Hotărârea nr. 463/2007

463/18.12.2007 privind aprobarea indicatorilor de performanta pentru aprecierea activitatii Directiei Politia Comunitara din cadrul aparatului propriu de specialitate al Consiliului Local al Municipiului Timişoara
Hotararea Consiliului Local 463/18.12.2007
privind aprobarea indicatorilor de performanta pentru aprecierea activitatii Directiei Politia Comunitara din cadrul aparatului propriu de specialitate al Consiliului Local al Municipiului Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2007 - 27380/05.12.2007 al Serviciului Public - Direcţia Poliţia Comunitară din cadrul aparatului de specialitate a Consiliului Local Timisoara, aprobat de Primarul Municipiului Timişoara - domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Legii nr. 371 /20.09.2004 - privind infiintarea, organizarea si functionarea Politiei Comunitare;
Având în vedere prevederile Hotararii Consiliului Local nr. 85/2005 - privind înfiinţarea Poliţiei Comunitare, aprobarea Organigramei, a Statului de Funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare;
Avand in vedere prevederile art. 28 alin. 1 lit.( h) din Anexa la Hotărârea de Guvern nr.2295/2004 - pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei Comunitare;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2) lit. (b) si (d) din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicata;
În temeiul art.45 alin.1 din Legea nr.215/2001 - privind administraţia publică locală, republicata;HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Indicatorii de performanta pentru aprecierea activitatii Directiei Politia Comunitara din cadrul aparatului propriu de specialitate al Consiliului Local al Municipiului Timişoara, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia Politia Comunitara din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Institutiei Prefectului Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Directiei Politia Comunitara;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Direcţiei de Mediu
- Directiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Serviciului Juridic;
- Serviciului Resurse Umane;
- Biroului Control Intern si Managementul Calitatii;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
PETRE PETRIŞOR
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA

APROB

PRIMAR


Dr. Ing. Gheorghe Ciuhandu


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA POLIȚIA COMUNITARĂ

Nr.            din

Având în vedere prevederile din Legea nr. 371/20.09.2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Poliției Comunitare si Hotararea Consiliului Local nr. 85/2005 privind înființarea Poliției Comunitare ca direcție în cadrul aparatului propriu de specialitate al Consiliului Local al Municipiului Timișoara, în vederea asigurării în condiții optime a funcționării direcției, pentru asigurarea unui serviciu eficient în interesul comunității și pentru aprecierea activității Direcției Poliția Comunitară, in temeiul art. 28 alin. 1 lit. h din Anexa la HG 2295/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a Poliției Comunitare, propunem aprobarea următorilor indicatori de performanță prevăzuți în Anexă.

ANEXA

INDICATORII DE PERFORMANȚĂ POLIȚIA COMUNITARĂ

Nr.crt.

Indicatorii

1.

ACȚIUNI ORGANIZATE ȘI DESFĂȘURATE - TOTAL

- din care: - pe ordine și liniște publică

- pe comerț stradal ilicit

- pe mediu și salubrizare

- pe mijloace de transport în comun

- pe disciplină în construcții

- pe respectarea HCL 486/2006

- pe respectarea HCL 485/2006

- pe mașini abandonate sau fără stăpân cf. Legii 421/2002

- din care: în colaborare cu:

- inspectorii din Primărie

- cu Poliția Națională

- alte unități

(Garda de Mediu, Protecția Copilului, etc)

2.

ASIGURAREA DE MĂSURI PREVENTIVE SI ORDINE PUBLICA la activitățile culturale sportive, religioase, probleme sociale, - TOTAL

- număr de efective participante

PLANURI DE MĂSURI pentru activități speciale (delegații, electorale, etc) - TOTAL

- număr efective folosite

- număr de zile

3.

ASIGURARE, FLUIDIZARE TRAFIC

- număr zile

- număr efective

4.

INTERVENȚII RAPIDE, STĂRI CONFLICTUALE APLANATE

5.

PATRULĂRI AUTO

6.

PATRULĂRI PEDESTRE

7.

PÂNDE, SUPRAVEGHERI OPERATIVE

8.

CONTROALE, VERIFICĂRI, SESIZĂRI CETĂȚENI, ASOCIAȚII LOCATARI

9.

PARTICIPĂRI LA ȘEDINȚELE CONSILIILOR CONSULTATIVE DE CARTIER

10.

EXECUTĂRI MANDATE DE ADUCERE EMISE DE INSTANȚELE JUDECĂTOREȘTI

11.

PROCESE VERBALE - de îndeplinire a procedurii de afișare a proceselor verbale de contravenție, refuzate a fi semnate.

INTERSECȚII, PARCURI, ȘcOlI etc, monitorizate de agenți

12.

INFRACȚIUNI CONSTATATE

13.

INFRACTORI PRIN ȘI ȘI PREDAȚI POLIȚIEI NAȚIONALE

14.

URMĂRIȚI PRINȘI Șl PREDATI

15.

MINORI DEPISTAȚI ȘI PREDAȚI LA CENTRE SPECIALE

16.

CERȘETORI     IDENTIFICAȚI     ȘI     SANCȚIONAȚI

CONTRAVENȚIONAL

17.

PERSOANE ÎNDRUMATE SPRE LOCUL DE DOMICILIU

18.

RAMPE CLANDESTINE DE GUNOI IDENTIFICATE ȘI IGIENIZATE LA PROPUNEREA POLIȚIEI

19.

CONTRAVENȚII CONSTATATE - ToTaL

- din care: - Legea 61/1991

- HCL 371/2007

-

-

-

-

-

- alte acte

20.

PROCESE VERBALE DE CONTRAVENȚIE CONTESTATE

VALOAREA AMENZII APLICATE

PROCESE VERBALE TRIMISE PENTRU EXECUTARE SILITĂ -TOTAL -

- din care - PRIMĂRIA TIMIȘOARA

- alte PRIMĂRII

VALOAREA AMENZILOR ÎNCASATE LA BUGETUL CONSILIULUI LOCAL TIMIȘOARA

21.

VALOAREA BUNURILOR CONFISCATE

22.

PERSOANE LEGITIMATE

23.

PERSOANE AVERTIZATE

24.

PERSOANE PRIMITE ÎN AUDIENȚĂ

25.

RS - înregistrate - rezolvate

26.

PLÂNGERI, SESIZĂRI, RECLAMAȚII primite - rezolvate

27.

MATERIALE PUBLICATE ÎN MASS - MEDIA

DIRECTOR EXECUTIV

Jr. DORUSPĂTARU

AVIZAT

SEF SERVICIUL JURIDIC

MIRELA LASUSCHEVICI

ÎNTOCMIT

CONSILIER JURIDIC

BLAJIN MARIN

SEF BIROU

Ing. BUZATUADRIAN