Hotărârea nr. 460/2007

460/18.12.2007 privind alipirea parcelelor de teren cu nr. cadastrale 12525/2/2, 12525/1/1/2/2, 12525/1/1/1/1/2, 12529/2/1/2, 12529/2/2/2 şi 12525/1/2 înscrise în C.F. nr. 53691 Timişoara - cu drept de administrare operativă în favoarea Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii "Louis Ţurcanu"
Hotararea Consiliului Local 460/18.12.2007
privind alipirea parcelelor de teren cu nr. cadastrale 12525/2/2, 12525/1/1/2/2, 12525/1/1/1/1/2, 12529/2/1/2, 12529/2/2/2 şi 12525/1/2 înscrise în C.F. nr. 53691 Timişoara - cu drept de administrare operativă în favoarea Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii "Louis Ţurcanu"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2007-26858/30.11.2007 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologi, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Anexa 1 şi Anexa 265 din Hotărârea Guvernului României nr. 866/2002 - privind trecerea unor imobile din domeniul privat al statului şi din administrarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei în domeniul public al municipiilor, oraşelor şi comunelor şi în administrarea consiliilor locale respective;
Având în vedere art 1 din Ordonanţa de Guvern nr. 70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local, modificată;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 221/2006 - privind transmiterea din administrarea Consiliului Local al Municipiului Timiţoara în administrarea Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii "Louis Ţurcanu" Timişoara a imobilelor în care îşi desfăşoară activitatea şi care fac parte din domeniul public al Municipiului Timişoara ;
Având în vedere art.42 din Legea nr.7/1996 a cadastrului şi publicitătii imobiliare, republicată;
Având în vedere Ordinul. nr 634/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind conţinutul şi modul de întocmire a documentaţiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară;
Având în vedere documentaţia de alipire teren nr. 205/2007 întocmite de ing. Ionescu Dan George;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2 lit. (c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală republicată ;
În temeiul art. 45 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;HOTARASTE

Art.1: Se aprobă alipirea terenului înscris în C.F nr. 53691 Timişoara cu numerele cadastrale 12525/2/2 în suprafaţă de 23 mp, 12525/1/1/2/2 în suprafaţă de 240 mp , 12525/1/1/1/1/2 în suprafaţă de 1018 mp, 12529/2/1/2 în suprafaţă de 220 mp, 12529/2/2/2 în suprafaţă de 583 mp şi 12525/1/2 în suprafaţă de 617 mp, rezultând o parcelă în suprafaţă de 2701 mp cu nr. cadastral nou 12525/2/2; 12525/1/1/2/2; 12525/1/1/1/1/2; 12529/2/1/2; 12529/2/2/2; 12525/1/2, conform documentaţiei de alipire teren nr. 205/2007 întocmită de ing. Ionescu Dan George, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Terenul este şi rămâne în domeniul public al Municipiului Timişoara în administrarea Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii "Louis Ţurcanu".

Art.2: Se aprobă eliberarea autorizatiei de funcţionare pentru construcţiile "Clinica de Neuropsihiatrie Infantilă" şi anexe situate pe parcela în suprafaţă de 2701 mp cu nr. cadastral nou 12525/2/2; 12525/1/1/2/2; 12525/1/1/1/1/2; 12529/2/1/2; 12529/2/2/2; 12525/1/2 şi atribuirea de nr. poştal nou.
Construcţiile sunt şi rămân în domeniul public al Municipiului Timişoara şi în administrarea Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii "Louis Ţurcanu".
Art.3 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu , Direcţia Urbanism şi Serviciul Banca de Date Urbane din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art.4 : Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii "Louis Ţurcanu".
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
PETRE PETRIŞOR
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARIPRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Aprobat

PRIMAR

Dr. Ing. Gheorghe Ciuhandu


DIRECȚIA PATRIMONIU serviCiul ADMINISTRARE IMOBILE

NR SC2007-26858/30.11.2007

REFERAT

Privind alipirea parcelelor de teren înscrise C.F. nr. 53691 Timișoara cu numerele cadastrale 12525/2/2,   12525/1/1/2/2, 12525/1/1/1/1/2, 12529/2/1/2,

