Hotărârea nr. 466/2007

466/18.12.2007 privind aprobarea Protocolului de colaborare încheiat între Primăria Municipiului Timişoara şi Regia Autonomă de Transport Timişoara pentru acordarea unor înlesniri la costul abonamentelor pe mijloacele de transport în comun în municipiul Timişoara în anul 2008
Hotararea Consiliului Local 466/18.12.2007
privind aprobarea Protocolului de colaborare încheiat între Primăria Municipiului Timişoara şi Regia Autonomă de Transport Timişoara pentru acordarea unor înlesniri la costul abonamentelor pe mijloacele de transport în comun în municipiul Timişoara în anul 2008


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2007-27777/10.12.2007 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 148/2000 - pentru modificarea unor reglementari în domeniul serviciilor publice de transport local de călători;
Având în vedere prevederile art. 10 din Legea nr. 4/1995 privind donarea de sânge, utilizarea terapeutica a sângelui uman şi organizarea transfuzională în România, modificată;
În conformitate cu prevederile art. 15, lit. (b) din Legea nr .44/1994 - privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război;
Având în vedere prevederile art. 6, alin. 2, lit. (b) din Decretul Lege nr. 118/1990 - privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi cele deportate în străinatate ori constituite în prizonieri, republicat;
În conformitate cu prevederile art.36 alin. (2) lit. (d) si alin.(9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art.45 alin.2 din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Protocolul de colaborare încheiat între Primăria Municipiului Timişoara şi Regia Autonomă de Transport Timişoara pentru acordarea unor înlesniri la costul abonamentelor pe mijloacele de transport în comun în municipiul Timişoara în anul 2008, pezentat in Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică, Direcţia Drumuri şi Transporturi din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi Regia Autonomă de Transport Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei de Mediu
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Regiei Autonome de Transport Timişoara;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
PETRE PETRIŞOR
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA

Se aprobă Primar, Dr.Ing.Gheorghe Ciuhandu


JUDEȚUL TIMIȘ

PRIMĂRIA TIMIȘOARA

DIRECȚIA DRUMURI ȘI TRANSPORTURI

NR......’...............................................

REFERAT

Privind acordarea facilităților pentru unele categorii de cetățeni la transportul urban de călători în municipiul Timișoara în anul 2008

Având în vedere practica anilor precedenți și deconturile transmise de către R.A. Transport Timișoara privind reducerile și gratuitățile acordate în anul 2007 la transportul în comun, se prevăd pentru anul 2008, următoarele facilități la transportul în comun:

 • -   pensionarii cu domiciliul în Municipiul Timișoara, vor circula gratuit pe baza cuponului de pensie și buletinului sau cărții de identitate

 • -  Gratuitate pe mijloacele de transport în comun pe raza Municipiului Timișoara pentru beneficiarii Legii nr. 341/2004, Legii nr. 44/1994, Legii nr. 309/2002. Aceștia vor circula pe baza legitimației emise de RATT în baza tabelelor semnate și ștampilate de asociație. Datele se vor transmite și în format electronic. Ridicarea legitimațiilor în vederea distribuirii se va face pe baza de delegație semnată și ștampilată de asociație. Persoanele îndreptățite care nu fac parte din nici o asociație vor prezenta la RATT în original și copie buletinul de identitate (cartea de identitate) și actul doveditor al calității de beneficiar al Legii în baza cărora vor beneficia de legitimație de transport gratuit. De prevederile prezentului articol beneficiază și persoanele care sunt în evidența Primăriei Municipiului Timișoara ca beneficiari ai Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, fără diminuarea ajutorului social cuvenit familiei. Aceștia vor prelua de la Serviciul de Asistență din cadrul PMT o adeverință în baza căreia pot solicita , împreună cu buletinul sau cartea de identitate(original și copie), la RATT, legitimație de călătorie valabilă până la finele anului în care a fost eliberată adeverința.

 • -  Reducere 50% a costului abonamentelor pentru fiecare donare efectivă pe o perioadă de 1 lună, donatorilor onorifici de sânge și plasmă, conform HG 1364/2006. Aceștia vor circula pe baza de abonament lunar eliberat de RATT, în baza adeverințelor emise de Centrul de Transfuzii (original), Buletin / Carte Identitate (original și copie);

 • -  Reducere 20% a costului abonamentelor cetățenilor cu domiciliul în Municipiul Timișoara. Reducerile se acordă pe baza Buletinului de Identitate sau a Cărții de Identitate. Eliberările se fac la chioșcurile RATT iar evidența se păstrează în format electronic

 • -  Reducere 50% a costului abonamentelor la transportul în comun, elevilor care frecventează instituțiile de învățământ din Municipiul Timișoara. Reducerile se acordă pe baza carnetului de elev vizat la zi. Eliberările se fac la chioșcurile RATT iar datele beneficiarilor se înregistrează și se păstrează în format electronic;

