre Consiliul Local al municipiului Timisoara a unui proiect de hotarare privind aprobarea functionarii Societatii Comerciale AGROS ONESIMUS S.R.L intr-o incapere cu intrare din strada, in suprafata de 28,00 m.p., din imobilul din Timisoara, Calea Dorobantilor nr. 16 pe perioada in care imobilul este in folosinta gratuita a Asociatiei Evanghelistice si de Caritate “ Isus Speranta Romaniei “ si Asociatia Evanghelistica si de Caritate “ Isus Speranta Romaniei “ este asociat unic al S.C. AGROS ONESIMUS S.R.L.

VICEPRIMAR

DIRECTOR


ing. Adrian Orza


ec. Nicușor Constantin Miuț

BIROU SPAȚII-TERENURI

ing. Marius Voicu

AVIZAT

SERVICIU JURIDIC

REFERENT DE SPEC.

jur. Mirela Lasuschevici

sing. Gheorghe Drăgoi