Hotărârea nr. 461/2007

461/18.12.2007 privind aprobarea transformării juridice a societăţii S.C. IT Parc Management S.A. în societate cu răspundere limitată -S.R.L.
Hotararea Consiliului Local 461/18.12.2007
privind aprobarea transformării juridice a societăţii S.C. IT Parc Management S.A. în societate cu răspundere limitată -S.R.L.


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2007-27057/03.12.2007 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU ;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile art. 251-256 Cod Comercial precum şi cele ale Ordonanţei Guvernului nr. 14/2002 - privind constituirea şi funcţionarea parcurilor ştiinţifice şi tehnologice, aprobată şi modificată prin legea nr. 50/2003 precum şi prevederile legii 31/1990 republicată - privind Societăţile Comerciale;
În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local nr. 167 din data de 29.07.2003, privind aprobarea asocierii în participaţiune a Consiliului Local al Municipiului Timişoara cu: Consiliul Judeţean Timiş; Universitatea de Vest din Timişoara; Universitatea "Politehnică" din Timişoara; Institutul e-Austria Timişoara, în vederea realizării unui parc ştiinţific şi tehnologic "PARCUL DE TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI TIMIŞOARA";
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2), lit. e) şi alin. (4) lit. a) şi e) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă transformarea formei juridice a societăţii IT Parc Management S.A., în societate cu răspundere limitată - S.R.L. Societatea va purta denumirea de: S.C. IT Parc Management S.R.L.

Art. 2: Se aprobă mandatarea domnului Gheorghe Ciuhandu, în calitate de Primar al Municipiului Timişoara de a participa la Adunarea Generală Extraordinară a S.C. IT Parc Management S.A. pentru semnarea Hotărârii acesteia, privind transformarea societăţii IT Parc Management S.A. în societate cu răspundere limitată.

Art. 3: Se aprobă încheierea unui act adiţional la actul constitutiv al S.C. IT Parc Management S.A., conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4: Se aprobă mandatarea dlui. Prof. dr. Viorel Negru, ca în numele societăţii IT Parc Management S.A. şi pentru aceasta să se prezinte în faţa tuturor organelor de stat, în faţa avocatului, notarului, la Oficiului Registrului Comerţului, la bancă, la Direcţia de Finanţe, să semneze oriunde este nevoie, acte civile care necesită sau nu o autentificare, în vederea îndeplinirii tuturor formalităţilor prevăzute de legislaţia română pentru îndeplinirea modificărilor prevăzute în actul adiţional la actul constitutiv al S.C. Parc Management S.A.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică şi Direcţia Dezvoltare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Serviciului Juridic;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
PETRE PETRIŞOR
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA DEZVOLTARE SC2007-27057/03.12.2007

APROBAT PRIMAR Dr. ing. Gheorghe CIUHANDU

REFERAT privind aprobarea transformării juridice a societății S.C. IT Parc Management S.A. în societate cu răspundere limitată -S.R.L.

Timișoara - adevărata capitală a Banatului - a fost și continuă încă să fie un puternic centru polarizator în toate domeniile de activitate, puterea sa de atracție depășind aria de influență directă și manifestându-se asupra întregii zone de vest a României. Această atracție se datorează pe de o parte dezvoltării sale economice tradiționale iar pe de altă parte, implementării în municipiu a activităților competitive, utilizând tehnologii de vârf, cu precădere în domeniul Tehnologiei Informației (IT), domeniu care, în ultima decadă, a avut o dezvoltare spectaculoasă pe plan mondial, fapt reflectat și în economia românească.

Un element determinant în afirmarea domeniului cercetării și dezvoltării tehnologice de calitate, ca promotor al unei economii bazate pe cunoștințe competitive și dinamice, îl reprezintă apariția în anii '90 a Parcurilor Științifice și Tehnologice, cu deosebire în domeniul tehnologiei informației, dar nu numai. La ora actuală funcționează modele de succes ale unor astfel de parcuri în foarte multe orașe europene ca Paris, Marsilia, Munchen, Linz etc. Aceste parcuri, dezvoltate cu sprijinul guvernelor țărilor respective, al autorităților locale și al domeniului privat, s-au dovedit a fi motorul unei dezvoltări exponențiale a domeniului IT în zonele în care funcționează.

Dezvoltarea infrastructurilor specializate pentru transfer tehnologic și inovare reprezintă o componentă de importanță deosebită a politicii generale de investiții în domeniul cercetare-dezvoltare și inovare. Un pas important în această direcție a fost realizat prin aprobarea Legii Nr. 50 din 21 ianuarie 2003 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 14/2002 privind constituirea și funcționarea parcurilor științifice și tehnologice. Legea pune la dispoziție un instrument concret de reglementare a modului de înființare și funcționare a acestor parcuri.