12529/2/2/2 și 12525/1/2

Imobilul construcții si teren „Clinica de Neuropsihiatrie Infantilă” (N.P.I) și anexe situate în Timișoara str. Corbului nr. 7 aparține de Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „ Louis Țurcanu” și a fost preluat în domeniul public al Municipiului Timișoara și în administrarea Consiliului Local al municipiului Timișoara în baza H.G. nr. 866/2002 anexa 1 și anexa 265, privind trecerea unor imobile din domeniul privat al statului și din administrarea Ministerului Sănătății și Familiei în domeniul public al municipiilor, orașelor și comunelor și în administrarea consiliilor locale respective;

În baza art. 1 din O.G. nr. 70/2002 cu modificările și completările ulterioare privind administrarea unităților sanitare publice de interes județean și local și H.C.L. nr. 221/2006 , imobilul a fost transmis din administrarea Consiliului Local al municipiului Timișoara în administrarea Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „ Louis Țurcanu”.

Construcția „Clinica de Neuropsihiatrie Infantilă” și construcțiile anexe existente pe teren la adresa din Timișoara Str. Corbului nr. 7 nu sunt evidențiate în cartea funciară nr. 53691 Timișoara, terenul aferent acestora având numerele cadastrale 12512/2/2, 12525/2/2, 12525/1/1/2/2, 12525/1/1/1/1/2, 12529/2/1/2, 12529/2/2/2 12525/1/2 12400/4/2, 12400/5/2,12400/6/2 .

Pentru evidențierea acestor construcții în cartea funciară s-a întocmit de către Ing. Ionescu Dan George documentația nr. 205/2007 de alipire a parcelelor de teren înscrise C.F. nr. 53691 Timișoara cu numerele cadastrale 12525/2/2, 12525/1/1/2/2, 12525/1/1/1/1/2, 12529/2/1/2, 12529/2/2/2 și 12525/1/2 ,

Parcela cu nr. cadastral 12512/2/2, este revendicată în baza Legii 247/2005 și parcelele cu nr. cadastrale 12400/4/2, 12400/5/2,12400/6/2 sunt revendicate în baza Legii nr.10/2001 și nu sunt afectate de construcții, drept pentru care nu au fost cuprinse în documentația nr. 205/2007 de alipire a parcelelor de teren întocmită de către Ing. Ionescu Dan George.

Având în vedere cele de mai sus;

Propunem:

Emiterea unei Hotărâri de Consiliu Local care să aprobe:

1. Alipirea terenului înscris în C.F nr. 53691 Timișoara cu numerele cadastrale 12525/2/2 în suprafață de 23 mp, 12525/1/1/2/2 în suprafață de 240 mp , 12525/1/1/1/1/2 în suprafață de 1018 mp, 12529/2/1/2 în suprafață de 220 mp, 12529/2/2/2 în suprafață de 583 mp și 12525/1/2 în suprafață de 617 mp, rezultând o parcelă în suprafață de 2701 mp cu nr. cadastral nou 12525/2/2; 12525/1/1/2/2;

12525/1/1/1/1/2; 12529/2/1/2; 12529/2/2/2; 12525/1/2, conform documentației de alipire teren nr. 205/2007 întocmită de ing. lonescu Dan George.

Terenul este și rămâne în domeniul public al municipiului Timișoara în administrarea Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii " Louis Țurcanu".

2. Eliberarea autorizației de funcționare pentru construcțiile „Clinica de Neuropsihiatrie Infantilă” și anexele situate pe parcela în suprafață de 2701 mp cu nr. cadastral nou 112525/2/2; 12525/1/1/2/2; 12525/1/1/1/1/2; 12529/2/1/2; 12529/2/2/2; 12525/1/2 și atribuirea de nr. poștal nou.

Construcțiile și terenul sunt și rămân în domeniul public al municipiului Timișoara și în administrarea Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii " Louis Țurcanu".

VICEPRIMAR,

Ing. Adrian Orza


ȘEF SERVICIU BANCA DE DATE URBANE, Ing. Dan Robescu


DIRECTOR,

Ec. Nicușor C-tin Miuț

Pt. ȘEF SERVICIU,

Ing. Călin Pîrva

ÎNTOCMIT

Sing. Ioana Ciucur

Avizat

Serviciul Juridic Jr. Mirela Lasuschevici