 • -   Copiii preșcolari și elevii, până la nivelul clasei a IV a, inclusiv, care frecventează instituțiile de învățământ din Municipiul Timișoara vor circula gratuit pe mijloacele de transport în comun în baza pe baza carnetului de elev vizat la zi;

 • -  Gratuitate pe mijloacele de transport în comun pentru angajații Casei Faenza pe baza legitimației de serviciu;

 • -  Gratuitate pe mijloacele de transport în comun pentru angajații serviciului SALVO pe baza legitimației de serviciu;

 • -   Gratuitate pe mijloacele de transport în comun pentru 10 activiști sociali care deservesc Uniunea Pensionarilor din România, filiala Timiș, Consiliul Persoanelor Vârstnice, filiala Timișoara și Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor. Uniunea pensionarilor din România, filiala Timiș, Consiliul Persoanelor Vârstnice, filiala Timișoara și Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor are obligația de a transmite R.A. Transport Timișoara lista nominală cu cele 10 persoane.

 • -   Gratuitate pe mijloacele de transport în comun pentru angajații Serviciului de Ajutor Maltez din România, filiala Timișoara, care asigură asistența la domiciliul persoanelor vârstnice.

 • -   Primarul Municipiului Timișoara acordă gratuitate persoanelor aflate în dificultate, în baza declarațiilor pe propria răspundere însoțite de acte doveditoare (medicale, adeverințe venit, etc.) precum și pentru elevii, studenții și sportivii cu merite deosebite, pe baza unei adeverințe eliberate de unitatea de învățământ, respectiv de cluburile sportive la care aceștia își desfășoară activitatea. Primarul Municipiului Timișoara acordă gratuitate pentru cursele speciale solicitate de Primăria Municipiului Timișoara pentru acțiunile la care este coparticipantă sau a transportului pe mijloace de transport în comun participanților la manifestările de interes public la care Primăria Municipiului Timișoara este coparticipantă. Acordarea gratuităților se face pe bază de referarat aprobat de Primarul Municipiului Timișoara până la valoarea de 250.000 lei/an.

 • -  Reducere 50% la costul abonamentelor la transportul în comun studenților care frecventează unitățile de învățământ din municipiul Timișoara. Eliberarea abonamentelor se face pe baza card-ului EURO<26 cu sigla municipiului Timișoara in conformitate cu HCL nr. 151/29.03.2005, și a Buletinului /Carte identitate (original), iar evidența acestora se păstrează și în format electronic.

 • -   Gratuitate pentru nevăzători și însoțitorii acestora la costul abonamentelor pentru transportul în comun. Aceștia vor circula pe baza legitimațiilor emise de Asociația Nevăzătorilor

Propunem aprobarea Protocolului de acordare a facilităților unor categorii de cetățeni ai municipiului Timișoara, protocol încheiat între Primăria Municipiului Timișoara și R.A. Transport Timișoara, prezentat în anexă.

DIRECTOR

CULIȚĂ CHIȘ


ȘEF SERVICIU R.T.U. OVIDIU RĂDULESCU

CONSILIER PRINCIPAL

SORIN TRUȚA

AVIZAT JURIDIC, MIRELA LASUSCHEVICI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA DRUMURI ȘI TRANSPORTURI

NR......’.............................

Protocol de acordare a facilităților unor categorii de cetățeni ai municipiului Timișoara încheiat între Primăria Municipiului Timișoara

și Regia Autonomă de Transport Timișoara

Art. 1. Începând cu data de 01.01.2008 se acordă înlesniri la costul abonamentelor pe mijloacele de transport în comun astfel:

 • a) pensionarii cu domiciliul în Municipiul Timișoara, vor circula gratuit pe baza cuponului de pensie și buletinului sau cărții de identitate.

 • b) Gratuitate pe mijloacele de transport în comun pe raza Municipiului Timișoara pentru beneficiarii Legii nr. 341/2004, Legii nr. 44/1994, Legii nr. 309/2002. Aceștia vor circula pe baza legitimației emise de RATT în baza tabelelor semnate și ștampilate de asociație. Datele se vor transmite și în format electronic. Ridicarea legitimațiilor în vederea distribuirii se va face pe baza de delegație semnată și ștampilată de asociație.

Persoanele îndreptățite care nu fac parte din nici o asociație vor prezenta la RATT în original și copie buletinul de identitate (cartea de identitate) și actul doveditor al calității de beneficiar al Legii în baza cărora vor beneficia de legitimație de transport gratuit.