La ora actuală în Timișoara apar în evidențele Registrului Comerțului peste 300 de firme al căror domeniu principal de activitate este direct legat de tehnologia informației. Multe dintre aceste firme au fost create cu capital străin și autohton, marea lor majoritate producând software (SW) pentru export. Dintre companiile producătoare de SW amintim: Alcatel, Siemens Vdo, Lasting, Saguaro, Romita, Caatoosee, Qct etc.

Tocmai de aceea, prin H-C.L. nr. 167/29.07.2003, a fost înființat în baza Legii nr.50 din 21 ianuarie 2003 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 14/2002 privind constituirea și funcționarea parcurilor științifice și tehnologice, publicată în Monitorul Oficial Nr.70/03.02.2003, „Parcul de Tehnologia Informației Timișoara”. Domeniul de activitate al parcului îl constituie tehnologia informatiei, cuprinzând cu precădere: software, calculatoare, comunicatii, nanotehnologii, informatica si matematica.

Obiectivele principale ale parcului sunt:

 • - dezvoltarea potențialului științific, tehnic și economic la nivel regional;

 • - dezvoltarea sectorului industrial al tehnologiilor de vârf din domeniul IT;

 • - sprijinirea creării de noi firme în domeniul IT, în special prin crearea unui mediu de incubare;

 • - facilitarea transferului tehnologic ale rezultatelor noi din domeniul IT la agenții economici interesați în folosirea produselor sau a pachetelor de produse și servicii cu valoare comercială și valorificarea acestora pe piața internă și externă;

 • - facilitarea implementării în sectorul industrial și valorificarea pe piață a rezultatelor cercetării de vârf, din domeniul IT, cu precădere a celei desfășurate în universități și institute de cercetare locale, și în mod special cele de la UVT, UPT și IeAT ;

 • - crearea unor alternative pe piața muncii în domeniul tehnologiilor avansate și, implicit, susținerea restructurării industriale ;

 • - integrarea studenților și a absolvenților de învățământ superior în mediul socio-economic;

 • - stabilizarea specialiștilor cu performanțe profesionale ridicate în domeniul cercetării și al învățământului superior;

 • - inițierea și dezvoltarea cooperării dintre mediile universitare și de cercetare cu sectorul industrial;

 • - atragerea de fonduri private în învățământ și cercetare;

 • - atragerea companiilor străine pentru a investi în activități de cercetare, transfer tehnologic și producție;

 • - crearea de noi locuri de muncă în domeniul tehnologiilor avansate;

 • - stimularea agenților economici pentru participarea activă a sectorului privat la dezvoltarea și valorificarea cercetării și inovării din domeniul IT, prin realizarea unor produse comerciale de înaltă tehnicitate;

 • - stimularea potențialului inovativ și tehnico-științific al personalului angajat în producția software, al universitarilor, al cercetătorilor și al studenților.

Partenerii inițiali ai asocierii, așa cum rezultă din contractul de asociere în participațiune pe baza căruia a luat naștere S.C. IT Parc Management S.A. în vederea creării parcului, sunt: Consiliul Local Timișoara, Consiliul Județean Timiș, Universitatea de Vest Timișoara, Universitatea "Politehnica" Timișoara și Institutul e-Austria Timișoara.

Beneficiile estimate a fi obținute în domeniul dezvoltării economice locale sunt următoarele:

 • - încurajarea dezvoltării tehnologiilor de vârf;

 • - creșterea numărului de firme în domeniul producției de software;

 • - reducerea ratei șomajului;

 • - creșterea numărului de locuri de muncă destinate tinerilor absolvenți;

 • - păstrarea forței de muncă tinere, calificate în limitele municipiului și implicit reducerea emigrației precum;

 • - încurajarea dezvoltării IMM-urilor - motorul dezvoltării economice locale.

În calitatea lor de acționari ai S.C. IT Parc Management S.A., cu sediul în Timișoara, B-dul Republicii, nr. 9, jud. Timiș, înregistrată la ORC Timiș sub nr. J35/1234/2004 având C.U.I. 16375066 nr. 4-6, în cadrul Hotărârii Adunării generale Extraordinare a S.C. IT Parc Management S.A. din data de 12.09.2007 au hotărât schimbarea formei juridice a societății, din societate pe acțiuni în societate cu răspundere limitată.

Prin schimbarea formei juridice a societății, “acționarii” se vor numi “asociați”, iar Adunarea Generală a Acționarilor se va numi Adunarea Generală a Asociaților.