De prevederile prezentului articol beneficiază și persoanele care sunt în evidența Primăriei Municipiului Timișoara ca beneficiari ai Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, fără diminuarea ajutorului social cuvenit familiei. Aceștia vor prelua de la Serviciul de Asistență din cadrul PMT o adeverință în baza căreia pot solicita , împreună cu buletinul sau cartea de identitate(original și copie), la RATT, legitimație de călătorie valabilă până la finele anului în care a fost eliberată adeverința.

 • c) Reducere 50% a costului abonamentelor pentru fiecare donare efectivă pe o perioadă de 1 lună, donatorilor onorifici de sânge și plasmă, conform HG 1364/2006. Aceștia vor circula pe baza de abonament lunar eliberat de RATT, în baza adeverințelor emise de Centrul de Transfuzii (original), Buletin / Carte Identitate (original și copie);

 • d) Reducere 20% a costului abonamentelor cetățenilor cu domiciliul în Municipiul Timișoara. Reducerile se acordă pe baza Buletinului de Identitate sau a Cărții de Identitate. Eliberările se fac la chioșcurile RATT iar evidența se păstrează în format electronic;

 • e) Reducere 50% a costului abonamentelor la transportul în comun, elevilor care frecventează instituțiile de învățământ din Municipiul Timișoara. Reducerile se acordă pe baza carnetului de elev vizat la zi. Eliberările se fac la chioșcurile RATT iar datele beneficiarilor se înregistrează și se păstrează în format electronic;

 • f) Copiii preșcolari și elevii, până la nivelul clasei a IV a, inclusiv, care frecventează instituțiile de învățământ din Municipiul Timișoara vor circula gratuit pe mijloacele de transport în comun în baza pe baza carnetului de elev vizat la zi;

 • g) Gratuitate pe mijloacele de transport în comun pentru angajații Casei Faenza pe baza legitimației de serviciu;

 • h) Gratuitate pe mijloacele de transport în comun pentru angajații serviciului SALVO pe baza legitimației de serviciu;

 • i) Gratuitate pe mijloacele de transport în comun pentru 10 activiști sociali care deservesc Uniunea Pensionarilor din România, filiala Timiș, Consiliul Persoanelor Vârstnice, filiala Timișoara și Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor. Uniunea pensionarilor din România, filiala Timiș, Consiliul Persoanelor Vârstnice, filiala Timișoara și Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor are obligația de a transmite R.A. Transport Timișoara lista nominală cu cele 10 persoane. Instituția va transmite tabelele și ridicarea legitimațiile similar asociațiilor menționate la litera b).

 • j) Gratuitate pe mijloacele de transport în comun pentru angajații Serviciului de Ajutor Maltez din România, filiala Timișoara, care asigură asistența la domiciliul persoanelor vârstnice. Instituția va transmite tabelele și ridicarea legitimațiilor similar asociațiilor menționate la litera b).

 • k) Primarul Municipiului Timișoara acordă gratuitate persoanelor aflate în dificultate, în baza declarațiilor pe propria răspundere însoțite de acte doveditoare (medicale, adeverințe venit, etc.) precum și pentru elevii, studenții și sportivii cu merite deosebite, pe baza unei adeverințe eliberate de unitatea de învățământ, respectiv de cluburile sportive la care aceștia își desfășoară activitatea.

Primarul Municipiului Timișoara acordă gratuitate pentru cursele speciale solicitate de Primăria Municipiului Timișoara pentru acțiunile la care este coparticipantă sau a transportului pe mijloace de transport în comun participanților la manifestările de interes public la care Primăria Municipiului Timișoara este coparticipantă.

Acordarea gratuităților se face pe bază de referarat aprobat de Primarul Municipiului Timișoara până la valoarea de 250.000 lei/an.

 • l) Reducere 50% la costul abonamentelor la transportul în comun studenților care frecventează unitățile de învățământ din municipiul Timișoara. Eliberarea abonamentelor se face pe baza card-ului EURO<26 cu sigla municipiului Timișoara in conformitate cu HCL nr. 151/29.03.2005, și a Buletinului /Carte identitate (original), iar evidența acestora se păstrează și în format electronic.

 • m) Gratuitate pentru nevăzători și însoțitorii acestora la costul abonamentelor pentru transportul în comun. Aceștia vor circula pe baza legitimațiilor emise de Asociația Nevăzătorilor.

Art. 2. Gratuitățile și reducerile acordate în anul 2008 la transportul urban de călători pentru toate aceste categorii se vor acorda până la concurența sumei aprobate prin bugetul local.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI

TIMIȘOARA


REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT TIMIȘOARA

PRIMAR,

DIRECTOR GENERAL, ING. EUGEN STĂNESCU


DR. ING. GHEORGHE CIUHANDU

DIRECTOR

DIRECȚIA DRUMURI ȘI TRANSPORTURI CULIȚĂ CHIȘ