Forma juridică a societății va fi, Societate Comercială cu Răspundere Limitată, înființată în baza prevederilor Legii 31/1990 republicată, Legea Nr. 50/2003 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului Nr. 14/2002 privind constituirea și funcționarea parcurilor științifice și tehnologice, precum și a celorlalte acte normative în vigoare. Așadar, noua denumire a sociatății va fi de “IT Parc Management” S.R.L., urmând ca și capitalul social să se modifice corespunzător, adică de la suma de 10.000 euro cât era inițial în cazul Asocierii în Participațiune, la suma de 2500 lei (douămiicincisute lei), compus din aport în numerar în valoare de 2500 lei divizat în 250 de părți sociale în valoare de 10 lei (zece lei) fiecare, subscris și vărsat în întregime de asociați la data constituirii societății. Toate aceste modificări sunt prevăzute în actul adițional privind modificarea unor prevederi ale actelor constitutive ale societății comerciale “IT Parc Management” S.R.L.

Având în vedere aspectele mai sus menționate,

Propunem:

Comisiilor Consiliului Local al Municipiului Timișoara spre aprobare:

 • 1.  Aprobarea transformării formei juridice a societății IT Parc Management S.A., în societate cu răspundere limitată - S.R.L. Societatea va purta denumirea de: S.C. IT Parc Management S.R.L.

 • 2.  Aprobarea mandatării domnului Gheorghe Ciuhandu, în calitate de Primar al Municipiului Timișoara de a participa la Adunarea Generală Extraordinară a S.C. IT Parc Management S.A. pentru semnarea Hotărârii acesteia, privind transformarea societății IT Parc Management S.A. în societate cu răspundere limitată.

 • 3. Aprobarea încheierii unui act adițional la actul constitutiv al S.C. IT Parc Management S.A., conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • 4. Aprobarea mandatării dlui. Prof. dr. Viorel Negru, ca în numele societății IT Parc Management S.A. și pentru aceasta să se prezinte în fața tuturor organelor de stat, în fața avocatului, notarului, la Oficiului Registrului Comerțului, la bancă, la Direcția de Finanțe, să semneze oriunde este nevoie, acte civile care necesită sau nu o autentificare, în vederea îndeplinirii tuturor formalităților prevăzute de legislația română pentru îndeplinirea modificărilor prevăzute în actul adițional la actul constitutiv al S.C. Parc Management S.A.

  DIRECTOR ECONOMIC

  Ec. Smaranda HARACICU


  DIRECTOR DEZVOLTARE

  Arh. Aurelia JUNIE


AVIZAT JURIDIC

ȘEF SERVICIU JURIDIC

Cons.jr. Mirela LASUSCHEVICI

Întocmit,

Biroul Programe Europene Cons. Andreea BĂLAN

Act adițional privind modificarea unor prevederi ale actelor constitutive ale

Societății comerciale IT PARC MANAGEMENT” S.A.

J35/1234/2004

încheiat intre :

 • 1.  Universitatea "Politehnica" din Timișoara, cu sediul in Timișoara, Piata Victoriei, nr. 2 ;

 • 2.  Universitatea de Vest din Timișoara, cu sediul in Timișoara, B-dul Corneliu Coposu nr. 4 - 6;

 • 3.  Institutul e-Austria Timisoara, cu sediul in Timișoara, B-dul Corneliu Coposu nr.4 - 6,

 • 4.  Consiliul Judetean Timis, cu sediul in Timisoara, B-dul Revoluției 1989 nr. 17,

 • 5.  Consiliul Local al Municipiului Timisoara, cu sediul in Timisoara, B-dul C.D.Loga nr.1.

in calitate de acționari ai IT Parc Management S.A., cu sediul in Timisoara, B-dul Republicii, nr. 9, jud Timis, inregistrata la ORC Timis sub nr. J35/1234/2004, avand C.U.I. 16375066, in conformitate cu Hotararea Adunarii generale din 01.11.2007 si cu prevederile legale am hotarat urmatoarele modificari la Actul constitutiv al societatii:

 • 1. Transformarea formei juridice a societatii IT Parc Management S.A. in societate cu raspundere limitata -

S.R.L.

 • 2. Ca urmare a transformarii formei juridice a societatii “actionarii” se vor numi “asociati”, Adunarea Generala a Actionarilor se va numi Adunarea Generala a Asociatilor.

 • 3. Capitolul I din Actul constitutiv se modifica astfel:

“Art.1 Forma juridica a societatii este societate comerciala cu raspundere limitata infiintata in baza prevederilor Legii 31/1990 republicata, Legea Nr.50/2003 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului Nr. 14/2002 privind constituirea si functionarea parcurilor stiintifice si tehnologice, precum si a celorlalte acte normative in vigoare.

Art.2 Denumirea societatii este “IT PARC MANAGEMENT” S.R.L.

Art.3 In prezentul act constitutiv, toate referirile la societatea comerciala “IT PARC MANAGEMENT” S.R.L. se vor face sub numele de “SOCIETATEA”.”

 • 4. Capitolul III din Actul constitutiv se modifica astfel:

“Art.10 Capitalul social al SOCIETATII este de 2500 lei (douamiicincisute lei), compus din aport in numerar in valoare de 2500 lei divizat in 250 de parti sociale in valoare de 10 lei (zece) lei fiecare, subscris si varsat in intregime de asociati la data constituirii societatii.

Art.11 Asociatii fondatori au convenit sa subscrie si sa detina capitalul social dupa cum urmeaza:

 • •   Universitatea "Politehnica" din Timisoara detine 50 parti sociale, numerotate de la 1 la 50 inclusiv, fiecare cu o valoare nominala de 10 lei, in valoare totala de 500 lei, reprezentand 20 I din valoarea capitalului social;

 • •   Universitatea de Vest din Timisoara detine 50 parti sociale, numerotate de la 51 la 100 inclusiv, fiecare cu o valoare nominala de 10 lei, in valoare totala de 500 lei, respectiv 20 I din capitalul social;

 • •   Institutul e-Austria Timisoara detine 50 parti sociale, numerotate de la 101 la 150 inclusiv, fiecare cu o valoare nominala de 10 lei, in valoare totala de 500 lei, respectiv 20 I din capitalul social;

 • •   Consiliul Judetean Timis detine 50 parti sociale, numerotate de la 151 la 200 inclusiv, fiecare cu o valoare nominala de 10 lei, in valoare totala de 500 lei, respectiv 20 I din capitalul social;

 • •   Consiliul Local al Municipiului Timisoara detine 50 parti sociale, numerotate de la 201 la 250 inclusiv, fiecare cu o valoare nominala de 10 lei, in valoare totala de 500 lei, respectiv 20 I din capitalul social.

Majorarea sau reducerea capitalului social se va face pe baza hotar$rii Adunării Generale, cu respectarea dispozițiilor legale.”

 • 5. Capitolul IV din Actul constitutiv se va numi Partile sociale si se modifica astfel:

“Art. 12 Partile sociale constituie fractiuni ale capitalului social.

Societatea va tine evidenta partilor sociale in registrul asociatilor care se pastreaza la sediul social al societatii.

Art. 13 Administratorii societatii sunt obligati sa elibereze certificate de parti sociale care constata dreptul de proprietate al asociatilor asupra acestora.

Partile sociale pot fi cesionate sau gajate numai cu acordul Adunarii generale a asociatilor.

Transmiterea partilor sociale se inscrie in registrul asociatilor si in Registrul Comerțului.

Art.14 Clauza de preemtiune. In cazul in care unul dintre asociati doreste instrainarea partilor sociale pe care le detine din capitalul social al SOCIETATII, acesta este obligat sa ofere mai intai spre vanzare aceste parti sociale catre ceilalti asociati, printr-o instiintare adusa la cunostinta acestora in mod direct, prin scrisoare recomandata sau prin publicare intr-un ziar.

In termen de 21 zile, de la data instiintarii, asociatii interesati in achizitionarea partilor sociale vor proceda la perfectarea actelor translative de proprietate. In cazul in care asociatii nu se inteleg cu privire la pretul de vanzare al partilor sociale, acesta va fi recomandat de catre un expert extern.

Daca dupa expirarea acestui termen nici unul dintre asociati nu isi manifesta intentia de cumparare a partilor sociale la pretul solicitat de vanzator, sau raman o parte din partile sociale nevandute, asociatii le pot oferi spre vanzare catre terti, in conformitate cu prevederile legale in materie. In aceasta situatie, este necesar avizul favorabil al Consiliului de Administratie al SOCIETATII cu privire la efectuarea transferului, care se va pronunta in conditiile prevazute de Cap. VI din prezentul act constitutiv. »

Celelalte prevederi ale Actului constitutiv raman neschimbate.

ASOCIAȚII prin:

Viorel NEGRU

înscris in

Registrul de înregistrare a Actelor Juridice Atestate sub nr. 3015 din 01.11.2004

Prezentul act a fost redactat si înregistrat azi, 31.10.2004 in 4 exemplare, in Societatea Civila de Avocatura “ONOFREI & ASOCIA[II” - cu sediul in Timișoara, str.Marasesti, nr.7, ap.1, având cod fiscal 7847690, de catre avocat VASILE ONOFREI - inscris in Baroul Timis, - care, in baza art.3 alin.3 din Legea nr.51/1995, a Contractului de Reprezentare Legala Nr.01/06.01.2003 si a împuternicirii Avocatiale Nr.01/06.01.2003, atesta identitatea partilor, continutul actului si data intocmirii sale.

Av. VASILE ONOFREI